Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6. AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel B6.1 Evaluatie- en overig onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
       

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Arbeidsongeschiktheid

3

2014

 

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB

2

20151

 

Tussenrapportage experiment netto-effectiviteit re-integratie

2, 3 en 5

2014

 

Monitor Arbeidsparticipatie 2013

4

2014

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) peuterspeelzalen

7

2014

 

Effecten bezuiniging kinderopvang «Krimp in de kinderopvang»

7

2014

 

Evaluatie Wet Ontwikkelkansen door kwaliteit en educatie (onderdeel kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen)

7

20152

 

Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten

8

2014

 

Wetsevaluatie Wet Inburgering Buitenland

13

2014

 

Evaluatie wijzigingen per 1-4-2011 Wet inburgering Buitenland

13

2014

 

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
       

2a. MKBA’s

   
       

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Nulmeting Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2

2014

 

Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader

10

2014

       

3. Overig onderzoek

   
 

Verdringing op de arbeidsmarkt

1

2014

 

Markt voor arbodienstverlening

1

2014

 

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

1

2014

 

Praktijk en effecten van bovenwettelijke CAO-aanvullingen

1

2014

 

Beschermingsbewind: kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten.

2

2014

 

Verkenning systematiek gebundeld re-integratiebudget

2

2014

 

Onderzoek verdeelmodel WWB 2015

2

2014

 

De doorwerking van de financiële prikkel WWB binnen gemeenten

2

2014

 

Monitor betalingsachterstanden 2014

2

2014

 

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid

2

2014

 

Huishoudens in de rode cijfers, vervolgmeting 2014

2

2014

 

Verdiepingsonderzoek benutbare mogelijkheden WGA 80–100

3

20153

 

Begrotingsakkoordonderzoeken loondoorbetaling (knelpunten werkgevers en verhogen verzekeringsgraad kleine werkgevers)

3 en 6

2015 4

 

Kinderopvang en sociaal medische indicatie

7

2014

 

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014

7

2014

 

Aanbod en contracten in de kinderopvang

7

2014

 

Aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven in de kinderopvang

7

2014

 

Ervaren regeldruk en toezichtlast kinderopvang

7

2014

 

Peuterspeelzaalwerk NL: feiten en cijfers 2014

7

2014

 

Kinderopvang in aandachtswijken

7

2014

 

Jaarrapport integratie 2013

13

2014

 

Onderzoek omvang huwelijksdwang

13

2014

 

Participatie van migranten op de arbeidsmarkt

13

2014

 

Leefsituatie en migratieredenen van huwelijksmigranten

13

2014

1

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Deze worden gezamenlijk in 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

2

Er is vertraging in het onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek het eerste halfjaar 2015 wordt aangeboden.

3

Het onderzoek wordt in 2015 aangeboden omdat de benodigde gegevens later beschikbaar waren dan verwacht.

4

Afronding van het onderzoek in 2014 bleek niet mogelijk. Het onderzoek is begin 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Licence