Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: RWT’S EN ZBO’S

Tabel Overzicht apparaatskosten begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1 miljoen)
 

RWT

ZBO

artikel(en)

ramingen

Apparaatsuitgaven Begrote kosten

Cultuurfondsen:

X

X

14

   

Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

     

24,7

1,8

Stichting fonds voor podiumkunsten

     

62,4

4,6

Stichting fonds voor cultuurparticipatie

     

17,7

2,5

Mondriaanstichting

     

19,5

1,9

Stichting Nederlands fonds voor de film

     

35,4

2,9

Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur

     

8,9

1,3

Stichting Nederlands letterenfonds

     

10,8

1,3

Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (Mediafonds)

X

X

15

17,9

1,7

Commissariaat voor de Media

X

X

15

4,2

4,2

Nederlandse Publieke Omroep (voorheen NOS)

X

X 1

15

101,2

3,1

Landelijk Omroepbestel

X

 

15

677,1

 

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

X

 

1

9 539,0

 

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

X

 

3

6 568,6

 

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

X

 

4

2 685,9

 

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

X

X1

4

100,7

 

Vereniging voor landelijke organen beroepsonderwijs (COLO)

X

 

4

0,8

 

Instellingsbesturen hogescholen

X

 

6

2 483,1

 

Instellingsbesturen universiteiten

X

 

7

3 219,3

 

Open Universiteit Nederland

X

 

7

40,8

 

Academische Ziekenhuizen

X

 

7

585,4

 

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

X

X

7

3,9

2,9

Rijksmusea

X

 

14

125,3

 

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

X

X1

16

93,1

76,7

Koninklijke Bibliotheek (KB)

X

X1

16

46,2

16,2

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

X

X

16

300,6

110,7

Stichting Participatiefonds

X

X

1

2,9

3,0

Stichting Vervangingsfonds

X

X

1,9

11,5

11,5

Stimuleringsfonds voor de Pers

X

X

15

2,3

0,6

College voor Examens

 

X

3,4

6,4

3,4

1

Betreft ZBO’s die niet onder de werking van de kaderwet ZBO’s worden gebracht vanwege het ontbreken van openbaar gezag, dan wel omdat het deeltijd-zbo’s betreft.

Voor de volgende ZBO’s betreffen de vermelde apparaatskosten de realisatie 2010:

 • Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

 • Stichting fonds voor podiumkunsten

 • Stichting fonds voor cultuurparticipatie

 • Mondriaanstichting

 • Stichting Nederlands fonds voor de film

 • Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur

 • Stichting Nederlands letterenfonds

 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

 • Koninklijke Bibliotheek (KB)

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Voor de volgende ZBO’s betreffen de vermelde apparaatskosten de raming 2011:

 • Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (Mediafonds)

 • Commissariaat voor de Media

 • Stimuleringsfonds voor de Pers

Voor de volgende ZBO’s betreffen de vermelde apparaatskosten de raming 2012:

 • Nederlandse Publieke Omroep (voorheen NOS)

 • Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

 • Stichting Participatiefonds

 • Stichting Vervangingsfonds

 • College voor Examens

Toelichting op de in de tabel genoemde RWT’s en ZBO’s

Cultuurfondsen

In 2012 worden bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

 • Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (www.fondsbkvb.nl)

  Het fonds maakt het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk om door middel van subsidies, internationalisering en bijzondere projecten hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen.

 • Stichting fonds voor podiumkunsten (www.fondspodiumkunsten.nl)

  Het fonds ondersteunt alle vormen van podiumkunsten in Nederland: muziek, theater, muziektheater en dans.

 • Stichting fonds voor cultuurparticipatie (www.cultuurparticipatie.nl)

  Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

 • Mondriaanstichting (www.mondriaanfoundation.nl)

  Het fonds ondersteunt en stimuleert bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea.

 • Stichting Nederlands fonds voor de film (www.filmfonds.nl)

  Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

 • Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur (www.architectuurfonds.nl)

  Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, stedenbouw, planologie, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur.

 • Stichting Nederlands letterenfonds (www.letterenfonds.nl)

  Het fonds is een fusie per 1 januari 2010 van Stichting Fonds voor de Letteren en Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Het fonds bevordert de kwaliteit en diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren, en van literatuur in Nederlandse of Friese vertaling.

  Verder bevordert het fonds de productie van kwalitatief hoogstaande, oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire werken. Het bevordert de vertaling van deze werken in andere talen en het bevordert de vertaling in het Nederlands en Fries van literaire werken uit moeilijk toegankelijke talen.

Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (www.mediafonds.nl)

Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties, documentaires, kunst- en kinderprogramma’s en cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl)

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (www.publiekeomroep.nl)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Deze taak is per 1 januari 2010 overgegaan van de NOS naar een nieuwe stichting, de NPO.

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft circa 1 200 bevoegde gezagsorganen van circa 7 480 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Het betreft circa 350 bevoegde gezagsorganen van circa 650 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

Het betreft circa 57 ROC’s. Een ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de Volwasseneneductie in Nederland.

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het betreft 17 kenniscentra die de schakels vormen tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

Vereniging voor landelijke organen beroepsonderwijs (COLO) (www.colo.nl)

COLO behartigt de belangen van de 17 Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In dat kader fungeert COLO tevens als werkgeversorganisatie. De bijdrage aan COLO heeft ondermeer betrekking op de ontwikkeling van het herontwerp van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs, het oplossen van de stageproblematiek in het mbo en het doen van de zogenaamde internationale diploma-waardering.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die direct en indirect aan 35 hogescholen beschikbaar worden gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die direct en indirect aan 16 universiteiten beschikbaar worden gesteld.

Open Universiteit Nederland (www.ou.nl)

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft de middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) (www.nvao.net)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toetst nieuwe opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Rijksmusea

Het betreft 17 musea die vallen onder de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (www.knaw.nl)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Koninklijke Bibliotheek (KB) (www.kb.nl)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatiestructuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (www.nwo.nl)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Participatiefonds (PF) (www.vfpf.nl)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF ondersteunt daarnaast scholen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF) (www.vfpf.nl)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die scholen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en heeft als taak het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Pers (www.stimuleringsfondspers.nl)

Het fonds heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

College voor Examens (CvE) (www.cve.nl)

Het College voor Examens (CvE) bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2).

Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Licence