Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2015

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2015

 

31-12-2014

 

Art. 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties1

       

2014

0

 

1.938

 

2015

2.034

 

0

 
   

2.034

 

1.938

         

Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds2

       

2013

0

 

15.091.535

 

2014

15.600.151

 

15.559.884

 

2015

14.692.367

 

0

 
   

30.292.518

 

30.651.419

         

Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen2

       

2011

0

 

1.763.214

 

2012

2.177.971

 

2.177.971

 

2013

2.244.857

 

2.855.213

 

2014

3.073.614

 

3.093.231

 

2015

12.443.400

 

0

 
   

19.939.842

 

9.889.629

         

TOTAAL

 

50.234.394

 

40.542.986

1

Betreft alleen de Kosten Waarderingskamer. Omdat voor de Kosten Financiële-verhoudingswet, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING de beschikkingen reeds zijn opgemaakt, zijn de voorschotten gelijk aan € 0.

2

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2015 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2014 nog niet was opgemaakt.

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2015

40.542.986

ontstaan in 2015

27.178.068

afgerekend in 2015

17.486.660

voorschotten per 31-12-2015

50.234.394

Licence