Base description which applies to whole site
+

5.6 Tijdelijke baten-lastendienst FMHaaglanden

Inleiding

In 2011 zijn de voormalige facilitaire dienstverleners 4FM en FaSam ondergebracht in één organisatie, per 1 juli 2011 FMHaaglanden genaamd. Het onderbrengen van beide dienstverleners in één organisatie vloeit voort uit het nieuwe regeerakkoord, waarin een rijksbrede aanpak in de bedrijfsvoering een belangrijk uitgangspunt is.

Als baten-lastendienst kan FMHaaglanden bedrijfsmatig werken en wordt de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van organisatieonderdelen van de rijksoverheid gestimuleerd.

FMHaaglanden verzorgt de facilitaire dienstverlening voor de volgende departementen:

  • Buitenlandse Zaken (BZ);

  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

  • Infrastructuur en Milieu (IenM);

  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK);

  • Veiligheid en Justitie (VenJ).

Per 1 januari 2012 sluiten de departementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan.

FMHaaglanden levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer, facility management en overige diensten.

FMHaaglanden wil een voorloper zijn in het realiseren van gefaciliteerde rijkswerkplekken waarmee, klanten, ongeacht organisatie en gebouw, met gemak en op een duurzame wijze aan het werk kunnen gaan.

Er is gekozen voor een stapsgewijze opbouw en inrichting van FMHaaglanden. De samenwerking richt zich in het beginsel vooral op management, staf en regie. De directeur FMHaaglanden heeft in 2011 de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe FMHaaglanden definitief georganiseerd en ingericht moet worden in de context van de Compacte Rijksdienst project 3 (Concentratie Rijkskantorenlocaties) en Compacte Rijksdienst project 6 (één facilitaire dienstverlener Haagse kantoren).

In de periode 2012 tot en met 2016 zijn er voor FMHaaglanden grote veranderingen te verwachten op het gebied van de facilitaire dienstverlening, zoals het Masterplan Huisvesting Den Haag, nieuwe toetreders en mogelijke uitruil met de Belastingdienst/Centrum voor de dienstverlening van panden buiten de regio Den Haag (wordt nu verzorgd door FMHaaglanden) en de dienstverlening van het rijksverzamelkantoor Beatrixpark (wordt nu verzorgd door de Belastingdienst). Deze veranderingen dragen bij aan de additionele taakstelling uit het regeerakkoord. De impact van deze ontwikkelingen op FMHaaglanden is vooralsnog niet te becijferen en is in deze ontwerpbegroting dan ook niet meegenomen.

Exploitatie

Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst FMHaaglanden
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

0

28 799

27 925

29 504

29 198

28 796

28 592

Opbrengst overige departementen

44 884

55 811

72 699

74 279

73 420

72 615

72 185

Opbrengst derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

15

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1 330

1 000

0

0

0

0

0

Totaal baten

46 229

85 610

100 624

103 783

102 618

101 411

100 777

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

9 363

20 145

24 204

23 662

23 486

22 991

22 614

– Waarvan eigen personeel

8 323

18 584

22 562

22 029

21 864

21 479

21 104

– Waarvan externe inhuur

1 040

1 561

1 642

1 633

1 622

1 512

1 510

– Materiële kosten

30 253

60 141

70 221

69 354

68 974

68 454

68 323

– Waarvan ICT

955

1 518

1 532

1 515

1 452

1 440

1 440

               

Overige lasten

             

– Rentelasten

266

396

758

1 884

1 740

1 597

1 483

– Afschrijvingskosten

2 697

3 407

5 441

8 883

8 418

8 369

8 357

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

1 839

1 000

0

0

0

0

0

Totaal lasten

44 418

85 089

100 624

103 783

102 618

101 411

100 777

               

Saldo van baten en lasten

1 811

521

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FMHaaglanden is een kostendekkende exploitatie, zonder winstoogmerk. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden teruggegeven.

De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM en betreft de periode 1 april 2010 tot en met 31 december 2010, dus 9 maanden. Tot 1 januari 2011 viel FaSam onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij en de cijfers over 2010 van FaSam zijn dan ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. De cijfers van FaSam over 2011 en verder zijn wel opgenomen.

De generieke taakstelling over de periode 2011–2015 van 1,5% per jaar is zowel verwerkt in de baten als de lasten. Dit is niet direct zichtbaar in de begroting omdat de departementen OCW en VWS per 1 januari 2012 toetreden en in 2013 de nieuwe activa in het nieuwbouwcomplex Wijnhaven in gebruik wordt genomen. Dit leidt tot toename in zowel de baten als de lasten.

De samenvoeging van de twee facilitaire dienstverleners in FMHaaglanden biedt de mogelijkheid om een verdere efficiencyverbetering door te voeren. Dit wordt gerealiseerd door een intensievere samenwerking tussen de staven en het gezamenlijk optrekken bij aanbestedingen.

Omzet verdeeld per productgroep
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengst moederdepartement

             

Basis (p vast en q vast)

0

20 848

19 991

21 573

21 271

20 872

20 668

Basis+ (q variabel)

0

2 366

2 352

2 352

2 352

2 352

2 352

Maatwerk (p en q variabel)

0

748

745

742

738

735

735

Werkelijke kosten

0

4 837

4 837

4 837

4 837

4 837

4 837

Tot. opbrengst moederdepartement

0

28 799

27 925

29 504

29 198

28 796

28 592

               

Opbrengst overige departementen

             

Basis (p vast en q vast)

34 917

45 372

57 704

59 492

58 732

57 946

57 509

Basis+ (q variabel)

2 255

3 118

4 667

4 600

4 570

4 564

4 567

Maatwerk (p en q variabel)

1 086

2 456

3 202

3 166

3 146

3 141

3 142

Werkelijke kosten

6 392

4 865

7 126

7 021

6 972

6 964

6 967

Overige opbrengsten

234

0

0

0

0

0

0

Tot. opbrengst overige departementen

44 884

55 811

72 699

74 279

73 420

72 615

72 185

Productgroepen

De Basisdienstverlening is de minimale dienstverlening die de opdrachtgever afneemt. De opdrachtgever betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. De kosten zijn voor de opdrachtgever dus vooraf bekend.

De basisdienstverlening omvat onder meer het dagelijks beheer en onderhoud gebouwen, locatiebeveiliging niveau 1, reguliere schoonmaak en standaard werkplekinrichting.

Basis+ dienstverlening bevat producten/diensten die niet in het afgesproken basispakket zitten. De kosten voor de opdrachtgever zijn afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid producten/diensten. De prijs per product is vooraf wel bekend.

Onder de basis+ dienstverlening vallen onder andere het opleiden BHV’ers, verhuizingen, catering evenementen en accessoires werkplekinrichting.

Onder maatwerk wordt verstaan diensten waarover met de opdrachtgever aparte afspraken worden gemaakt en waarvoor eerst een offerte wordt uitgebracht.

Onder maatwerk vallen bijvoorbeeld locatiebeveiliging niveaus 2 en 3, incidentele extra schoonmaak, complexe verhuizingen en advies en projectmanagement.

Werkelijke kosten zijn producten/diensten die tegen de werkelijk gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Te denken valt aan nutsvoorzieningen, externe vergaderaccommodaties, telefonie (meertalig) en openbaar vervoer.

Personele kosten

De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst inclusief de kosten van tijdelijk personeel. De personeelskosten zijn gebaseerd op de volgende formatie:

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

fte

230,2

301,7

374,2

361,8

355,1

347,1

338,4

De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM. Per 1 januari 2011 zijn ook de cijfers van FaSam opgenomen en per 1 januari 2012 stijgt de formatie door de overname van de medewerkers van de ministeries van OCW en VWS.

Materiele kosten

De materiele kosten omvatten met name de directe inkoop/contract kosten. Daarnaast worden ook huisvestingskosten, ict-kosten en servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgenomen.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiele vaste activa vanuit het ministerie van Financiën.

Afschrijvingslasten

Het door FMHaaglanden van de departementen overgenomen materieel is geactiveerd en wordt conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst FMHaaglanden
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

0

21 117

10 650

11 235

11 235

11 235

11 235

2.

Totale operationele kasstroom

16 988

– 6 007

5 441

8 883

8 418

8 368

8 357

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 16 268

– 4 650

– 37 664

– 4 950

– 5 200

– 5 425

– 5 625

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 16 268

– 4 650

– 37 664

– 4 950

– 5 200

– 5 425

– 5 625

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1 660

– 3 810

– 5 256

– 8 883

– 8 418

– 8 368

– 8 357

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

15 687

4 000

38 064

4 950

5 200

5 425

5 625

4.

Totaal financieringskasstroom

14 027

190

32 808

– 3 933

– 3 218

– 2 943

– 2 732

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

14 747

10 650

11 235

11 235

11 235

11 235

11 235

Toelichting op de kasstromen

De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM. Per 1 januari 2011 zijn de FaSam cijfers ook opgenomen en dat veroorzaakt het verschil tussen de eindstand 2010 en de beginstand 2011.

In 2012 worden extra investeringen geraamd in verband met de overname van de activa van de nieuwe toetreders OCW en VWS en in verband het aanschaffen van activa voor het nieuwbouwcomplex Wijnhaven. In het leenplafond is rekening gehouden deze investeringen.

De specificatie van de investeringen is als volgt:

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Overname materieel departementen

0

0

3 000

0

0

0

0

Meubilair

14 299

2 500

26 622

2 800

2 800

2 700

2 700

Overig

1 388

2 150

8 042

2 150

2 400

2 725

2 925

Totaal investeringen

15 687

4 650

37 664

4 950

5 200

5 425

5 625

Aflossing op de leningen

FMHaaglanden genereert haar middelen, om aan de aflossingsverplichtingen aan het ministerie van Financiën te kunnen voldoen, door de in de kostprijs opgenomen afschrijvingsbedragen in rekening te brengen bij de opdrachtgevers. In het kasstroomoverzicht vinden de in rekening gebrachte afschrijvingsbedragen en de betaling van de aflossing in hetzelfde jaar plaats.

Beroep op de leenfaciliteit

Het saldo onder het beroep op de leenfaciliteit komt in de jaren 2011 en 2012 niet overeen met het saldo van de investeringen in het betreffende jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de investeringen in 2011 door FaSam geen leenfaciliteit was aangevraagd. Deze aanvraag is meegenomen in de leenfaciliteit voor 2012. Voor de andere jaren komt het saldo onder beroep op de leenfaciliteit wel direct overeen met het saldo van de investeringen in het betreffende jaar.

Doelmatigheidsindicatoren

Er zijn nog geen doelmatigheidsindicatoren voor FMHaaglanden. Om te komen tot doelmatigheidsindicatoren voor FMHaaglanden moeten eerst de Producten en Diensten Catalogi (PDC) en de kostprijsmodellen (KPM) van 4FM en FaSam op elkaar afgestemd worden. Met ingang van 1 januari 2012 zal, voor zover mogelijk, gewerkt worden met 1 PDC en 1 KPM. De voorbereiding hiervoor is gestart.

Licence