Base description which applies to whole site

Artikel 91. Nominaal en onvoorzien

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Totale uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

E. Toelichting op de instrumenten

Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sector overstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken begrotingsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord. Dat is ook de reden dat de realisatie in bovenstaande tabel volledig op nul eindigt. Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht. Daarmee wordt inzicht gegeven in de mutaties die via dit artikel gelopen zijn.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2016 (€ 488,6 miljoen) is in de eerste suppletoire begroting 2016 toegevoegd aan de OCW-begroting. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de loonbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten) niet uit te delen, maar in te zetten voor de ruilvoetproblematiek en om de begroting van OCW sluitend te maken.

Naast de reguliere loonbijstelling is de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016 toegevoegd (€ 232,2 miljoen), evenals een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 72,7 miljoen).

In de begroting 2017 zijn deze middelen als volgt doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen:

Tabel 91.2 Loonbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Toegevoegd

Uitgedeeld naar

Saldo

91

Loonbijstelling tranche 2016

488.576

   

91

Doorwerking loonruimte-overeenkomst

232.172

   

91

Herstelopslag pensioenpremie

72.732

   

91

Ingezet ter dekking

– 11.126

   
         

Programma:

     

1

Primair onderwijs

 

– 285.630

 

3

Voortgezet onderwijs

 

– 212.585

 

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

– 94.367

 

6

Hoger beroepsonderwijs

 

– 69.633

 

7

Wetenschappelijk onderwijs

 

– 84.122

 

8

Internationaal beleid

 

– 142

 

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

 

– 3.461

 

11

Studiefinanciering

 

– 2.081

 

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten

 

– 259

 

13

Lesgeld

 

– 110

 

14

Cultuur

 

– 5.884

 

15

Media

 

– 5

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

– 18.775

 

25

Emancipatie

 

– 63

 

Totaal programma

 

– 777.117

 
         

Apparaat:

     

95

Apparaatsuitgaven

 

– 5.237

 

Totaal apparaat

 

– 5.237

 

Totaal

782.354

– 782.354

0

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2016 (€ 56,4 miljoen) is in de eerste suppletoire begroting 2016 toegevoegd aan de OCW-begroting. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de prijsbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten) niet uit te delen, maar in te zetten voor de ruilvoetproblematiek en om de begroting van OCW sluitend te maken. In de begroting 2017 zijn deze middelen als volgt doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen:

Tabel 91.3 Prijsbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Toegevoegd

Uitgedeeld naar

Saldo

91

Prijsbijstelling tranche 2016

56.430

   

91

Ingezet ter dekking

– 1.423

   
         

Programma:

     

1

Primair onderwijs

 

– 9.171

 

3

Voortgezet onderwijs

 

– 8.112

 

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

– 6.124

 

6

Hoger beroepsonderwijs

 

– 4.249

 

7

Wetenschappelijk onderwijs

 

– 8.599

 

8

Internationaal beleid

 

– 31

 

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

 

– 26

 

11

Studiefinanciering

 

– 7.931

 

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

– 458

 

13

Lesgeld

 

– 17

 

14

Cultuur

 

– 2.630

 

15

Media

 

– 4.760

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

– 2.525

 

25

Emancipatie

 

– 10

 

Totaal programma

 

– 54.643

 
         

Apparaat:

     

95

Apparaatsuitgaven

 

– 364

 

Totaal apparaat

 

– 364

 

Totaal

 

55.007

– 55.007

0

Onvoorzien

De post «Onvoorzien» is in de eerste suppletoire begroting 2016 verhoogd met de eindejaarsmarge 2015/2016 van € 325,9 miljoen. Dit is ingezet ter dekking van:

overlopende verplichtingen die niet in 2015 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2016 (totaal € 128,1 miljoen);

de helft van de eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 36,4 miljoen);

de digitale taken rijksarchieven van het Nationaal Archief (€ 43,6 miljoen); en

OCW-brede uitvoeringsproblematiek voor het jaar 2016 (totaal € 117,9 miljoen), zoals voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) (€ 14,2 miljoen), de bijdrage van OCW aan de begroting van V&J (8,2 miljoen) en aan het Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 2015 (€ 17,3 miljoen). Daarnaast is er door de sterkte stijging van instroom van asielzoekers in het primair en voortgezet onderwijs sprake van meer uitgaven voor de aanvullende bekostigingsregelingen (€ 73,0 miljoen).

Tabel 91.4 Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Toegevoegd

Uitgedeeld

Saldo

Eindejaarsmarge 2015/2016

325.896

   

Overlopende verplichtingen

 

– 128.086

 

Herstelopslag pensioenpremie

 

– 36.366

 

Digitale taken rijksarchieven NA

 

– 43.572

 

OCW-brede uitvoeringsproblematiek

 

– 117.872

 

Totaal

325.896

– 325.896

0

Licence