Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII);

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven en ontvangsten.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2007 (slotwet) (in € mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangstenVerplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2007 7 396,1116,17 401,8
Stand 1e suppletore begroting 2007 6 847,894,76 697,6
Stand 2e suppletore begroting 2007 7 757,897,67 717,4
belangrijkste mutaties Slotwet:    
      
1.Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidrisico’s33– 3,3 – 9,2
2.Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid34– 6,94,9– 126,0
3.Mainports en logistiek35 9,1 
4.Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit36– 8,7 – 54,1
5.Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart373,9   
6.Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU39  32,0
7.Ondersteunen functioneren VenW41– 14,710,8– 5,2
 Diversen – 4,13,2– 1,1
Realisatie 2007 7 724,0125,67 553,8

Toelichting

1. In verband met de overdracht van het schip «De Waker» naar Rijkswaterstaat zijn de bijbehorende budgetten voor 2007 bij Najaarsnota overgeboekt. De meerjarige overboeking zal bij Voorjaarsnota 2008 worden geëffectueerd. De reeds aangegane meerjarige verplichtingen zijn afgewikkeld in de administratie, hetgeen onder meer leidt tot een negatieve verplichtingenrealisatie van technische aard. Ten laste van dit artikel is een verplichting vastgelegd ten behoeve van de huisvestingskosten voor de Joint Aviation Authorities (JAA). Deze kosten werden tot 2007 betaald uit artikel 38 Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dit artikel is met ingang van 2007 komen te vervallen en de middelen voor de JAA zijn met ingang van dat jaar overgeheveld naar artikel 33.

2. Het kasoverschot van bijna € 7 mln. kan als volgt worden verklaard:

• Een aantal van de activiteiten van het programma Filevermindering is niet in uitvoering genomen. Verder zijn van de beoogde onderzoeken een deel niet in uitvoering genomen of is de betaling doorgeschoven naar 2008.

• Op de post Vervoer conform Concessiewet is de laatste declaratie van de Gebruiksvergoeding niet in 2007 ontvangen.

• In 2007 was, evenals in 2006, voorzien om gelden beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de SUNlijn. Omdat de beschikbaar gestelde gelden in 2006 voor groot onderhoud nog niet waren uitgeput zijn deze ingezet voor onderhoud in 2007. De voorziene gelden voor 2007 waren daardoor niet in 2007 nodig.

Tot 2005 werd voor de contractsector jaarlijks een verplichting vastgelegd. Vanaf 2005 wordt er gewerkt met concessies die meerjarig worden vastgelegd. De huidige verplichtingenreeks is daarop niet aangepast. De huidige reeks zal worden aangepast (ca. € 60 mln).

Tevens is in 2007 de verplichtingenreeks vanaf 2007 voor de oude De Boer-regeling aangepast. Het verplichtingenbudget is echter niet volledig afgeboekt om eventuele nabranders op te kunnen vangen. Nu is hier geen sprake meer van en valt dit vrij (ca. € 56 mln).

3. Als gevolg van onderlinge verrekeningen tussen Eurovignet-staten (België, Duitsland, Denemarken, Luxemburg en Nederland), doen zich hogere ontvangsten voor in het kader van het Eurovignet. De verrekeningen zijn gebaseerd op het saldo van het aantal verreden kilometers door Nederlandse vervoerders op het grondgebied van een ander «vignetland» en het aantal verreden kilometers op Nederlands grondgebied door vervoerders uit andere «vignetlanden».

4. Het kasoverschot wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een spaak gelopen aanbesteding in het kader van GIS II, waardoor een deel van de woningen (zeventig) doorgeschoven is naar 2008.

Ten behoeve van subsidies aan de stichting Carbon Light Mobility en Mobius zijn verschuivingen in de verplichtingenramingen in latere jaren naar 2007 aangebracht. Deze subsidies passen in het programma Schoon en Zuinig waarvoor in het FES middelen gereserveerd zijn. Met deze subsidies worden de voorbereidende werkzaamheden gestart.

5. De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van een extra betaling aan ESA (European Space Agency) in het kader van het EOEP2 programma (Earth Observation Exploitation Programmes). Deze betaling is reeds aangekondigd in de twee suppletore begroting over 2007 (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 290 XII, nr. 2, blz. 10). De bij deze betaling behorende betalingsverplichtingen zijn reeds in een voorgaand jaar vastgelegd.

6. De verplichtingenrealisatie is hoger dan geraamd omdat de beschikking voor de BDU 2008 al in 2007 is vastgelegd.

7. De lagere uitgaven- en verplichtingenrealisatie is het gevolg van een overschot dat is ontstaan op het onderdeel Kennis Instituut Mobiliteit (KIM). Dit is veroorzaakt doordat het KIM zich in 2007 nog in een opstartfase bevond. De gefaseerde personele groei had gevolgen voor de mate van uitvoering van het werkprogramma van het KIM waardoor het beschikbare budget niet volledig is besteed. Daarnaast is dit het gevolg van het feit dat er een lager beroep is gedaan op de begrote uitgaven ten behoeve van «Overig Algemeen Departement» en «Sociale Zekerheid Verkeer en Waterstaat».

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat Rijkswaterstaat een deel van de dienstverlening in 2006 pas in 2007 heeft betaald. Daarnaast zijn er bij het opstellen van de openingsbalans van de baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat middelen naar VenW overgeboekt.

Licence