Base description which applies to whole site
+

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap DICTU per 31 december 2018

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap DICTU (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

2018

(2)

Realisatie

2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

       

– Omzet moederdepartement

204.337

240.425

36.088

239.781

– Omzet overige departementen

33.896

44.349

10.453

42.300

– Omzet derden

108

288

180

1.262

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

832

832

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

238.341

285.894

47.553

283.343

         

Lasten

       

Apparaatskosten

215.305

256.227

40.922

258.790

– Personele kosten

124.392

158.572

34.180

151.611

Waarvan eigen personeel

67.335

61.018

– 6.317

54.442

Waarvan inhuur externen

990

97.254

96.264

96.880

Waarvan overige personele kosten

56.067

300

– 55.767

289

– Materiële kosten

90.913

97.655

6.742

107.179

Waarvan apparaat ICT

32.813

36.484

3.671

40.285

Waarvan bijdrage aan SSO's

15.050

13.561

– 1.489

12.237

Waarvan overige materiële kosten

43.050

47.610

4.560

54.657

Rentelasten

100

8

– 92

53

Afschrijvingskosten

21.636

25.737

4.101

18.521

– Materieel

14.800

11.302

– 3.498

7.073

Waarvan apparaat ICT

   

0

 

– Immaterieel

6.836

14.435

7.599

11.448

Overige lasten

1.300

1.746

446

1.569

– Dotaties voorzieningen

1.300

1.746

446

1.569

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

238.341

283.718

45.377

278.933

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

2.176

2.176

4.410

Agentschapsdeel Vpb-lasten

       

Saldo van baten en lasten

0

2.176

2.176

4.410

Algemeen

De groei van DICTU in de afgelopen jaren, welke aan de Tweede Kamer is gemeld via de suppletoire begrotingen, was nog niet opgenomen in de meerjaren ontwerpbegroting. Vanaf 2019 is deze groei verwerkt in de ontwerpbegroting, waardoor de begroting en de realisatie meer in lijn met elkaar zijn. Het verwachte omzet- en kostenniveau in de tweede suppletoire begroting was € 282 mln.

Toelichting op de baten

De totale omzet bedraagt € 46,7 mln meer dan de begroting, wat grotendeels wordt veroorzaakt door een hogere dan geraamde omzet vanuit het moederdepartement.

De verdeling per productgroep wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Applicatiebeheer

28.069

36.325

8.256

29.729

Ontwikkelopdrachten

42.355

47.630

5.275

43.199

Infrabeheer

38.338

46.919

8.581

53.491

Werkplekservices

35.000

38.480

3.480

34.825

Overige omzet

16.852

22.225

5.373

30.766

Generieke eBS

7.981

6.788

– 1.193

6.912

Indirect

35.742

42.058

6.315

40.859

Totaal

204.337

240.425

36.087

239.781

De groei van de omzet moederdepartement komt met name door een grotere vraag naar dienstverlening voor informatiebeveiliging, implementatie en het beheer van de Cloud Werkplek en infrastructuur. De implementatie van de Cloud Werkplek heeft een incidenteel karakter en zal in het voorjaar van 2019 worden afgerond.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie

2017

Applicatiebeheer

7.270

10.355

3.085

3.977

Ontwikkelopdrachten

15.544

5.261

– 10.283

2.183

Infrabeheer

3.431

4.245

814

11.056

Werkplekservices

83

154

71

123

Overige omzet

1.639

16.576

14.937

17.562

Generieke eBS

0

0

0

0

Indirect

5.929

7.758

1.829

7.399

Totaal

33.896

44.349

10.453

42.300

De omzet overige departementen is € 10,5 mln hoger dan de begroting. De hogere omzet bij overige departementen komt met name door de implementatie van Zaak Gericht Werken (RijksZaak) bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS) en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (J&V). DICTU verantwoordt in deze tabel Zaak Gericht Werken op de regel Overige omzet.

Omzet derden

DICTU levert in beginsel geen diensten aan derden. Een uitzondering is Staatsbosbeheer, waarvan de omzet in lijn van 2017 is, maar hoger dan begroot. Dit is het gevolg van enkele incidentele opdrachten die niet waren begroot.

Vrijval voorzieningen

In 2018 zijn geen claims ontvangen die hebben geleid tot lopende geschillen die na 2018 afgewikkeld zullen worden. Alle claims uit 2017 zijn afgewikkeld of daar hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan, zodat de inschatting is dat daar geen verplichtingen uit voortvloeien en de positie op de voorziening in zijn geheel kan vrijvallen.

Toelichting op de lasten

Personele Kosten

DICTU heeft de aanpassing van de richtlijn externe inhuur in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 doorgevoerd. Hierbij wordt inhuur voor onderhoud en beheer van ICT-systemen verantwoord onder externe inhuur en niet meer onder overige personele kosten. Deze richtlijn was nog niet in de begroting verwerkt, waardoor er een verschuiving tussen de posten externe inhuur en overige personele kosten zichtbaar is.

De gerealiseerde personele kosten zijn € 34,2 mln hoger dan de begroting. De gestegen personele kosten hangen samen met extra inzet van capaciteit op het gebied van informatiebeveiliging en de uitrol en beheer van de Cloud Werkplek. Hiervoor wordt met name een (tijdelijk) beroep gedaan op externe inhuur. De lagere realisatie van de post eigen personeel dan was begroot wordt veroorzaakt doordat het langer duurt dan verwacht om vacatures voor specialistische ICT-functies te vervullen. DICTU is er wel in geslaagd om haar ambtenarenbestand ten opzichte van 2017 met 57 fte te laten groeien, waarmee de doelstelling om meer kennis binnen het ambtenarenbestand te borgen wordt gehaald.

Materiele kosten

In de materiële kosten vindt een verschuiving plaats als gevolg van de overgang van de huidige werkplek naar de Cloud Werkplek. De huidige werkplek wordt onderhouden en beheerd door een externe leverancier die onder de post waarvan apparaat ICT wordt verantwoord. De Cloud Werkplek wordt door DICTU zelf beheerd en onderhouden, waardoor de eigen materiële kosten en aangeschafte licenties zijn toegenomen, die onder de post waarvan overige materiële kosten worden verantwoord. Als gevolg hiervan neemt de post waarvan apparaat ICT af en de post waarvan overige materiële kosten toe. Dit is met name te zien in de vergelijking met vorig jaar, rekening houdend met de € 9,9 mln activa afwaardering die in 2017 onder de post overige materiële kosten valt. DICTU heeft in 2018 zijn activa beoordeeld en een aantal activa in waarde verminderd (€ 3,3 mln). De grootste afwaardering heeft zich voorgedaan op de immateriële activa van TVS (€ 2,5 mln) en BOS (€ 0,6 mln).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn € 4,1 mln hoger dan begroot. In de begroting zijn de immateriële en materiële afschrijvingslasten abusievelijk omgewisseld. Hiermee rekening houdend, zijn met name de materiële afschrijvingen gestegen ten opzichte van de begroting, wat het gevolg is van de uitrol van de Cloudwerk. Met deze uitrol zijn veel nieuwe devices uitgeleverd, zoals laptops en monitoren.

Het resultaat van DICTU over het jaar 2018 is € 2,2 mln positief.

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

81.626

79.979

Immateriële vaste activa

37.778

51.324

Materiële vaste activa

43.848

28.655

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

36.183

23.608

– Projecten in uitvoering

   

– Overige materiële vaste activa

7.665

5.047

Vlottende activa

73.136

62.595

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Vorderingen

53.710

43.401

– Debiteuren

33.757

28.335

– Overige vorderingen en overlopende activa

19.953

15.066

Liquide middelen

19.426

19.194

Totaal activa

154.762

142.574

     

Passiva

   

Eigen vermogen

7.978

5.802

– Exploitatiereserve

5.802

1.392

– Onverdeeld resultaat

2.176

4.410

Voorzieningen

1.000

1.514

Langlopende schulden

56.272

60.260

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

56.272

60.260

Kortlopende schulden

89.512

74.998

– Crediteuren

12.141

7.711

– Schulden bij het Rijk

0

0

– Belastingen en premies sociale lasten

0

0

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

26.138

24.440

– Overige schulden en overlopende passiva

51.233

42.847

Totaal passiva

154.762

142.574

Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Debiteuren

35.566

30.247

Voorziening debiteuren

– 1.800

– 1.058

Nog te verwerken ontvangsten

– 9

– 854

Totaal

33.757

28.335

De post debiteuren is € 5,3 mln hoger dan in 2017 en komt uit op bijna anderhalve maand omzet. De post debiteuren houdt onder meer verband met het feit dat een deel van de omzet maandelijks achteraf wordt gefactureerd en de facturen vervolgens een betaaltermijn hebben van 30 dagen. De duur van de openstaande posten is sterk gedaald. De totale stijging van de post debiteuren heeft betrekking op de facturen van het laatste kwartaal. De post debiteuren is met name hoger door een stijging bij de drie grootste agentschappen van het moederdepartement en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

DICTU treft een voorziening dubieuze debiteuren voor disputen met klanten en openstaande facturen van meer dan een half jaar. De voorziening bestaat in zijn geheel uit nieuwe posten. Alle openstaande debiteuren in de debiteurenvoorziening van voor 2018 zijn afgewikkeld. De stijging van de voorziening dubieuze debiteuren ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door toename van de omvang van de disputen.

Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement

26.590

23.101

Overige departementen

8.901

6.964

Derden

75

182

Totaal

35.566

30.247

Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement

2.334

4.326

Overige departementen

325

472

Derden

17.294

10.268

Totaal

19.953

15.066

Onder de balanspost Overige vorderingen en overlopende activa worden de nog te factureren omzet en de vooruitbetaalde kosten verantwoord. De vooruitbetaalde kosten, vallend binnen de classificatie Derden, betreft vooral meerjarige contracten met softwareleveranciers, waarvan eind 2018 veel contracten zijn vernieuwd en betaald.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde

1-1-2018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

31-12-2018

Voorziening reorganisatiekosten

433

783

216

 

1.000

Voorziening incompliancy issues oplossen

1.081

 

249

832

0

Ontwikkeling eigen vermogen

Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

1 Eigen vermogen per 1/1

0

259

1.392

5.802

2 Saldo baten en lasten

259

1.133

4.410

2.176

3 Directe mutaties in het eigen vermogen

       

– 3a Uitkering aan moederdepartement

       

– 3b Bijdrage door moederdepartement ter versterking eigen vermogen

       

– 3c Overige mutaties

       

4 Eigen vermogen per 31/12

259

1.392

5.802

7.978

Omzet

240.223

253.844

283.343

285.062

Vermogensplafond (5%)

10.071

11.559

12.957

13.704

De omvang van het eigen vermogen blijft ruim binnen de kaders die de Regeling Agentschappen hieraan stelt, zijnde maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar.

Specificatie Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement

1.170

24

Overige departementen

578

293

Derden

10.393

7.394

Totaal

12.141

7.711

Specificatie Overige verplichtingen en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement

33.522

15.625

Overige departementen

27.582

24.641

Derden

16.267

27.021

Totaal

77.371

67.287

Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2018+ stand depositorekeningen

6.971

19.194

12.223

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

238.341

274.803

36.462

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 216.705

– 245.005

– 28.300

2

Totaal operationele kasstroom

21.636

29.798

8.162

 

Totaal investeringen (–/–)

– 35.000

– 30.583

4.417

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

3.307

3.307

3

Totaal investeringskasstroom

– 35.000

– 27.276

7.724

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 22.900

– 24.440

– 1.540

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

35.000

22.150

– 12.850

4

Totaal financieringskasstroom

12.100

– 2.290

– 14.390

5

Rekening-courant RHB 31 december 2018 + stand depositorekeningen

5.707

19.426

13.719

Toelichting kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie van DICTU is per eind 2018 met € 0,2 mln verbeterd ten opzichte van eind 2017. Dit is het resultaat van de volgende kasstromen:

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is hoger dan begroot als gevolg van de hogere omzet. De verhouding tussen ontvangsten en uitgaven is conform begroting.

Investeringskasstroom

Het investeringsniveau is € 7,7 mln lager dan begroot. De investeringen zijn € 4,4 mln lager uitgevallen, met name doordat er minder is geïnvesteerd in infrastructuur (€ 3,3 mln). Daarnaast is er voor € 3,3 mln gedesinvesteerd. De grootste desinvesteringen waren Toegang Verlening Service (€ 1,8 mln) en BOS (€ 0,6 mln).

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is afgenomen met € 2,3 mln. In 2018 is er voor € 24,4 mln aan leningen afgelost. Dit is € 2,5 mln meer dan begroot. Verder zijn er drie nieuwe leningen afgesloten met een totale waarde van € 22,15 mln. Dit is € 12,9 mln minder dan begroot. Middels de nieuw afgesloten leningen is het verschil dat bestond tussen de waarde van de uitstaande leningen en de boekwaarde van de activa nagenoeg gelijkgetrokken.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2015

2016

2017

2018

2018

Kostprijzen per product (groep)

         

a. Basistarief werkplek VKA

2.520

2.520

2.531

2.602

2.531

b. Basistarief werkplek CW

     

3.637

 

Tarieven/uur

         

a. Senior medew. (ontwikkeling)

90

92

96

100

1171

b. Medior medew. (bouw)

70

72

76

78

921

c. Junior medew. (test en beheer)

60

62

65

67

791

Indicatoren

         

FTE-totaal (excl. externe inhuur)2

503

562

643

710

750

Saldo van baten en lasten (%)3

0,1%

0,4%

1,6%

0,8%

0%

Aantal werkplekken VKA4

12.937

13.178

11.552

6.599

13.100

Aantal werkplekken CW4

     

6.868

 

Verambtelijking5

 

44,7%

49,8%

52,3%

 
1

Het verschil met de realisatie wordt veroorzaakt door incorrecte cijfers in de begroting.

2

Gemiddeld aantal fte gedurende het jaar.

3

Saldo als percentage van de baten.

4

Aantal ultimo het jaar.

5

Betreft het aantal fte ambtelijk personeel gedeeld door het totaal aantal fte, ultimo het jaar.

Licence