Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Het beleid

2.1 De Beleidsartikelen

Beleidsartikel 27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

183 326

15 000

2 250

200 576

2 925

2 200

2 200

2 200

                   

Uitgaven:

183 326

15 000

2 250

200 576

2 925

2 200

2 200

2 200

27.1

Apparaat

175 058

15 000

750

190 808

1 425

700

700

700

a.

Grenscontroles/Project pardex

   

700

 

1 500

1 000

1 000

1 000

b.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

50

 

– 75

– 300

– 300

– 300

                   

27.2

Geheime uitgaven

8 268

 

1 500

9 768

1 500

1 500

1 500

1 500

c.

ICT

   

1 500

 

1 500

1 500

1 500

1 500

                   

Ontvangsten

591

 

600

1 191

600

600

600

600

d.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

600

 

600

600

600

600

Uitgaven

c. ICT.

Bij de AIVD is de afgelopen jaren de rol die ICT en technologie speelt in de (geheime) buitenlandse operaties aanzienlijk toegenomen. Deze middelen komen uit de intensiveringmiddelen voor veiligheid uit het regeerakkoord.

Beleidsartikel 31. Bestuur en Democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

113 239

 

11 246

124 485

396

388

388

388

                   

Uitgaven

82 446

 

11 246

93 692

396

388

388

388

31.25

Apparaat

11 145

 

530

11 675

300

300

300

300

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

530

 

300

300

300

300

                   

Programma-uitgaven

71 301

0

10 716

82 017

96

88

88

88

 

Waarvan juridisch verplicht

     

29 728

       
                   

31.1

Inrichting,werking en financiering openbaar bestuur

5 853

 

640

6 493

0

0

0

0

b.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

640

 

0

0

0

0

                   

31.2

Democratie en burgerschapsvorming

23 854

 

– 900

22 954

0

0

0

0

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 900

 

0

0

0

0

                   

31.3.

Reisdocumenten en basisadministraties personen

39 552

 

10 918

50 470

0

0

0

0

d.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

   

2 218

 

0

0

0

0

e.

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

   

2 300

 

0

0

0

0

f.

Jeugd-Nik

   

5 000

 

0

0

0

0

g.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

1 400

 

0

0

0

0

                   

31.4

Constitutionele Zaken (CZW)

0

 

0

0

0

0

0

0

                   

31.5

Kiesraad

2 042

 

58

2 100

96

88

88

88

h.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

58

 

96

88

88

88

                   

Ontvangsten

194 715

 

3 200

197 915

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

i.

Decentrale overheden

   

– 1 300

 

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

j.

Jeugd Nik

   

4 500

         

Uitgaven

d. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA).

Deel van het budget voor het programma mGBA dat in 2010 niet tot besteding is gekomen, dit wordt uitgegeven in 2011.

e. Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA).

De online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA) is tijdens de demissionaire periode van het vorige kabinet controversieel verklaard. Dit kabinet moet nog een besluit nemen over de ORRA. Het budget voor de voorziene uitgaven in 2010 voor ORRA, is daardoor doorgeschoven naar 2011.

f. Jeugd-NIK.

In 2011 zal naar verwachting een tekort optreden op het budget voor de jeugd-NIK als gevolg van een grotere afname dan geraamd. Deze tegenvaller wordt deels opgelost door de inzet van het resultaat van het agentschap BPR over 2010.

Ontvangsten

i. De ontvangsten van de Nationale ombudsman voor de decentrale overheden (met name gemeenten) werden verantwoord op artikel 31 van begrotingshoofdstuk VII. Deze ontvangsten worden verantwoord op hoofdstuk IIB (op het artikel van de Nationale ombudsman).

j. In 2011 zal naar verwachting een tekort optreden van het budget voor de jeugd-NIK als gevolg van een grotere afzet dan geraamd. Deze tegenvaller wordt deels opgelost door de inzet van het resultaat van het agentschap BPR over 2010.

Beleidsartikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

77 823

 

12 209

90 032

4 075

4 075

4 075

4 075

                   

Uitgaven:

77 823

0

12 209

90 032

4 075

4 075

4 075

4 075

33.25

Apparaat

3 961

 

27

3 988

0

0

0

0

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

27

 

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

73 862

0

12 182

86 044

4 075

4 075

4 075

4 075

 

Waarvan juridisch verplicht

     

32 721

       
                   

33.1

Administratieve lasten

1 514

 

3 750

5 264

3 400

3 400

3 400

3 400

b.

Administratieve Lasten

   

3 500

 

3 400

3 400

3 400

3 400

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

250

 

0

0

0

0

                   

33.2

Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

18 824

 

4 348

23 172

60

60

60

60

d.

PRIMA-gelden

   

4 229

 

0

0

0

0

e.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

119

 

60

60

60

60

                   

33.3

Beheer e-overheidsvoorzieningen

53 524

 

4 084

57 608

615

615

615

615

f.

PRIMA-gelden

   

4 258

 

0

0

0

0

g.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 174

 

615

615

615

615

                   

Ontvangsten

0

 

8 987

8 987

500

500

500

500

h.

PRIMA-gelden

   

8 487

         

i.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

500

 

500

500

500

500

Uitgaven

b. Administratieve lasten.

In het Regeerakkoord staat opnieuw de doelstelling om te komen tot een vermindering van de regeldruk en administratieve lasten voor professionals, interbestuurlijk lasten en burgers. Na 2012 moet dat gepaard gaan met een daling van –5% per jaar voor de doelgroep burgers.

d. & f. & h. PRIMA-gelden.

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK een budget van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

Beleidsartikel 35. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

56 462

 

1 951

58 413

– 3 700

– 3 700

– 3 700

– 3 700

                   

Uitgaven:

56 462

 

1 951

58 413

– 3 700

– 3 700

– 3 700

– 3 700

35.25

Apparaat

4 564

 

– 91

4 473

0

0

0

0

a.

Centralisatie Opleidingsbudget

   

– 91

 

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

51 898

0

2 042

53 940

– 3 700

– 3 700

– 3 700

– 3 700

 

Waarvan juridisch verplicht

     

25 924

       
                   

35.1

Overheid als werkgever

13 750

 

5 042

18 792

– 300

– 300

– 300

– 300

b.

Veilige Publieke Taak

   

4 500

 

0

0

0

0

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

542

 

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

35.2

Politieke ambtsdragers

10 092

 

0

10 092

0

0

0

0

                   

35.3

Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen

28 056

 

– 3 000

25 056

– 3 400

– 3 400

– 3 400

– 3 400

d

Uitgaven uitkeringsregelingen

   

– 3 000

 

– 3 400

– 3 400

– 3 400

– 3 400

                   

Ontvangsten

820

 

0

820

0

0

0

0

Uitgaven

b. Veilige Publieke Taak.

Voortzetten van de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is onderdeel van het huidige regeer- en gedoogakkoord. Gelet op de eerste positieve resultaten van het programma tijdens de vorige kabinetsperiode zal worden voortgebouwd op de hoofdlijnen van dat programma (een meer daadkrachtige, uniforme en samenhangende aanpak voor de keten van werknemers, werkgevers, politie en openbaar ministerie in heel Nederland).

d. Uitgaven uitkeringsregelingen.

Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.

Beleidsartikel 37. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

98 724

585

20 133

119 442

6 626

5 551

5 223

5 215

                   

Uitgaven

98 724

585

20 133

119 442

6 626

5 551

5 223

5 215

37.25

Apparaat

16 835

585

6 032

23 452

4 927

4 788

4 657

4 625

a

Ontvlechting Vrom

   

4 728

 

4 499

4 361

4 234

4 202

b

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

1 304

 

428

427

423

423

                   

Programma-uitgaven

81 889

0

14 101

95 990

1 699

763

566

590

 

waarvan juridisch verplicht

     

5 435

       
                   

37.1

Management Rijksdienst (ABD)

20 409

 

1 592

22 001

0

0

0

0

c

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

1 592

         
                   

37.2

Functionerende bedrijfsvoering

24 524

 

5 195

29 719

264

263

256

255

d

Overige relevante beleidsmutaties

   

5 195

 

264

263

256

255

                   

37.3

Informatisering Rijksdienst

29 293

 

4 083

33 376

0

0

0

0

e

Doc-Direkt

   

2 387

 

0

0

0

0

f

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

1 696

 

0

0

0

0

                   

37.4

Facilitaire zaken Rijksdienst

7 663

 

3 231

10 894

1 435

500

310

335

g

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

3 231

 

1 435

500

310

335

                   

37.5

Uitvoering garantieregeling

0

 

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

2 350

 

2 297

4 647

0

0

0

0

h

Afrekening Ao Fonds 2011

   

117

         

i

Bijdragen Inspecties 2011

   

1 180

         

j

Rijksgebouwendienst

   

1 000

         

Uitgaven

a. Ontvlechting VROM.

Overheveling budget van het voormalige ministerie VROM in het kader van de departementale herindeling.

e. Doc-Direkt heeft als opdracht om de komende 10 jaar circa 300 km archief weg te werken. Dit wordt gefinancierd door de departementen. De departementen hebben voor de komende 10 jaar budget overgeheveld. Door de latere invulling van (tijdelijke) vacatures is het budget in 2010 niet volledig uitgeput. Dit budget is in 2011 wel noodzakelijk om de totale archiefachterstand weg te werken.

Beleidsartikel 44. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

0

4 289

4 878

9 167

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

0

4 539

4 878

9 417

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

     

162

       
                   

44.1

Stimuleren krachtige steden

 

1 951

14

1 965

0

0

0

0

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

14

 

0

0

0

0

                   

44.2

Vitale wijken tot stand brengen

 

1 740

3 864

5 604

0

0

0

0

b.

Leefbaarheid van de leefomgeving

   

3 949

 

0

0

0

0

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 85

         
                   

44.3

Voldoende woningproductie

 

848

1 000

1 848

0

0

0

0

d.

Afwikkeling bezwaarschriften

   

1 000

 

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

 

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

b. Leefbaarheid van de leefomgeving.

Ten behoeve van de uitvoering en implemetatie van het eindadvies van de Visitatiecommissie Wijkenaanpak worden middelen vrijgemaakt.

d. Afwikkeling bezwaarschriften Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS).

In 2010 is budget gereserveerd voor de afwikkeling van bezwaarschriften op de opgestelde eindafrekening BLS 2005–2009. De vaststellingen hiervan zijn eind 2010 verstuurd. Gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om bezwaar in te dienen. De beslissing op deze bezwaren zullen in het voorjaar 2011 worden genomen en ten laste van dit budget komen.

Beleidsartikel 45. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

0

57 988

3 866

61 854

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

0

84 850

3 866

88 716

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

     

11 937

       
                   

45.1

Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving

0

83 332

3 866

87 198

0

0

0

0

a.

FES innovatieve energiebesparing

   

3 866

         
                   

45.2

Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit

0

1 298

0

1 298

0

0

0

0

                   

45.3

Overige programmabudgetten

0

220

0

220

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

91

0

91

0

0

0

0

Uitgaven

a. FES innovatieve energiebesparing.

In het regeerakkoord is besloten dat de belegde ruimte uit het FES overgeheveld wordt naar de relevante begrotingen.

Beleidsartikel 46. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

2 612 253

83 286

2 695 539

82 500

80 700

76 500

84 900

                   

Uitgaven:

0

2 629 450

133 286

2 762 736

82 500

80 700

76 500

84 900

 

Waarvan juridisch verplicht

     

696 370

       
                   

46.1

Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad

0

250

– 900

– 650

0

0

0

0

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 900

         
                   

46.2

Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen

0

242

0

242

0

0

0

0

                   

46.3

Garanderen betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen (vraaggericht)

0

2 608 132

84 200

2 692 332

82 500

80 700

76 500

84 900

b.

Huurtoeslag

   

84 200

 

82 500

80 700

76 500

84 900

                   

46.4

Garanderen laagdrempelige huurgeschillenbeslechting

0

20 136

0

20 136

0

0

0

0

                   

46.5

Verruiming aanbod geschikte woningen bijzondere aandachtsgroepen

0

690

– 14

676

0

0

0

0

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 14

 

0

0

0

0

                   

46.6

Nationale hypotheekgarantie

   

50 000

50 000

0

0

0

0

d.

Nationale hypotheekgarantie

   

50 000

         
                   

Ontvangsten

0

377 569

172 800

550 369

82 500

80 700

76 500

84 900

e.

Huurtoeslag

   

123 800

 

82 500

80 700

76 500

84 900

f.

Versnelde inning huursubsidie

   

– 1 000

         

g.

Nationale hypotheekgarantie

   

50 000

         

Uitgaven

b. en ontvangsten overschrijding huurtoeslag.

De raming van de huurtoeslag laat tegenvallers bij de uitgaven en meevallers bij de ontvangsten zien. Deze mee- en tegenvallers zijn grotendeels het gevolg van de nieuwe wijze van verantwoorden door de Belastingdienst zoals ook is gemeld bij de jaarverantwoording. Door deze wijziging worden verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen expliciet in beeld gebracht wat tot uitdrukking komt in een verhoging van zowel de uitgaven als de ontvangsten. Bij de ontvangstenraming is, naast bovengenoemd effect ook sprake van een versnelling van de invordering. Dit leidt tot additionele inkomsten in de komende jaren.

De geraamde per saldo meevaller voor het jaar 2011 is benodigd als compensatie voor de overschrijding in het jaar 2010. Voor de jaren vanaf 2012 is in de raming geen sprake van mee of tegenvallers. Enerzijds is sprake van een doorwerking van de hiervoor genoemde additionele ontvangsten als gevolg van de versnelling van de invordering. Anderzijds is op grond van uitvoeringsinformatie weer een stijging van het aantal voorlopige toekenningen te zien, wat tot een extra stijging van de uitgaven leidt.

d. Nationale Hypotheekgarantie.

De mutatie van € 50 mln betreft de toevoeging aan de reserve Nationale Hypotheek Garantie op de begroting van BZK ten behoeve van de toekomstige 100% achtervang van het Rijk. Zie ook ad g.

Ontvangsten

e. Zie de toelichting bij de uitgaven.

f. Versnelde inning huursubsidie

De Belastingdienst heeft de invordering van de huursubsidie geïntensiveerd waardoor de ontvangsten in 2010 zijn ontvangen. Als gevolg hiervan worden de begrootte ontvangsten in 2011 met 1 mln. verlaagd.

g. Nationale Hypotheekgarantie.

In de Voorjaarsnota 2009 is de ontvangst van € 50 mln afkomstig van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning aangekondigd. Dit bedrag is nu in 2011ontvangen.

Beleidsartikel 47. Integratie niet-westerse migranten

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

345 962

18 954

364 916

– 500

– 600

0

0

                   

Uitgaven:

0

351 962

18 954

370 916

– 500

– 600

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

     

33 847

       
                   

47.1

Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun Inburgeringsexamen halen

0

288 559

17 854

306 413

0

0

0

0

a.

Afrekening Inburgering

   

4 000

 

0

0

0

0

b.

Facturen Inburgering

   

2 400

 

0

0

0

0

c.

Afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers

   

11 454

 

0

0

0

0

                   

47.2

Versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten

0

63 403

1 100

64 503

– 500

– 600

0

0

d.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

1 100

 

– 500

– 600

   
                   

Ontvangsten

0

58 937

73 000

131 937

0

0

0

0

e.

Afrekening Inburgering

   

4 000

 

0

0

0

0

f.

Vertraging terugvordering BDU-SIV

   

100 000

         

g.

Minder terugvordernig BDU-SIV

   

– 31 000

         

Uitgaven

a. en e. Afrekening inburgering (nieuwkomers).

In 2011 vindt afrekening plaats van de Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) 2005–2009, waar ook inburgering deel van heeft uitgemaakt. Daarbij zal aan een aantal gemeenten worden nabetaald, terwijl van andere gemeenten moet worden terugontvangen.

b. en c. Inburgering.

De afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2005–2006 is in 2010 niet geheel tot betaling gekomen, net als de nagekomen facturen inburgering. Het restant wordt zodoende in 2011 beschikbaar gesteld voor verdere afwikkeling

Ontvangsten

f. Vertraging terugvordering Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV).

De in 2010 geraamde ontvangsten van gemeenten in het kader van afrekening BDU-SIV 2005–2009 voor inburgering zijn niet in 2010 gerealiseerd en zijn doorgeschoven naar 2011.

g. Minder terugvordering Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV).

In 2011 vindt afrekening plaats van de BDU-SIV 2005–2009, waar ook inburgering deel van heeft uitgemaakt. De verwachting in 2009 was dat er voor inburgering, wegens tegenvallende prestaties in 2010 en 2011 per saldo in totaal € 150 mln. zou kunnen worden terugontvangen. Deze verwachting is naar beneden worden bijgesteld tot € 119 mln. Gemeenten hebben meer inburgeringstrajecten afgewikkeld dan destijds voorzien. Dit betekent een tegenvaller van € 31 mln.

Beleidsartikel 48. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en integratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

0

15 911

792

16 703

801

817

780

780

                   

Uitgaven:

0

12 212

792

13 004

801

817

780

780

 

Waarvan juridisch verplicht

     

12 244

       
                   

48.1

Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen

0

3 253

36

3 289

39

39

39

39

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

36

 

39

39

39

39

                   

48.2

Ontsluiten van kennis en onderzoekscoordinatie

0

7 293

356

7 649

362

378

341

341

b.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

356

 

362

378

341

341

                   

48.3

Bevorderen maximale maatschappelijke prestaties wooncorporaties

0

255

400

655

400

400

400

400

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

400

 

400

400

400

400

                   

48.4

Versterken positie van de woonconsument

0

1 411

0

1 411

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 49. Rijkshuisvesting en architectuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

47 675

8 012

55 687

10 758

10 818

11 162

11 638

                   

Uitgaven:

0

47 675

8 012

55 687

10 758

10 818

11 162

11 638

 

Waarvan verplicht

               
                   

49.1

Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen

0

6 964

– 376

6 588

– 600

100

200

676

a.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 376

 

– 600

100

200

676

                   

49.2

Monumenten beheren

0

10 088

0

10 088

0

0

0

0

                   

49.3

Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken

0

28 213

8 388

36 601

11 358

10 718

10 962

10 962

b.

Beveiliging Koninklijk Huis

   

670

 

688

     

c.

Huisvestingskosten

   

7 718

 

10 670

10 718

10 962

10 962

                   

49.4

Stimuleren van de architectonische kwaliteit

0

2 410

0

2 410

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

357

357

714

2 269

0

0

0

d.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

357

 

2 269

     

Uitgaven

c. Huisvestingskosten.

Door een systeemwijziging in de financiering van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de drie staatspaleizen wordt deze huisvesting met ingang van 2010 door middel van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën gefinancierd. Eind 2010 is ook voor nog lopende huisvestingsprojecten (onderhanden werk) van de Hoge Colleges, het ministerie van AZ en de staatspaleizen een lening afgesloten, zoals vermeld in de 2e suppletore begroting 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 565 XVIII, nr 2). De huidige mutatie betreft budget voor rente en aflossing van deze lening. De gehele systeemwijziging is onder voorwaarde van budgetneutraliteit uitgevoerd.

Beleidsartikel 50. Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

765 573

150 421

915 994

93 214

80 781

77 844

64 939

                   

Uitgaven:

0

765 573

150 421

915 994

93 214

80 781

77 844

64 939

 

Waarvan juridisch verplicht

     

520 741

       
                   

50.1

Opvang gedurende beoordeling verblijf

0

672 090

145 947

818 037

88 740

76 307

73 370

60 465

 

Middelen Regeerakkoord

               

a.

Ontwikkelen systeem Biometrische gegevens

   

10 000

 

10 000

10 000

10 000

10 000

b.

Project Pardex

   

3 300

 

4 500

5 000

5 000

5 000

c.

Sluitende Controle i.h.k.v. naleving vreemdelingenwetgeving

   

15 000

 

15 000

15 000

15 000

15 000

d.

Versnellen Asielprocedures

   

3 000

 

3 000

3 000

3 000

3 000

e

Heroverweging alle vergunningen

   

2 000

 

0

0

0

0

f

Machtiging tot voorlopig verblijf alleen vanuit het buitenland

   

2 000

 

2 000

2 000

2 000

2 000

g

Dubbele Check Verblijfsvergunningen

   

4 000

 

4 000

4 000

4 000

4 000

h

Verkorten Procedures in het geval van fraude en misbruik

   

2 000

 

2 000

2 000

2 000

2 000

i

Uitbreiding (Politie) liaisons

   

1 000

 

1 000

1 000

1 000

1 000

j.

Controle Gezinsvorming

   

3 000

 

3 000

3 000

3 000

3 000

k

Automatiseren Controle

   

1 000

 

1 000

1 000

1 000

1 000

l.

Controle gebruik Europa route

   

1 000

 

1 000

1 000

1 000

1 000

m.

Intrekken Verblijfsvergunning

   

400

 

400

400

400

400

n.

Intensivering Controle op arbeids-en kennismigranten

   

1 000

 

1 000

1 000

1 000

1 000

o.

AP loon en prijsbijstelling

   

615

 

610

611

610

605

                   
 

Overige middelen

               

p.

Herberekening ODA

   

83 500

 

38 200

25 300

22 400

9 500

q.

Leges Verhoging

   

9 100

 

0

0

0

0

r.

Project Biometrie

   

2 000

 

0

0

0

0

s.

IND Terrorismebestrijding

   

2 032

 

2 030

1 996

1 960

1 960

                   

50.2

Terugkeer vreemdelingen

0

93 483

4 474

97 957

4 474

4 474

4 474

4 474

t.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Versneld Terug

   

1 000

 

1 000

1 000

1 000

1 000

u.

Politiecapaciteit Dienst Terugkeer en Vertrek

   

3 366

 

3 366

3 366

3 366

3 366

v.

Bijdrage KMAR voor Ict-Voorzieningen Gedetacheerden

   

108

 

108

108

108

108

                   

Ontvangsten

0

467

9 100

9 567

0

0

0

0

w.

Leges verhoging

   

9 100

         

Uitgaven

Middelen Regeerakkoord

a. Ontwikkelen systeem biometrische gegevens.

Om de betrouwbaarheid van de identiteitsvaststelling te optimaliseren wordt het toepassen van biometrische identiteitsvaststelling verder geïmplementeerd in de vreemdelingenketen, de grenspassage en de strafrechtketen.

b. Project Pardex.

Betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van het informatiesysteem Pardex ten behoeve van een informatie- en risicogestuurd grenstoezicht.De ontwikkeling van de basisvoorziening PARDEX zal de komende tijd gefaseerd (oplevering van business services) plaats vinden.

c. Sluitende controle in het kader van naleving Vreemdelingenwetgeving.

Om een sluitende controle en handhaving te bereiken wordt de keteninformatisering verbeterd en gemoderniseerd; de inkijkfuncties in systemen worden uitgebreid, evenals de mogelijkheden voor de digitale uitwisseling van gegevens.

d. Versnellen asielprocedures.

Om de doorlooptijden te verkorten worden toelatingsprocedures gestroomlijnd en informatiesystemen gekoppeld.

e. Heroverweging alle vergunningen categoriaal beleid.

Het streven is om de asielgronden te beperken tot de internationale vormen van bescherming en daarmee af te zien van het categoriale beschermingsbeleid. Voor landen waarvoor categoriale beleid is komen te vervallen gaat de IND in 2011 de individuele gevallen heroverwegen.

f. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) alleen vanuit het buitenland.

Het schrappen van uitzonderingen op het MVV-vereiste brengt extra kosten met zich mee. Verwacht mag immers worden dat dit leidt tot extra vervolgprocedures (bezwaar, beroep, hoger beroep), waarbij men zich beroept op internationale verdragen om alsnog vrijstelling van het MVV-vereiste te krijgen.

g. Dubbele check door Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) op verblijfsvergunningen.

Extra personele inzet van de IND voor volledige dubbele check op alle inwilligingen op eerste aanleg.

h.Verkorten procedures in het geval van fraude en misbruik.

Betreft zogenaamde actieve trajectcontrole om fraude en misbruik tijdens de verblijfaanvraag, maar ook gedurende het verblijf in Nederland aan te pakken.

i. Uitbreiden (Politie) Liaisons bij Ambassades.

Ten behoeve van de extra inzet van vier Liaisons officiers van de KMAR en IND in derde landen waar zich migratieknelpunten voordoen.

j. Controle Gezinsvorming.

Bij een eerste aanvraag (in het buitenland) voor gezinsvorming zal er strikt worden gecheckt of er sprake is van fraude of misbruik, of dwang. Hiervoor worden meer IND medewerkers te werk gesteld in het buitenland.

k. Automatiseren controle.

De handhaving zal worden geïntensiveerd. Er wordt strenger gecontroleerd op inkomensvereiste (automatiseren) en op fraude/misbruik.

l. Controle Gebruik Europa route.

Ten behoeve van extra controle op het gebruik van migratieroutes ( bijvoorbeeld de zogenoemde Europa-route) ter voorkoming van misbruik wordt extra capaciteit ingezet voor extra verhoren.

m. Intrekken verblijfsvergunning.

Ten behoeve van het terugdringen van mensen die ten onrechte een beroep doen op de bijstand wordt extra capaciteit van de IND ingezet.

n. Intensivering controle op arbeids- en kennismigranten.

Voor de handhaving van en toezicht op de kennismigrantenregeling wordt extra capaciteit beschikbaar gesteld van de IND. Daarnaast wordt verwacht dat de uitgaven voor bezwaar- en beroepsprocedures vanwege een toename van het aantal intrekkingen van de verblijfsvergunning toenemen.

Overige middelen

p. Herberekening ODA.

Betreft de actualisatie van de ODA-berekening.

q. Leges Verhoging.

Vooruitlopend op de Regeerakkoord zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten van leges verhoogd vanwege de vertraging van de invoering van de wet modernisering migratiebeleid.

r. Project Biometerie en aanschaf scan-apparatuur.

Wegens vertraging in de uitvoering van het project Biometrie vindt de aanschaf van scan-apparatuur en de fabricage van pasjes met biometrische gegevens in 2011 plaats.

s. INDTerrorismebestrijding.

Betreft toevoeging van middelen aan artikel 50.1. Deze waren bij de Incidentele suppletoire begroting op artikel 41.3 Nominaal en onvoorzien geboekt.

Terugkeer vreemdelingen

t. Alleenstaande minderjarig vreemdelingen (AMV’s) versneld terug.

De middelen worden ingezet om het opzetten van vormen van adequate opvang in landen van herkomst met als doel het beperken van de instroom en het stimuleren van de uitstroom van AMV’s.

u Politiecapaciteit Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Conform afspraak uit de Junicirculaire 2010 wordt de levering van capaciteit door politie aan Dienst Terugkeer en Vertrek (daarvoor detacheringen) definitief beëindigd en het betreffende budget overgeheveld naar de DT&V.

v. Bijdrage KMAR voor ICT.

Betreft de vergoeding voor ICT-gebruik bij de dienst Terugkeer en Vertrek door KMAR- medewerkers.

Ontvangsten

w. Leges Verhoging.

Vooruitlopend op de Regeerakkoord zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten van leges verhoogd vanwege de vertraging van de invoering van de wet modernisering migratiebeleid.

2.2 Niet-beleidsartikelen
39. Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

110 805

114 575

8 419

233 799

– 6 619

5 501

– 4 637

– 4 926

                   

Uitgaven

110 805

119 110

7 827

237 742

– 6 170

4 390

– 6 491

– 6 045

39.1

Apparaat algemeen

99 179

– 1 267

79 280

177 192

58 592

68 317

56 745

56 430

a.

Project nieuwbouw

   

– 10 566

 

0

10 566

   

b.

Dienstverlening

   

28 564

         

c.

Ontvlechting Vrom/WWI

   

63 220

 

58 464

57 507

56 501

56 186

d.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 1 938

 

128

244

244

244

                   

Programma-uitgaven

11 626

120 377

– 71 453

60 550

– 64 762

– 63 927

– 63 236

– 62 475

 

Waarvan juridisch verplicht

     

35 692

       
                   

39.5

Kennis, onderzoek (en internationaal)

7 151

– 4 060

0

3 091

0

0

0

0

                   

39.6

Internationaal

4 475

– 3 010

– 990

475

– 990

– 990

– 990

– 990

e.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 990

 

– 990

– 990

– 990

– 990

                   

39.7

Apparaat VROM/WWI

0

99 509

– 67 239

32 270

– 64 575

– 62 459

– 61 588

– 61 265

f.

Openstaande Verplichtingen Vrom/WWI

   

1 100

 

0

0

0

0

g.

Ontvlechting Vrom/WWI

   

– 69 339

 

– 64 975

– 62 959

– 61 588

– 61 265

h.

Specifiek Integratiebeleid

   

1 000

 

400

500

0

0

                   

39.8

Programma WWI

0

9 481

771

10 252

603

– 478

– 658

– 220

i.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

771

 

603

– 478

– 658

– 220

                   

39.9

Apparaat DGVz

0

5 302

200

5 502

200

0

0

0

j.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

200

 

200

     
                   

39.10

Verzameluitkering

0

13 155

– 4 195

8 960

0

0

0

0

k.

Verzameluitkering 2010–2011

   

– 4 195

 

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

32 271

28 564

60 835

0

0

0

0

l.

DVA

   

24 000

         

m.

Plusproducten en Maatwerk

   

4 564

         

Uitgaven

a. Voor de incidentele investeringskosten is een meerjarig budget beschikbaar bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor investeringen (inrichtingskosten) en kosten van de projectdirectie. Gelet op de vorderingen van de Nieuwbouw wordt het accent verschoven van de aanschaf van deze gebruikersvoorzieningen naar 2012 en 2013. Door deze mutatie is er weer aansluiting met de meerjarige financiële plaat voor het project Nieuwbouw.

b. Het betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt en de interne verrekening doorbelasting taken repro/postkamer voor buitenpanden, van smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.

c. & g. Bij de Incidentele suppletoire begroting zijn de middelen tijdelijk op artikelonderdeel 39.7 geboekt. Bij deze eerste suppletoire begroting worden deze middelen doorverdeeld naar de juiste artikelonderdelen.

f. Betreft openstaande verplichtingen (VROM-breed), die na ontvlechting aan BZK zijn toegerekend.

h. Overheveling middelen van programma naar materieel in verband met enkele tijdelijke projecten op het gebied van specifiek integratiebeleid.

k. De door BZK uitgekeerde bijdrage verzameluitkering 2010 is in overeenstemming gebracht met de toegezegde bijdragen aan gemeenten. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven voor WWI in 2010, verwerkt in de Najaarsnota 2010. In 2011 zal dit leiden tot een verlaging van € 4,195 mln. Dit dient ter dekking van overkomende verplichtingen 2010.

41. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

19 834

– 8 778

33 264

44 320

30 178

26 268

23 127

22 094

                   

Uitgaven

19 834

– 4 178

33 264

48 920

30 178

26 268

23 127

22 094

41.1

Loonbijstelling

0

0

4 751

4 751

4 470

4 117

3 740

3 468

a.

Loonbijstelling

   

4 751

 

4 470

4 117

3 740

3 468

                   

41.2

Prijsbijstelling

16 966

– 7 575

22 439

31 830

27 738

24 147

21 347

20 586

b.

Prijsbijstelling

   

23 345

 

28 518

24 835

22 035

21 274

c.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

– 906

 

– 780

– 688

– 688

– 688

                   

41.3

Onvoorzien

2 868

3 397

6 074

12 339

– 2 030

– 1 996

– 1 960

– 1 960

d.

Ind Terrorismebestrijding

   

– 2 032

 

– 2 030

– 1 996

– 1 960

– 1 960

e.

Overige niet relevante beleidsmutaties

   

8 106

 

0

0

0

0

Uitgaven

d. Terrorismebestrijding.

Betreft een technische correctie uit de Incidentele Suppletoire Begroting.

43. VUT-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2011

Mutaties ISB

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

200 000

 

– 130 000

70 000

– 300 000

300 000

0

0

                   

Uitgaven

200 000

0

– 130 000

70 000

– 300 000

300 000

0

0

43.1

VUT-fonds

200 000

             

a

Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds

   

– 130 000

 

– 300 000

300 000

0

0

 

Overige niet relevante beleidsmutaties

               
                   

Ontvangsten

13 100

 

300

13 400

– 1 600

– 7 300

– 11 900

– 14 400

b

Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds

   

300

 

– 1 600

– 7 300

– 11 900

– 14 400

Uitgaven

a. Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds.

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van Flexibel Pensioen en Uittreden. Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. Deze mutatie is conform bestaande afspraken.

3. Baten-lastendiensten

Baten-lastendienst FM-Holding

Inleiding

Met de oprichting van rijksbrede shared service organisaties richt de Rijksoverheid zich steeds meer op de vraag van de maatschappij om een kleinere, efficiënte, flexibele, kwalitatieve overheid. In 2011 gaat dé rijksbrede Haagse shared service organisatie Facilitair Management (FM), «FM-Holding» (werktitel) van start. In de FM-Holding worden krachtige samenwerkingsverbanden aangegaan tussen bedrijfseenheden. Als baten-lastendienst kan FM-Holding bedrijfsmatig werken en wordt de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van organisatieonderdelen van de rijksoverheid gestimuleerd.

FM-Holding bestaat uit twee bedrijfseenheden: 4FM en FaSam. In 4FM zijn de krachten gebundeld van de voormalige facilitaire organisaties van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en voormalig Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 4FM is op 1 april 2010 gestart als tijdelijke baten-lastendienst.

FaSam is het facilitair bedrijf voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Veiligheid en Justitie. FaSam was in de vorige twee jaren bedrijfsonderdeel van de baten-lastendienst De Werkmaatschappij en is per 1 januari 2011 toegetreden tot FM-Holding.

Er is gekozen voor een stapsgewijze opbouw en inrichting van de FM-Holding. In 2011 zijn FaSam en 4FM als zelfstandige bedrijfseenheden onderbracht in de FM-Holding. De uitvoeringsonderdelen blijven onveranderd werken, in het bijzonder de staven zullen intensiever samenwerken. De bedrijfseenheden werken samen in aanbestedingen en speciale projecten (1 FMIS, 1 ProductenDienstenCatalogus). Ook bij (mogelijke) aansluitingen van nieuwe klanten wordt de samenwerking gezocht. De directeur FM-Holding heeft voor 2011 de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de FM-Holding definitief moet worden georganiseerd en ingericht.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2011 ( x € 1000) Baten-lastendienst FM Holding
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

0

28 799

28 799

Opbrengst overige departementen

67 519

– 11 708

55 811

Opbrengst derden

0

 

0

Rentebaten

0

 

0

Vrijval uit voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

1 000

 

1 000

Totaal baten

68 519

17 091

85 610

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– personele kosten

14 494

5 651

20 145

– materiële kosten

49 548

10 593

60 141

Rentelasten

667

– 271

396

Afschrijvingskosten

   

0

– materieel

3 810

– 403

3 407

– immaterieel

0

 

0

Overige lasten

   

0

– dotaties voorzieningen

0

 

0

– bijzondere lasten

0

1 000

1 000

Totaal lasten

68 519

16 570

85 089

       

Saldo van baten en lasten

0

521

521

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FM-Holding is een kostendekkende exploitatie, zonder winstoogmerk. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden teruggegeven.

De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van 4FM omdat FaSam bij het indienen van de begroting nog onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij viel.

De beide bedrijfseenheden kennen voor 2011 verschillende begrotingssystematieken.

4FM heeft, voor zover er voorschotafspraken gemaakt zijn met de klanten, in de DienstVerleningsOvereenkomsten, Basis+, maatwerkprojecten en producten / diensten die op basis van werkelijke kosten worden afgerekend, wel meegenomen in de begroting. FaSam heeft voor maatwerkprojecten wel de uren van de projectmedewerkers meegenomen in de begroting. De inkoopkosten en de bijbehorende omzetten voor maatwerkprojecten en plusdiensten zijn door FaSam niet meegenomen in de begroting.

Door de bestuurlijke herindeling is er voor de voormalige VROM-panden een DVA afgesloten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor verschuift de bijbehorende omzet van opbrengst overige departementen naar opbrengst moederdepartement. Daarnaast zijn de kosten die ten laste van de Vernieuwing Rijksdienst gelden geboekt worden uit de reguliere lasten gehaald en gepresenteerd onder de bijzonder lasten.

Investeringen

Kasstroomoverzicht 2011 (x € 1 000) Baten-lastendienst FM-Holding
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

– 65

21 182

21 117

2.

Totale operationele kasstroom

3 810

– 9 817

– 6 007

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 4 000

– 650

– 4 650

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 4 000

– 650

– 4 650

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

 

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

 

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3 810

 

– 3 810

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

4 000

 

4 000

4.

Totaal financieringskasstroom

190

0

190

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

– 65

10 715

10 650

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van 4FM omdat FaSam bij het indienen van de begroting nog onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij viel. FaSam heeft bij de start geen activa overgenomen van haar klanten. FaSam heeft in 2009 en 2010 nauwelijks geïnvesteerd en FaSam dus ook geen leningen. In 2011 zal FaSam voor € 0,650 mln. investeren in vervoersmiddelen.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen voor het jaar 2011.

Omschrijving Generiek Deel

2011

2011

 

Oorspronkelijk

Bijgesteld

Generieke indicatoren

   

Kostprijs per werkplek (in €)

€ 5 693

€ 5 492

In % van 2010

99,1%

95%

Kostenontwikkeling

   

– Totale kosten als % van de

kosten in 2010

99,1%

95%

– Personele kosten als % van

de totale kosten

21,2%

22,9%

– Materiele kosten als % van

de totale kosten

72,3%

71,1%

Apparaatskosten 4FM *

€ 14 887 935

€ 15 287 000

* exclusief eenmalige kosten, kosten decentrale werkplekken en servicekosten BZK

     

Specifieke indicatoren

   

Klanttevredenheid

KTO 1e kw

KTO 1e kw

Kostenbesparing aanbestedingen (5%) (in €)

€ 1 432 000

€ 1 266 000

Duurzaamheid

100%

100%

Toelichting

Bovenstaande doelmatigheidsindicatoren hebben betrekking op 4FM. Er zijn nog geen doelmatigheidsindicatoren voor FM-Holding. Bij de oorspronkelijk vastgestelde begroting van 4FM zijn wel doelmatigheidsindicatoren genoemd. Bij de oorspronkelijk vastgestelde begroting van FaSam zijn geen doelmatigheidsindicatoren genoemd. De doelmatigheidsindicatoren van 4FM zijn, o.a. door de verschillende begrotingssystematieken, niet een op een toe te passen op FaSam en dus ook niet op FM-Holding. Gedurende 2011 zullen doelmatigheidsindicatoren / kengetallen worden ontwikkeld die vanaf 2012 van toepassing zijn op beide bedrijfseenheden.

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

Inleiding

De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding per 1 januari 2011 van de bedrijfseenheid FaSam uit De Werkmaatschappij. De bedrijfseenheid FaSam is per deze datum toegetreden tot de baten-lastendienst FM-Holding. In FM-Holding zijn vanaf 1 januari 2011 de bedrijfseenheden 4-FM en FaSam ondergebracht.

De samenstelling van De Werkmaatschappij is hiermee gewijzigd in een houdster en 17 bedrijfseenheden.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2011 ( x € 1000) Baten-lastendienst Werkmaatschappij
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

34 859

– 10 305

24 554

Opbrengst overige departementen

83 107

– 11 260

71 847

Opbrengst derden

5 128

 

5 128

Rentebaten

10

 

10

Bijzondere baten

503

 

503

Totaal baten

123 607

– 21 565

102 042

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– personele kosten

56 397

– 7 028

49 369

– materiële kosten

61 162

– 13 842

47 320

Rentelasten

700

 

700

Afschrijvingskosten

3 195

 

3 195

– materieel

2 905

 

2 905

– immaterieel

290

 

290

Overige lasten

603

 

603

– dotaties voorzieningen

148

 

148

– bijzondere lasten

455

 

455

Totaal lasten

122 057

– 20 870

101 187

       

Saldo van baten en lasten

1 550

– 695

855

Toelichting

De wijziging op de ontwerpbegroting 2011 van De Werkmaatschappij (DWM) wordt veroorzaakt door de uittreding van FaSam en de overgang van het beveiligingspersoneel van FaSam naar de bedrijfseenheid RBO per 1-1-2011. FaSam is toegetreden tot de baten-lastendienst FM-Holding.

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 zijn ten onrechte de opbrengsten en kosten van de beveiligingsactiviteiten bij de ministeries BZK en Veiligheid & Justitie zowel in de begroting van RBO als van FaSam opgenomen. In de bovenstaande mutaties is zowel het effect van de overgang van Fasam op de DWM cijfers als de ontdubbeling voor de beveiligingsactiviteiten verwerkt. Tevens levert, door de uittreding, FaSam geen bijdrage aan de kosten van de Houdster van DWM in 2011. Ook dit effect is in mindering gebracht op de vastgestelde begroting 2011.

De Werkmaatschappij kan de terugval in het saldo van Baten en Lasten 2011 opvangen binnen haar eigen vermogen.

Investeringen

Kasstroomoverzicht 2011 (x € 1 000) Baten-lastendienst Werkmaatschappij
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

21 986

0

21 986

2.

Totale operationele kasstroom

4 745

– 695

4 050

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 3 335

0

– 3 335

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 3 335

0

– 3 335

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 250

0

– 250

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 250

0

– 250

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

23 146

– 695

22 451

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

Door de uittreding van FaSam is de operationele kasstroom van 2011 gewijzigd en meerjarig doorgerekend.

Doelmatigheid

In de set van doelmatigheidsindicatoren bij DWM vervallen bij deze 1e suppletoire begroting 2011 de doelmatigheidsindicatoren van FaSam vanwege de uittreding per 1 januari 2011. De overige doelmatigheidsindicatoren van DWM blijven ongewijzigd.

Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Inleiding

De aanleiding voor de Rijksgebouwendienst om een 1e suppletoire begroting in te dienen is de verhoging van het beroep op de leenfaciliteit in 2011.

Kasstroomoverzicht per 31 december 2011 bedragen in € * 1 000

Omschrijving

     

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2010

 

493 782

 

– 57 001

 

436 781

                   

2.

Operationele kasstroom

 

299 712

 

 

299 712

                   

3a.

Investeringen

   

– 425 000

 

– 249 000

 

– 674 000

3b.

Desinvesteringen

 

59 000

 

 

59 000

3.

Investeringskasstroom

 

– 366 000

 

– 249 000

 

– 615 000

                   

4a.

Afdracht

     

– 460

 

 

– 460

4b.

Aflossing

     

– 316 730

 

 

– 316 730

4c.

Beroep op leenfaciliteit

 

425 000

 

249 000

 

674 000

4.

Financieringskasstroom

 

107 810

 

249 000

 

356 810

                   

5.

Rekening-courant RHB

31 dec. 2011

 

535 304

 

– 57 001

 

478 303

Toelichting:

De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2010.

Daarnaast zijn de investeringen en het beroep op de leenfaciliteit verhoogd als gevolg van een actueel inzicht in de uitfinanciering van voornamelijk lopende huisvestingsprojecten.

Licence