Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2013 met € 131.625.000 te muteren en te brengen op € 17.992.211.000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 131.625.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2013 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2013

 

17.963.120

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013

 

– 102.534

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

 

17.860.586

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013

 

– 53.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Waarderingskamer

221

 

2) Terugontvangsten Waarderingskamer 2012 naar AU

51

 

3) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

525

 

4) Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

2.900

 

5) Armoedebeleid

1.000

 

6) Werkgeversdienstverlening (decentralisatie-uitkering)

4.550

 

7) Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

24.500

 

8) Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

4

 

9) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

2.625

 

10) Maatschappelijke opvang (decentralisatie-uitkering)

3.010

 

11a) Digitaal klantdossier (bijdrage VNG)

– 606

 

11b) Digitaal klantdossier (algemene uitkering)

606

 

12) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

200

 

13) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10.300

 

14) ESF-Programma (decentralisatie-uitkering)

3.500

 

15) Inburgering (decentralisatie-uitkering)

20.000

 

16) WMO (integratie-uitkering)

13.675

 

17) Accres tranche 2013

79.626

 

Subtotaal

 

184.687

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013

 

131.625

Stand 2de suppletoire begroting 2013

 

17.992.211

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.841

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.148

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.239

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

6.692

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.091.735

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.567.477

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.307.615

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2013 tot en met de tweede suppletoire begroting 2013 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2013 met € 56 625 000 te muteren en te brengen op € 17.945.890.000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2013 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2013

 

17.963.120

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013

 

– 73.855

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

 

17.889.265

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013

 

– 53.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Waarderingskamer

221

 

2) Terugontvangsten Waarderingskamer 2012 naar AU

51

 

3) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

525

 

4) Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

2.900

 

5) Armoedebeleid

19.000

 

6) Werkgeversdienstverlening (decentralisatie-uitkering)

4.550

 

7) Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

24.500

 

8) Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

4

 

9) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

2.625

 

10) Maatschappelijke opvang (decentralisatie-uitkering)

3.010

 

11a) Digitaal klantdossier (bijdrage VNG)

– 606

 

11b) Digitaal klantdossier (algemene uitkering)

606

 

12) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

200

 

13) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10.300

 

14) ESF-Programma (decentralisatie-uitkering)

3.500

 

15) Inburgering (decentralisatie-uitkering)

20.000

 

16) WMO (integratie-uitkering)

13.675

 

17) Accres tranche 2013

79.626

 

18) Wijziging betalingsverloop AU 2013

– 75.000

 

Subtotaal

 

109.687

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013

 

56.625

Stand 2de suppletoire begroting 2013

 

17.945.890

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.841

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.148

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.239

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

6.692

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.044.540

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.567.471

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.308.495

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2013 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 56 625 000 gemuteerd en gebracht op € 17.945.890.000.

Licence