Base description which applies to whole site

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2e pijler (POP): Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Met het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2007–2013 (POP2) streeft Nederland vier doelen na, in lijn met de doelen van verordening 1698/2005. Deze doelen komen terug in vier assen:

As 1: het versterken van de landbouwsector;

As 2: het verbeteren van de natuur en het milieu;

As 3: het verhogen van de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;

As 4: bevorderen van lokale plattelandsontwikkeling via de LEADER-aanpak.

POP2 is in 2013 het laatste jaar in gegaan. In verband met de (N+2)-regel die de Europese Commissie hanteert voor de tweede pijler, kunnen lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie indienen over de projecten. De uitgaven voor de programmaperiode 2007–2013 kunnen dus tot uiterlijk 2015 worden gedaan.

In de tabellen 2 en 3 zijn de beschikbare GLB pijler 2 middelen opgenomen en de realisatie tot en met 2013. In tabel 2 gaat het om het totale POP-2 budget en in tabel 3 om het additionele budget op basis van het Health Check akkoord van 2008.

Tabel 2. Middelen GLB, pijler 2 ten gunste van Nederland voor de periode 2007–2013 en 2013 ten opzichte van realisatie per 16 oktober 2013 (EU jaar) inclusief Health Check en Economisch Herstel Plan (bedragen x € 1 mln)
 

Beschikbaar totale periode 2007–2013

Waarvan beschikbaar in 2013

Waarvan realisatie in 2013

Realisatie tot en met 2013

Restant beschikbaar voor de periode (N+2) 2014 en 2015

GLB/pijler 2 (POP2) inc. Health Check en Economisch Herstelplan

         

As 1: Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

188

25

28

91

97

As 2: Verbetering van het milieu en het platteland

197

44

38

169

28

As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

147

24

24

104

43

As 4: Uitvoering LEADER-aanpak

58

9

10

41

17

Kosten technische bijstand

3

0,7

0,3

2,3

0,7

Totaal

593

102,7

100,3

407,3

185,7

Toelichting

De kolommen over het beschikbare budget 2013 en de realisatie in 2013 zijn gebaseerd op het EU-jaar 2013. Deze periode loopt van 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013. De realisatie is per 15 oktober 2013 (einde EU-jaar 2013). Het resterend beschikbaar bedrag heeft betrekking op de periode 16 oktober 2013 tot en met 31 december 2015.

Tabel 3. Additionele EU-bijdrage 2009–2013 op basis van Health Check en Economisch Herstel Plan (POP-NU) (x € 1 mln)
 

Begroting tot en met 2013

Realisatie tot en met 2013

As

Overheids bijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

Overheids bijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

1. Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

74,1

75%

55,6

22,7

75%

17

2. Verbetering van het milieu en het platteland

40,9

75%

30,7

20

75%

15

3. Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

15,1

75%

11,3

2,6

75%

2

4. Uitvoering LEADER-aanpak

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Kosten technische bijstand

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Totaal

130,1

 

97,6

45,3

 

34

Ook voor deze tabel geldt dat de lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie kunnen indienen over de projecten.

Licence