Base description which applies to whole site

3 Openbaarheidsparagraaf

De uitkomsten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hebben grote effecten, ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het kabinet heeft daarvoor het programma ‘Open op Orde’ geïnitieerd en alle onderdelen van het rijk opdracht gegeven om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren en daarvoor een actieplan op te stellen.

IenW heeft een centraal programma ingericht om het actieplan op te stellen en te gaan uitvoeren. De verschillende dienstonderdelen en de ZBO´s bouwen, samen met het centrale programma, in de komende jaren aan de actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en verbeteringen in de informatiehuishouding. Daarvoor zijn in 2021 de organisaties gevormd en/of uitgebreid en medewerkers geworven die uitvoering van de actieplannen gaan realiseren.

De verbeteringen richten zich in hoofdlijnen op het bewustzijn van medewerkers, de processen en ondersteuning van die processen, (ICT) systemen en de sturing en naleving van de afspraken. Tevens wordt gewerkt aan nieuwe wettelijke verplichtingen zoals de wet open overheid, wet elektronische publicaties en de archiefwet.

In 2021 heeft IenW – naast het opstellen van de actieplannen, werving van medewerkers voor de ondersteunende organisaties, uitvoeren van de nulmeting en uitvoeringstoetsen op de actieplannen in het kader van Open op Orde – gewerkt aan:

  • Actieve openbaarmaking door uitbreiding van de parlementaire stukkenstroom, de publicatie van externe onderzoeken, het verkennen van een verbeterde aanpak voor actieve openbaarmaking, doorontwikkeling van de processen en de uitbreiding van de ondersteuning;

  • Passieve openbaarmaking door verbetering van de ondersteuning bij de WOB-verzoeken. Hierdoor is te verwachten dat de afhandeling van de verzoeken op termijn versneld kan worden;

  • Verbetering van de informatiehuishouding door een bewustwordingscampagne in de organisatie, uitbreiding van de ondersteunende organisatie, voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe wetten, optimalisatie van de processen, versterken van de duurzame toegankelijkheid van de informatie, vernieuwing in het ontwerp van het ICT-landschap en diverse nieuwe ICT-systemen.

Licence