Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletore begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2005. Deze begroting bestaat uit 7 beleidsartikelen en 2 niet-beleidsartikelen. Hiermee wordt het werkterrein van het Ministerie van Financiën afgedekt, met uitzondering van het beheer van de staatsschuld en het kasbeleid, zoals opgenomen in de begroting IX-A.

In paragraaf 2.1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste mutaties (mutaties groter dan € 10 mln.). Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de toelichting in de Voorjaarsnota.

Paragraaf 2.2 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel is bij de beleidsartikelen 1 t/m 5 en 7 door middel van de regel «waarvan juridisch verplicht» informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen.1 Het nog niet juridisch verplichte deel van de geraamde programma-uitgaven (peildatum 1 maart 2005) vormt een indicatie voor de mate van budgetflexibiliteit, dat wil zeggen de budgetruimte die budgettair-technisch beschikbaar is. Voor de apparaatuitgaven geldt dat de verplichtingen gelijk worden gesteld aan de kasuitgaven. Een groot deel van de apparaatuitgaven betreft personele uitgaven. Deze zijn naar hun aard op korte termijn weinig flexibel.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1e suppletore begroting» gegeven. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch (bijvoorbeeld overboekingen en ramingsbijstellingen) van aard zijn. Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften behoeven de technische mutaties niet te worden toegelicht. Ter vergroting van de informatiewaarde is ervoor gekozen een korte toelichting bij alle programma-mutaties op te nemen. Mutaties in de apparaatuitgaven worden, voorzover deze betrekking hebben op overheveling van formatieplaatsen binnen de begroting of op overheveling tussen Financiën en andere departementen, niet nader toegelicht. De toelichting op de mutaties in de belastingontvangsten is in de Voorjaarsnota opgenomen.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 (x € 1000)

 UitgavenArtikelnr.
Stand ontwerp-begroting 20053 898 486 
   
Stand ontwerp-begroting 2005, incl. Nota van Wijziging3 978 780 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1) Apparaat Belastingdienst   
– Detectiepoorten+ 10 0001
– Fiscale wetten+ 7 3001
– 100% controle Schiphol+ 6 5001
– Belastingtelefoon+ 5 0001
2) Programma-uitgaven Belastingdienst+ 11 2601
3) Heffings- en invorderingsrente– 70 0001
4) Verwerving vermogenstitels+ 9 911 5003
5) Overige uitgaven+ 57 377 
Stand 1e suppletore begroting 200513 917 717 

Toelichting

1. Apparaat Belastingdienst (voor toelichting op de volledige mutatie wordt verwezen naar artikel 1):

– Aanschaf detectiepoorten in de haven van Rotterdam (+ € 10 mln.);

– Kosten voor de uitvoering van diverse fiscale wetten (+ € 7,3 mln.);

– Capaciteitsuitbreiding van de Douane als gevolg van de 100%-drugscontrole op Schiphol (+ € 6,5 mln.);

– Verbetering van de dienstverlening van de Belastingtelefoon (+ € 5 mln.).

2. Door terughoudend declaratiegedrag van gemeenten met de voorschotten is het bedrag voor de eindafrekening hoger (+ € 21 mln.). Daarnaast wordt het verwachte beroep van belastingplichtigen op restitutie van proceskosten lager ingeschat (– € 10 mln.).

3. De ramingen van de heffings- en invorderingsrente worden zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant bijgesteld (– € 70 mln.).

4. Met Shell en ExxonMobil is overeengekomen de Gasunie te splitsen in een handels- en transportbedrijf (het zogenaamde gasgebouw). De Staat wordt 100% aandeelhouder van het transportbedrijf GTA (Gasunie Technology&Assets). De bruto-aankoopprijs bij deze transactie bedraagt € 9 911 mln. Hierbij dient te worden bedacht dat samenhangend met deze incidentele majeure transactie belastingen (VPB, BTW) en heffingen (aardgasbaten) terugvloeien naar de Staat (zie ook toelichting bij tabel ontvangstenmutaties hieronder).

Tabel: overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (x € 1000)

 Ontvangsten Artikelnr.
Stand ontwerp-begroting 200597 622 264 
   
Stand ontwerp-begroting 2005, incl. Nota van Wijziging97 630 264 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1a) Belastingontvangsten voor afdracht Gf/Pf/BTW Compensatiefonds+ 5 326 000 
1b) Afdracht Gemeente-, Provincie-, BTW Compensatiefonds– 300 000 
 + 5 026 0001
2) Programma-ontvangsten Belastingdienst+ 35 0001
3) Heffings- en invorderingsrente– 75 0001
4) Winstuitkering DNB– 164 0002
5) Dividend staatsdeelnemingen+ 100 5193
6) Opbrengst vermogenstitels+ 1 429 0003
7) Afdrachten Staatsloterij– 42 6763
8) Schaderestituties EKV+ 210 0005
9) Verkoop onroerende zaken+ 15 0007
10) Overige ontvangsten+ 13 742 
Stand 1e suppletore begroting 2005104 177 849 

Toelichting

1. In de toelichting van art.1 is een algemene tabel opgenomen van de belastingontvangsten voor en na afdracht aan de fondsen. In de mutatie 1e suppletore is een bedrag van € 3 836 mln. verwerkt in verband met de splitsing van de Gasunie in een handels- en transportbedrijf (zie ook toelichting bij tabel uitgavenmutaties hierboven). Voor een uitgebreide toelichting op de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota.

2. De mutatie betreft de aanpassing van de kostenwet en indexering van de tarieven alsmede een hogere verwachte opbrengst van administratieve boetes.

3. De ramingen van de heffings- en invorderingsrente worden zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant bijgesteld.

4. Voornamelijk door de depreciatie van de dollar is de winstuitkering van DNB lager uitgekomen dan aanvankelijk was voorzien.

5. De mutatie in de dividendontvangsten kan als volgt worden gespecificeerd:

– Verlaging door verkoop van staatsdeelnemingen: KPN (– € 30 mln.), TPG (– € 28 mln.), en Pink Roccade (– € 2 mln.);

– Verhoging door ontvangen dividenden van Nozema en Archeologisch Diensten Centrum (ADC) (in totaal € 6 mln.);

– Verhoging door herstructurering gasgebouw (splitsing Gasunie, zie ook toelichting «Verwerving vermogenstitels» hierboven) (+ € 155 mln.).

6. In 2005 zijn aandelen TPG (+ € 259 mln.), KPN (+ € 1,08 mld.) en Pink Roccade (+ € 90 mln.) verkocht.

7. Met ingang van 2005 draagt de Staatsloterij vennootschapsbelasting af over de winst. De mutatie betreft het bedrag van de vennootschapsbelasting, dat in mindering wordt gebracht op de geraamde afdrachten.

8. In de Club van Parijs (CvP) zijn afspraken gemaakt over de vervroegde terugbetaling van de totale CvP-schuld van Polen in 2005. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de provenuontvangsten in 2005 en een negatieve bijstelling voor latere jaren. Op basis van de bijgestelde inschattingen van het betalingsgedrag van debiteurenlanden is de provenuraming voor latere jaren verhoogd, waardoor de negatieve bijstelling als gevolg van de vervroegde terugbetaling van Polen volledig wordt gecompenseerd.

9. De mutatie heeft betrekking op hogere ontvangsten in het kader van verkoop landbouwgronden.

2.2 De beleidsartikelen

De bedragen in de tabellen luiden in duizenden euro's. In de toelichtingen worden de bedragen eveneens in duizenden euro's vermeld, tenzij uit de tekst anders blijkt.

Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 1 Belastingen Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: Het zo optimaal mogelijk vorm en uitvoering geven aan de fiscale politiek van de regeringStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen3 287 86069 896– 39 6443 318 112– 57 800– 66 341– 66 147– 65 947
         
Uitgaven3 287 85969 896– 39 6443 318 111– 57 800– 66 341– 66 147– 65 947
Programma-uitgaven733 80595 000– 58 740770 065– 84 000– 84 000– 84 000– 84 000
Waarvan juridisch verplicht   770 065    
Doelst. 3+4        
Programma73 805 11 26085 065– 14 000– 14 000– 14 000– 14 000
Doelst. 5        
Heffings- en invorderingsrente660 00095 000– 70 000685 000– 70 000– 70 000– 70 000– 70 000
         
Apparaatsuitgaven2 554 054– 25 10419 0962 548 04626 20017 65917 85318 053
         
Ontvangsten95 806 2448 0004 995 283100 809 527– 40 049– 40 049– 40 049– 40 049
Programma-ontvangsten95 783 3238 0004 986 000100 777 323– 40 000– 40 000– 40 000– 40 000
Algemene doelstelling        
Belastingontvangsten94 683 000– 112 0005 026 00099 597 000    
Doelst. 3+4        
Programma255 323 35 000290 32335 00035 00035 00035 000
Doelst. 5        
Heffings- en invorderingsrente845 000120 000– 75 000890 000– 75 000– 75 000– 75 000– 75 000
         
Apparaatsontvangsten22 921 9 28332 204– 49– 49– 49– 49

Toelichting

De mutaties in kolom 2 hebben betrekking op de Nota van Wijziging (motie Verhagen c.s. Kamerstukken II 2004/05, 29 800, nr. 4).

Verplichtingen en uitgaven

Doelstelling 3+4 Intensief en effectief toezicht en opsporing

Programma-uitgaven (+ € 11,3 mln.)

In het kader van de WOZ is door terughoudend declaratiegedrag van gemeenten met de voorschotten is het bedrag voor de eindafrekening hoger (+ € 21 mln.). Daarnaast wordt het verwachte beroep van belastingplichtigen op restitutie van proceskosten lager ingeschat (– € 10 mln.).

Doelstelling 5 Optimalisatie bedrijfsprocessen

Heffings- en invorderingsrente

De ramingen van de heffings- en invorderingsrente worden zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant bijgesteld (– € 70 mln. respectievelijk – € 75 mln.).

Apparaatsuitgaven (+ € 19,1 mln.)

De mutatie is voornamelijk het gevolg van:

– Aanschaf van detectiepoorten voor nucleair materiaal in de haven van Rotterdam door de Douane (+ € 10 mln.);

– Uitvoering van diverse nieuwe fiscale wetten (+ € 7,3 mln.);

– Capaciteitsuitbreiding bij de Douane als gevolg van de 100%-drugscontroles op Schiphol (+ € 6,5 mln.);

– Verbetering van de dienstverlening van de Belastingtelefoon (+ € 5 mln.);

– Overboeking in verband met de overgang van de interne accountantsdienst naar het kerndepartement (– € 11,8 mln.).

Ontvangsten

Algemene doelstelling: belastingontvangsten (+ € 5 026 mln.)

Voor de toelichting op de mutaties van de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota.

Aansluiting met begrotingstoelichting

De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt (verschillen in tellingen worden veroorzaakt door afrondingen).

Tabel: aansluiting met begrotingstoelichting IX B, beleidsartikel 1 (x € 1 mln.)

 Stand ontwerp-begroting IXBMutatie via Nota van WijzigingMutatie 1e suppletore begroting IXBStand 1e suppletore begroting IXB
Totaal belastingontvangsten109 106– 1125 326114 320
Afdracht Gemeente- en Provinciefonds– 12 681 – 300– 12 981
Afdracht BTW-Compensatiefonds– 1 742 0– 1 742
Totaal belastingontvangsten IX B, art.194 683– 1125 02699 597

Het totaal van de belastingontvangsten in de kolom «mutatie 1e suppletore begroting IXB» is inclusief een bedrag van € 3 836 mln. in verband met de splitsing van de Gasunie in een handels- en transportbedrijf (het zogenaamde gasgebouw); zie ook de toelichting bij artikel 3.

Voor een toelichting op de afdracht Gemeente- en Provinciefonds wordt verwezen naar de 1e suppletore begroting van het Gemeente- en Provinciefonds.

Doelstelling 4 Intensief en effectief toezicht en opsporing

Programma-ontvangsten (+ € 35,0 mln.)

De mutatie betreft hogere ontvangsten als gevolg van de jaarlijkse indexering en de aanpassing van tarieven die bij maatregelen van vervolging van belastingschuldigen in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt een hogere opbrengst van administratieve boetes verwacht.

Apparaatsontvangsten (+ € 9,3 mln.)

In 2005 vindt de eigendomsoverdracht van twee scangebouwen van de Belastingdienst aan de RGD plaats. De mutatie representeert de overdrachtswaarde gecorrigeerd voor de gebruikersvergoeding voor 2005.

Artikel 2 Financiële Markten

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 2 Financiële Markten Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: Het zorgdragen voor wet- en regelgeving en beleid ter bevordering van goed functionerende en internationaal concurrerende financiële marktenStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen49 625 22 84772 472– 2 743– 3 156– 3 283– 3 283
Garantieverplichting  24 00024 000    
         
Uitgaven49 625 – 1 15348 472– 2 743– 3 156– 3 283– 3 283
Programma-uitgaven43 923 – 2 50041 423– 3 300– 3 300– 3 300– 3 300
Waarvan juridisch verplicht   0    
Doelst. 1 Goed functionerende financiële        
markten        
Bijdrage toezicht AFM14 300 2 60016 9001 8001 8001 8001 800
Bijdrage toezicht PVK op verzekeraars4 600 – 2 3002 300– 2 300– 2 300– 2 300– 2 300
Bijdrage toezicht PVK op pensioenfondsen4 000 – 2 0002 000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000
Maatschappelijk overleg betalingsverkeer200  200    
Rechtspraak Financiële Markten1 000  1 000    
Doelst. 2 Integriteit van het financiële stelsel        
Caribbean Financial Action Taskforce32  32    
Doelst. 3 Goed functionerend muntwezen        
Muntcirculatie14 791 – 80013 991– 800– 800– 800– 800
Retouren guldenmunten5 000  5 000    
         
Apparaatsuitgaven5 702 1 3477 0495571441717
         
Ontvangsten588 551 – 156 855431 696    
Totaal programma-ontvangsten588 551 – 156 855431 696    
Doelst. 1. Goed functionerende financiële markten        
Winstuitkering DNB563 033 – 164 000399 033– 9 000– 96 000– 113 000– 119 000
Overige programma-ontvangsten322 4 1454 467    
Doelst. 3 Goed functionerend muntwezen        
Ontvangsten muntwezen5 184 3 0008 184    
Toename euromunten in circulatie20 012  20 012    

Toelichting

Verplichtingen

Doelstelling 1 Goed functionerende financiële markten

Garantie voorbereidingskosten Autoriteit Financiële Markten (AFM) (+ € 24,0 mln.)

Door AFM worden voorbereidingskosten gemaakt voor nieuwe taken in het kader van het toezicht op de financiële bijstuiter, financiële verslaggeving, wet financiële dienstverlening, emissies, accountants, marktmisbruik, clearinginstellingen en betalingsverkeer. Deze voorbereidingskosten worden geactiveerd op de balans en vanaf de inwerkingstelling van de nieuwe toezichttaak geleidelijk doorberekend aan onder toezicht gestelden. Ingeval de nieuwe toezichttaak niet in werking treedt, ontbreekt de wettelijke basis voor een kostendoorberekening. Om hierin te voorzien wordt een Staatsgarantie verstrekt.

Uitgaven

Doelstelling 1 Goed functionerende financiële markten

Bijdrage toezicht AFM (+ € 2,6 mln.)

Mede door nieuwe taken zullen de kosten van het door de AFM uit te oefenen toezicht toenemen. Hierdoor zal de overheidsbijdrage, die gerelateerd is aan de omvang van de door de AFM gemaakte kosten, eveneens omhooggaan. De thans begrote bijdrage voor 2005 bevat tevens uitvoeringskosten van de Wet op het consumentenkrediet. Het toezicht op het consumentenkrediet gaat deel uitmaken van de Wet financiële dienstverlening. Vanaf dat moment gaan onder toezicht gestelden bijdragen aan de terzake te maken kosten. Tot die tijd worden de kosten gefinancierd via de overheidsbijdrage.

Bijdrage toezicht PVK (– € 4,3 mln.)

In het kader van de fusie van de financiële toezichthouders PVK en DNB komt de aparte bijdrage aan de toezichtkosten van PVK met ingang van 2005 als reeks te vervallen.

Doelstelling 3 Goed functionerend muntwezen

Muntcirculatie (– € 0,8 mln.)

Door het lagere gebruik van 1 en 2 eurocent-stukken wordt de raming van de hiermee samenhangende uitvoeringskosten structureel neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Doelstelling 1 Goed functionerende financiële markten

Winstuitkering DNB (– € 164,0 mln.)

Voornamelijk door de depreciatie van de dollar is de winstuitkering van DNB lager uitgekomen dan aanvankelijk was voorzien.

Overige programma-ontvangsten (+ € 4,1 mln.)

De mutatie betreft voor het grootste gedeelte de premies Terrorismepool, voor de herverzekeringsdekking aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Met ingang van 1 januari 2005 wordt door de Staat een dekking geboden van € 100 mln.

Doelstelling 3 Goed functionerend muntwezen

Ontvangsten muntwezen (+ € 3,0 mln.)

In 2005 wordt een zilveren 10-euromunt in omloop gebracht ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de vorstin.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: Het realiseren van optimaal financieel resultaat bij het beheren, aangaan en afstoten van Staatsdeelnemingen; het wegnemen van knelpunten voor ondernemingsfinanciering en bredere toepassing van publiek-private samenwerking bij de totstandkoming van overheidsinvesteringenStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen85 387 9 913 4619 998 848– 139– 412– 339– 469
Garantieverplichtingen        
Regeling BF79 411  79 411    
         
Uitgaven18 559 9 911 4619 930 020– 3 639– 412– 339– 469
Programma-uitgaven12 583 9 911 5009 924 083– 3 500000
Waarvan juridisch verplicht12 206  9 923 766    
Doelst. 1 Aangaan, beheren en afstoten staatsdeelnemingen        
Verwerving vermogenstitels  9 911 0009 911 000    
Doelst. 2 Verhelpen knelpunten in ondernemingsfinanciering        
Regeling BF12 129 – 2 00010 129– 3 500   
PPM454  454    
Overig        
Tijdelijke regeling subsidie tankstations        
Verstrekte leningen   0    
PPS/Zuidas  2 5002 500    
         
Apparaatsuitgaven5 976 – 395 937– 139– 412– 339– 469
Personeel en materieel3 276 – 393 237– 39– 212– 39– 39
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen2 700  2 700– 100– 200– 300– 430
         
Ontvangsten675 432 1 486 8432 162 275260 924230 924200 924170 924
         
Programma-ontvangsten675 432 1 486 8432 162 275260 924230 924200 924170 924
Doelst. 1 Aangaan, beheren en afstoten staatsdeelnemingen        
Dividend staatsdeelnemingen297 651 100 519398 170304 802274 802244 802214 802
Opbrengst vermogenstitels  1 429 0001 429 000    
Rente en aflossing div. leningen104 042  104 042    
Afdrachten Holland Casino111 630  111 630    
Afdrachten Staatsloterij135 480 – 42 67692 804– 43 878– 43 878– 43 878– 43 878
Terugstorting agio17 100  17 100    
Doelst. 2 Verhelpen knelpunten in ondernemingsfinanciering        
BF/PPM9 529  9 529    
         
Overig        
Overige programma-ontvangsten        
Tijdelijke regeling subsidie tankstations        

Toelichting

Uitgaven

Doelstelling 1 Aangaan, beheren en afstoten staatsdeelnemingen

Verwerving vermogenstitels (+ € 9 911,0 mln.)

Met Shell en ExxonMobil is overeengekomen de Gasunie te splitsen in een handels- en transportbedrijf. De Staat wordt 100% aandeelhouder van het transportbedrijf GTA (Gasunie Technology&Assets). De bruto-aankoopprijs bij deze transactie bedraagt € 9 911 mln. Hierbij dient te worden bedacht dat samenhangend met deze incidentele majeure transactie belastingen (VPB, BTW) en heffingen (aardgasbaten) terugvloeien naar de Staat (zie ook toelichting bij artikel 1).

De Staat ontvangt door de verwerving van GTA jaarlijks dividend.

Doelstelling 2 Verhelpen knelpunten in ondernemingsfinanciering

Regeling BF (– € 2,0 mln.)

Gezien het beperkte beroep op de regeling in de afgelopen jaren en het feit dat er minder deelnemende bedrijven dan geraamd failliet zijn gegaan, kan de raming van de uitgaven van de BF-regeling worden bijgesteld.

PPS/Zuidas (+ € 2,5 mln.)

De mutatie betreft de bijdrage in de projectkosten van het Zuidas-project.

Ontvangsten

Doelstelling 1 Aangaan, beheren en afstoten staatsdeelnemingen

Dividend staatsdeelnemingen (+ € 100,5 mln.)

De mutatie in de dividendontvangsten kan als volgt worden gespecificeerd:

• Verlaging door verkoop van staatsdeelnemingen: KPN (– € 30 mln.), TPG (– € 28 mln.), en Pink Roccade (– € 2 mln.);

• Verhoging door ontvangen dividenden van Nozema en Archeologisch Diensten Centrum (ADC) (in totaal € 6 mln.);

• Verhoging door herstructurering gasgebouw (splitsing Gasunie, zie ook toelichting «Verwerving vermogenstitels» hierboven) (+ € 155 mln.).

Opbrengst vermogenstitels (+ € 1 429,0 mln.)

In 2005 zijn aandelen TPG (+ € 259 mln.), KPN (+ € 1,08 mld.) en Pink Roccade (+ € 90 mln.) verkocht.

Afdrachten Staatsloterij (– € 42,7 mln.)

Met ingang van 2005 draagt de Staatloterij vennootschapsbelasting af over de winst. De mutatie betreft het bedrag van de vennootschapsbelasting, dat in mindering wordt gebracht op de geraamde afdrachten.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: duurzame internationale financieel-economische ontwikkeling en monetaire stabiliteit, en beheerste ontwikkeling van EU-uitgavenStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen631 234 57 200688 434    
Betalingsverplichtingen517 789 57 200574 989    
Garantieverplichtingen113 445  113 445    
         
Uitgaven181 818 – 1 160180 658– 116 721– 80 080– 11 645– 10 281
Programma-uitgaven179 231 – 1 114178 117– 116 504– 79 863– 11 428– 10 064
Waarvan juridisch verplicht   178 117    
         
Doelst. 4 Fin.-econ. ontwikkeling, structuurversterking en armoedebestrijding        
Deelneming multilaterale        
ontwikkelingsbanken en -fondsen179 231 – 1 114178 117– 116 504– 79 863– 11 428– 10 064
         
Apparaatsuitgaven2 587 – 462 541– 217– 217– 217– 217
         
Ontvangsten1 205  1 205    
Doelst. 4 Fin.-econ. ontwikkeling, structuurversterking en armoedebestrijding        
Ontvangsten1 205  1 205    

Toelichting

Verplichtingen

Doelstelling 4 Bevorderen financieel-economische ontwikkeling, structuurversterking en armoedebestrijding

Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen (+ € 57,2 mln.)

De mutatie betreft de budgettaire afwikkeling van onderhandelingen over twee nieuwe middelenaanvullingen (IDA en AfDF), waardoor de in de ontwerpbegroting opgenomen stelpostramingen worden verhoogd.

Het betreft de volgende onderhandelingen:

– Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA); de onderhandelingen over IDA-14 zijn begin 2005 afgerond en hebben geleid tot een Nederlandse bijdrage van € 421,9 mln. De stelpostraming van € 374 mln. in de ontwerpbegroting wordt met € 47,9 mln. verhoogd,

– Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfDF); de onderhandelingen over AfDF-10 zijn eind 2004 afgerond en hebben geleid tot een Nederlandse bijdrage van € 135,5 mln. De stelpostraming van € 126,2 mln. in de ontwerpbegroting wordt met € 9,3 mln. verhoogd.

De Kamer is per brief over de uitkomsten van de onderhandelingen geïnformeerd (IDA: Kamerstukken II 2004/05, 26 234 en AfDF: brief van de minister van Financiën d.d. 22 maart 2005, kenmerk fin 0500132).

Uitgaven

Doelstelling 4 Bevorderen financieel-economische ontwikkeling, structuurversterking en armoedebestrijding

Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen (– € 1,1 mln.)

– Als uitkomst van de onderhandelingen over de middelenaanvulling van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfDF-10, zie verplichtingenmutatie hierboven) is de eerste betaling € 4,7 mln. hoger dan de stelpostraming in de ontwerpbegroting;

– Als uitkomst van de onderhandelingen over de middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds (AsDF-9, najaar 2004) is de eerste betaling € 3,4 mln. lager dan de stelpostraming in de ontwerpbegroting;

– Als uitkomst van de onderhandelingen over de middelenaanvulling van het Multilateraal Investeringsfonds (MIF-2, begin 2005) vervalt de stelpostraming in 2005 van € 2,1 mln. De eerste betaling vindt plaats in 2007;

– Aanpassing van de begrotings(wissel)koers van – € 0,2 mln.

Artikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: gezonde concurrentiepositie voor het bedrijfsleven wat betreft export-en investeringsrisico's die niet door de markt kunnen worden gedragenStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen11 950 036  11 950 036    
Betalingsverplichtingen13 980  13 980    
         
Garantieverplichtingen11 936 056  11 936 056    
EKV11 332 276  11 332 276    
Rhi453 780  453 780    
MIGA150 000  150 000    
         
Uitgaven142 988 – 5 000137 988– 9 917   
         
Programma-uitgaven129 008 – 5 000124 008– 10 000   
Waarvan juridisch verplicht   117 808    
Doelst. 1 Doelmatige inzet herverzekeringsfaciliteiten        
Schade-uitkering EKV129 008 – 5 000124 008– 10 000   
Schade-uitkering Rhi0  0    
Schade-uitkering MIGA0  0    
         
Apparaatsuitgaven13 980  13 98083   
Personeel en materieel1 199  1 19983   
Kostenvergoeding Atradius DSB12 781  12 781    
         
Ontvangsten173 815 210 546384 361546546546546
         
Programma-ontvangsten173 815 210 546384 361546546546546
Doelst. 1 Doelmatige inzet herverzekeringsfaciliteiten        
Premies EKV39 034  39 034    
Premies Rhi454 5461 000546546546546
         
Doelst. 2 Kostendekkendheid        
Schaderestituties EKV134 327 210 000344 327    

Toelichting

Uitgaven

Doelstelling 1 Doelmatige inzet herverzekeringsfaciliteiten

Schade-uitkering exportkredietverzekering (– € 5,0 mln.)

De raming van de schade-uitkeringen is gebaseerd op verwachtingen omtrent de verzekeringsportefeuille. Op basis van de realisatie van voorgaande jaren en de verwachting over uit te keren schades, zijn de geraamde schade-uitkeringen neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Doelstelling 1 Doelmatige inzet herverzekeringsfaciliteiten

Premies Regeling herverzekering investeringen (Rhi) (+ € 0,5 mln.)

De mutatie betreft hogere premieontvangsten op basis van de huidige Rhi-portefeuille.

Doelstelling 2 Kostendekkendheid

Schaderestituties exportkredietverzekering (+ € 210,0 mln.)

In de Club van Parijs (CvP) zijn afspraken gemaakt over de vervroegde terugbetaling van de totale CvP-schuld van Polen in 2005. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de provenuontvangsten in 2005 en een negatieve bijstelling voor latere jaren. Op basis van de bijgestelde inschattingen van het betalingsgedrag van debiteurenlanden is de provenuraming voor latere jaren verhoogd, waardoor de negatieve bijstelling als gevolg van de vervroegde terugbetaling van Polen volledig wordt gecompenseerd.

Artikel 7 Beheer materiële activa

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 7 Beheer materiële activa Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: het doelmatig beheren en verkopen van roerende en onroerende zaken van het Rijk en het bevorderen van een optomale allocatie van onroerende zaken benodigd voor het RijkStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen103 868 3 600107 468    
         
Uitgaven103 868 3 600107 468    
Programma-uitgaven66 258 2 50068 758    
Waarvan juridisch verplicht43 803  45 380    
doelst. 1 Bewaring/vervreemding Roerend        
Beheerskosten1 564  1 564    
doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerend        
Onderhoud en beheerskosten5 891 2 5008 391    
Zakelijke lasten43 803  43 803    
doelst. 3 Optimaal handelen in vastgoed        
Anticiperende aankopen15 000  15 000    
         
Overige programmauitgaven        
Apparaatsuitgaven37 610 1 10038 710    
         
Ontvangsten366 697 12 168378 865– 532– 287– 287 
Programma-ontvangsten361 666 12 168373 834– 532– 287– 287 
doelst. 1 Bewaring/vervreemding Roerend        
Verkoop roerende zaken1 813  1 813    
doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerend        
Verkoop onroerende zaken248 407 15 000263 407    
Beheerontvangsten83 943  83 943    
Overige programma-ontvangsten26 971 – 2 30024 671    
doelst. 3 Optimaal handelen in vastgoed        
Anticiperende aankopen532 – 5320– 532– 287– 287 
         
Apparaatsontvangsten5 031  5 031    

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Doelstelling 2 Beheer/verkoop Onroerend

Onderhoud en beheerskosten (+ € 2,5 mln.)

De mutatie heeft betrekking op

– Een technische overboeking van apparaatuitgaven in het kader van de uitvoering van de agrarische taakstelling (+ € 2,0 mln.).

– Hogere uitgaven in verband met het opruimen van munitieresten op kroondomein 't Loo in Apeldoorn (+ € 0,5 mln.).

Apparaatsuitgaven (+ € 1,1 mln.)

De mutatie heeft betrekking op:

– Uitvoering van de agrarische taakstelling. Het betreft hier de overboeking van apparaatuitgaven naar onderhoud en beheerskosten, zie toelichting Onderhoud en beheerskosten (– € 2,0 mln.)

– Automatisering, hogere uitgaven ter verbetering van informatiesystemen (+ € 1,1 mln.)

– Vuurwerkopslag, hogere uitgaven aan ketenoptimalisatie en aan investeringen in de centrale opslagplaats voor in beslag genomen vuurwerk (+ € 2,0 mln.)

Ontvangsten

Doelstelling 2 beheer/verkoop Onroerend

Verkoop onroerende zaken (+ € 15 mln.)

De mutatie heeft betrekking op hogere ontvangsten in het kader van verkoop landbouwgronden (taakstelling). Op verzoek van de Kamer hebben erfpachters in 2004 wat meer tijd gekregen alvorens tot koop over te gaan, waardoor een overloop van € 15 mln. van 2004 naar 2005 is ontstaan.

Overige programma ontvangsten (– € 2,3 mln.)

De mutatie betreft lagere ontvangsten in verband met agrarische verrekenbedingen.

Doelstelling 3 Optimaal handelen in vastgoed

Anticiperende aankopen (– € 0,5 mln.)

De mutatie heeft betrekking op lagere renteontvangsten in het kader van de voorziening voor anticiperende aankopen. In 2005 zijn er geen ontvangsten van rente of aflossing uit eerder uitgegeven leningen. Er lopen op dit moment nog twee leningen waarvoor de ontvangsten van rente en aflossing in 2007 en 2012 worden verwacht.

Artikel 8 Financieel-economisch beleid van de overheid

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 8 Financieel-economisch beleid van de overheid Bedragen x € 1 000

Algemene beleidsdoelstelling: het vormgeven en uitvoeren van het financieel-economisch beleid van de overheid, het bevorderen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de overheidsuitgaven en het waarborgen van de rechtmatigheid daarvanStand ontwerpbegroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijzi-ging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletorie be-groting 2004 (4)=(1+2+3)Mutaties 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009
Verplichtingen26 913 97227 885– 110– 335– 468– 468
Apparaatsuitgaven26 913 97227 885    
         
Uitgaven26 913 97227 885– 110– 335– 468– 468
Apparaatsuitgaven26 913 97227 885    
         
Ontvangsten2 613  2 613    
Apparaatsontvangsten2 613  2 613    

Artikel 9 Algemeen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting 2005 naar de stand 1e suppletore begroting 2005 – artikel 9 Algemeen Bedragen x € 1 000

AlgemeenStand ontwerp-begroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijziging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2005 (4)=(1+2+3)
Verplichtingen92 646 36 048128 694
     
Uitgaven92 646 36 048128 694
Totaal apparaatsuitgaven92 646 35 633128 279
Apparaatsuitgaven86 597 32 582119 179
Uitvoeringskosten omslagstelsel Rijkswagenpark6 049 – 4495 600
Bijdrage aan tsunamislachtoffers0 3 5003 500
     
Departementsbrede programma-uitgaven0 415415
Tegoeden WOII0 415415
     
Ontvangsten7 707 – 4007 307
Apparaatsontvangsten1 658 491 707
Omslagstelsel Rijkswagenpark6 049 – 4495 600

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (+ € 36,1 mln.)

Project Eigentijds Werken (+€ 18,0 mln.)

De mutatie wordt voor € 6,4 mln. onder meer verklaard door een verschuiving van de betaling van de huurtermijn van de tijdelijke huisvesting naar 2005 en de gedeeltelijke à fonds perdu financiering van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast is € 8,8 mln. geraamd voor de afkoop van de egalisatiereserve van het Financiënpand Korte Voorhout 7 conform de systematiek van het Rijkshuisvestingsstelsel.

Fusie van de accountantsdiensten (+ € 11,8 mln.)

Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 door de fusie van de accountantsdiensten kerndepartement en belastingdienst.

Bijdrage aan de tsunamislachtoffers (+ € 3,5 mln.)

Tijdens de 555-actie voor de tsunamislachtoffers is toegezegd de BTW op verkochte CD's en loonbelasting en premies over ingeleverde verlofuren aan de actie ten goede te laten komen.

Artikel 10 Onvoorzien

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting 2005 naar de stand 1e suppletore begroting 2005 – artikel 10 Onvoorzien Bedragen x € 1 000

AlgemeenStand ontwerp-begroting 2005 (1)Mutaties via Nota van Wijziging (2)Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2005 (4)=(1+2+3)
Verplichtingen– 5 79010 398544 662
     
Uitgaven– 5 79010 39833 81338 421
Onvoorzien– 5 79010 398544 662
Loonbijstelling0 19 93119 931
Prijsbijstelling0 13 82813 828

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op begroting IXB op te vangen.

Loonbijstelling (+ € 19,9 mln.)

Uit de aanvullende post is de tranche 2005 van de loonbijstelling uitgekeerd.

Prijsbijstelling (+ € 13,8 mln.)

Uit de aanvullende post is de tranche 2005 van de prijsbijstelling uitgekeerd.

Licence