Base description which applies to whole site

4. Melkquotering

Sinds het quotumjaar 2009/2010 is het melkquotum ieder jaar met 1% verruimd. Voor het laatste quotumjaar 2014/2015 is geen verruiming voorzien. Het besluit om de melkquotering per 2015 te beëindigen staat nog steeds. In het quotumjaar 2013/2014 is er sprake van toename van de melkproductie, dit mede als gevolg van de gunstige weersomstandigheden en een goede melkopbrengstprijs. Hierdoor lijken meer lidstaten dan gebruikelijk af te stevenen op quotumoverschrijding. De Commissie is echter tot nog toe van oordeel dat de bestaande maatregelen voldoende zijn om de 'zachte landing» in het kader van de melkquotering te kunnen waarborgen.Vooruitlopend op het einde van de melkquotering heeft de Raad in 2012 het «zuivelpakket» aangenomen. In het zuivelpakket is vastgelegd dat de Commissie eind juni 2014 (en in 2018) een evaluatierapport zal opleveren over implementatie en de werking van dit zuivelpakket. In september 2013 heeft de Europese Commissaris voor Landbouw (dhr. Ciolos) in Brussel een grote conferentie over de toekomst van de zuivelsector «post 2015» georganiseerd. Op basis van de conclusies van deze conferentie gaat de Commissaris bezien of er verdere stappen gezet zouden moeten gaan worden voor de zuivelsector post 2015.

Licence