Base description which applies to whole site

7. Saldibalans provinciefonds per 31 december 2019

Tabel 4 Saldibalans per 31 december 2019 van het provinciefonds (C) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Passiva

31-12-2019

 

31-12-2018

           

Intra-comptabele posten

         

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.467.057

 

2.454.311

 

2

Ontvangsten en gunste van de begroting

2.467.057

 

2.454.311

3

Liquide middelen

0

 

0

      

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

 

4a

Rekening-courant RHB

0

 

0

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

 

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

 

0

 

7

Schulden buiten begrotingsverband

0

 

0

8

Kas-transverschillen

0

 

0

      

Subtotaal intra-comptabel

2.467.057

 

2.454.311

 

Subtotaal intra-comptabel

2.467.057

 

2.454.311

           

Extra-comptabele posten

         

9

Openstaande rechten

0

 

0

 

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

 

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

 

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

5.463.113

 

7.264.228

 

12a

Tegenrekening voorschotten

5.463.113

 

7.264.228

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

 

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

32.086

 

46

 

14

Andere verplichtingen

32.086

 

46

15

Deelnemingen

0

 

0

 

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

5.495.199

 

7.264.274

 

Subtotaal extra-comptabel

5.495.199

 

7.264.274

           

Totaal

7.962.256

 

9.718.585

 

Totaal

7.962.256

 

9.718.585

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2019 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. en ad 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2019 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande voorschotten is afgenomen ten opzichte van de stand ultimo 2018. Een afname heeft plaatsgevonden doordat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de decentralisatie-uitkeringen uit 2016 worden vastgesteld is gepubliceerd, en de beschikkingen waarmee de algemene uitkering uit 2017 wordt vastgesteld verstuurd zijn.

Daarnaast heeft een toename van de openstaande voorschotten plaatgevonden voor de algemene uitkering voor het jaar 2019 en de decentralisatie- uitkeringen voor het jaar 2019.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds, openstaande betalings-verplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence