Base description which applies to whole site

2.4 Strategische evaluatieagenda

In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) worden in de begroting van 2021 stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA).

De begroting van 2021 is een overgangsjaar waarin nadere invulling wordt gegeven aan de SEA. Dat leidt ertoe dat in plaats van de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen hier de strategische evaluatieagenda wordt getoond. Het onderstaande overzicht strategische onderzoeken biedt inzicht in en toelichting bij een selectie van strategische onderzoeken in aansluiting op de beleidsprioriteiten van Koninkrijksrelaties in 2021. Het volledige overzicht ‘Evaluatie- en overig onderzoek’, inclusief de geplande beleidsdoorlichtingen, is te vinden in bijlage 5.

Tabel 8 Overzicht strategische onderzoeken

Artikel

Strategische onderzoeken

Afronding

1. Versterking rechtsstaat

Beleidsdoorlichting Versterken rechtsstaat

2022

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

2023

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2023

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

2021

Toelichting

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

In september 2017 verwoestte de orkaan Irma de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Nederland reageerde hierop door noodhulp te verstrekken aan de eilanden en vervolgens hulp bij de wederopbouw van de eilanden. Hiervoor is artikel 8 aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd. In de begroting voor het jaar 2019 en 2020 is opgenomen dat BZK in 2020 start met een beleidsdoorlichting van artikel 8. De beleidsdoorlichting zal starten in 2020 en in 2021 aan de Kamer aangeboden worden.

De doelstelling van deze beleidsdoorlichting is tweeledig. Enerzijds zal een zo volledig mogelijk beeld gegeven worden van de doeltreffendheid en doelmatigheid van reeds gedane bestedingen voor de wederopbouw van de bovenwindse eilanden. Anderzijds zal een beeld geschetst worden van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de structuur die is opgetuigd rond de noodhulp en de wederopbouw van de bovenwindse eilanden, in theorie en praktijk.

Licence