Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1 bij Saldibalans provinciefonds per 31 december 2019

Tabel 5 Specificatie voorschotten (bedragen x € 1.000)
  

31-12-2019

31-12-2018

Algemene uitkering provinciefonds

   

2017

 

0

2.027.775

2018

 

2.051.980

2.051.980

2019

 

2.119.824

0

subtotaal

 

4.171.804

4.079.755

    

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

   

2016

 

0

2.240.354

2017

 

541.788

541.788

2018

 

402.372

402.331

2019

 

347.149

0

subtotaal

 

1.291.309

3.184.473

    

Totaal

 

5.463.113

7.264.228

Toelichting

Algemene uitkering

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt voor de algemene uitkering de voorschotten per 31 december 2019 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschiking voor het desbetrefende uitkeringsjaar per 31 decemer 2018 nog niet was opgemaakt.

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het provinciefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMvB.

Tabel 6 Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (bedragen x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2019

7.264.228

 

ontstaan in 2019

2.467.014

+/+

afgerekend in 2019

4.268.129

-/-

voorschotten per 31-12-2019

5.463.113

 
Licence