Base description which applies to whole site

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

1) Waarderingskamer

Op 1 januari 2013 is de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) van start gegaan. In de loop van 2013 zullen de gemeenten op de voorziening worden aangesloten en volgens planning is deze per 1 januari 2014 voor alle afnemers volledig operationeel. De LV WOZ wordt ondergebracht bij het Kadaster. In het bestuurlijk overleg WOZ van 13 april 2011 is door de deelnemende partijen ingestemd met de vorming van de LV WOZ en zijn tevens afspraken gemaakt over de te hanteren verdeelsleutel voor de jaarlijkse kosten van beheer en exploitatie van de LV WOZ. Deze afspraken zijn neergelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken. Op 22 november 2012 heeft de Waarderingskamer de begroting 2013 van de LV WOZ vastgesteld. De totale kosten van beheer en exploitatie zijn geraamd op € 1.474.000. Conform de gemaakte afspraken komt de jaarlijkse bijdrage van de Waterschappen hierin naar huidig inzicht neer op een bedrag van € 221.100 (15%). Dit bedrag is inmiddels door de Waterschappen betaald en daarmee wordt het budget voor de Waarderingskamer opgehoogd.

2) Terugontvangsten Waarderingskamer 2012 naar AU

De Waarderingskamer heeft de jaarrekening over 2012 uiteindelijk € 102.705 lager vastgesteld. Vanuit het gemeentefonds wordt voorzien in een gedeeltelijke financiering van de apparaatsuitgaven van de Waarderingskamer. Volgens bestaande afspraken komt nu 50% van het genoemde bedrag ten goede aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.

3) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de Green Deal ontvangt in 2013 de gemeente Utrecht € 408.000 voor de CO2 footprint, de businesscases t.b.v. de verduurzaming van Utrechtse bedrijven en het WKO-loket Energie Bodem. Daarnaast ontvangt in 2013 de gemeente Den Helder € 117 duizend voor het Kenniscentrum Wind op Zee.

4) Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering Nationale Gebiedsontwikkelingen ontvangt de gemeente Hengelo in 2013 € 2,9 miljoen voor het project Hart van Zuid.

5) Armoedebeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is in 2013 € 19 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen worden verdeeld conform de maatstaven in het cluster werk en inkomen

6) Werkgeversdienstverlening (decentralisatie-uitkering)

Ten behoeve van het project om te komen tot beter inzicht in de werkzoekendenbestanden stelt het Ministerie van SZW via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds eenmalig in 2013 een bedrag beschikbaar van € 4,55 miljoen aan 35 arbeidsmarktregio’s (=130.000 per gemeente).

7) Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

Ten behoeve van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid in de 35 arbeidsmarktregio’s alsmede de ondersteuning daarbij door de Programmaraad wordt in 2013 een bedrag € 24,5 miljoen beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering.

8) Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering).

De decentralisatie-uitkering Buurtsportcoaches (voorheen Impuls Brede scholen, sport en cultuur) wordt met € 4.000 opgehoogd in verband met de verhoging van het percentage van deelname van de gemeenten Heerlen, Smallingerland, Uithoorn en Vlagtwedde.

9) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 verhoogd met € 2,625 miljoen. Sinds juli 2012 voeren de VNG en de Federatie Opvang (in samenwerking met andere brancheorganisaties) het project aanpak geweld in huiselijke kring uit, Het opstellen van «regiovisies» (regionale beleidsplannen) is een essentieel onderdeel van het project. De centrumgemeenten voor vrouwenopvang nemen daarbij het initiatief om samen met hun regiogemeenten een regiovisie op te stellen. Hierin wordt aandacht besteed aan alle vormen van geweld in huiselijke kring (waaronder bijvoorbeeld kindermishandeling). Om dit proces te faciliteren en de voorwaarden te scheppen voor kwalitatief goede regiovisies, ontvangt elke centrumgemeente zowel in 2013 als in 2014 een bedrag van € 75.000.

10) Maatschappelijke opvang (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang wordt voor 2013 verhoogd met € 3,010 miljoen. 43 centrumgemeenten ontvangen € 70.000 per gemeente voor de voorbereiding van beschermd wonen.

11a en b) Digitaal klantdossier

In 2011 is structureel € 1,610 miljoen aan de algemene uitkering onttrokken ten gunste van de VNG, in verband met het door de gemeenten in beheer nemen van onderdelen van het Digitaal Klantendossier Met deze middelen vervult de VNG zijn rol van regisseur/hoofdaannemer op dit gebied. De bijdrage ten gunste van de VNG is in onderling overleg opnieuw bepaald en bedraagt in 2013, 2014 en vanaf 2015 respectievelijk € 1,004 miljoen, € 0,823 en € 0,611 miljoen. De algemene uitkering wordt als gevolg hiervan in 2013 verhoogd en de Bijdrage aan de VNG verlaagd met € 0,606 miljoen.

12) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Voor het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit binnen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap ontvangen de G4 € 200.000 per jaar voor de periode 2013 t/m 2014 via de decentralisatie-uitkering LHBT emancipatiebeleid.

13) Bodemsanering

De gemeente Amsterdam ontvangt in 2013 € 10,3 miljoen voor nazorg- en beheerskosten van de sanering van de Diemerzeedijk.

14) ESF-Programma (decentralisatie-uitkering)

Als bijdrage in de voorbereidingskosten voor het ESF-programma 2014–2020 ontvangen 35 centrumgemeenten dit jaar € 3,5 miljoen.

15) Inburgering (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een tegemoetkoming in het kader van het overgangsrecht inburgering.

16) WMO (integratie-uitkering)

Middels deze mutatie sluit de integratie-uitkering WMO aan op de stand zoals gemeld in de septembercirculaire gemeentefonds 2013.

17) Accres tranche 2013

Het gemeentefonds en het provinciefonds ontwikkelen zich evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Nemen de NGRU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van de fondsen toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van de fondsen als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Als gevolg van de begrotingsafspraken is het acres tranche 2013 gewijzigd. Het accres van tranche 2013 bedraagt voor het gemeentefonds € – 77,692 miljoen (negatief). Dat is € 79,626 miljoen meer dan bij Ontwerpbegroting 2014 werd geraamd.

18) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2013

Op basis van de verwachte uitbetalingen 2013 aan de gemeenten is bepaald hoe deze zich verhouden tot het bedrag dat voor de uitbetalingen in 2013 in de begroting van het gemeentefonds is geraamd. Daarbij is gebleken dat er naar verwachting lagere uitbetalingen worden gedaan dan zijn geraamd. Het gaat hierbij om een verschil van € – 75 miljoen (negatief). Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de betalingen over 2013 in het jaarverslag en slotwet 2013 van het gemeentefonds wordt in voorliggende 2e suppletoire begroting op kasniveau een wijziging betalingsverloop 2013 geboekt van € – 75 miljoen (negatief). De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2014 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2014 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2013.

1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het gemeentefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het gemeentefonds is de jaarlijkse omvang van het gemeentefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Licence