Base description which applies to whole site

2.5 De agentschappen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

36.408

– 92

759

37.075

Omzet overige departementen

1.155

 

774

1.929

Omzet derden

18.985

 

2.364

21.349

Rentebaten

25

 

32

60

Bijzondere baten

0

   

0

Totaal baten

56.573

– 92

3.929

60.410

         

Lasten

       

Apparaatskosten

42.160

– 92

4.806

46.874

– personele kosten

28.931

– 92

2.227

31.066

Waarvan eigen personeel

28.519

– 92

827

29.254

Waarvan externe inhuur

412

 

1.400

1.812

– materiële kosten

13.230

 

2.578

15.808

Waarvan apparaat ICT

2.391

   

2.391

Waarvan bijdrage aan SSO's

3.005

   

3.005

Aardobservatie

10.728

 

– 882

9.846

Rentelasten

280

 

– 38

242

Afschrijvingskosten

3.404

 

– 915

2.489

– materieel

3.404

 

– 915

2.489

– immaterieel

     

0

Overige lasten

   

72

72

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

56.573

– 92

3.042

59.523

         

Saldo van baten en lasten

0

0

887

887

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van een bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast wordt compensatie verleend voor onder andere vertraging in de realisatie van medefinanciering voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Omzet overige departementen

De opbrengsten overige departementen nemen toe als gevolg van extra werkzaamheden voor het Ministerie van Defensie.

Omzet derden

De extra omzet op derden wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit (EU-) subsidieprojecten.

Lasten

De lasten verhouden zich tot de opbrengsten en hebben effect op de personele, materiële lasten en afschrijvingskosten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van afschrijvingskosten naar de materiële kosten.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve KNMI.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

17.487

 

10.917

28.404

2.

Totaal operationele kasstroom

3.049

 

– 2.312

737

 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.957

 

2.081

– 2.876

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 4.957

 

2.081

– 2.876

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 2.374

 

– 2.374

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1.623

 

– 142

– 1.765

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.345

 

– 4.345

0

4.

Totaal financieringskasstroom

2.722

– 2.374

– 4.487

– 4.139

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

18.301

– 2.374

6.199

22.126

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van een technische aanpassing en het resultaat.

Investeringkasstroom

De investeringskasstroom daalt als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Verder wordt er door vertraging in de investeringen geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Rijkswaterstaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

2.167.682

8.304

129.642

2.305.628

Omzet nutv werkzaamheden

   

153.915

153.915

Omzet overige departementen

26744

   

26.744

Omzet derden

136.754

 

5.731

142.485

Rentebaten

800

   

800

Bijzondere baten

10.000

   

10.000

Totaal baten

2.341.980

8.304

289.288

2.639.572

         

Lasten

       

Apparaatskosten

975.625

6.308

66.262

1.048.195

– Personele kosten

717.445

6.308

51.678

775.431

* waarvan eigen personeel

657.111

6.308

19.012

682.431

* waarvan externe inhuur

60.334

 

32.666

93.000

– Materiële kosten

258.180

 

14.584

272.764

* waarvan apparaat ICT

30.000

 

15.000

45.000

* waarvan bijdrage aan SSO’s

56.410

 

– 3.689

52.721

Onderhoud

1.294.613

1.996

270.568

1.567.177

Rentelasten

8.748

 

– 23

8.725

Afschrijvingskosten

53.994

 

– 14.019

39.975

– materieel

52.019

 

– 13.519

38.500

*waarvan apparaat ICT

10.500

 

– 4.500

6.000

– immaterieel

1.975

 

– 500

1.475

Overige lasten

   

500

500

– dotatie voorziening

   

– bijzondere lasten

   

500

500

Totaal lasten

2.332.980

8.304

323.288

2.664.572

Saldo van baten en lasten

9.000

– 34.000

– 25.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

9.000

Te verdelen resultaat

– 34.000

– 34.000

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De mutatie in de omzet IenM wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van onderhoudsbudget als gevolg van areaaluitbreiding, SAR-helicopters en maatregelen voor cybersecurity.

Omzet nutv werkzaamheden

De mutatie in de omzet nog uit te voeren werkzaamheden is het gevolg van de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013 aan het budget voor 2014.

Omzet overige departementen

De mutatie in de post omzet overige departementen is het gevolg van toevoeging van budget voor de Rijksrederij door de Kustwacht en extra opbrengsten voor de uitleen van personeel.

Lasten

Apparaatskosten

De hogere personele kosten zijn onder meer het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot en extra kosten voor flankerend beleid.

De kosten van externe inhuur betreffen de inzet van derden op de kerntaken van RWS. Daarnaast vindt er inzet van derden plaats op taken die RWS aan de markt overlaat en derhalve niet tot de apparaatskosten behoren. Omwille van de aansluiting op de begroting 2015, is ervoor gekozen om deze kosten ook al bij deze suppletoire wet inzichtelijk te maken.

Bedragen x € 1.000
 

2014

Inhuur apparaat

93.000

Inhuur programma

125.000

Totaal inhuur

218.000

RWS zet actief in op het afbouwen van externe inhuur op apparaat en externe inhuur op programma, de ingezette maatregelen sorteren in 2014 echter nog onvoldoende effect. De omzetting inhuur naar productafspraken neemt meer tijd in beslag. Pas na afloop van lopende contracten kan worden bekeken of omzetting mogelijk is. Vanwege de reorganisatie heeft meer inhuur op open formatieplekken plaatsgevonden.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten zijn het gevolg van de toevoeging van de materiële lasten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst.

Onderhoud

De hogere kosten hangen samen met de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Dit betreffen middelen die RWS in 2013 heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2013, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2014.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden op basis van de realisatie neerwaarts bijgesteld.

Saldo van baten en lasten

In 2014 leveren de maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de taakstelling (zie pagina 151 van begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), nog niet de besparingen op in het tempo dat noodzakelijk is om de taakstelling voor 2014 in te vullen.

Verder wordt een deel van het tekort veroorzaakt door de (incidentele) extra inhuur (€ 12 miljoen) die nodig is om de hoge productie opgave in 2014 te kunnen realiseren

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve RWS.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

72.075

322.054

394.129

2.

Totaal operationele kasstroom

53.994

197.934-

143.940-

 

Totaal investeringen (-/-)

76.100-

33.100

43.000-

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.000

1.000

3.

Totaal investeringskasstroom

76.100-

34.100

42.000-

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

195-

195-

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

8.700

8.700

 

Aflossingen op leningen (-/-)

50.000-

10.000

40.000-

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

76.100

33.100-

43.000

4.

Totaal financieringskasstroom

34.800

195-

23.100-

11.505

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

84.769

195-

135.120

219.694

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

De beginstand is aangesloten op eindstand 2013. De mutatie wordt onder meer veroorzaakt door het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013.

Operationele kasstroom

De lagere operationele kasstroom is eveneens met name het gevolg van het verwachte saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013, waarvoor het budget in 2013 is ontvangen en waarvan de prestatie in 2014 wordt geleverd.

Investeringskasstroom

Als gevolg van de reorganisatie zijn investeringen in gebouwen uitgesteld danwel geschrapt, waardoor minder geïnvesteerd wordt in 2014.

Financieringskasstroom

Door lagere investeringen zal minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg daarvan dalen ook de geraamde aflossingen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

129.559

– 252

2.172

131.479

Omzet overige departementen

6.690

   

6.690

Omzet derden

7.584

   

7.584

Rentebaten

50

 

10

60

Bijzondere baten

0

   

0

Totaal baten

143.883

– 252

2.182

145.813

         

Lasten

       

Apparaatskosten

141.768

– 176

 

141.592

– personele kosten

102.419

– 176

6.781

109.024

Waarvan eigen personeel

96.988

– 176

2.012

98.824

Waarvan externe inhuur

5.431

 

4.769

10.200

– materiële kosten

39.349

– 76

– 1.773

37.500

Waarvan apparaat ICT

14.411

 

– 9.199

5.212

Waarvan bijdrage aan SSO's

14.100

   

14.100

Rentelasten

100

 

– 100

0

Afschrijvingskosten

2.015

 

– 38

1.977

– materieel

1.720

 

257

1.977

– immaterieel

292

 

– 292

0

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

143.883

– 252

4.870

148.501

         

Saldo van baten en lasten

0

0

– 2.688

– 2.688

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van de uitvoering van de extra toezichttaken inzake cabotage en verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen), door bijdragen in ICT-aanpassingen en door een bijdrage in hogere uitvallende kosten dienstverlening RIVM.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe door anticiperend werven. Met het oog op de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers wordt personeel geworven voor kennisoverdracht, waardoor tijdelijk sprake is van hogere personele kosten. Op stroomlijning van ICT/werkprocessen en voor verbetering van het financieel en materieel beheer wordt extra externe inhuur ingezet.

Materiële kosten

De materiële kosten dalen per saldo licht door een verschuiving naar de personele kosten (externe inhuur). Daarnaast heeft een verschuiving plaats gevonden binnen de materiële kosten waardoor het apparaat ICT afneemt.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve ILT.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

72.791

   

72.791

2.

Totaal operationele kasstroom

– 6.000

 

– 2.688

– 8.688

 

Totaal investeringen (-/-)

– 2.000

   

– 2.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

0

3.

Totaal investeringkasstroom

     

– 2.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 11.614

 

– 11.614

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

     

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

– 58

   

– 58

4.

Totaal financieringskasstroom

– 58

– 11.614

 

– 11.672

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

66.733

– 11.614

– 2.688

50.431

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van het negatieve resultaat.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

7.907

– 341

– 372

7.194

Omzet overige departementen

     

0

Omzet derden

45

 

– 44

1

Rentebaten

     

0

Bijzondere baten

     

0

Totaal baten

7.952

– 341

– 416

7.195

         

Lasten

       

Apparaatskosten

7.501

– 351

– 1.160

5.990

– Personele kosten

5.870

45

– 1.011

4.904

* waarvan eigen personeel

4.736

– 723

53

4.066

* waarvan externe inhuur

1.134

768

– 1.064

838

.-Materiële kosten

1.631

– 396

– 149

1.086

* waarvan apparaat ICT

883

– 276

– 134

473

* waarvan bijdrage aan SSO’s

     

0

Rentelasten

28

10

– 19

19

Afschrijvingskosten

423

 

– 1

422

– materieel

1

 

– 1

0

*waarvan apparaat ICT

     

0

– immaterieel

422

   

422

Overige lasten

   

0

0

– dotatie voorziening

     

0

– bijzondere lasten

     

0

Totaal lasten

7.952

– 341

– 1.180

6.431

Saldo van baten en lasten

0

0

764

764

Toelichting

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten vallen lager uit doordat er ten aanzien van de eigen personele kosten een lagere prognose is van de gemiddelde bezetting dan waarmee in de initiële raming rekening mee is gehouden. De verwachting is dat eind 2014 de bezetting op het niveau van de raming is. De lagere externe inhuur wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waarvoor externe inhuur geraamd was minder heeft gekost. Daarnaast is de prognose inhuur lager dan verwacht door de verambtelijking van de «payrollers».

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve NEa.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

 

Kasstroomoverzicht

– 1

2

– 3

4 = (1) + (2)+(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

2.971

– 608

0

2.363

2.

Totaal operationele kasstroom

423

 

0

423

 

Totaal investeringen (-/-)

– 700

 

0

– 700

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 700

 

0

– 700

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 579

0

– 579

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 400

 

0

– 400

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

700

 

0

700

4.

Totaal financieringskasstroom

300

– 579

0

– 279

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

2.994

– 1.187

0

1.807

Toelichting

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Licence