Base description which applies to whole site

Artikel 25. Emancipatie

A. Algemene doelstelling

Het kabinet wil emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Doel is de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgenders te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen. Een positieve houding en beeldvorming over homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stimuleren

Het instrument, dat de Minister ter beschikking heeft, is wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en emancipatie van LHBT en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de Minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld onder andere naar belangenorganisaties.

Regisseren

Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.

Indicatoren/kengetallen

Tabel 25.1 Indicatoren
 

Basiswaarde

2015

2016

Streefwaarde

Bron

Sociale acceptatie homoseksualiteit onder de bevolking

90% (2010)

92%

93%

≥90%

LHBT monitor 2016 (SCP)

C. Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals opgenomen in de begroting. Voor het merendeel van de beleidsdoelstellingen zijn er geen grote afwijkingen in de realisatie en is bijstelling van het beleid niet nodig. In het beleidsverslag worden de belangrijkste beleidsontwikkelingen beschreven, zoals de aanpak vrouwen naar de top, de campagne «geweld tegen vrouwen», LHBT jongeren en groepen waar de LHBT acceptatie achterblijft.

Voor de vergroting van de economische zelfstandigheid van vrouwen hebben er veel verschillende projecten plaatsgevonden. De activiteiten bereiken veel vrouwen, waaronder die met een niet Westerse achtergrond en alleenstaande moeders.

Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet om tot Raadsconclusies over gender en LHBT te komen. Het is in 2016 voor het eerst geweest dat EU-lidstaten zich gezamenlijk politiek hebben uitgesproken over LHBT binnen de EU.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 25.2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

17.847

8.875

15.444

7.145

13.475

10.609

2.866

Uitgaven

14.846

13.408

13.124

12.968

11.614

13.474

– 1.860

                   

Bekostiging

4.148

4.148

4.148

4.148

4.198

4.153

45

 

Kennisinfrastructuur

4.148

4.148

4.148

4.148

4.198

4.153

45

 

Vrouwenemancipatie

2.948

2.948

2.948

2.948

2.948

2.952

– 4

 

LHBT

1.200

1.200

1.200

1.200

1.250

1.201

49

                   

Subsidies

9.259

6.995

7.370

6.814

5.985

7.194

– 1.209

 

Subsidieregeling emancipatieprojecten

15

0

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

15

         

0

 

Wet Overige OCW-subsidie

655

0

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

357

         

0

 

LHBT

298

         

0

 

Subsidieregeling emancipatie

2.180

2.332

2.590

291

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

1.304

2.135

2.590

267

   

0

 

LHBT

876

197

 

24

   

0

 

Subsidieregeling emancipatie 2011

5.811

4.031

4.780

6.523

5.985

7.194

– 1.209

 

Vrouwenemancipatie

3.686

1.363

2.568

3.687

3.846

5.129

– 1.283

 

LHBT

2.125

2.668

2.212

2.836

2.139

2.065

74

 

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

598

632

0

0

0

0

0

 

LHBT

598

632

       

0

                   

Opdrachten

1.044

1.495

1.455

1.730

1.096

1.021

75

 

Vrouwenemancipatie

541

724

852

1.297

625

542

83

 

LHBT

503

771

603

433

471

479

– 8

                   

Bijdrage aan agentschappen

195

151

151

151

145

143

2

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

195

151

151

151

145

143

2

                   

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

923

– 923

 

Gemeentefonds BZK

0

0

0

0

0

923

– 923

 

Vrouwenemancipatie

         

789

– 789

 

LHBT

         

134

– 134

 

EZ Talent naar de Top

0

0

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

           

0

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

200

619

0

125

190

40

150

 

LHBT

200

619

0

125

190

40

150

Ontvangsten

14

21

89

58

284

0

284

E. Toelichting op de instrumenten

De realisatie van de uitgaven in 2016 ligt € 1,9 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,3 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De verplichtingen zijn met € 2,9 miljoen verhoogd.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 2,9 miljoen hoger ten opzichte van de begroting 2016. De reden is dat er in 2016 verplichtingen zijn aangegaan voor subsidies, die in de periode 2017 t/m 2019 tot uitgaven leiden.

Uitgaven

Er is voor een bedrag van € 1,9 miljoen minder gerealiseerd. Zie hiervoor de toelichting bij het instrument «Subsidies» en «Bijdrage aan medeoverheden».

Bekostiging

Met deze middelen zijn zes instituten (thans Atria, COC, IHLIA, NVR,TNN en Women Inc) voor de Kennisinfrastructuur bekostigd. Transgender Netwerk Nederland ontvangt vanaf 2016 € 0,15 miljoen in plaats van € 0,1 miljoen.

Subsidies

Voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 zijn subsidies verleend voor activiteiten die passen bij het beoogde emancipatiebeleid. De instrumenten die zijn ingezet voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief emancipatiebeleid 2013–2016 zijn de «Subsidieregeling emancipatie» en de «Subsidieregeling emancipatie 2011». De realisatie op het instrument subsidies is € 1,2 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. In 2016 is voor een bedrag van € 0,7 miljoen minder subsidie aangevraagd. Met ingang van 2017 treedt de nieuwe subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid in werking. Er is nog geen zicht op de bedragen die met dit strategisch partnerschap aangevraagd gaan worden. Om voldoende financiële ruimte te hebben voor deze aanvragen zijn er nu geen grote meerjarige projectsubsidies aangegaan. De verlaging van de overige € 0,5 miljoen betreft een herschikking van middelen ten gunste van de instrumenten «Bekostiging Kennisinfrastructuur vrouwenemancipatie» (€ 0,05 miljoen), «Opdrachten vrouwenemancipatie» (€ 0,05 miljoen),«Bijdrage aan mede-overheden» € 0,250 miljoen en «Bijdrage (inter)nationale organisaties» € 0,150 miljoen.

Opdrachten

De middelen voor opdrachten zijn besteed aan onderzoeken en symposia. De realisatie op dit instrument is € 0,1 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Zie hiervoor de toelichting bij de instrumenten «Subsidies» en «Bijdrage aan mede-overheden».

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan medeoverheden

Voor actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is € 0,1 miljoen overgeboekt voor de campagne «Arbeidsdiscriminatie» en € 0,1 miljoen voor de ««Cultuurcampagne». Voor 35 gemeenten was geld gereserveerd voor de uitrol kracht on tour in 2016. Een bedrag van € 0,7 miljoen is hierdoor niet gerealiseerd. Aan 8 gemeenten is voor het organiseren van een bijeenkomst «Kracht on Tour» een bijdrage van € 0,2 miljoen overgeboekt met als doel het vergroten van de bewustwording bij vrouwen van het belang van economische zelfstandigheid.

Het budget op het instrument «Bijdrage aan mede-overheden» is verlaagd met een bedrag van € 0,05 miljoen ten gunste van het instrument «Opdrachten». Het budget is verhoogd met een bedrag van € 0,250 miljoen ten laste van het instrument subsidies om o.a. de overboekingen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te realiseren.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget op het instrument «Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is verhoogd met € 0,150 ten laste van het instrument «Subsidies». Dit voor een bijdrage aan OECD voor het project «financial support research on social-economic aspects LGBTS’s».

Licence