Base description which applies to whole site

2.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 4 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2022.

Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2022

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand 1e suppletoire begroting 2022

82.414

2

Bijstellingen

‒ 900

3

Stand jaarverslag 2022

81.513

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand 1e suppletoire begroting 2022

82.414

5

Bijstellingen

4

6

Stand jaarverslag 2022

82.418

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (= 1-4)

0

8

Stand jaarverslag 2022 (= 3-6)

‒ 904

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij het jaarverslag 2022 bedraagt € 0,9 miljard (regel 8).

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 (regel 7) is er sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,9 miljard (regel 8). De onderschrijding wordt veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 0,9 miljard (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 4 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg voor het jaar 2022 is toegelicht in de paragrafen 2.3 (tabel 2) en 2.4 (tabel 3).

Tabel 4A geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgaven‐ plafond Zorg in 2022 vanaf de stand Startnota.

Tabel 4A Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

Stand Startnota

0

Bijstelling 1e suppletoire begroting 2022

0

Stand 1e suppletoire begroting 2022

0

Bijstelling ontwerpbegroting 2023

‒ 1.015

Stand ontwerpbegroting 2023

‒ 1.015

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2022

15

Stand 2e suppletoire begroting 2022

‒ 1.000

Bijstelling jaarverslag 2022

96

Stand jaarverslag 2022

‒ 904

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting 2022 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met circa € 96 miljoen, voornamelijk als gevolg van de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven bij het jaarverslag 2022. De eerdere bijstellingen zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II, 36 200, nr. 2) en de tweede suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II, 36 250, nr. 2).

Licence