Base description which applies to whole site

4.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2011

De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten, te weten de opbrengsten eigen risico onder de Zvw, eigen betalingen AWBZ en overige ontvangsten.

De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting al in de begroting 2012 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting op deze BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

2011

Bruto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

62 850,2

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

1 292,3

Bruto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting VJN 2011

64 142,5

Mutaties gemeld in de begroting 2012

270,4

Bruto-BKZ-uitgaven stand begroting 2012

64 412,9

   

Nieuwe mutaties

– 147,0

Eerstelijnszorg

– 23,4

Ramingsbijstelling AWBZ

80,0

Persoonsgebonden budgetten AWBZ

– 231,0

Wtcg

40,0

Caribisch Nederland

10,0

Opleidingsfonds

– 16,5

IJklijnmutaties

1,2

Overig

– 7,3

   

Bruto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting NJN 2011

64 265,9

   

BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010

3 183,9

Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011

19,9

BKZ-ontvangsten stand suppletoire begroting VJN 2011

3 203,8

Mutaties gemeld in de begroting 2012

52,0

BKZ-ontvangsten stand begroting 2012

3 255,8

   

Nieuwe mutaties

– 10,0

Terugontvangsten opleidingsfonds

– 10,0

   

BKZ-ontvangsten stand suppletoire begroting NJN 2011

3 245,8

   

Netto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

59 666,3

Netto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting VJN 2011

60 938,7

Netto-BKZ-uitgaven stand begroting 2012

61 157,1

Netto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting NJN 2011

61 020,1

Budgettair Kader Zorg

In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het kabinet Rutte vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en nominale bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.

De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord is het BKZ opwaarts bijgesteld met € 114 miljoen.

Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.

Tabel 2 Ontwikkeling van het BKZ 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

Bruto BKZ uitgaven

BKZ ontvangsten

Netto BKZ uitgaven

BKZ

Overschrijding (+) / onderschrijding (–)

 

(Bruto)

(Eigen betalingen)

(Netto)

   
 

a

b

c=a–b

d

e=c–d

Stand Startnota 2010

62 850

3 184

59 666

59 666

0

Stand suppletoire begroting VJN 2011

64 142

3 204

60 939

59 793

1 146

Stand begroting 2012

64 413

3 256

61 157

59 778

1 379

Stand suppletoire begroting NJN 2011

64 266

3 246

61 020

59 780

1 240

           

Mutatie netto-BKZ-uitgaven

         

Stand suppletoire begroting VJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010

1 292

20

1 272

127

1 145

Stand begroting 2012 t.o.v. stand suppletoire begroting VJN 2011

270

52

218

– 15

233

Stand suppletoire begroting NJN 2011 t.o.v. stand begroting 2012

– 147

– 10

– 137

1

– 138

Stand suppletoire begroting NJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010

1 416

62

1 354

114

1 240

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

De netto-BKZ-uitgaven laten ten opzichte van de Startnota een bijstelling zien van € 1 354 miljoen in 2011. Het Budgettair Kader Zorg is in deze periode met € 114 miljoen opwaarts bijgesteld als gevolg van nominale ontwikkelingen en ijklijnmutaties. Het BKZ wordt hiervoor gecorrigeerd, waardoor een overschrijding resulteert in 2011 van € 1 240 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2012 is de overschrijding van het BKZ met € 138 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Licence