Base description which applies to whole site

11. WNT-VERANTWOORDING 2019 MINISTERIE VAN DEFENSIE

Op www.topinkomens.nl vindt u het geldend normenkader voor 2019: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, QenA’s en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima.

De geldende wet- en regelgeving is leidend.

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings-maximum bedraagt in 2019 € 194.000.

Eind 2019 is gebleken dat het overzicht Topinkomens 2017 en 2018 ten aanzien van een aantal topfunctionarissen een fout bevatte die ertoe leidt dat er alsnog over dat desbetreffende jaar sprake is van een onverschuldigde betaling. De gecorrigeerde overzichten zijn ingevoegd.

Bezoldiging van topfunctionarissen in Euro's

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2018)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

173.553,24

16.818,65

190.371,89

194.000,00

 
         

(1,00)

 

(166.786,41)

(15.112,02)

(181.898,43)

 

MINDEF

BEKKERING

HOOFD PMV-NAVO

 

31-07-2019

1,00

nee

140.899,82

9.362,43

150.262,25

112.679,45

Totale overschrijding van € 37.582,80. Deze is veroorzaakt door WUL-compensatie van € 3.368,64 die in 2019 is betaald. Conform artikel 3, tweede lid de Uitvoeringsregeling WNT 2019 worden deze nabetalingen toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. De rest van de overschrijding (€ 34.214,16) wordt veroorzaakt door een afkoopsom niet-opgenomen vakantiedagen.

         

(1,00)

 

(157.173,43)

(14.208,17)

(171.381,60)

 
                     

Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° van de Uitvoeringsregeling WNT 2019 wordt deze afkoopsom niet tot de bezoldiging gerekend indien het het wettelijk minimumaanspraak op vakantie betreft, die niet vervallen is omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen binnen de vervaltermijn en die niet verjaard is op grond van de verjaringstermijn. Betrokkene heeft een functie gehad die in de Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel (DBZV-regeling)

                     

viel. Voor aanvang van de functie is het verlof op grond van zijn aanstelling bevroren. Gedurende zijn functie heeft betrokkene op grond van de DBZV-regeling verlof genoten. Na afloop van de functie is het bevroren verlof uitbetaald bij einde dienstverband. Betrokkene heeft op grond van zijn functie geen mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

MINDEF

BEULEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN /

   

1,00

nee

162.567,80

16.966,97

179.534,77

194.000,00

 
   

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD PER 28 AUGUSTUS 2019

   

(1,00)

 

(157.628,16)

(14.971,24)

(172.599,40)

 

MINDEF

BRINK, VAN DEN

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE /

   

1,00

nee

160.727,40

16.049,88

176.777,28

194.000,00

 
   

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD PER 1 AUGUSTUS 2019

   

(1,00)

 

(155.138,23)

(14.148,24)

(169.286,47)

 

MINDEF

BROEKS

DIRECTOR GENERAL IMS

 

31-08-2019

1,00

nee

152.657,76

10.699,92

163.357,68

129.156,16

Totale overschrijding van € 34.201,52. Deze is veroorzaakt door WUL-compensatie van € 3.548,04 die in 2019 is betaald. Conform artikel 3, tweede lid

                     

Uitvoeringsregeling WNT 2019 worden deze nabetalingen toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. De rest van de overschrijding (€ 30.653,48) wordt veroorzaakt door een afkoopsom niet-opgenomen vakantiedagen. Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° van de Uitvoeringsregeling WNT 2019 wordt deze afkoopsom niet tot de

                     

bezoldiging gerekend indien het het wettelijk minimumaanspraak op vakantie betreft, die niet vervallen is omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen binnen de vervaltermijn en die niet verjaard is op grond van de verjaringstermijn. Betrokkene heeft op grond van zijn functie niet voldoende mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

         

(1,00)

 

(151.904,49)

(14.148,24)

(166.052,73)

 

MINDEF

DUREN, VAN

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

 

30-04-2019

1,00

nee

95.720,52

5.349,96

101.070,48

63.780,82

Totale overschrijding van € 37.289,66. Deze is veroorzaakt door WUL-compensatie van € 3.309,00 en een vergoeding reistijd dienstreizen ZZF van € 48,28 die in 2019 zijn betaald. Conform artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT 2019 worden deze nabetalingen toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. De rest van de overschrijding (€ 33.932,38)

                     

wordt veroorzaakt door een afkoopsom niet-opgenomen vakantiedagen. Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° van de Uitvoeringsregeling WNT 2019 wordt deze afkoopsom niet tot de bezoldiging gerekend indien het het wettelijk minimumaanspraak op vakantie betreft, die niet vervallen is omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen

                     

binnen de vervaltermijn en die niet verjaard is op grond van de verjaringstermijn. Betrokkene heeft op grond van zijn functie niet voldoende mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

         

(1,00)

 

(157.540,01)

(14.148,24)

(171.688,25)

 

MINDEF

EICHELSHEIM

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

13-06-2019

 

1,00

nee

91.038,32

8.792,32

99.830,64

107.364,38

 
                     

MINDEF

GRIENSVEN, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN /

   

1,00

nee

160.839,44

16.049,88

176.889,32

194.000,00

 
   

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD PER 29 NOVEMBER 2019

   

(1,00)

 

(160.250,90)

(14.687,66)

(174.938,56)

 

MINDEF

KRAMER

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

161.421,11

16.049,88

177.470,99

194.000,00

 
         

(1,00)

 

(157.275,64)

(14.148,24)

(171.423,88)

 

MINDEF

LAAN, VAN DER

CORPS COMMANDER 1GNC /

   

1,00

nee

155.349,40

16.049,88

171.399,28

194.000,00

 
   

HOOFD PMV-NAVO PER 17 JUNI 2019

   

(1,00)

 

(178.734,14)

(14.148,24)

(192.882,38)

 

MINDEF

LEIJTENS

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

02-09-2019

 

1,00

<= 12 mnd

53.435,70

5.308,91

58.744,61

64.312,33

 
                     

MINDEF

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

178.466,21

16.109,81

194.576,02

194.000,00

Overschrijding van € 576,02 door WUL-compensatie die in 2019 is betaald. Conform artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT 2019 worden deze nabetalingen toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

         

(1,00)

 

(178.310,24)

(14.264,09)

(192.574,33)

 

MINDEF

SPRANG, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

22-11-2019

 

1,00

nee

15.335,86

1.734,11

17.069,97

21.260,27

 
                     

MINDEF

VERBEEK

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

22-04-2019

 

1,00

nee

110.546,24

11.071,62

121.617,86

135.002,74

 
                     

MINDEF

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

   

1,00

nee

161.023,16

16.049,88

177.073,04

194.000,00

 
         

(1,00)

 

(155.576,89)

(14.148,24)

(169.725,13)

 

MINDEF

WIJNEN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN /

   

1,00

nee

181.657,37

16.173,05

197.830,42

194.000,00

Totale overschrijding van € 3.830,42. Deze is veroorzaakt door WUL-compensatie van € 3.695,96 die in 2019

                     

is betaald. Conform artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT 2019 worden deze nabetalingen toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding. De rest van de overschrijding (€ 134,46) wordt veroorzaakt door een onverschuldigde betaling, deze wordt in 2020 teruggevorderd.

   

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN PER 28 AUGUSTUS 2019

   

(1,00)

 

(156.913,86)

(14.208,17)

(171.122,03)

 

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag in Euro's

Naam instelling

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2018)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

MINDEF

CHIRURG

   

1,00

184.376,41

14.202,57

198.578,98

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(150.662,19)

(18.605,00)

(169.267,19)

 

MINDEF

VOORZITTER LZV

   

1,00

184.557,31

19.414,08

203.971,39

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(179.422,97)

(17.527,92)

(196.950,89)

 

MINDEF

CHIRURG

   

1,00

187.990,85

19.414,08

207.404,93

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(179.570,61)

(18.247,19)

(197.817,80)

 

MINDEF

CHEF MILITAIR HUIS

   

1,00

199.722,47

16.007,16

215.729,63

194.000,00

Diensttijd gratificatie, zonder gratificatie geen overschrijding.

       

(1,00)

(156.932,13)

(14.121,00)

(171.053,13)

 

MINDEF

LONGARTS

   

1,00

184.588,35

19.414,08

204.002,43

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(177.311,17)

(17.527,92)

(194.839,09)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

188.436,20

19.315,32

207.751,52

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(148.769,52)

(17.608,98)

(166.378,50)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

198.427,57

19.653,83

218.081,40

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(192.113,12)

(21.963,31)

(214.076,43)

 

MINDEF

COMMANDANT NLD SOCOM

   

1,00

182.397,89

16.561,40

198.959,29

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(159.417,90)

(14.434,07)

(173.851,97)

 

MINDEF

INTERNIST

   

1,00

193.319,75

24.031,32

217.351,07

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(167.539,67)

(14.036,76)

(181.576,43)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

188.668,56

19.414,08

208.082,64

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(185.996,26)

(22.203,07)

(208.199,33)

 

MINDEF

VLUCHTCDT C-130 /

   

1,00

183.290,57

13.769,97

197.060,54

194.000,00

Voorschot bindingspremie, zonder premie geen overschrijding.

 

HFD OPS VLCHT C130 PER 16 DECEMBER 2019

   

(1,00)

(89.434,99)

(9.924,04)

(99.359,03)

 

MINDEF

SPECIAL ASST TO COM AIRCOM

   

1,00

178.558,14

16.007,16

194.565,30

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(167.346,75)

(14.121,00)

(181.467,75)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

195.245,37

19.414,08

214.659,45

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(187.187,35)

(21.244,07)

(208.431,42)

 

MINDEF

REVALIDATIEARTS

   

1,00

185.939,59

19.414,08

205.353,67

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(179.469,83)

(17.527,92)

(196.997,75)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

179.615,48

21.923,56

201.539,04

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(151.790,29)

(16.910,75)

(168.701,04)

 

MINDEF

FACULTY ADVISOR

   

1,00

219.667,15

15.613,60

235.280,75

194.000,00

Bijzondere tegemoetkoming, zonder deze tegemoetkoming geen overschrijding.

       

(1,00)

(117.821,93)

(14.036,76)

(131.858,69)

 

MINDEF

KNO-ARTS

   

1,00

187.102,21

19.414,08

206.516,29

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(178.840,54)

(17.527,92)

(196.368,46)

 

MINDEF

INSTROOM BURGERS

   

1,00

180.406,18

33.031,95

213.438,13

194.000,00

Betrokkene heeft als gevolg van een rechtszaak met terugwerkende kracht salaris over 2016, 2017 en 2018 ontvangen. Op grond van artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT is deze bezoldiging toerekenbaar aan desbetreffende kalenderjaren.

       

(1,00)

(1.151,48)

(0,00)

(1.151,48)

 

MINDEF

OOGARTS

   

1,00

183.009,79

15.922,92

198.932,71

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(169.897,17)

(17.330,40)

(187.227,57)

 

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00

184.344,65

18.311,76

202.656,41

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019.

       

(1,00)

(149.583,22)

(7.236,35)

(156.819,57)

 

MINDEF

VAP ZWEVEND MET TPP COGP LTC

   

1,00

179.971,20

15.042,78

195.013,98

194.000,00

Betrokkene heeft als gevolg van een rechtszaak met terugwerkende kracht salaris over 2015, 2016, 2017 en 2018 ontvangen. Op grond van artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT is deze bezoldiging toerekenbaar aan desbetreffende kalenderjaren.

       

(1,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

 

MINDEF

COORD DEFCERT SR

   

1,00

192.786,40

11.954,75

204.741,15

194.000,00

Betrokkene heeft als gevolg van een promotie met terugwerkende kracht salaris over 2013 tot en met 2018 ontvangen. Op grond van artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT is deze bezoldiging toerekenbaar aan desbetreffende kalenderjaren.

       

(1,00)

(62.016,97)

(6.737,52)

(68.754,49)

 

MINDEF

HOOFD WETENSCH ONDERZOEKSGR /

   

1,00

191.217,99

19.414,08

210.632,07

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

 

STRAT ADV WETENSCH ONDERZ PER 1 JUNI 2019

   

(1,00)

(180.991,87)

(17.527,92)

(198.519,79)

 

MINDEF

ZIEKENHUISAPOTHEKER

   

1,00

193.516,88

19.660,39

213.177,27

194.000,00

Overschrijding i.v.m. WUL-compensatie welke is uitgekeerd in 2019 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,– over 2018 welke is uitgekeerd in 2019 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

       

(1,00)

(184.628,50)

(17.527,92)

(202.156,42)

 

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging van topfunctionarissen in Euro's 2018

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

166.786,41

15.112,02

181.898,43

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(153.375,04)

(13.012,73)

(166.387,77)

 

MINDEF

BEKKERING

HOOFD PMV-NAVO

   

1,00

nee

157.173,43

14.208,17

171.381,60

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(150.142,90)

(12.870,00)

(163.012,90)

 

MINDEF

BEULEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

157.628,16

14.971,24

172.599,40

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(150.598,44)

(13.068,66)

(163.667,10)

 

MINDEF

BRINK, VAN DEN

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

   

1,00

nee

155.138,23

14.148,24

169.286,47

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(150.511,16)

(12.956,80)

(163.467,96)

 

MINDEF

BROEKS

DIRECTOR GENERAL IMS

   

1,00

nee

151.904,49

14.148,24

166.052,73

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(150.427,16)

(12.870,00)

(163.297,16)

 

MINDEF

DUREN, VAN

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

   

1,00

nee

157.540,01

14.148,24

171.688,25

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(150.048,48)

(12.870,00)

(162.918,48)

 

MINDEF

GRIENSVEN, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

160.250,90

14.687,66

174.938,56

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(141.004,01)

(12.438,15)

(153.442,16)

 

MINDEF

KRAMER

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

157.275,64

14.148,24

171.423,88

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(42.157,30)

(3.920,55)

(46.077,85)

 

MINDEF

LAAN, VAN DER

CORPS COMMANDER 1GNC

   

1,00

nee

178.734,14

14.148,24

192.882,38

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018. Dit bedrag wordt conform artikel 3, tweede lid van de uitvoeringsregeling van de WNT 2018 toegerekend aan het jaar waarin deze is opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

         

(1,00)

 

(147.368,30)

(12.870,00)

(160.238,30)

 

MINDEF

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

178.310,24

14.264,09

192.574,33

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgevers-premie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terug-werkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018. Dit bedrag wordt conform artikel 3, tweede lid van de uitvoeringsregeling van de WNT 2018 toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

         

(1,00)

 

(168.031,25)

(13.068,63)

(181.099,88)

 

MINDEF

MIDDENDORP

TOPMANAGER E

 

31-01-2018

1,00

nee

30.617,87

1.293,92

31.911,79

16.052,05

Totale overschrijding van € 15.859,74. Deze is veroorzaakt door uitbetalen van niet verleende vakantiedagen en vakantiegeld. Op grond van artikel 3, tweede lid uitvoeringsregeling 2018 zijn het uitbetalen van vakantiedagen van 2017 (€ 356,80) en vakantiegeld 2017 (€ 5.973,94) toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het resterende bedrag van de overschrijding (€ 9.529,00) wordt als onverschuldigde betaling in 2020 teruggevorderd.

         

(1,00)

 

(161.427,30)

(13.241,96)

(174.669,26)

 

MINDEF

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

   

1,00

nee

155.576,89

14.148,24

169.725,13

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(175.693,24)

(12.870,00)

(188.563,24)

 

MINDEF

WIJNEN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

156.913,86

14.208,17

171.122,03

189.000,00

 
         

(1,00)

 

(68.729,01)

(6.344,17)

(75.073,18)

 

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging van topfunctionarissen in Euro's 2017

Naam (gewezen) top functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienst- verband

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

BAUER

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN /

   

1,00

nee

153.375,04

13.012,73

166.387,77

181.000,00

 
 

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN PER 5 OKTOBER 2017

   

(1,00)

 

(147.986,53)

(11.152,98)

(159.139,51)

 

BEKKERING

HOOFD PMV-NAVO

   

1,00

nee

150.142,90

12.870,00

163.012,90

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(79.973,74)

(6.626,41)

(86.600,15)

 

BEULEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

150.598,44

13.068,66

163.667,10

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(119.268,84)

(9.400,32)

(128.669,16)

 

BRINK, VAN DEN

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

   

1,00

nee

150.511,16

12.956,80

163.467,96

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(147.817,05)

(11.152,98)

(158.970,03)

 

BROEKS

DIRECTOR GENERAL IMS

   

1,00

nee

150.427,16

12.870,00

163.297,16

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(147.991,21)

(11.152,98)

(159.144,19)

 

DUREN, VAN

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

   

1,00

nee

150.048,48

12.870,00

162.918,48

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(61.923,82)

(5.143,37)

(67.067,19)

 

GRIENSVEN, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

23-01-2017

 

1,00

nee

141.004,01

12.438,15

153.442,16

170.090,41

 
                   

HOITINK

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

 

31-01-2017

1,00

nee

54.261,47

1.072,50

55.333,97

15.372,60

Totale overschrijding van € 39.961,37. Deze is veroorzaakt door uitbetalen van vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een diensttijdgratificatie. Op grond van artikel 3, tweede lid uitvoeringsregeling 2017

                   

zijn het uitbetalen van eindejaarsuitkering 2016 (€ 814,92) en vakantiegeld 2016 (€ 5.204,91) toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het resterende bedrag van de overschrijding (€ 33.941,54) wordt als onverschuldigde betaling in 2020 teruggevorderd.

       

(1,00)

 

(161.512,75)

(11.467,42)

(172.980,17)

 

KRAMER

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

11-09-2017

 

1,00

nee

42.157,30

3.920,55

46.077,85

55.539,73

 
                   

LAAN, VAN DER

CORPS COMMANDER 1GNC

   

1,00

nee

147.368,30

12.870,00

160.238,30

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(108.452,39)

(8.519,68)

(116.972,07)

 

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

168.031,25

13.068,63

181.099,88

181.000,00

Overschrijding van € 99,88. Deze wordt veroorzaakt door een onverschuldigde betaling, deze wordt in 2020 teruggevorderd.

       

(1,00)

 

(89.753,04)

(6.614,58)

(96.367,62)

 

MIDDENDORP

TOPMANAGER E

   

1,00

nee

161.427,30

13.241,96

174.669,26

181.000,00

 
       

(1,00)

 

(158.880,73)

(11.358,51)

(170.239,24)

 

VERKERK

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

 

30-09-2017

1,00

nee

130.023,86

9.652,50

139.676,36

135.378,08

Bij uitdiensttreding is het verlofsaldo en het saldo vakantiegeld uitgekeerd. Deze bedragen worden conform artikel 3, tweede lid van de uitvoeringsregeling van de WNT 2017 toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

       

(1,00)

 

(148.367,33)

(11.239,84)

(159.607,17)

 

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

   

1,00

nee

175.693,24

12.870,00

188.563,24

181.000,00

Overschrijding van € 7.563,24. Deze wordt veroorzaakt door uitbetalen diensttijd gratificatie van 35 jaar. Bij de vorige verantwoording is deze gratificatie onrechte als toegestane overschrijding aangemerkt. Het bedrag van € 7.563,24 zal als onverschuldigde betaling in 2020 teruggevorderd worden.

       

(1,00)

 

(147.735,13)

(11.152,98)

(158.888,11)

 

WIJNEN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

03-07-2017

 

1,00

nee

68.729,01

6.344,17

75.073,18

90.252,05

 
                   

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Licence