Base description which applies to whole site
+

Agentschap Telecom (AT)

Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap AT per 31 december 2018

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid van en verwevenheid met deze infrastructuren groeit. Het agentschap signaleert dat de doorontwikkeling van 4G mobiele netwerken en de komst van 5G zelfs leidt tot een telecomtransitie. Het agentschap draagt met haar kernactiviteiten bij aan de doelstellingen van het kabinet, zoals onder andere benoemd in het Actieplan digitale connectiviteit, om te zorgen voor randvoorwaarden voor goede continuïteit in Nederland.

In deze jaarverantwoording voor u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap AT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting 2018

(2)

Realisatie

2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

       

– Omzet moederdepartement

17.939

18.866

927

17.990

– Omzet overige departementen

64

1.423

1.359

399

– Omzet derden

22.421

23.233

812

22.282

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

300

3.174

2.874

2.138

Totaal baten

40.724

46.696

5.972

42.809

         

Lasten

Apparaatskosten

41.097

43.843

2.746

47.271

– Personele kosten

25.676

28.812

3.136

27.555

Waarvan eigen personeel

21.248

24.039

2.791

23.033

Waarvan externe inhuur

2.361

2.971

610

2.635

Waarvan overige personele kosten

2.067

1.802

– 265

1.887

– Materiële kosten

15.421

15.031

– 390

19.716

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.660

9.969

1.309

13.895

Waarvan overige materiële kosten

6.761

5.062

– 1.699

5.821

Rentelasten

50

22

– 28

11

Afschrijvingskosten

1.500

2.293

793

1.421

– Materieel

1.500

2.153

653

1.421

– Immaterieel

0

140

140

0

Overige lasten

75

420

345

127

– Dotaties voorzieningen

75

62

– 13

101

– Bijzondere lasten

0

358

358

26

Correctie kosten GAMMA

– 1.000

0

1.000

– 3.611

Totaal lasten

41.722

46.578

4.856

45.218

         

Saldo van baten en lasten

gewone bedrijfsvoering

– 998

118

1.116

– 2.409

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

– 998

118

1.116

– 2.409

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het gerealiseerde saldo baten en lasten is ten opzichte van de vastgestelde begroting hoger. Het resultaat boekjaar 2018 bestaat uit het positieve resultaat op Caribisch Nederland van € 0,7 mln en het resultaat AT (verlies) ter hoogte van – € 0,6 mln. Het begrote saldo baten en lasten is exclusief Caribisch Nederland. De post «te verrekenen met Caribisch Nederland» op de balans van het agentschap geeft, in overeenstemming met de gehanteerde werkwijze in voorgaande jaren, het bedrag weer dat met de tarieven voor de BES eilanden moet worden verrekend.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten

5.297

7.050

1.753

5.701

Toezichttaken

9.933

10.077

144

9.959

Subtotaal structurele bijdragen

15.230

17.127

1.897

15.660

         

Incidentele bijdragen

       

Projecten

2.709

1.739

– 970

2.331

Subtotaal projecten

2.709

1.739

– 970

2.331

         

Totaal omzet moederdepartement

17.939

18.866

927

17.990

De omzet moederdepartement bestaat uit de vergoedingen die worden ontvangen van EZK voor de uitvoering van beleidsopdrachten en toezichtstaken. De toename ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen. De incidentele bijdragen bestaan uit projecten die worden uitgevoerd voor beleidsdirecties. In 2018 is deze omzet lager dan begroot door de afhankelijk van wet- en regelgeving in de uitvoering van deze projecten.

Voorbeelden van projecten zijn: Uitgifte radiovergunningen, Multibandveiling, Onderzoek Windturbines en Structurele implementatie LSA.

De toename ten opzichte van de begroting voor omzet overige departementen wordt verklaard doordat de opdracht voor uitvoering Elektronische Toegangsdiensten (ETD) ad. € 1,3 mln is overgegaan van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Vergunninghouders en overige:

18.577

18.757

180

15.532

– vaste verbindingen

2.625

2.541

– 84

2.618

– mobiele communicatie

4.217

4.356

139

4.219

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.981

2.013

32

1.784

– radiodeterminatie

42

33

– 9

32

– radiozendamateurs

4

6

2

4

– omroep

5.496

5.410

– 86

5.046

– overige/verlengingen

39

0

– 39

0

– examens

141

147

6

149

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

2

– 2

4

– randapparatuur

1.646

1.769

123

1.676

– registratie RZAM en Maritiem

2.381

2.480

99

2.268

Satellietoperators

385

380

– 5

360

Ministerie van Defensie

1.349

1.314

– 35

1.285

Ministerie van V&J

291

305

14

277

Ministerie van I&M

484

507

23

461

Caribisch Nederland (CN)

1.200

1.927

727

1.890

WELMEC secretariaat

0

0

0

54

Hercontrole meetinstrumenten

80

44

– 36

155

Subsidie 5G

55

0

– 55

– 

         

Totaal omzet derden

22.421

23.233

812

22.281

De gerealiseerde omzet derden zijn op hoofdlijnen in overeenstemming met de vastgestelde begroting. De hogere omzet derden 2018 wordt veroorzaakt door Caribisch Nederland.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft Agentschap Telecom de uitvoerende en toezichthoudende taak in Caribisch Nederland, na uitbesteding aan Bureau Telecom en Post (BT&P), zelf ter hand genomen. Uit de overgenomen administratie bleek dat er nog een aantal vergunningen uit voorgaande jaren niet waren gefactureerd. Dit is alsnog in 2018 gebeurd, waardoor een hogere omzet in 2018.

Bijzondere baten

De realisatie in 2018 bestaat op hoofdlijnen uit de gelden die AT heeft ontvangen vanuit de 1ste (Voorjaarsnota) en 2de (Najaarsnota) suppletoire begroting(en) voor de financiering van de kosten voor de AVG, Cloud en Digi-AT.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn hoger dan de vastgestelde begroting. In hoeveelheid (q) wordt dit vooral veroorzaakt door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen. De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 324,0 fte (begroot: 314,9 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (p) (intern- en extern personeel) is 6,0% hoger ten opzichte van de begroting. Dit vanuit COA loonbijstelling (3%) en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 0,7 mln lager dan begroot. Dit komt door vertraging in de uitvoering van projecten voor opdrachtgevers, o.a. Multibandveiling, en een verschuiving van kosten materieel naar de afschrijvingen. Dit om de uitvoering van de benodigde ICT projecten te kunnen financieren. De reguliere beheerskosten ICT nemen toe.

Rentelasten

De rentelasten zijn lager dan begroot. De geplande verbouwing locatie Amersfoort is doorgeschoven naar 2019.

Afschrijvingskosten

De stijging is in overeenstemming met de investeringsbegroting van het agentschap (toename ICT-investeringen).

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit de dotaties op de voorzieningen ambtsjubileum, dubieuze debiteuren en de subsidieverlening CN.

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

8.628

7.646

Immateriële vaste activa

3.133

1.564

Materiële vaste activa

5.496

6.082

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

74

522

– Projecten in uitvoering

0

0

– Overige materiële vaste activa

5.422

5.560

Vlottende activa

22.805

10.137

Voorraden en onderhanden projecten

7

0

Vorderingen

12

0

Debiteuren

2.881

2.082

Overige vorderingen en overlopende activa

1.345

2.275

Liquide middelen

18.559

5.780

Totaal Activa

31.434

17.783

     

Passiva

   

Eigen vermogen

1.035

– 1.450

– Exploitatiereserve

916

958

– Onverdeeld resultaat

119

– 2.408

Voorzieningen

596

550

Langlopende schulden

9.933

4.783

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

9.933

4.783

Kortlopende schulden

12.574

3.753

– Crediteuren

4.031

1.687

– Schulden bij het Rijk

6.603

0

– Belastingen en premies sociale lasten

0

0

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

– Te verrekenen met Caribisch Nederland

1.940

2.066

– Overige schulden en overlopende passiva

7.296

10.147

Totaal Passiva

31.434

17.783

Activa

Immateriële vaste activa

De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van het project Digi-AT ad. € 2,0 mln.

Overige vorderingen en overlopende activa

De afname van de post overige vorderingen en overlopende activa wordt verklaard doordat op de balans 2017 voor een bedrag van € 1,4 mln nog te factureren is opgenomen welke voor de balans 2018 niet meer van toepassing zijn.

Liquide middelen

De toename in liquide middelen wordt veroorzaakt door projecten (opdrachtgevers, investeringen) die in 2018 zijn gefinancierd waarvan de uitvoering (nog) niet volledig is gerealiseerd. Op de passiva zijde van de balans zichtbaar op de posten Leningen bij het Ministerie van Financiën en Schulden bij het Rijk.

Passiva

Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

38.085

40.671

43.522

Gemiddelde omzet over 3 jaar

35.137

37.914

40.759

       

Stand eigen vermogen na resultaatsbestemming

   

– 187

Eenmalige storting moederdepartement

   

1.103

Exploitatiereserve

1.662

958

916

Resultaat

– 2.525

– 2.409

119

Eigen vermogen

– 863

– 1.451

1.035

De stand eigen vermogen is in 2018 door een eenmalige storting van het moederdepartement gecompenseerd voor een totaalbedrag van € 1,1 mln voor het negatief eigen vermogen stand 1 januari 2018 van € 0,2 mln en het begrote tekort 2018 van € 0,9 mln. Het resultaat 2018 van € 0,1 mln bestaat uit een verlies AT van € 0,6 mln (exclusief CN) en een positief resultaat op CN van € 0,7 mln. Het voorstel is om het verlies te verrekenen met het eigen vermogen en het resultaat CN toe te voegen aan de post Te verrekenen met Caribisch Nederland.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2018

Dubieuze debiteuren

258

16

0

0

274

Ambtsjubilea

550

46

0

0

596

Totaal

808

62

0

0

870

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van het project Digi-AT.

Aandeel moederdepartement, overige departementen en derden in vorderingen en schulden (bedragen x € 1.000)

De onderstaande tabel geeft inzicht in de vorderingen en schulden van het agentschap per doelgroep. De toename op crediteuren is eenmalig. Het agentschap is in 2018 aangesloten op Oracle E-Business Suite (Oracle EBS). Door deze implementatie zijn de betaaltermijnen niet altijd tijdig gerealiseerd.

 

Moederdepartement

Overige departementen/ agentschappen

Derden

Debiteuren

0

0

2.881

Overige vorderingen en overlopende activa

0

0

1.345

Liquide middelen

0

18.559

0

Totaal vorderingen

0

18.559

4.226

Crediteuren

0

0

4.031

Overige schulden en overlopende passiva

4.491

0

4.745

Totaal schulden

4.491

0

8.776

Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2018+ stand depositorekeningen

3.257

5.780

2.523

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

40.724

46.808

6.084

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 40.221

– 37.007

3.214

2

Totaal operationele kasstroom

503

9.801

9.298

 

Totaal investeringen (–/–)

– 4.000

– 3.275

725

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

– 4.000

– 3.275

725

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

1.103

1.103

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 655

– 400

255

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.000

5.550

1.550

4

Totaal financieringskasstroom

3.345

6.253

2.908

5

Rekening-courant RHB 31 december 2018 + stand depositorekeningen

3.105

18.559

15.454

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2018 heeft het agentschap voor een bedrag van € 3,3 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes en in immateriële vaste activa voor onder meer het project Digi-AT.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Het verschil tussen de investeringen en het beroep op de leenfaciliteit wordt verklaard door de uitstel van investeringen voor het project Digi-AT.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018
 

Norm

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Inputindicatoren

         

Kernindicatoren

         

Verhouding direct/indirect (in FTE)

 

236,9 / 87,6

244,6 / 88,2

241,7 / 82,3

220,4 / 94,5

Verklarende/ achterliggende variabelen

         

Personeelskosten per FTE

 

€ 73.048

€ 77.102

€ 79.506

€ 74.970

Totaal aantal FTE's (excl. externe inhuur)

 

296,2

294,3

299,2

289,3

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

 

€ 2.350

€ 2.635

€ 2.971

€ 2.260

Outputindicatoren

         

Uurtarief (wijziging in reële termen)

 

– 1,22%

– 1,86%

– 2,45%

2,83%

Kostprijzen per product (wijziging tarieven Regeling Vergoedingen in reële termen)

 

– 3,68%

– 2,33%

0,64%

2,80%

Verklarende/ achterliggende variabelen

         

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

 

2.525

(2.409)

118

(998)

Omzet (x € 1.000)

 

38.318

42.809

46.696

40.724

Saldo van baten en lasten (%)

 

– 7%

– 6%

0%

– 2%

Kwaliteitsindicatoren

         

Kernindicatoren

         

Klanttevredenheid:

>3,5

Niet in 2016

7

Niet in 2018

>3,5

Doorlooptijd primaire processen:

         

Vergunningaanvragen 95% binnen

8 weken

96%

97%

98%

95%

           

Reactietijd storingsklachten

norm

       

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

98%

100%

95%

100%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

80%

100%

98%

97%

90%

           

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

norm

       
 

≤ 5%

5%

4%

2%

<5%

Aantal klachten

<7

7

9

7

<7

Medewerkertevredenheid

>7

niet in 2016

niet in 2017

niet in 2018

>7

Verklarende/ achterliggende variabelen

         

Ziekteverzuim

≤ 4,3%

4,7%

5,8%

3,3%

<4,1%

Toelichting

Personeelskosten per FTE

De gerealiseerde gemiddelde loonsom is hoger ten opzichte van de begroting. Dit vanuit de CAO loonbijstellingen (3%) en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen (hogere schalen en uurtarieven).

Vitaliteit en verzuim: blijvende aandacht

In 2017 is een aanpak gekozen die geleid heeft tot een dalende trend in het verzuimpercentage. Om deze dalende lijn vast te houden en verzuim in de toekomst te voorkomen zijn verschillende afspraken gemaakt of gecontinueerd. Zo worden de verzuimcijfers maandelijks besproken in het directieoverleg en met een vertegenwoordiger van de OR en HRM. Dit om het onderwerp hoog op de agenda te houden, te leren van elkaars aanpak van verzuimpreventie- en begeleiding en de dalende lijn in het ziekteverzuim vast te houden in 2019. De door alle medewerkers en leidinggevenden gevolgde verzuimtraining wordt geconcretiseerd naar specifieke afspraken per afdeling. In het MTO (Medewerkerstevredenheidonderzoek) dat uitgevoerd wordt in 2019, is werkdruk een van de te bevragen onderwerpen.

Licence