Base description which applies to whole site
+

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 41 Samenvattende verantwoordingsstaat 2019 inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2018

Agentschap Telecom

    

Totale baten

48.713

49.480

767

46.696

Totale lasten

48.713

50.700

1.987

46.578

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.220

‒ 1.220

118

     

Totale kapitaaluitgaven

7.113

6.043

‒ 1.070

3.675

Totale kapitaalontvangsten

6.000

3.535

‒ 2.465

6.653

     

Dienst ICT Uitvoering

    

Totale baten

284.200

309.923

25.723

285.894

Totale lasten

284.200

304.591

20.391

283.718

Saldo van baten en lasten

0

5.332

5.332

2.176

     

Totale kapitaaluitgaven

52.200

43.386

‒ 8.814

55.023

Totale kapitaalontvangsten

23.000

15.955

‒ 7.045

25.457

     

Nederlandse Emissieautoriteit

    

Totale baten

10.116

9.506

‒ 610

8.5831

Totale lasten

10.116

9.101

‒ 1.015

8.003

Saldo van baten en lasten

0

405

405

5801

     

Totale kapitaaluitgaven

1.700

140

‒ 1.560

140

Totale kapitaalontvangsten

1.300

31

‒ 1.269

0

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

    

Totale baten

514.005

703.664

189.659

596.381

Totale lasten

514.005

703.243

189.238

588.361

Saldo van baten en lasten

0

421

421

8.020

     

Totale kapitaaluitgaven

20.499

13.247

‒ 7.252

12.800

Totale kapitaalontvangsten

12.500

8.239

‒ 4.261

8.526

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel en herrubricering.

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen is hieraan daarom via de begrotingswet nadere invulling gegeven. Bij de herziening van de regelgeving in 2020 e.v. zullen verduidelijkingen worden aangebracht, zodat voortaan alleen bijdragen die een directe relatie hebben met geleverde producten/diensten als omzet kunnen worden verantwoord en het niet meer nodig is in de begrotingswet nadere duiding te geven aan het begrip omzet. Om dit over 2020 mogelijk te maken, zullen door de regering voorstellen worden ingediend om de inmiddels door de Staten-Generaal goedgekeurde begrotingen bij suppletoire wet aan te passen in lijn met deze voorgenomen herziening. Om ook over 2019 een transparant beeld te geven, is in de toelichting bij de jaarrekening van elk agentschap een nadere specificatie opgenomen van de gerealiseerde omzet, waaruit aard en omvang duidelijk blijken.

Licence