Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Focusonderwerpen

Als overkoepelend focusonderwerp voor de verantwoording over 2016 heeft de Tweede Kamer het onderwerp «focus op beleidstoetsing» gekozen (Tweede Kamer, 2015–2016, 31 865, nr. 80). Specifiek focusonderwerp voor SZW is doorgaan op de ingeslagen weg qua verbetering van verantwoording op basis van indicatoren (Brief van de vaste commissie voor Rijksuitgaven aan de Minister van Financiën).

3.4.1 Kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen

Om de kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen te verbeteren, zijn de volgende activiteiten ingezet. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de informatievoorziening:

  • Er is een traject gestart om de programmering van de evaluaties te verbeteren die ten grondslag liggen aan een beleidsdoorlichting om eerder »blinde vlekken» in de evaluaties te constateren en om vervolgens tijdig evaluaties naar de doeltreffendheid en doelmatigheid te laten uitvoeren.

  • Meer aandacht voor de beleidstheorie en de onderzoeksmethode als basis van de onderzoeken.

  • Vanaf het begin van beleidsdoorlichtingen is de onafhankelijke deskundige betrokken, omdat dit de kwaliteit van beleidsdoorlichtingen verbetert.

  • Ambtenaren van SZW zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een opleiding bij de Rijksacademie van Financiën, Economie en Bedrijfsvoering die Rijksmedewerkers die een beleidsdoorlichting begeleiden actief zal scholen op het terrein van evaluatieonderzoek.

  • Meer en tijdige aandacht voor de opzetbrieven. De startbrieven voor de beleidsdoorlichtingen in 2017 zijn reeds naar de Tweede Kamer verzonden. Hoewel de afgelopen jaren een behoorlijke kwaliteitslag is gemaakt, zal er meer aandacht geschonken worden aan het tijdig betrekken van onafhankelijke deskundigen om deze dan ook in de opzetbrief te kunnen benoemen. Ook is er meer aandacht voor het eerder sturen van de startbrief naar de Tweede Kamer, bij voorkeur vóór het zomerreces.

  • Meer aandacht om een tijdige aanbieding van de beleidsdoorlichting te borgen, om zo de aandacht voor de beleidsdoorlichting te vergroten.

3.4.2 Verbetering verantwoording met behulp van indicatoren

In de beleidsagenda van de begroting 2017 zijn, zoals voorgesteld in de brief van 3 juni 2016 (Tweede Kamer, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 89), kerncijfers opgenomen over de netto arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen, gewerkte uren van vrouwen en moeders met jonge kinderen, werkloosheid en flexibilisering.

In de paragraaf beleidsprioriteiten van dit jaarverslag is de relatie tussen de kerncijfers en de beleidsprioriteiten nader versterkt (zie onderdeel 3.2). Dit is gedaan door de structuur aan te passen: het beleidsverslag is onderverdeeld in de drie hoofdambities van SZW en deze teksten zijn voorzien van daaraan gerelateerde beleidsinformatie. Tevens is in 2016 gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren op het terrein van re-integratie, de inspectie SZW, gezond en veilig werken, prestatie-indicatoren SVB en UWV en handhaving. De uitkomsten ervan worden, zo ver mogelijk, verwerkt in de Begroting 2018.

Tijdens het wetgevingsoverleg van 23 juni 2016 over het Jaarverslag 2015 is besloten om met een werkgroep over mogelijke indicatoren nader met het ministerie in gesprek te gaan. Vervolgens heeft de Tweede Kamer aangegeven dit gesprek tot nader order uit te stellen. Na het verkiezingsreces zal deze afspraak opnieuw op de agenda gezet worden.

Licence