Base description which applies to whole site

5.7 Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Inleiding

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is dé toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het Immigratie- en Asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Exploitatie

Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdep.

314 974

293 410

282 254

265 108

262 058

243 051

242 422

Opbrengst overige dep.

             

Opbrengst derden

50 170

57 560

70 534

76 853

76 099

85 460

85 460

Rentebaten

0

200

200

200

200

200

200

Bijzondere baten

             

Totaal baten

365 144

351 170

352 988

342 161

338 357

328 711

328 082

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

211 375

201 667

193 284

180 578

176 589

173 187

173 187

– waarvan eigen personeel

   

179 284

167 578

164 589

163 187

163 187

– waarvan externe inhuur

   

14 000

13 000

12 000

10 000

10 000

Materiële kosten

138 381

131 210

133 157

132 212

132 521

126 409

135 888

– waarvan ICT kosten

   

37 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Rentelasten

1 869

2 000

1 705

1 451

1 317

1 185

1 077

Afschrijvingskosten

             

Materieel

9 580

11 636

13 183

13 263

13 273

13 273

13 273

Immaterieel

1 214

4 657

4 657

4 657

4 657

4 657

4 657

Dotaties voorzieningen

             

Bijzondere lasten

             

Totaal lasten

362 419

351 170

345 988

332 161

328 357

318 711

328 082

               

Saldo van baten en lasten

2 725

0

7 000

10 000

10 000

10 000

0

Toelichting

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (p) en de instroomaantallen (q). De bekostiging vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten derden. De opbrengsten derden bestaan uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie. In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengsten uit de leges gefaseerd worden verhoogd tot een bedrag oplopend tot € 85 mln. structureel, door een verhoging van de legestarieven. Daarnaast zijn in de jaren 2012–2015 de legesopbrengsten hoger door een stijging van de aanvragen naturalisatieverzoeken als gevolg van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV).

In het regeerakkoord zijn eveneens taakstellingen op het apparaat afgesproken, die consequenties hebben voor de IND. De taakstellingen leiden tot lagere personele en materiële lasten en komen tot uitdrukking in een lagere bijdrage van het moederdepartement.

De personele lasten worden bepaald door de benodigde capaciteit die is gerelateerd aan de te leveren prestaties en de gemiddelde loonsom. De benodigde capaciteit is daarbij opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en inhuur externen. De inhuur externen is mede benodigd om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen (zowel dalingen als stijgingen) in de instroom.

De materiële kosten bestaan uit processpecifieke kosten en apparaatskosten. De processpecifieke kosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (o.a. tolken, proceskosten en kosten voor documenten). De apparaatskosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen o.a. huisvesting en automatisering.

De stijging van de afschrijvingskosten de komende jaren naar een structureel bedrag van € 18 mln. hangt o.a. samen met de invoering van het nieuwe informatiesysteem INDIGO.

De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

Conform afspraak zal de IND over de jaren 2012/2015 een positief resultaat realiseren om hiermee het negatieve eigen vermogen terug te brengen naar de minimale omvang van € 0.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. RC RHB 1 januari

13 370

14 096

11 161

10 910

16 693

27 745

42 736

2. Operationele kasstroom

19 149

16 293

24 840

27 919

27 930

27 930

17 930

3a Investeringen

– 20 873

– 22 801

– 10 200

– 10 200

– 10 200

– 10 200

– 10 200

3b Boekwaarde desinvest.

81

           

3. Investeringskasstroom

– 20 792

– 22 801

– 10 200

– 10 200

– 10 200

– 10 200

– 10 200

4a eenmalige uitkering Moeder

             

4b eenmalige storting Moeder

             

4c aflossing op leningen

– 16 156

– 19 228

– 25 090

– 22 136

– 16 879

– 12 939

– 10 200

4d beroep op leenfaciliteit

18 525

22 801

10 200

10 200

10 200

10 200

10 200

4 Financieringskasstroom

2 369

3 573

– 14 890

– 11 936

– 6 679

– 2 739

0

5 RC RHB 31 december

14 096

11 161

10 910

16 693

27 745

42 736

50 466

Toelichting

Door het saldo van baten en lasten van € 37 mln. over de jaren 2012–2015 stijgt de rekening courant naar een structureel bedrag van € 50 mln. Door het positieve saldo van baten en lasten is in desbetreffende periode de operationele kasstroom hoger.

De investeringen hebben betrekking op gebouwen, verbouwingen, inventarissen en installaties, hard- en software en het nieuwe informatiesysteem INDIGO. De daarbij gehanteerde afschrijvingstermijn sluiten aan bij de voorgeschreven termijnen. Voor de immateriële vast activa is vanuit een economische levensduur gekozen om het nieuwe informatiesysteem in 10 jaar af te schrijven.

Doelmatigheid

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek

             

Kostprijs per productgroep

             

Asiel

n.b.

5 470

5 267

4 821

4 833

5 149

5 138

Regulier

n.b.

621

687

852

851

844

842

Naturalisatie

n.b.

358

351

330

336

358

357

               

Omzet per productgroep

             

Asiel

n.b.

159 310

152 684

149 621

146 323

139 405

139 086

Regulier

n.b.

170 822

180 238

172 507

172 325

170 823

170 546

Naturalisatie

n.b.

18 513

20 066

20 034

19 709

18 484

18 451

               

Legesontvangsten

             

Asiel

n.b.

n.b.

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Regulier

n.b.

n.b.

56 408

61 408

61 408

73 408

73 408

Naturalisatie

n.b.

n.b.

13 126

14 445

13 691

11 052

11 052

               

gemiddeld FTE (excl. externen)

3 110

2 813

2 745

2 623

2 618

2 589

2 589

Saldo van baten en lasten

0.7%

0%

2%

3%

3%

3%

0%

               

Specifiek

             

Doorlooptijden (wettelijke termijn)

             

Asiel

82%

80%

85%

86%

88%

89%

90%

Regulier

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Naturalisatie

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

               

Standhouding beslissing

             

Asiel

77%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Regulier

82%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Klachten

             

Asiel

0.7%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

Regulier

0.5%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

Naturalisatie

0.1%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

Toelichting

Kostprijs per productgroep

De integrale kostprijzen zijn gebaseerd op de in 2010 vastgestelde kostprijzen. Vanaf 2011 is de IND gestart met het uitvoeren van een groot aantal intensiveringen zoals zijn opgenomen in het regeerakkoord. De activiteiten die hiermee samenhangen hebben o.a. betrekking op het versnellen van de asielprocedure, dubbele check op inwilligingen verblijfsaanvragen, het verkorten van procedures in geval van fraude en bedrog, intensieve controle op criminaliteit en het afschaffen van de «Europa-route». Structureel stijgen de kosten van de IND met € 22 mln. Dit heeft tot gevolg dat de IND kostprijzen structureel toenemen.

Daarnaast is sprake van een daling van de kostprijzen als gevolg van de generieke en de additionele taakstellingen. Voor de IND lopen deze taakstellingen op tot een bedrag van ca. € 17 mln. structureel. Voor 2012 bedraagt de taakstelling € 4 mln; de maatregelen zijn vooral gericht op het bereiken van efficiency binnen de IND.

De stijging van de gemiddelde kostprijs regulier in 2013 wordt verklaard door een groot aantal (5-jaarlijkse) VVR omwisselingen in 2012 in het kader van de Vreemdelingenwet. Deze omwisselingen hebben een lage kostprijs waardoor het gemiddelde in 2012 lager is dan de jaren waarin de omwisselingen niet plaatsvinden.

De daling van de gemiddelde kostprijs asiel in de jaren 2013 en 2014 hangt samen met de wijzigingen in de opbouw van de verschillende onderliggende producten. In genoemde jaren neemt het aantal verzoeken voor en VVA (on)bepaalde tijd toe. Dit product heeft een relatief lage kostprijs waardoor de gemiddelde kostprijs asiel daalt.

Omzet per productgroep

Vanaf 2011 wordt de IND afgerekend op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte instroom aantallen per productgroep. Voor asiel wordt daarbij uitgegaan van een instroom van 15 000. De instroom van reguliere aanvragen bedraagt 238 800 (exclusief bezwaarzaken). Bij naturalisatie wordt uitgegaan van een structurele instroom van 26 500 verzoeken. Daarnaast is voor de jaren 2012–2015 rekening gehouden met de effecten van de RANOV regeling. Totaal gaat het daarbij om 21 500 naturalisatieverzoeken (2012 = 5 500 verzoeken). Dit verklaart de daling van de omzet naturalisatie vanaf 2015.

Gemiddelde fte (exclusief inhuur externen)

Voor de komende jaren is sprake van een daling van de ambtelijke capaciteit. De besparingen uit het programma IND bij de Tijd zijn structureel verwerkt vanaf 2012. De verdere daling houdt verband met de effecten van de generieke en additionele taakstellingen uit het regeerakkoord. Daarnaast is sprake van een stijging van de capaciteit als gevolg van het uitvoeren van de intensivering uit het regeerakkoord.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het afhandelen van de aanvragen regulier en naturalisatie binnen de wettelijke termijn is op 100% gesteld. De wettelijke opschortingen zijn daarbij binnen de wettelijke termijn opgenomen. Gezien de realisatie in voorgaande jaren is voor asiel een percentage van 90% realistisch.

Standhouding beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.

Licence