Base description which applies to whole site

3.3 Budgettaire ontwikkeling en koopkracht 2016

Nederland heeft de economische crisis achter zich gelaten. De dalende trend in de werkloosheid die in 2015 is ingezet is in 2016 doorgezet. De werkloosheid daalde van de in de begroting geraamde 605.000 (6,7% van de beroepsbevolking) naar 538.000 (6,0%). Dit is een positieve ontwikkeling, omdat het hebben van werk mensen meer biedt dan enkel een inkomen. Werk zorgt immers ook voor sociale contacten, zelfvertrouwen en mogelijkheden tot zelfontplooiing. De economische groei bleef daarentegen met 2,1% in 2016 iets achter bij de gemaakte raming ten tijde van het indienen van de Miljoenennota 2016. Hier staat tegenover dat de eerder ingezette werkgelegenheidstoename in de marktsector het afgelopen jaar is doorgezet. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal gewerkte uren met 2,3% toegenomen in 2016.

Omdat de prijzen in 2016 minder sterk stegen dan vooraf werd verwacht, is de koopkrachtontwikkeling van huishoudens veel sterker verbeterd dan rond Prinsjesdag werd voorzien. In doorsnee steeg de koopkracht van huishoudens in 2016 met 2,7%.

Tot slot, zijn de geraamde SZA-uitgaven voor 2016 van € 77,5 miljard uitgekomen op € 76,6 miljard. De ijklijn 2016 is € 0,7 miljard lager vastgesteld dan in de Begroting 2016 is opgenomen. Voornaamste oorzaak is een bijstelling van het kader als gevolg van de ontwikkeling van de prijs van de nationale bestedingen. Daarnaast is de ijklijn bijgesteld voor overboekingen tussen de kaders en statistische correcties. Door de lagere SZA-uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting is er sprake van een onderschrijding van het kader. Tegelijkertijd is het SZA-kader ook neerwaarts bijgesteld. Per saldo is er € 0,8 miljard minder uitgegeven dan de voor 2016 geldende ijklijn.

Tabel 3.3 Kerncijfers economische groei, werkgelegenheid en werkloosheid, koopkracht en SZA-uitgaven.
 

Raming

Begroting

2016

Realisatie

Jaarverslag

2016

Economische groei (in %)

2,41

2,22

     

Werkgelegenheid in arbeidsjaren/uren3, marktsector (mutatie in %)

1,31

2,34

Werkloosheid (x 1.000, internationale definitie)

6051

5384

Werkloosheid (in % van de beroepsbevolking, internationale definitie)

6,71

6,04

     

Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (in %)

1,41

2,74

     

SZA-uitgaven (x € 1 miljard)

77,55

76,6

IJklijn uitgaven (x € 1 miljard)

78,15

77,4

Overschrijding ijklijn (x € 1 miljard)

– 0,65

– 0,8

1

CPB, MEV 2016.

2

CBS, «Nederland in 2016 – een economisch overzicht».

3

Het CPB gebruikt sinds het CEP 2016 gewerkte uren in plaats van arbeidsjaren als maatstaf van arbeid. Zodoende betreft de raming begroting 2016 arbeidsjaren en de realisatie jaarverslag 2016 arbeidsuren.

4

CPB, CEP 2017.

5

Raming SZW.

Licence