Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS PROVINCIEFONDS PER 31 DECEMBER 2015

Saldibalans per 31 december 2015 van het provinciefonds (x € 1.000)

DEBET

CREDIT

OMSCHRIJVING

31-12-2015

31-12-2014

 

OMSCHRIJVING

31-12-2015

31-12-2014

1) Uitgaven t.l.v. de begroting 2014

 

1.295.743

 

2) Ontvangsten t.g.v. de begroting 2014

 

1.295.743

Uitgaven t.l.v. de begroting 2015

1.114.540

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2015

1.114.540

 
             

10) Extra comptabele vorderingen

147

111

 

10a) Tegenrekening extra compt. vorderingen

147

111

             

12) Voorschotten

2.410.283

2.340.308

 

12a) Tegenrekening voorschotten

2.410.283

2.340.308

             

14a) Tegenrekening openstaande verplichtingen

2

0

 

14) Openstaande verplichtingen

2

0

Totaal

3.524.971

3.636.162

 

Totaal

3.524.971

3.636.162

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2015 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2015 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 10. Extra comptabele vorderingen

Dit bedrag is opgebouwd uit vorderingen door wijzigingen in het betalingsverloop. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence