Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7. EXTERNE INHUUR

Het kabinet heeft de ambitie om te komen tot een beheersing van de uitgaven externe inhuur. Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer).

Tabel B7.1 Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (x € 1.000)
 

2014

Interim-management

41

Organisatie- en formatieadvies

9

Beleidsadvies

666

Communicatieadvies

405

Totaal beleidsgevoelig

1.121

   

Juridisch advies

127

Advisering opdrachtgevers automatisering

1.316

Accountancy, financiële en administratieve organisatie

2.778

Totaal (beleid)ondersteunend

4.222

   

Uitzendkrachten (formatie en piek)

1.046

Totaal ondersteuning bedrijfsvoering

1.046

Totaal uitgaven inhuur externen

6.389

In 2014 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 189,8 miljoen. Dit is de som van de personele uitgaven (€ 183,4 miljoen, inclusief uitgaven AGSZW) en externe inhuur (€ 6,4 miljoen). Het percentage externe inhuur komt hiermee in 2014 op 3,4. Relatief gezien doet de meeste externe inhuur zich vanwege de aard van de werkzaamheden voor bij het AGSZW.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de mantelcontracten om (motie De Pater-Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel B7.2 Inhuur externen buiten mantelcontracten
 

2014

Aantal overschrijdingen maximum uurtarief

0

SZW heeft in 2014 buiten de mantelcontracten om geen externe krachten ingehuurd boven het afgesproken maximumuurtarief.

Licence