Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 39 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek Koninkrijksrelaties

Art.

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

1

Versterken rechtsstaat

   

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

overig onderzoek

2019

Naar een actief aandeelhouderschap. Onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Overig onderzoek

2021

Rijkswet financieel toezicht1

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Ex-post

2022

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden2

 

Ex-post

2022

Onderzoek Noodhulp Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius; Wederopbouw Saba en Sint Eustatius; Early Recovery.3

 

Ex-post

2022

Onderzoek Wederopbouw Sint Maarten (Trustfonds en directe steun)3

1

Dit onderzoek wordt afgerond en gepubliceerd in 2022.

2

Het Ministerie van BZK heeft in overleg met de Tweede Kamer besloten om de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8 te verlengen, waardoor de geplande oplevering van 2021 verschuift naar 2022 (Kamerstukken II 2020/21, 33189, nr. 13).

3

Dit onderzoek wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van artikel 8.

In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) zijn in de begroting van 2021 stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA). Dit was verder uitgewerkt in bijlage 5 Evaluatie- en overig onderzoek.

Licence