Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het begrotingsjaar 2015 kenmerkte zich door het feit dat het evaluatierapport van de commissie Spies is uitgebracht over de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland over de afgelopen vijf jaar (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 23). Een kabinetsreactie, die momenteel wordt opgesteld met inbreng van de eilanden, wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2016 waarin ook de uitkomsten van het onderzoek naar de toereikendheid van de vrije uitkering (BES-fonds) door IdeeVersa zijn meegenomen. Ook zijn er in juni tijdens de Caribisch Nederland week met Bonaire en Saba meerjarenplannen ondertekend die de economische ontwikkeling, armoedebestrijding en kinderrechten moeten gaan verbeteren. Sint Eustatius is in juni onder bestuurlijk toezicht geplaatst van de Rijksvertegenwoordiger en is er een verplichtingenstop ingevoerd teneinde een verbetering in financieel beheer en begrotingsuitvoering te bewerkstelligen.

Enkele financieringsstromen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn in 2015 via de vrije uitkering aan de eilanden van Caribisch Nederland beschikbaar gesteld. Dit betroffen de gelden voor kwalitatief en kwantitatief drinkwater op alle drie de eilanden en gelden ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire.

Licence