Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting en het jaarverslag van Koninkrijksrelaties.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (CN) aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

Onderstaand is eerst een totaaloverzicht te vinden met alle Rijksuitgaven die voor Caribisch Nederland in de (departementale) jaarverslagen staan. Vervolgens zijn de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland per (departementale) begroting afzonderlijk weergegeven, uitgesplitst per instrument. In de overzichten en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken of rijkstaken en of er sprake is van incidentele of structurele bekostiging. Bedragen boven € 0,1 mln. worden toegelicht.

In de kabinetsreactie is aangekondigd dat naast deze toelichting ook een toelichting gegeven zou worden op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Deze uitbreiding zal vanaf het jaarverslag 2022 in de bijlagen van de (departementale) begrotingen worden opgenomen.

Deze overzichten zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. De uitgebreidere en meer inhoudelijke toelichtingen op de instrumenten zijn bij de begrotingen van de betreffende departementen te vinden.

Tabel 40 Totaaloverzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Begroting

Realisatie

  

2017

2018

2019

2020

2021

       
 

Totaal Rijksuitgaven

306.521

369.244

402.644

534.564

557.083

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

0

0

0

339

365

IV

Koninkrijksrelaties

13.793

45.204

28.168

14.975

16.548

VI

Justitie en Veiligheid

36.950

39.681

39.720

41.651

44.720

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1.809

2.248

3.366

3.411

5.382

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

55.503

48.807

56.915

59.432

67.059

IX

Financiën en Nationale Schuld

16.126

16.191

17.308

14.808

18.068

X

Defensie1

XII

Infrastructuur en Waterstaat

8.566

34.515

67.545

61.327

36.489

XIII

Economische Zaken en Klimaat

1.625

6.658

8.915

30.177

62.177

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.902

1.391

3.555

3.002

4.065

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33.592

32.886

38.024

82.906

56.995

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

136.655

141.663

139.128

222.536

245.215

1

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijkstaken. Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is daarom niet te bepalen.

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Tabel 41 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

0

0

0

339

365

        

Artikel 3 Nationale ombudsman

0

0

0

339

365

Institutionele inrichting

R

S

0

0

0

339

365

Toelichting

Artikel 3 Nationale ombudsman

Institutionele inrichting

De Nationale ombudsman heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, die rijkstaken betreffen, op Caribisch Nederland vanaf 2018 een structureel budget beschikbaar van € 0,4 mln.

Koninkrijksrelaties (IV)

Tabel 42 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

13.793

45.204

28.168

14.975

16.548

        

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

  

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

13.793

37.880

22.345

11.630

14.031

Subsidies (regelingen)

R

I

707

459

693

3.854

3.558

Opdrachten

E

I

1.014

558

836

478

786

Inkomensoverdrachten

R

S

1.385

26.501

3.017

2.263

2.138

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

10.045

10.016

17.799

5.035

7.549

Bijdrage aan agentschappen

E

I

392

336

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

R

I

250

10

0

0

0

Artikel 8 Wederopbouw Sint Maarten1

  

0

7.324

5.823

3.345

2.517

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

7.324

5.823

3.345

2.517

1

De realisaties zijn in eerdere jaren abusievelijk niet opgenomen in het overzicht.

Toelichting

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

De rechterlijke macht is een rijkstaak. De Openbaar Ministeries en het Hof werken naast voor de landen ook voor Caribisch Nederland. Alleen de uitzendtoelages worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) structureel vergoed.

Daarnaast opereert de KMar incidenteel op Caribisch Nederland op grond van het protocol voor de flexibele inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit valt echter onder de totale structurele bijdrage van het Ministerie van BZK aan de KMar.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Subsidies (regelingen)

In 2021 heeft Bonaire International Airport, net als in 2020, een incidentele subsidie van € 3,1 mln. ontvangen voor gedorven luchthavenbelasting in het kader van de coronasteunpakketten. Daarnaast zijn er incidentele subsidies verstrekt aan onder andere UNICEF en WeConnect. Dit zijn voornamelijk rijkstaken.

Opdrachten

Er zijn incidentele opdrachten verstrekt met als doel om de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur te vergroten en de bestuurlijke kaders in CN te versterken. Het ging in 2021 dan onder andere om het trainen van de ambtelijke lokale apparaten en het gericht ondersteunen met kennis en expertise op het terrein van goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën, onder meer voor het Talent Ontwikkel Programma (TOP) Bonaire. Dit zijn eilandelijke taken.

Inkomensoverdrachten

Uit deze middelen zijn de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gefinancierd. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, nr. 14723). Daarmee is dit een structurele rijkstaak.

Bijdrage aan medeoverheden

In afstemming met het lokaal bestuur in CN zijn incidentele bijzondere uitkeringen verleend om gerichte initiatieven te kunnen ondersteunen op het gebied van het ontwikkelen van goed openbaar bestuur en versterken van het financieel beheer. Zo is er € 2,3 mln. beschikt aan Sint Eustatius voor het ICT-project Good Governance, € 0,9 mln. beschikbaar gesteld voor versterking van het ambtelijk apparaat en € 1,0 mln. voor het versnellen van het verbeterplan financieel beheer. Aan Bonaire is een bedrag van ruim € 1,5 mln. uitgekeerd ten behoeve van de verdere uitvoering van afspraken in het Bestuursakkoord en € 0,3 mln. voor verbetering financieel beheer. Op Saba is ingezet op gerichte ondersteuning van de verdere uitwerking van afspraken in het meerjarenakkoord, de Saba Package, onder meer via bijdragen voor frictiekosten en goed bestuur van in totaal ca. € 1,2 mln. Dit bedraagt voornamelijk eilandelijke taken.

Artikel 8 Wederopbouw Sint Maarten

Bijdrage aan medeoverheden

Eind 2021 is er € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor additionele werkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius in het kader van de wederopbouw. Dit bedrag is aanvullend op de bijdragen in eerdere jaren en bedraagt een eilandelijke taak.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

Tabel 43 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

36.950

39.681

39.720

41.651

44.720

        

Artikel 31 Politie

23.075

23.085

24.519

22.996

24.630

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

23.075

23.085

24.519

22.996

24.630

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

4.324

6.523

7.002

7.451

7.263

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

R

S

4.324

6.523

7.002

7.451

6.800

Opdrachten

R

S

0

0

0

0

463

Artikel 34 Straffen en beschermen

9.551

10.073

8.199

11.204

12.827

Subsidies (regelingen)

R

S

0

0

0

1.726

1.684

Bijdrage aan agentschappen

R

S

8.501

9.110

7.109

8.489

10.001

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

1.050

963

1.090

989

1.142

Toelichting

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO´s/RWT's

Dit betreffen bijdragen aan de Nationale Politie ten behoeve van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en witwassen en ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). De middelen zijn bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk maar het is niet mogelijk om toe te wijzen hoeveel Caribisch Nederland precies hiervan ontvangt. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Bijdrage aan medeoverheden

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps CN. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen is een bijdrage verstrekt. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in CN en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Openbaar Ministeries wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES-eilanden is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand is kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts is een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Tot slot is de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Opdrachten

Dit betreft opdrachten in relatie tot het reizen naar de BES-eilanden. Met ingang van 2021 zijn deze kosten separaat in de begroting en verantwoording tot uitdrukking gebracht. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdrage aan agentschappen

Ten aanzien van CN levert Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft de DJI een adviserende functie voor de overige landen binnen het koninkrijk op het gebied van detentie, vreemdelingenbewaring en forensische zorg. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Subsidies (regelingen)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op CN. Tot en met 2019 liep deze subsidie via Reclassering Nederland, maar vanaf 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met de SRCN. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Bijdrage aan medeoverheden

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in CN, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdrijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in CN. Het betreft een rijkstaak met een structurele reeks.

Licence