Base description which applies to whole site
+

5.5 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij (DWM)

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en 10 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.

Ontwikkelingen

Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van de eind 2011 bestaande samenstelling van De Werkmaatschappij. Vanaf 2012 gaan 8 bestaande bedrijfseenheden binnen DWM samen tot een Expertisecentrum Organisatie&Personeel (EC O&P). In 2010 is hiervoor een programma opgesteld dat in 2011 is geïmplementeerd.

De Werkmaatschappij beoogt eigen vermogen op te bouwen om incidentele risico’s op te vangen zonder bijstelling van tarieven gedurende een kalenderjaar.

Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van de 2011 tarieven. Ingeval van grote stijging van de grondstofprijzen zoals bij de bedrijfseenheden vijfkeerblauw (papierprijzen) en Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (brandstofprijzen) zal De Werkmaatschappij dit doorberekenen in de betreffende tarieven. Wel is in de tarieven 2012 rekening gehouden met de generieke taakstellingen die vanaf 2012 op De Werkmaatschappij afkomen.

Als het eigen vermogen de norm van 5% heeft bereikt, zal De Werkmaatschappij bij eerstvolgende suppletoire begroting de wijze van restitutie aan haar afnemers aangeven.

Exploitatie

Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 

2010*

2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

53 616

24 554

17 699

17 621

17 762

17 738

17 645

Opbrengst overige departementen

74 294

71 847

74 270

77 797

78 467

78 560

78 345

Opbrengst derden

1 683

5 128

3 953

4 006

4 056

4 105

4 105

Rentebaten

3

10

5

5

5

5

5

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

716

503

613

563

513

463

463

Totaal baten

130 312

102 042

96 540

99 992

100 803

100 871

100 563

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

71 573

49 369

51 720

54 702

55 905

56 772

56 772

– Waarvan eigen personeel

62 435

42 074

44 954

48 220

48 983

49 774

49 774

– Waarvan externe inhuur

9 138

7 295

6 766

6 482

6 922

6 998

6 998

– Materiële kosten

58 107

47 320

41 274

41 925

41 668

40 990

40 682

– Waarvan ICT

14 745

11 830

10 319

10 481

10 417

10 248

10 171

               

Overige lasten

             

– Rentelasten

146

700

416

401

396

396

396

– Afschrijvingskosten

658

3 195

2 935

2 964

2 834

2 713

2 713

– Dotaties voorzieningen

307

148

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

237

455

0

0

0

0

0

Totaal lasten

131 028

101 187

96 345

99 992

100 803

100 871

100 563

               

Saldo van baten en lasten

– 716

855

195

0

0

0

0

*

2010 betreffen realisatie cijfers, 2011 eerste suppletoire begroting en 2012 de ontwerpbegroting

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van De Werkmaatschappij is een kostendekkende exploitatie.

Baten

De eenheden die de grootste bijdrage leveren aan de omzet en kosten bij De Werkmaatschappij zijn het EC O&P voor ca. € 50 mln, Digitale Werkplek Rijk voor ca. € 20 mln en vijfkeerblauw voor ca. € 11 mln.

Vanaf 2012 gaan de 8 bedrijfseenheden van EC O&P als één organisatie opereren. Tevens zijn de operationele activiteiten van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk vanaf 2011 alleen nog maar gericht op het beheer van de Digitale Werkplek Rijk. Digitale Werkplek Rijk zal samen met SSO-ICT optrekken bij haar activiteiten.

De meerjarenontwikkeling van de omzet is een resultante van de verwachte toename van de reguliere productieafzet bij meerdere bedrijfseenheden als gevolg van uitbreiding van de interdepartementale klantenkring en/of aanpassing van het producten en dienstenaanbod op de vraag. De gehanteerde tarieven zijn de tarieven van 2011 verlaagd met de generieke taakstelling voor zowel het moederdepartement als overige departementen. Voor de additionele taakstelling zal De Werkmaatschappij in samenspraak met haar klanten komen tot afspraken voor de invulling van de taakstelling. In de begroting gaat De Werkmaatschappij ervan uit dat de vraaguitval als gevolg van de additionele taakstelling zal worden gecompenseerd door de aansluiting van onderdelen van departementen die nog geen producten en diensten afnemen bij De Werkmaatschappij.

Bijzondere baten

De bijzondere baten vanaf 2012 bestaat hoofdzakelijk uit de opbouwgelden van Bureau Gateway die worden gedragen door de beleidsverantwoordelijke afdelingen.

Lasten

De generieke en additionele taakstellingen vragen van De Werkmaatschappij, door het verlagen van de tarieven, ook een verlaging van de kosten. Door de verwachte groei van de organisatie en door besparende maatregelen te treffen, houdt De Werkmaatschappij haar kosten niveau (in absolute zin) de komende jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn het verhogen van de declarabiliteit en het verlagen van huisvestingskosten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
   

2010*

2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

20 530

21 986

17 384

17 892

16 106

14 189

12 152

2.

Totale operationele kasstroom

– 1 473

4 050

3 130

2 964

2 833

2 713

2 713

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 1 974

– 3 335

– 3 000

– 500

– 500

– 500

– 500

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 1 974

– 3 335

– 3 000

– 500

– 500

– 500

– 500

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 164

– 250

– 3 622

– 4 250

– 4 250

– 4 250

– 750

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

4 000

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 164

– 250

378

– 4 250

– 4 250

– 4 250

– 750

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

16 919

22 451

17 892

16 106

14 189

12 152

13 615

*

2010 betreffen realisatie cijfers, 2011 de eerste suppletoire begroting en 2012 de ontwerpbegroting

Toelichting

Het hoge Rekening-courantsaldo ultimo 2012 wordt verklaard door omvangrijk geldverkeer bij enkele bedrijfseenheden. De ontwikkeling in het saldo van de rekening courant is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de verwachte investeringen. De Werkmaatschappij streeft ernaar om bij een omvangrijke rekening-courantstand een beperkt beroep te doen op de leenfaciliteit. De opgenomen lening betreft dan ook alleen de investering voor de aanschaf van de licenties bij de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk. In 2011 is tevens een beroep op de leenfaciliteit gedaan (€ 15 mln.) voor de aanschaf van licenties bij de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk. Deze was niet opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011. De aflossingen zijn wel opgenomen in de meerjaren kasstroom.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Door de huidige ontwikkelingen van de organisatie (bijvoorbeeld vorming een EC O&P) is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving deel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verloop integrale kostprijs

(2011 = 100)

100

98

97,5

97

96,5

96

Verloop verkooptarieven

(2011 = 100)

100

98

97,5

97

96,5

96

Omzet per FTE

163 528

151 733

150 600

151 331

151 590

151 355

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

624

636

664

666

665

664

Saldo van baten en lasten (%)

0,84%

0,20%

0%

0%

0%

0%

Kwaliteitsindicator 1 : Klanttevredenheid departementen

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Kwaliteitsindicator 2 : Medewerkertevredenheid

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Toelichting

Voor de betere leesbaarheid van de ontwikkeling van de kostprijzen en tarieven is gekozen om de ontwikkelingen zichtbaar te maken in bovenstaande 2 indexreeksen op concernniveau in plaats van individuele reeksen per bedrijfseenheid.

De generieke taakstelling uit het regeerakkoord noopt De Werkmaatschappij ertoe in de periode 2012–2016 efficiënter te werken. Maatregelen zijn onder andere een betere ondersteuning van de processen door het gebruik van ICT-tools, een betere bundeling van de inkoopbehoefte en het zoeken naar synergie met andere producten/diensten. Uitvoering van de maatregelen zorgen er voor dat De Werkmaatschappij goedkoper gaat werken, wat zich vertaald in lagere tarieven. De tariefsverlagingen zijn technisch berekend door de jaarlijkse taakstellingsbedragen af te zetten in percentages van de omzet van 2011.

In de begroting is tevens rekening gehouden met een belangrijke overkomst op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk naar het ExpertiseCentrum Organisatie&Personeel (EC O&P, één van de onderdelen van De Werkmaatschappij). Omdat het geschatte aantal FTE’s dat overkomt naar De Werkmaatschappij gemiddeld een lagere omzet per persoon genereert, neemt de indicator «omzet per FTE» ten opzichte van het voorgaande jaar af.

DWM zal een ronde maken langs de opdrachtgevers (departementen) om mogelijkheden te onderzoeken voor een volledige(r) afname van de De Werkmaatschappij producten en diensten. Doel hiervan is de vraaguitval als gevolg van de additionele taakstelling te compenseren door de dienstverlening een extra impuls te geven. Door de departementen (vollediger) mee te laten doen aan DWM hoeven zij minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden aan de markt.

Licence