Base description which applies to whole site

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

 • 1. Indexering 2014

  IenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

 • 2. Loonbijstelling 2014

  Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

 • 3. Overboeking van XII in het kader van Cyber Security

  Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

 • 4. Overboeking van XII in het kader van CPB

  Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).

 • 5. Maatwerk KNMI

  Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

 • 6. Overheveling KRW/amendement Jacobi

  Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds.

  In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparagraaf van de begroting van het Deltafonds.

 • 7. Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken

  Betreft bijdragen van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van uitgaven die op het Deltafonds plaatsvinden. Zo wordt artikel 3 van het Deltafonds («Beheer, onderhoud en vervanging) met € 0,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur) en met € 0,2 miljoen voor de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ (exclusieve economische zones).

  Artikel 5 van het Deltafonds («Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven») wordt door middel van de bijdragen van EZ met € 0,4 miljoen verhoogd ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma* en met € 0,1 miljoen voor het Informatiehuis Marien*.

Artikel 97 Algemeen departement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

25.409

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.014

215

213

213

212

– 38

Mutaties Miljoenennota

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

Stand ontwerpbegroting 2015

50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

Mutaties Najaarsnota

4.815

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

55.807

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kostendekkendheid Vergunningtarieven

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

2.

Verzameling budget beleidscommunicatie

2.067

2.620

2.308

1.983

1.662

1.662

3.

Kasschuif onderzoeksbudget PBL

– 3.500

 

2.000

 

1.500

 

4.

ICAWEB

977

977

977

977

977

977

5.

OLO

1.739

         

6.

Cyber security

20.691

         
 

Cyber security naar IF

– 15.254

         
 

Cyber security naar DF

– 5.437

         

7.

Meteorologie

2.400

         
 

Diversen

1.089

657

       
 

Totaal

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.

Overboeking EZ TEEB

1.200

         

9.

Onderhoud regeringsvliegtuig

2.750

         

10.

Opdrachten OLO

1.652

         

11.

Bijdrage LAVS

1.081

         

12.

Amendement Dijkstra

98

         
 

Diversen

– 1.966

         
 

Totaal

4.815

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.

Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord.

Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt.

Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord.

Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 miljoen vrijgemaakt (met name op basis van de afroming van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 miljoen) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld.

Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.

Ad 8. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan TEEB onderzoeksprogramma van het PBL (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

Ad 9. Dit betreft extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014.

Ad 10. Overboeking vanuit artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 11. In opdracht van IenM beheert en ontwikkelt DCI de LAVS website (Landelijk Asbestvolgsysteem). Als gevolg hiervan worden financiële middelen van dit artikel overgeheveld naar artikel 97. Op artikel 97 verantwoord DCI haar uitgaven.

Ad 12. Overheveling vanuit artikel 19 Klimaat ten behoeve van het amendement Dijkstra. De coördinatie van het project Climate Dialogue ligt bij het PBL. Op artikel 97 verantwoordt PBL haar uitgaven.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.449

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

14.800

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

20.122

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutaties Najaarsnota

– 1.608

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

18.514

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

14.800

         
 

Totaal

14.800

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.

Minder uitgaven en ontvangsten

– 1.608

         
 

Totaal

– 1.608

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Ad 2. Onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) worden niet in 2014 uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

260.521

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.513

3.558

– 2.613

458

446

446

Mutaties Miljoenennota

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

Stand ontwerpbegroting 2015

316.305

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

Mutaties Najaarsnota

– 12.853

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

303.452

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Egalisatieschuld

– 21.329

         
 

Overige ontvangsten diensten 2013

9.198

         
 

Ontvangst basispremie WAO/WIA

3.715

         

2.

HGIS-besluitvorming 2014

   

103

195

195

195

3.

Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL

1.000

1.000

       

4.

Verschuiving corporate Communicatie naar programma

– 567

– 1.220

– 908

– 683

– 362

– 362

5.

Loonbijstelling

1.223

1.218

1.156

1.116

1.087

1.083

6.

Afspraken Sociaal Akkoord

– 480

         

7.

Nieuw besturingsmodel KNMI

– 650

– 423

       

8.

Centrale bekostiging P-Direkt

 

– 6.934

– 6.691

– 6.553

– 6.353

– 6.244

 

Diversen

– 18

– 103

– 161

     
 

Totaal

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.

Bijdrage ICBR 2014

– 43

         

10.

Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering

– 4.970

         

11.

Extra toezicht door ILT

– 588

         

12.

Inzet vrijval externe inhuur OVS

– 1.350

         

13.

Lagere externe inhuur

– 1.030

         

14.

Lagere materiële kosten

– 2.700

         

15.

Overdracht budget EC FA en AJ

239

         

16.

Vacature ruimte en snellere taakstelling

– 1.378

         

17.

Aanpassing BCT motie Mos

– 402

         

18

Trainees ILT

– 29

         

19.

Profit Center Accounting en New General Ledger.

– 1.000

         

20.

Bijdrage project POR

– 264

         

21.

Restitutie 2013 FMHaaglanden

793

         
 

Diversen

– 131

         
 

Totaal

– 12.853

0

0

0

0

0

Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuld ad € 25 miljoen die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.

Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder.

Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken.

Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van IenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programmabudget (artikel 97) gewenst.

Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld.

Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor IenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat.

Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget.

Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julibrief) naar de begroting van BZK/W&R.

Ad 9. Conform besluitvorming ICBR in 2014 dient een extra bijdrage te worden betaald voor het project Rijksbreed Identiteiten Management (RIdM).

Ad 10. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Ad 11. Betreft budgetoverheveling naar artikel 24 ten behoeve van extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 met betrekking tot verkoopverboden en handhaving overtreding cabotageregels in het kader van het inventariserend onderzoek en Actieplan schijnconstructies.

Ad 12. Omdat contracten ten behoeve van werkzaamheden voor OVS middels uitbestedingproducten zijn ingevuld in plaats van inhuur wordt de vrijval ingezet voor het tekort op artikel 16 Spoor door met name onvoorziene uitgaven voor externe ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA).

Ad 13. Als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur is sprake van lagere kosten.

Ad 14. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-Direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief met de firma Randstad. Het niet verder doorontwikkelen van het programma Digitaal doorpakken is ook van invloed en vertragingen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven voor FMHaaglanden door o.a. een bijstelling van het meerjarenonderhoudsplan en een reductie van het aantal afgenomen werkplekken.

Ad 15. In 2013 is structureel het budget voor Expertise Centrum Formatie en Advies (EC FA) en het Arbeids-Juridisch expertisecentrum (EC AJ) overgedragen aan ILT. ILT heeft in 2013 een eigen dienstverleningsafspraak met Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) gesloten, Vanaf 2014 loopt dat weer via de Shared Service Organisatie. De bijdrage wordt van artikel 24 overgeboekt.

Ad 16. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, snellere invulling taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.

Ad 17. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie in Dianta naar aanleiding van de motie De Mos over de versoepeling van rij- en rusttijden van taxichauffeurs.

Ad 18. Om in 2014 de instroom van trainees bij ILT te kunnen financieren, worden binnen het corporate apparaatsbudget middelen vrijgemaakt. Deze mutatie naar artikel 24 betreft de financiering van het kalenderjaar 2014. Bij voorjaarsnota zal de financiering van de kalenderjaren 2015 en 2016 worden voorgesteld.

Ad 19. Dit is de bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP.

Ad 20. Interdepartementale bijdrage aan BZK en WenR voor projectkosten Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) voor de ontwikkeling van het gebouw Rijnstraat 8 tot het eerste Rijkskantoor.

Ad 21. Restitutie eindafrekening 2013 voor de facilitaire dienstverlening door FM Haaglanden.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.616

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

12.913

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

18.963

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Mutaties Najaarsnota

– 4.840

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

14.123

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Niet tot verreking gekomen ontvangsten uit 2013

9.198

         

2.

Basispremie WAO/WIA

3.715

         
 

Totaal

12.913

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering

– 4.970

         

4.

Hogere ontvangst PBL

130

         
 

Totaal

– 4.840

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet.

Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013.

Ad 3. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenplafonds worden verlaagd.

Ad 4. PBL verwacht meer apparaatontvangsten dan eerder geraamd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

– 12.462

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

37.329

29.134

27.466

27.821

25.913

26.904

Mutaties Miljoenennota

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699

Stand ontwerpbegroting 2015

1.008

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

Mutaties Najaarsnota

– 1.008

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

0

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Cyber security

– 20.691

         

2.

Egalisatieschuld

25.003

         
   

– 3.674

         

3.

Toedeling prijs- en loonbijstelling

– 16.603

– 10.834

– 9.166

– 9.520

– 7.612

– 8.603

   

1.008

580

469

459

306

400

4.

Dekking tekorten HXII

– 8.558

         

5.

Kasschuif onderzoeken PBL

3.500

 

– 2.000

 

– 1.500

 
 

Diversen

– 1.763

– 1.659

– 1.632

– 1.496

– 1.496

– 1.496

 

Totaal

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.

Lagere uitgaven Nominaal en onvoorzien

– 1.008

         
 

Totaal

– 1.008

0

0

0

0

0

Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek).

Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 miljoen) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 miljoen).

Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoeddienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99.

Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02)en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter.

Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24.

Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen.

Ad 6. Het resterende budget voor de indexatie van budgetten op prijspeil 2014 wordt ingezet voor de hogere kosten voor onderhoud van het regeringsvliegtuig op art 97.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

14.800

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

– 14.800

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

– 14.800

         
 

Totaal

– 14.800

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen), NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Licence