Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2015

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2015

 

31-12-2014

 

Art. 1.3. Algemene uitkering provinciefonds1

       

2014

347.342

 

347.342

 

2015

309.431

 

0

 
   

656.773

 

347.342

         

Art. 1.4. / 1.6. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen1

       

2013

0

 

1.044.565

 

2014

948.401

 

948.401

 

2015

805.109

 

0

 
   

1.753.510

 

1.992.966

         
         

TOTAAL

 

2.410.283

 

2.340.308

1

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2015 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2014 nog niet was opgemaakt.

Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2015

2.340.308

ontstaan in 2015

1.114.540

afgerekend in 2015

1.044.565

voorschotten per 31-12-2015

2.410.283

Licence