Base description which applies to whole site
+

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

B. BEGROTINGSTOELICHTING blz.

Het beleid

I Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

II De beleidsartikelen 7

III De niet-beleidsartikelen 18

I OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2009 (NAJAARSNOTA)

In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgavenbegroting te verhogen met € 15,7 mln. en de ontvangstenraming te verlagen met € 12,1 mln.

Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2010 (Kamerstukken II, 2009/10, 32 123, nr. 1) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2009 zijn verwerkt.

Mutaties die reeds in de Miljoenennota 2010 zijn verwerkt, zijn uitgebreid toegelicht in de ontwerpbegroting 2010 en daarmee aan de Kamer voorgelegd. De belangrijkste mutaties, die zich voordoen ná Miljoenennota, worden hieronder toegelicht.

(bedragen x € 1 mln.)

 Art.nr. Uitgaven 2009
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009 2 476,6
Nota van Wijziging – 3,2
Stand 1e suppletore begroting 2009 2 550,9
   
Mutaties Miljoenennota 2010 16,5
   
Belangrijkste suppletore mutaties Najaarsnota 2009:  
1. Garantstellingen borgstellingsfonds2112,3
2. Dienst Regelingen217,9
3. Programma Beheer DR2323,3
4. ILG Schiphol en omgeving2413,0
5. Voedsel en Warenautoriteit (VWA)257,5
6. Produktschap voor de tuinbouw293,0
7. Apurement2910,2
8. Duurzame agrarische sector21– 23,3
9. Glastuinbouwregelingen21– 19,1
10. Europees Visserijfonds21– 5,7
11. ILG BTW-compensatiediv.– 15,5
12. Fonds Economische Structuurversterking (FES)div.– 12,8
13. Storting DGF25– 7,0
14. Overige mutaties 5,4
   
Stand 2e suppletore begroting 2009 2 566,6

Toelichting:

1. Garantstellingen borgstellingsfonds

Om de innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector te stimuleren heeft LNV per 1 juli 2009 «de garantstelling plus» voor duurzame investeringen verhoogd. Daarnaast is er per 1 oktober 2009 een garantieregeling voor agrarische bedrijven opengesteld. Agrarische bedrijven met continuïteitsperspectief kunnen in aanmerking komen voor deze garantstelling. De overheid stelt zich voor de helft garant voor de financiering van het werkkapitaal. Voor deze garantstellingen is het noodzakelijk in totaal € 12,3 mln. aan de interne begrotingsreserve Borgstellingsfonds toe te voegen.

2. Dienst Regelingen

De bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) wordt verhoogd i.v.m. hogere kosten voor een aantal opdrachten, o.a. aanpassing perceelregistratie en de vervroegde uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling, op het domein Agroketens en Visserij (AKV).

3. Programma Beheer DR

De huidige regelgeving en wijze van uitvoering van het Programma Beheer is complex en leidt tot hogere uitvoeringskosten dan geraamd. De provincies en het ministerie van LNV bereiden een vereenvoudiging voor van de regelgeving van het nieuwe stelsel voor het Programma Beheer. Op termijn dalen door deze vereenvoudiging de administratieve lasten en uitvoeringskosten bij de Dienst Regelingen.

4. ILG Schiphol en omgeving

LNV heeft afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha. groen in de Haarlemmermeer in het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving(PASO). De realisatie hiervan is onderdeel van het zogenaamd Strategisch Groenproject Haarlemmermeer in het kader van de Randstadgroenstructuur uit het Structuurschema Groene Ruimte. Het doel van dit Strategisch Groenproject is het realiseren van natuur voor vooral grootschalige recreatie.

De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort. Thans worden deze middelen overgeheveld naar de LNV-begroting.

5. Voedsel en Warenautoriteit (VWA)

Als gevolg van het uitstel van de tariefstijging VWA naar 1 juli 2009 en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd.

6. Productschap voor de tuinbouw

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft enkele heffingsverordeningen van het Productschap voor de Tuinbouw (PT) onverbindend verklaard, omdat ze vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring in strijd zijn met de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). Dit leidt tot een schadepost voor het Productschap, die bestaat uit reeds terugbetaalde heffingen en rentebetalingen. Het ministerie van LNV en het PT hebben afgesproken deze schade gezamenlijk te dekken (75% LNV en 25% PT).

7. Apurement

Door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties samenhangend met het FIOV-programma 1994–1999 (het EU-programma gericht op structuurverbetering van de Nederlandse visserij), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid correctie 2008 en Plattelandsgelden leiden tot betaling van zogenaamde apurementskosten aan Brussel.

8. Duurzame agrarische sector

In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Van de in 2009 beschikbare € 30 mln. wordt € 23,3 mln. nog niet in 2009 uitgegeven. Deze onderuitputting in 2009 zit met name op de regelingen duurzame stallen en luchtkwaliteit veehouderij. Voor beide regelingen is veel belangstelling. Het door de EU goedgekeurde subsidieplafond 2009 van € 2,5 mln. voor de investeringsregeling duurzame stallen is volledig verplicht. In totaal is voor deze regeling voor € 14 mln. aan aanvragen ingediend. Voor de openstelling 2010 wordt een staatssteunmelding gedaan bij de Europese Commissie met als doel om in 2010 de regeling voor het resterende bedrag open te stellen.

Voor investeringen in gecombineerde luchtwassers voor de veehouderij is de subsidieregeling in 2009 opengesteld (inclusief € 5 mln. Europese cofinanciering). Er zijn 208 aanvragen goedgekeurd waarmee het totale budget 2009 is verplicht. De subsidieregeling zal in 2010 voor het resterende bedrag worden opengesteld.

9. Glastuinbouwregelingen

Bij de glastuinbouwregelingen Marktintroductie Energie-innovatie (MEI), de Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) is sprake van vertraging in de uitfinanciering van de kasuitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat ondernemers voor de aanvraag van energieregelingen glastuinbouw het project in twee jaar dienen af te ronden, waarbij de praktijk is dat de aanvrager pas in het laatste jaar de aanvraag tot uitbetaling indient. Hierdoor is in 2009 een deel van het budget niet besteed, maar zal in latere jaren tot besteding leiden.

10. Europees Visserij Fonds (EVF)

De EVF-periode loopt van 2007–2013. Het EVF budget 2009 voor verduurzaming visserijsector wordt niet volledig uitgeput. De niet uitgeputte middelen blijven beschikbaar in de EVF periode.

11. ILG BTW-compensatie

In de eerste suppletore begroting/Voorjaarsnota 2009 is een correctie verwerkt op de budgetoverheveling vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds, die in 2007 heeft plaatsgevonden. Hierbij is de begroting 2009 verhoogd met € 15,5 mln. Dit bedrag voor 2009 wordt thans ingezet om problematiek (ILG-gerelateerd) op te lossen op het terrein van natuur en groen: ganzenbeheer, inrichting Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), uitvoeringskosten DLG, lagere ontvangsten landinrichtingsrente, Regeling Effectgerichte maatregelen bos en natuur, bijdrage aan Milieu Effect Rapportage (MER).

12. Fonds Economische Structuurversterking (FES)

In het kader van de Nota Ruimte zijn aan de begroting 2009 vanuit het FES middelen toegekend voor de Greenports (integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten, met name in de zuidvleugel van de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven aan een duurzame, vitale en gevarieerde inrichting) en voor de verbetering van de infrastructuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze projecten maken deel uit van het ILG. Op de toegevoegde reeksen vindt thans een horizontale kasverschuiving plaats over de jaren 2009 t/m 2012 om zodoende aan te sluiten op de bestuursovereenkomst ILG (in 2009 -/- € 4 mln. resp. ( -/- € 7 mln.).

Daarnaast is in 2009 sprake van vertraging in de uitfinanciering en uitvoering van de FES-programma’s Kas als energiebron en Ketenefficiency (-/- € 1,8 mln.).

13. Storting DGF

De jaarlijkse storting vanuit LNV naar het Diergezondheidsfonds (DGF) zal dit jaar niet plaatsvinden aangezien het saldo van het DGF toereikend is.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2009 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 000)

 Art.nr. Ontvangsten 2009
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009 608,0
Stand 1e suppletore begroting 2009 515,0
   
Mutaties Miljoenennota 2010 13,6
   
Belangrijkste suppletore mutaties Najaarsnota 2009:  
1. ILG Schiphol en omgeving2413,0
2. EU-bijdrage Blauwtong25– 9,1
3. Fonds Economische Structuurversterking (FES)div.– 12,8
4. Landbouwheffingen29– 28,0
5. Overige mutaties 11,2
   
Stand 2e suppletore begroting 2009 502,9

Toelichting:

1. ILG Schiphol en omgeving

Zie de toelichting onder de uitgavenmutaties.

2. EU-declaratie Blauwtong

De bijdrage van de Europese Unie voor de Blauwtongvaccinatiecampagne is vertraagd als gevolg van een audit door de Europese Commissie op deze declaratie.

3. Fonds Economische Structuurversterking (FES)

Zie de toelichting onder de uitgavenmutaties.

4. Landbouwheffingen

De ontvangsten landbouwheffing vallen naar verwachting lager uit vanwege een afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis.

II DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
21 Duurzaam ondernemenStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen312 661330 60217 020347 622
Uitgaven305 660336 561– 39 287297 274
Programma-uitgaven:132 141166 128– 62 022104 106
     
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat 11 995 13 210 13 474 26 684
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn 14 858 33 703– 17 720 15 983
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw87 695 102 637 – 50 260 52 377
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren17 593 16 578 – 7 516 9 062
     
Apparaatsuitgaven173 519170 43322 735193 168
21.21 Apparaat 18 798 19 501 3 34522 846
21.22 Baten-lastendiensten 154 721 150 93219 390 170 322
     
Ontvangsten13 10418 92814 66833 596

Toelichting op de programma-uitgaven en verplichtingen

OD 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

– Om de innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector te stimuleren heeft LNV per 1 juli 2009 «de garantstelling plus» voor duurzame investeringen verhoogd. Daarnaast is er een garantieregeling voor agrarische bedrijven opengesteld. Agrarische bedrijven met continuïteitsperspectief kunnen in aanmerking komen voor deze garantstelling. De overheid stelt zich voor de helft garant voor de financiering van werkkapitaal. Om de verhoging van deze twee garantieregelingen mogelijk te maken is het noodzakelijk in totaal € 12,3 mln. toe te voegen aan de interne begrotingsreserve Borgstellingsfonds. Dit vergt een verhoging van het budget op OD 21.11 met € 9,9 mln.

Daarnaast hangt de verhoging van het budget op OD 21.11 samen met de financiering van de regeling sneeuwdrukschade. Als onderdeel van de Regeling LNV-subsidies is in 2009 een tegemoetkoming in de schade verstrekt aan de boomkwekerijsector als gevolg van sneeuwdruk in 2005. Het betreft een totaal subsidiebedrag van € 3,5 mln.

OD 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

– In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Van de in 2009 extra beschikbare € 13,5 mln. op OD 21.12 voor de investeringsregeling duurzame stallen en het Small Business Innovation Research (SBIR) programma wordt € 12,6 mln. nog niet in 2009 uitgegeven maar in 2010. Het grootste gedeelte van de verplichtingen (€ 6,9 mln.) wordt wel aangegaan.

Naast deze vertraging in de financiering op kasbasis, zijn er vanuit OD 21.12 middelen (€ 5,6 mln.) overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van gewasbescherming, bemesting (o.a. telen met toekomst) en dierenwelzijn (o.a. herontwerp duurzame stal- en houderijsystemen).

OD 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

– De verlaging op OD 21.13 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de vertraging in de uitfinanciering van de middelen die zijn toegevoegd bij de 1e suppletore begroting in het kader van het aanvullend beleidsakkoord. Van de in 2009 extra beschikbare € 15,5 mln. op OD 21.13 voor de investeringsregeling luchtwassers en biobased economy, wordt € 10,7 mln. niet in 2009, maar in 2010 uitgegeven. De verplichtingen worden wel in 2009 geheel aangegaan.

Daarnaast is er bij de glastuinbouwregelingen marktintroductie Energie-innovatie (MEI), de Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) sprake van onderuitputting, waarbij een deel wordt doorgeschoven naar latere jaren. Deze verplichtingen worden wel in 2009 aangegaan. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat ondernemers voor de aanvraag van energieregelingen glastuinbouw het project in twee jaar dienen af te ronden, waarbij de praktijk is dat de aanvrager pas in het laatste jaar de aanvraag tot uitbetaling indient.

Een andere oorzaak voor deze verlaging is de vertraging bij het FES programma «Luchtkwaliteit». Deze vertraging is opgetreden doordat er voor het openstellen van deze regeling een toets op Staatssteun moest worden voorgelegd in Brussel. Er wordt € 5,5 mln. doorgeschoven naar 2010.

OD 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

– De EVF-periode loopt van 2007–2013. Het EVF budget 2009 voor verduurzaming visserijsector op OD 21.14 wordt niet volledig uitgeput (€ 5,7 mln.). De niet uitgeputte middelen blijven beschikbaar in de EVF periode.

Daarnaast is er vanuit OD 21.14 € 1 mln. overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering het project «Kenniskringen Visserij». Kenniskringen zijn (studie)groepen van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen hebben geformuleerd en die samen met onderzoeksinstellingen en andere organisaties naar oplossingen willen zoeken. Deze groepen kunnen onder begeleiding van LEI en IMARES rekenen op ondersteuning.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

OD21.22 Baten-lastendiensten

– De bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) wordt verhoogd i.v.m. hogere kosten voor een aantal opdrachten, o.a. aanpassing perceelregistratiesysteem en de vervroegde uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling, op het domein Agroketens en Visserij (AKV) (€ 7,9 mln.).

– Voor het beheer van CLIENT (Controle Landbouwgoederen Import en Export naar een Nieuwe Toekomst) wordt € 2,5 mln. toegevoegd aan de bijdrage van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).

– Er wordt een bijdrage van € 1 mln. aan de Plantenziektenkundige Dienst toegekend om de achterstand in validatie (laboratoria van keuringsdiensten) weg te werken. Eind 2011 is dit afgerond. Daarnaast is als gevolg van afronding van Plantkeur (officiële overdracht van de fytosanitaire inspecties en de kwaliteitscontrole groenten en fruit naar de keuringsdiensten) sprake van een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van de afdeling uitvoering.

– Een bijdrage vanuit de ICT gelden van de 1e tranche Bekker € 3,1 mln. voor digitale dienstverlening (o.a. Client, Inspectie export dierlijke mest, ketenintegratie CITES en digitale dienstverlening visserij).

– Het toekennen van de loonbijstelling 2009, ad. € 4,2 mln.

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten hangt samen met de onttrekkingen uit de interne begrotingsreserves voor landbouw en visserij. Er wordt € 10 mln. ingezet ter dekking van de specifieke uitvoeringsproblematiek LNV. Dit is toegelicht in de begroting 2010.

Daarnaast wordt er € 3,5 mln. ontrokken voor de regeling sneeuwdrukschade (zie toelichting OD 21.11).

Tot slot wordt er € 1,5 mln. ontrokken voor het standaardiseren van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de LNV-Rederij bij de vorming van de Rijksrederij.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
22 Agrarische ruimteStand oorspronkelijk vastgestelde 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen29 19521 5763 44925 025
Uitgaven70 33680 217– 55179 666
Programma-uitgaven59 40069 384– 90068 484
     
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw 22 816 23 545 – 700 22 845
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw 36 58445 839 – 200 45 639
     
Apparaatsuitgaven10 93610 83334911 182
22.21 apparaat0 0 0 0
22.22 baten-lastendiensten 10 93610 833 349 11 182
     
Ontvangsten68 78268 788– 5 20063 588

Toelichting op de verplichtingen

OD22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw

– De verhoging van het verplichtingenbudget hangt samen met middelen die vanuit het aanvullend beleidsakkoord zijn toegevoegd voor het opruimen van verspreid liggend glas. Deze middelen zijn geheel toegevoegd aan de bestuursovereenkomst ILG.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verlaagd met € 5,2 mln. Dit hangt voor € 1,2 mln. samen met lagere ontvangsten landinrichtingsrente als gevolg van o.a. rechterlijke uitspraken. Daarnaast zijn er vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), in het kader van de Nota Ruimte aan de begroting 2009, middelen toegekend voor de Greenports. Dit betreft integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten, met name in de zuidvleugel van de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven aan een duurzame, vitale en gevarieerde inrichting. Deze projecten maken deel uit van het ILG. Op de toegevoegde reeksen vindt thans een horizontale kas- en ontvangstenverschuiving van -/- € 4 mln. plaats over de jaren 2009 t/m 2012 om zodoende aan te sluiten op de bestuursovereenkomst ILG in 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
23 NatuurStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen286 124302 83773 947376 784
Uitgaven533 080450 693111 113561 806
Programma-uitgaven:457 255375 36477 544452 908
– waarvan juridisch verplicht     
     
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur 84 523 86 342 – 31 018 55 324
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur 131 830 35 50199 647 135 148
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur168 997 180 611 528 181 139
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit 71 905 72 910 8 387 81 297
     
Apparaatsuitgaven75 82575 32933 569108 898
23.21 Apparaat 6 955 7 903 – 1477 756
23.22 Baten-lastendiensten 68 870 67 42633 716 101 142
     
Ontvangsten26 84826 8483 16630 014

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget ad € 73,9 mln. houdt verband met het volgende:

– Voor de uitvoering van het programma biodiversiteit zijn afspraken gemaakt met SenterNovem. De opdrachtverlening voor de ondersteuning van het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2009/2012 gaat naar SenterNovem. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget met € 5,4 mln. verhoogd.

– De middelen voor de inrichting van het Oostvaarderswold zijn bij begroting 2009 als kas=verplichtingen toegevoegd aan de LNV-begroting. De verplichtingen worden echter in zijn geheel in 2009 aangegaan. Op grond hiervan wordt het verplichtingenbudget met € 28,8 mln. verhoogd en in 2012 en 2013 met hetzelfde bedrag verlaagd.

– De verhoging van OD 23.14 (€ 8,4 mln.) en de apparaatsuitgaven (€ 33,6 mln.) heeft zowel betrekking op de verplichtingen als op de uitgaven (zie toelichting hieronder).

Toelichting op de programma-uitgaven

Kasschuif ILG

Bij Voorjaarsnota is een kasschuif verwerkt op het ILG-budget van – € 100 mln. in 2009, – € 100 mln. in 2010 en + € 200 mln. in 2011. Deze kasschuif, waartoe het Kabinet heeft besloten in het aanvullend beleidsakkoord, was voorlopig verwerkt op OD 23.12 Inrichten EHS. Op grond van de definitieve verdeling van de kasschuif, waarbij 1/3 van de kasschuif wordt verwerkt op OD 23.11 Verwerven EHS en 2/3 wordt verwerkt op OD24.13 Groen en de stad wordt thans OD23.11 Verwerven EHS verlaagd met € 28,5 mln. en OD23.12 verhoogd met € 99,3 mln.

BTW-compensatie

Bij Voorjaarsnota 2009 is een correctie verwerkt op de budgetoverheveling vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds die in 2007 heeft plaatsgevonden. Hierbij is de begroting voor 2009 in totaal met € 15,5 mln. verhoogd. Het bedrag voor 2009 wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein van natuur en groen, ILG-gerelateerd: restant ganzenbeheer, inrichting Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), uitvoeringskosten DLG, lagere lagere landinrichtingsrente, Regeling Effectgerichte maatregelen Bos en natuur, bijdrage aan Milieu Effect Rapportage (MER).

De betreffende OD’s zijn met de volgende bedragen verlaagd:

23.11 – € 1,8 mln.

23.12 – € 3,7 mln.

23.13 – € 3,9 mln.

23.14 – € 0,5 mln.

Op de OD’s van dit artikel vinden verder de volgende uitgavenmutaties plaats:

OD23.12 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur

Als bijdrage van het ministerie van VROM voor de verbetering van de milieukwaliteit EHS wordt het budget verhoogd met € 3,2 mln.

OD23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

Tegenover de verlaging met € 3,9 mln. in verband met de genoemde BTW-correctie wordt deze OD verhoogd met € 4,4 mln. Deze verhoging houdt onder meer verband met het volgende:

– In verband met de stijgende kosten voor schade veroorzaakt door grotere aantallen overwinterende ganzen wordt het budget van de SAN-regeling ganzenbeheer met € 6 mln. verhoogd.

– Het budget wordt verlaagd met € 1,2 mln. omdat de uit te voeren projecten inzake de weidevogelbeheersregeling vertraging hebben opgelopen.

OD23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

De verhoging met € 8,4 mln. houdt verband met het volgende:

– De bijdrage aan het Faunafonds wordt verhoogd met € 7 mln. aangezien er meer beroep wordt gedaan op het Faunafonds vanwege schade door meer overwinterende ganzen.

– Ten behoeve van uitgaven voor het opstellen en definitief maken van de ontwerpaanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden en het organiseren van inspraak, beroepszaken en communicatie met betrekking tot deze gebieden en het opstellen van de beheerplannen en organisatie voor de inspraak hierop wordt deze OD verhoogd met € 5,4 mln.

– De Dienst Landelijk Gebied verzorgt voor LNV het opstellen van beheerplannen in de 40 Natura 2000 gebieden waarin LNV het voortouw heeft. Dit zijn gebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. Hierdoor wordt een deel van het Natura-2000 budget overgeheveld naar het onderdeel bijdrage baten-lastendiensten. Op grond hiervan wordt deze OD met € 2,8 mln. verlaagd.

– Vanuit de begroting van LNV worden jaarlijks middelen overgeheveld naar de begroting van VROM voor de uitvoering van de Milieu Effect Rapportage (MER). Dit betekent een verlaging met € 2,2 mln.

– In de begroting 2008 zijn twee amendementen verwerkt ten behoeve van extra budget voor o.m. leefgebiedenbenadering. De uitgaven lopen echter door naar 2009 zodat extra budget benodigd is. Op grond hiervan wordt het budget opwaarts bijgesteld met € 1,5 mln.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

De verhoging met € 33,7 mln. op de bijdrage aan de baten-lastendiensten houdt verband met het volgende:

– In 2009 is sprake van hogere uitvoeringskosten Programma Beheer ad € 23,3 mln. waartoe de bijdrage aan Dienst Regelingen wordt verhoogd. De provincies en LNV bereiden een vereenvoudiging voor van de regelgeving van het nieuwe stelsel Beheer. Door deze vereenvoudiging moeten zowel de administratieve lasten als uitvoeringskosten bij de Dienst Regelingen op termijn gaan dalen. Streven is om deze vereenvoudiging door te voeren vanaf 1 januari 2010. Het traject van vereenvoudiging zal een aantal jaren in beslag nemen waarna de uitgaven zullen dalen.

– Als gevolg van de tariefstijging bij de Dienst Landelijk Gebied wordt LNV aangeslagen voor een hogere bijdrage op grond van de met de provincies overeengekomen DLG-uren. Dit betekent een verhoging met € 3 mln.

– De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied en Dienst Regelingen wordt in totaal verhoogd met € 4,7 mln. voor uitvoeringskosten inzake Natura-2000 gebieden. Het betreft hier het opstellen van beheerplannen en het verwerken, analyseren en categoriseren van binnenkomende zienswijzen op ontwerp-aanwijzingsbesluiten.

– De loonbijstelling van € 2,1 mln. is aan het bijdrageartikel toegevoegd alsmede een bijstelling voor ICT-kosten van € 0,5 mln.

Toelichting op de ontvangsten:

De hogere ontvangsten hangen samen met een bijdrage van het Ministerie van VROM van € 3,2 mln. middels rechtstreekse betaling aan de verbetering van de milieukwaliteit van de EHS.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
24 Landschap en recreatieStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen84 35185 91260 023145 935
Uitgaven186 483188 369– 62 140126 229
Programma-uitgaven148 899151 032– 66 02985 003
– waarvan juridisch verplicht     
     
24.11 Nationale Landschappen24 671 25 242 – 3 257 21 985
24.12 Landschap Algemeen 5 677 5 561 778 6 339
24.13 Recreatie om de Stad 79 503 41 434 – 58 611 20 184
24.14 Recreatie algemeen 39 048 41 434 – 4 93936 495
     
Apparaatsuitgaven37 58437 3373 88941 226
24.21 Overige apparaat 4 5764 638 1 320 5 958
24.22 baten- lastendiensten33 008 32 699 2 569 35 268
     
Ontvangsten28 55928 55913 05041 909

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget hangt samen met het volgende:

– Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking worden middelen aan de begroting van LNV toegevoegd voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit project maakt deel uit van het ILG. Hiertoe is het verplichtingenbudget met € 34,9 mln. verhoogd.

– LNV heeft op afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer in het kader van PASO (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort. Thans worden deze middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Hierbij vindt € 25,9 mln. verplichtingenverhoging plaats.

Toelichting op de programma-uitgaven

De lagere programmauitgaven houden grotendeels verband met de definitieve verdeling van de kasschuif ILG. Op grond hiervan wordt OD24.13 met € 70,8 mln. verlaagd. Zie ook de toelichting bij artikel 23.

BTW-compensatie

Bij Voorjaarsnota 2009 is een correctie verwerkt op de budgetoverheveling vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds die in 2007 heeft plaatsgevonden. Hierbij is de begroting voor 2009 in totaal met € 15,5 mln. verhoogd. Het bedrag voor 2009 wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein van natuur en groen (ILG-gerelateerd). De betreffende OD’s zijn met de volgende bedragen verlaagd:

24.11 – € 0,6 mln.

24.13 – € 2,3 mln.

24.14 – € 0,4 mln.

Op de OD’s van dit artikel vinden verder de volgende uitgavenmutaties plaats:

OD24.11 Nationale landschappen

– Op deze OD zijn middelen beschikbaar voor de subsidieregeling «Belvédere». Deze regeling heeft als doel de teloorgang van het cultuurhistorische erfgoed te stoppen. De regeling wordt uitgevoerd door het Bureau Hollandse Waterlinie, onderdeel van DLG. Op grond hiervan wordt de onderhavige OD verlaagd met € 1,3 mln. ten gunste van de bijdrage aan DLG.

– Voorts wordt het budget voor verwerving bos- en landschap verlaagd met € 1,5 mln.

OD24.13 Groen en de stad

– LNV heeft op grond van de actuele bestuursovereenkomst ILG 2009 afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer in het kader van PASO (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort. Thans worden deze middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Hierbij worden zowel de uitgaven als de ontvangsten met € 13 mln. verhoogd.

– In 2008 zijn de CA-middelen ten behoeve van Groene Partners ad. € 1,8 mln. niet besteed als gevolg van vertraging in de planvorming. Deze gelden zijn bestemd voor de aanleg van groen in de krachtwijken en zijn toegezegd aan de betreffende steden. Op grond hiervan vindt thans budgetverhoging plaats met € 1,8 mln.

OD24.14 Recreatie algemeen

– In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Dit OD is met € 5 mln. verhoogd voor de opruiming van verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland. Gezien de aard van de uitgaven wordt dit budget verplaatst naar artikel 22 Agrarische Ruimte. Dit leidt tot een verlaging van dit OD met € 5 mln.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

– De verhoging met € 1,3 mln. op overig apparaat houdt verband met de uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens in het kader van wettelijke basisregisters. Deze worden verantwoord op artikel 24. Vanwege het gebruik van deze gegevens voor de diverse beleidsdoelen wordt € 1,3 mln overgeboekt vanuit de overige beleidsartikelen naar dit artikel.

– De verhoging van € 2,6 mln. op de bijdrage aan de baten-lastendiensten houdt voornamelijk verband met de overheveling van het budget voor de subsidieregeling «Belvédere» naar het bijdrageonderdeel van DLG van € 1,3 mln. (zie ook OD24.11) en de loonbijstelling 2009 van € 1,1 mln.

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangstenraming houdt met name verband met projecten die worden gefinancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zoals het project Nieuwe Hollandse Waterlinie en het PASO-project (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) (zie toelichting OD24.13).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
25 Voedselkwaliteit en DiergezondheidStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen101 419104 370– 2 453101 917
Uitgaven102 637103 060– 1 755101 305
Programma-uitgaven48 25747 320– 14 73132 589
waarvan juridisch verplicht     
     
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon 27 226 25 973 – 2 80323 170
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau 21 03121 347 – 11 928 9 419
     
Apparaatsuitgaven54 38055 74012 97668 716
U25.21 Overige Apparaat 6 325 6 325 – 100 6 225
U25.22 baten-lastendiensten 48 055 49 415 13 076 62 491
     
Ontvangsten10 34712 291– 8 9163 375

Toelichting op de programma-uitgaven

OD25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

De verlaging op deze OD van € 2,8 mln. houdt verband met het volgende.

– Van de geraamde budgetten voor voedselveiligheid en risicomanagement wordt in 2009 € 1,3 mln. niet gerealiseerd. Dit bedrag was bestemd voor de jaarlijkse storting in het Diergezondheidsfonds. Deze storting zal dit jaar niet plaatsvinden aangezien het saldo in het DGF toereikend is.

– Van het geraamde bedrag voor destructieuitgaven komt naar verwachting € 0,6 mln. niet tot betaling.

– De uitgaven in het kader van CBRN-weerstandsverhoging (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) hebben in 2009 vertraging opgelopen. Op grond hiervan wordt de onderhavige OD verlaagd met € 0,5 mln.

– Tot slot wordt € 0,4 mln. overgeheveld naar aritkel 26 voor onderzoeksprojecten op het gebied van voedselveiligheid.

OD25.12 Handhaven diergezondheidsniveau

De verlaging op deze OD van € 11,9 mln. houdt met name verband met het volgende.

– De uitgaven worden verlaagd met € 5,7 mln. als gevolg van het feit dat er dit jaar geen storing in het Diergezondheidsfonds plaats vindt (zie ook OD 25.11). Voorts wordt ca. € 3 mln. van het uitgavenbudget voor crisisorganisatie en management in 2010 gerealiseerd.

– Ten behoeve van extra controles van passagiers en passagiersbagage, die de douane uitvoert met het oog op het voorkomen van de insleep van dierziekten in de Europese Unie vindt een budgetoverheveling plaats naar de begroting van Financiën (Douane) van € 2 mln.

– De uitgaven voor bestrijding van de AI in Indonesië en de daarmee samenhangende ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vallen dit jaar lager uit. Zowel de uitgaven als ontvangsten zullen in 2010 worden gerealiseerd. Als gevolg hiervan vindt een verlaging plaats van € 0,8 mln.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

De verhoging van de bijdrage aan de baten-lastendiensten van € 13,1 mln. houdt voornamelijk verband met het volgende:

– Als gevolg van het uitstel van de tariefstijging VWA naar 1 juli 2009 en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd met € 7,5 mln.

– De VWA, AID en PD werken aan de voorbereiding van de fusie tot de nieuwe VWA. Teneinde dit veranderproces te faciliteren is voor 2009 extra budget benodigd van € 2 mln. voor het Programmabureau Fusie.

– De bijdrage aan de VWA wordt vanuit de ICT gelden van de 1e tranche Bekker verhoogd met € 1,3 mln. voor digitale dienstverlening (I&R schapen en geiten)

– De loonbijstelling 2009 van € 1,5 mln. is toegevoegd aan de bijdragen aan Dienst Regelingen en de VWA.

Toelichting op de ontvangsten

– De verlaging van de ontvangsten van € 8,9 mln. houdt verband met het niet dit jaar ontvangen van de EU-bijdrage in de kosten van de Blue-Tongue vaccinatiecampagne. De EU heeft namelijk aangekondigd een audit op deze declaratie uit te voeren. Dit leidt tot vertraging waarbij het bedrag pas in 2010 zal worden ontvangen. De ontvangstenraming wordt als gevolg hiervan verlaagd met € 9,1 mln.

– De uitgaven en de daarmee samenhangende ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor bestrijding van de AI in Indonesië vallen dit jaar lager uit. Op grond hiervan wordt de ontvangstenraming verlaagd met € 0,8 mln.

– Van het ministerie van VWS wordt een bedrag van € 0,9 mln. ontvangen als bijdrage in de uitgaven van de Q-koorts.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
26 Kennis en InnovatieStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen962 405967 19732 582999 779
Uitgaven977 197984 44234 0461 018 488
Programma-uitgaven963 889971 67032 9821 004 652
– waarvan juridisch verplicht     
     
26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie172 970 179 522 7 342 186 864
26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs 790 919792 148 25 640 817 788
     
Apparaatsuitgaven13 30812 7721 06413 836
26.21 Overige apparaat 12 625 12 089 46 12 135
26.22 baten- lastendiensten 683 683 1 018 1 701
     
Ontvangsten23 89427 7082 48830 196

Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget houdt verband met:

– Toekenning van loon- en prijsbijstelling ad € 36,6 mln.

– Voor de uitvoering van diverse projecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), o.a. op het gebied van monitoring van stroomgebieden, mestpilots, integrale herontwikkeling duurzame stallen/houderijsystemen en versnellingsprogramma semigesloten kassen worden er middelen overgeboekt vanuit met name artikel 21 Duurzaam Ondernemen. ( € 10,9 mln.) Daarnaast wordt € 1,3 mln. toegevoegd aan het DLO-budget ter uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken op het domein van de visserij.

Tegenover deze verhogingen is ter dekking van de uitvoeringsproblematiek LNV en de invulling van het LNV-aandeel in de voorjaarsnotataakstelling een blokkade opgelegd op alle programma-uitgaven van LNV. Voor kennis en innovatie bedraagt deze blokkade € 13,2 mln.

In het kader van de kabinetsdoelstelling «Duurzame economische ontwikkeling, armoedebestrijding» is door LNV samen met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in afstemming met andere departementen waaronder EZ en VROM, de notitie «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008, 31 250, nr. 14) opgesteld. Ter uitvoering van deze beleidsvoornemens wordt € 2,1 mln. overgeboekt naar artikel 29 Algemeen.

Tot slot worden naar het ministerie van OCW middelen overgeboekt vanwege een LNV-bijdrage aan de vernieuwingsimpuls NWO (gericht op vernieuwing van het onderzoek) (€ 1,3 mln.).

Toelichting op de ontvangsten:

De verhoging van de ontvangsten heeft met name betrekking op een bijdrage van de Europese Commissie voor de datacollectie van visserijgegevens.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
27 ReconstructieStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen28 47814 67588 611103 286
Uitgaven71 82578 922– 2 25776 665
Programma-uitgaven52 60159 904– 2 87057 034
– waarvan juridisch verplicht    
     
27.11 Reconstructie zandgebieden 52 07346 459 – 2 870 43 589
27.12 Bodem en water 52813 445  13 445
     
Apparaatsuitgaven19 22419 01861319 631
27.21 Overige apparaat 00   
27.22 baten- lastendiensten 19 224 19 018613 19 631
     
Ontvangsten54813 448 13 448

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat:

– bij begroting 2010 vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen zijn toegevoegd voor 2010 t/m 2014 voor maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en het watersysteem robuurster te maken in de Westelijke Veenweiden. De middelen maken deel uit van het ILG. Conform de ILG-systematiek worden de verplichtingen voor 2010 t/m 2013 in 2009 aangegaan. Op grond hiervan wordt het verplichtingenbudget voor 2009 met € 83,9 mln. verhoogd en met eenzelfde bedrag in latere jaren verlaagd.

– bij begrotingsbehandeling 2009 drie amendementen zijn verwerkt op OD 27.11 ten laste van het ILG . Hiertoe is zowel het verplichtingen- als het kasbudget verlaagd met € 7 mln. Het betreft hier amendement van der Ham (Kmst. 31 700 XIV, nr. 63), amendement Jacobi en Atsma (Kmst. 31 700 XIV, nr. 116) en amendement Jabobi en Cramer (Kmst. 31 700 XIV, nr. 59). Er is echter in 2009 geen verplichtingenruimte meer beschikbaar, omdat in het kader van ILG de verplichtingen richting provincies in zijn geheel in 2007 zijn aangegaan. Derhalve vindt thans een technische verplichtingenverhoging plaats van € 7 mln.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 27.11 Reconstructie zandgebieden

– De verlaging op OD 27.11 houdt voor € 1,3 mln. verband met het feit dat een deel van het bedrag dat was gereserveerd om aan provincies terug te betalen op eerder door provincies voorgefinancierde uitgaven voor reconstructieprojecten pas in 2010 tot betaling komt.

– Voorts vindt een verlaging plaats met € 1,4 mln. Dit bedrag wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein van natuur en groen (ILG-gerelateerd). Zie «BTW-compensatie» bij de artikelen 23 en 24.

III DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
28 Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen– 5 08969 082– 69 0820
Uitgaven– 5 08969 082– 69 0820
     
28.11 Prijsbijstelling 018 402 – 18 402 0
28.12 Loonbijstelling 055 757 – 55 757 0
28.13 Onvoorzien – 5 089– 5 077 5 077 0
     
Ontvangsten    

Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:

OD 28.11 Prijsbijstelling/ OD 28.12 Loonbijstelling

Met deze mutaties is de loon- en prijsbijstellingstranche 2009 toegedeeld over de relevante artikelen van de LNV-begroting.

OD 28.13 Onvoorzien

Bij begroting 2009 en Voorjaarsnota 2009 zijn in afwachting van definitieve invulling verwerkt:

– de dekking van het 3e en 4e nitraatactieprogramma (€ 2,5 mln.).

– de LNV-bijdrage van € 1,6 mln. aan het ministerie van VROM ten behoeve van de geo-basisregistraties Rijk.

– het restant van de bij Nota van Wijziging ingeboekte subsidietaakstelling (€ 0,958 mln.)

Bij begroting 2010 is de dekking van de uitvoeringsproblematiek LNV, waaronder deze problematiek, meerjarig verwerkt. Hiermee wordt het budget op OD 28.13 op nul gesteld.

In de begroting 2010 is de invulling van de dekking van de uitvoeringsproblematiek LNV uitvoerig toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
29 AlgemeenStand oorspronkelijk vastgestelde 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Stand 2e suppletore begroting 2009
Verplichtingen231 193259 58045 562305 142
Uitgaven231 189259 57645 562305 138
Programma-uitgaven39 41643 26219 96863 230
     
29.11 Internationale contributies 8 347 8 403 2 093 10 496
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen 31 069 31 069 13 99545 064
29.13 Verzameluitkering  3 790 3 8807 670
     
Apparaatsuitgaven191 773216 31425 594241 908
29.21 Overige Apparaat 182 191199 322 12 615 211 937
29.22 Baten-lastendiensten9 582 16 992 12 979 29 971
     
Ontvangsten435 966318 424– 31 700286 724

Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget wordt met name veroorzaakt door:

OD 29.11 Internationale contributies

Vanuit beleidsartikel 26 Kennis en Innovatie wordt in het kader van de kabinetsdoelstelling «Duurzame economische ontwikkeling, armoedebestrijding» door LNV samen met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in afstemming met andere departementen waaronder EZ en VROM, de notitie «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008, 31 250, nr. 14) opgesteld. Ter uitvoering van deze beleidsvoornemens wordt € 2,1 mln. overgeboekt naar artikel 29 Algemeen.

OD 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen

De verhoging van dit artikelonderdeel is met name het gevolg van door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties samenhangend met:

– FIOV 1994–1999 (het EU programma gericht op structuurverbetering van de Nederlandse visserij).

– GLB correctie 2008 en Plattelandsgelden.

OD 29.13 Verzameluitkering

Het ministerie van VROM heeft € 3,9 mln. overgeboekt naar LNV voor de verzameluitkering «Groene Partners». Deze regeling beoogt de aanleg van groen in de krachtwijken.

Toelichting op de apparaatsuitgaven:

OD 29.21 Overige Apparaat/29.22 Baten-lastendiensten

De verhoging van dit artikelonderdeel hangt voor € 12,9 mln. samen met het centraliseren van de personele administratie bij P-Direkt. Daartoe worden door LNV omstelkosten gemaakt. Deze hangen voornamelijk samen met systeem- en procesaanpassingen alsmede opleidingen. Daarnaast zijn extra middelen nodig vanwege veranderkosten samenhangende met de krimpopgave en het invoeren van een nieuw Rijkslogo bij LNV.

Voor € 17,7 mln. wordt de loon- en prijsbijstellingstranche 2009 toegedeeld aan deze begrotingsonderdelen.

Met de toedeling van de eerste tranche Bekker-gelden ten behoeve van ICT-gelden aan de relevante begrotingsartikelen wordt OD 29.21 verlaagd met € 5,5 mln.

Toelichting op de ontvangsten:

Naar verwachting vallen de ontvangsten landbouwheffingen lager uit door een afname van de wereldhandel als gevolg van de huidige economische crisis.

Licence