Base description which applies to whole site

4.2 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 3 geeft de mutaties vanaf de stand Startnota 2010 tot aan de 2e suppletoire begroting 2011 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de begroting 2012 worden in tabel 4 verder toegelicht.

Tabel 3 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

Stand Startnota

Mutaties Suppletoire begroting VJN

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties begroting 2012

Stand begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand supletoire begroting NJN

 

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

41 Volksgezondheid

107,2

0,0

107,2

2,1

109,3

1,0

110,3

42 Gezondheidszorg

34 546,4

436,2

34 982,6

1 184,1

36 166,7

– 23,4

36 143,3

43 Langdurige zorg

23 738,7

351,2

24 089,9

555,6

24 645,5

– 151,0

24 494,5

44 Maatschappelijke ondersteuning

180,8

0,0

180,8

5,4

186,2

0,0

186,2

99 Nominaal en onvoorzien

1 302,0

81,8

1 383,8

– 1 321,6

62,2

0,0

62,2

Wmo (gemeentefonds)

1 383,1

72,9

1 456,0

0,0

1 456,0

0,0

1 456,0

Opleidingsfonds (begroting VWS)

848,2

237,7

1 085,9

19,2

1 105,1

– 16,5

1 088,6

Wtcg (begroting VWS)

545,6

75,7

621,3

11,5

632,8

40,0

672,8

Caribisch Nederland (begroting VWS)

22,1

19,6

41,7

0,1

41,8

10,2

52,0

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

176,1

17,2

193,3

– 186,0

7,3

– 7,3

0,0

Totaal

62 850,2

1 292,3

64 142,5

270,4

64 412,9

– 147,0

64 265,9

Tabel 4 Zorguitgaven per artikel

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

107,2

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

n.v.t.

Stand suppletoire begroting VJN 2011

107,2

Mutaties gemeld in de begroting 2012

2,1

Stand begroting 2012

109,3

Nieuwe mutaties

 

IJklijnmutaties

1,0

Stand suppletoire begroting NJN 2011

110,3

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

34 546,4

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

436,2

Stand suppletoire begroting VJN 2011

34 982,6

Mutaties gemeld in de begroting 2012

1 184,1

Stand begroting 2012

36 166,7

Nieuwe mutaties

 

1. Eerstelijnszorg

– 23,4

Stand suppletoire begroting NJN 2011

36 143,3

Toelichting mutaties:

1. Het betreft hier de bijstelling voor 2011 van de uitgaven voor de huisartsen, verloskunde, logopedie en ketenzorg op basis van de meest recente inzichten over 2010. Dit leidt eveneens tot een bijstelling van de tariefskortingen die vanaf 2012 op deze sectoren rusten. Hierover is onlangs een brief gestuurd (CZ/EKZ-3089989).

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

23 738,7

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

351,2

Stand suppletoire begroting VJN 2011

24 089,9

Mutaties gemeld in de begroting 2012

555,6

Stand begroting 2012

24 645,5

Nieuwe mutaties

 

1. Persoonsgebonden budgetten AWBZ

– 231,0

2. Ramingsbijstelling AWBZ

80,0

Stand suppletoire begroting NJN 2011

24 494,5

Toelichting mutaties:

  • 1. Op basis van de meest recente inzichten van het CVZ wordt de raming van het pgb-subsidieplafond voor 2011 met € 231 miljoen neerwaarts bijgesteld.

  • 2. Op basis van de meest recente gegevens van de NZa en het CVZ wordt de raming met € 80 miljoen opwaarts bijgesteld.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

180,8

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

0,0

Stand suppletoire begroting VJN 2011

180,8

Mutaties gemeld in de begroting 2012

5,4

Stand begroting 2012

186,2

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand suppletoire begroting NJN 2011

186,2

Toelichting mutaties:

n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

1 302,0

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

81,8

Stand suppletoire begroting VJN 2011

1 383,8

Mutaties gemeld in de begroting 2012

– 1 321,6

Stand begroting 2012

62,2

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand suppletoire begroting NJN 2011

62,2

Toelichting mutaties:

n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand Startnota 2011

3 143,8

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

n.v.t.

Stand suppletoire begroting VJN 2011

3 143,8

Mutaties gemeld in de begroting 2012

52,0

Stand begroting 2012

3 195,8

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand suppletoire begroting NJN 2011

3 195,8

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

1 383,1

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

72,9

Stand suppletoire begroting VJN 2011

1 456,0

Mutaties gemeld in de begroting 2012

0,0

Stand begroting 2012

1 456,0

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand suppletoire begroting NJN 2011

1 456,0

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

848,2

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

237,7

Stand suppletoire begroting VJN 2011

1 085,9

Mutaties gemeld in de begroting 2012

19,2

Stand begroting 2012

1 105,1

Nieuwe mutaties

 

1. Opleidingsfonds

– 16,5

Stand suppletoire begroting NJN 2011

1 088,6

Toelichting mutaties:

1. In 2011 is minder budget nodig dan geraamd, omdat de aanvragen zijn achtergebleven bij de capaciteit waarvoor budget beschikbaar was.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand Startnota 2010

40,0

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

20,0

Stand suppletoire begroting VJN 2011

60,0

Mutaties gemeld in de begroting 2012

n.v.t.

Stand begroting 2012

60,0

Nieuwe mutaties

 

1. Terugontvangsten opleidingsfonds

– 10,0

Stand suppletoire begroting NJN 2011

50,0

Toelichting mutaties:

1. De terugontvangsten uit hoofde van de vaststelling van subsidies voor de zogenaamde eerste en tweede tranche die in eerdere jaren zijn verleend, zijn lager dan eerder geraamd.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

545,6

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

75,7

Stand suppletoire begroting VJN 2011

621,3

Mutaties gemeld in de begroting 2012

11,5

Stand begroting 2012

632,8

Nieuwe mutaties

 

1. Wtcg

40,0

Stand suppletoire begroting NJN 2011

672,8

Toelichting mutaties:

1. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.

Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

22,1

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

19,6

Stand suppletoire begroting VJN 2011

41,7

Mutaties gemeld in de begroting 2012

0,1

Stand begroting 2012

41,8

Nieuwe mutaties

 

1. Caribisch Nederland

10,0

IJklijnmutaties

0,2

Stand suppletoire begroting NJN 2011

52,0

Toelichting mutaties:

1. Vanaf 1 januari 2011 is de Zvw BES in werking getreden en is ook het Zorgverzekeringskantoor operationeel. Op basis van declaraties van het Zorgverzekeringskantoor moet worden geconcludeerd dat de raming van de zorguitgaven naar boven moet worden bijgesteld.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

176,1

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

17,2

Stand suppletoire begroting VJN 2011

193,3

Mutaties gemeld in de begroting 2012

– 186,0

Stand begroting 2012

7,3

Nieuwe mutaties

 

Overige mutaties

– 7,3

Stand suppletoire begroting NJN 2011

0,0

Licence