Base description which applies to whole site

4.2. Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2013 kort toegelicht. Bij de in deze verdiepingsbijlage beschreven activiteiten handelt Defensie conform het gestelde in de Kamerbrief over het Budget Internationale Veiligheid (Kamerstuk 33 400 V, nr. 149 van 12 juli 2013).

Artikel 1 Inzet uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

191.231

213.150

215.150

213.150

213.150

213.150

213.150

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

27.279

– 188.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

Stand 1e suppletoire begroting 2013

191.231

240.429

26.650

22.650

22.650

22.650

22.650

Nieuwe mutaties

             

Inzet VPD's

   

– 20.400

– 20.400

– 20.400

– 20.400

– 20.400

Stand ontwerpbegroting 2014

191.231

240.429

6.250

2.250

2.250

2.250

2.250

Toelichting uitgaven:

(bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Afghanistan (inclusief redeployment PTG)

62.000

15.400

     

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

50

       

United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

600

       

European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC)

10

       

EU NAVFOR Atalanta

1.200

       

Combined Maritime Forces (CMF)

250

250

     

European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)

50

50

     

Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)

175

       

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

600

600

600

600

600

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

300

       

Multinational Forces and Observers (MFO)

182

       

Missies Algemeen

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Contributies

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit

36.000

       

Overig, waaronder beveiliging, internationale criminaliteitsbestrijding en overige enablers

34.100

       

Totaal

172.017

52.800

37.100

37.100

37.100

Specifieke toelichting:

 • Afghanistan

  Op 1 juli 2013 is de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) beëindigd en is begonnen met de redeployment van de Politie Trainingsgroep (PTG). Het jaar 2014 staat vooral in het teken van het strategische transport van het materieel terug naar Nederland. Tevens wordt aangevangen met het herstel van het materieel.

  Met de beëindiging van de GPM is besloten de inzet van de F-16’s ten behoeve van de coalitiepartners in 2014 voort te zetten. Daarnaast blijft Nederland een bijdrage leveren aan de diverse staven van ISAF. De totale Nederlandse bijdrage aan ISAF in 2014 bedraagt ongeveer 230 militairen.

 • United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

  UNAMA is een politieke VN-missie op verzoek van de Afghaanse regering. UNAMA richt zich op democratisering, de uitvoering van wetten, de beheersing van drugs, verbetering van de mensenrechtensituatie, humanitaire hulpverlening en aanverwante onderwerpen. In de organisatie van UNAMA is één Nederlandse militair opgenomen ter ondersteuning van de rule of law activiteiten in het noorden van Afghanistan. Deze bijdrage is voorzien tot midden 2014.

 • United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

  Na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan midden 2011 is UNMISS begonnen als een geïntegreerde missie ter assistentie van de overheid bij de verbetering van de vrede en veiligheid en voor het creëren van randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling. Het doel daarvan is de overheid in staat te stellen effectief en democratisch te regeren en goede betrekkingen op te bouwen met de buurlanden. In totaal draagt Nederland met maximaal 30 personen bij aan UNMISS, van wie 24 functionarissen van Defensie. De Nederlandse bijdrage loopt af in het tweede kwartaal van 2014.

 • European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC)

  Zuid-Soedan heeft de EU op 30 mei 2012 uitgenodigd de European Union Aviation Security Mission in South Soedan (EUAVSEC South Sudan) op te zetten. Op 18 juni 2012 hebben de EU-lidstaten deze uitnodiging aanvaard en besloten tot een civiele missie onder het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Deze missie ondersteunt de Zuid-Soedanese autoriteiten bij de ontwikkeling van een adequaat en duurzaam veiligheidssysteem op de luchthaven van Juba. Nederland levert twee militairen van de Koninklijke Marechaussee aan het hoofdkwartier in Zuid-Soedan. De Nederlandse inzet staat gepland tot 17 januari 2014.

 • EU NAVFOR Atalanta

  De hoofdtaken van deze EU-missie bestaan uit maritieme bescherming van humanitaire transporten en de verstoring en bestrijding van piraterij. Het mandaat van de missie loopt tot eind 2014. Over de Nederlandse bijdrage in 2014 wordt in de tweede helft van 2013 een besluit genomen. Het opgenomen bedrag in de tabel is de verwachte overloop van 2013.

 • Combined Maritime Forces (CMF)

  De CMF richten zich op de strijd tegen het internationale terrorisme en op piraterijbestrijding. Nederland levert twee militairen aan de staf van het hoofdkwartier van de CMF in Bahrein. Deze deelneming is gekoppeld aan de Nederlandse deelname aan Ocean Shield of EU NAVFOR Atalanta.

 • European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)

  In januari 2013 stemde de Raad Buitenlandse Zaken in met de oprichting van EUTM Mali. Met EUTM levert de EU een bijdrage aan de bevordering van de capaciteit van operationele eenheden en de hervorming van de commandostructuur van het Malinese leger. Het mandaat van de missie loopt tot en met 19 mei 2014. Nederland levert vanaf juli 2013 een militair aan het Belgische detachement dat aan de trainingsmissie deelneemt. De bijdrage staat gepland tot het einde van het mandaat van de missie.

 • Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)

  Het NLTC met vier militairen in Tampa (Verenigde Staten) is daar in verband met de coördinatie en het volgen van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten in de strijd tegen het internationale terrorisme, voor de operatie ISAF en voor overige operaties die worden uitgevoerd onder CENTCOM. Deze capaciteit wordt periodiek geëvalueerd en wordt waarschijnlijk voortgezet tot het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan.

 • United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

  UNTSO heeft als taak toe te zien op de naleving van de bestaande bestandsafspraken tussen de landen in de regio rond Israël. Nederland levert in 2014 twaalf officieren voor verschillende waarnemersgroepen in Syrië, Israël, en Libanon en op het hoofdkwartier van UNTSO te Jeruzalem. Er is geen einddatum voor deze bijdrage voorzien.

 • European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

  EULEX heeft tot doel het bestuur, de politie, justitie en de douane van Kosovo te ondersteunen om zo een bijdrage te leveren aan het democratiseringsproces in de regio. Daarnaast draagt EULEX bij aan de capaciteitsopbouw van de rule of law sector. De defensiebijdrage aan de missie betreft ongeveer vijftien militairen van de Koninklijke Marechaussee. Het mandaat voor deze bijdrage loopt tot 14 juni 2014.

 • Multinational Forces and Observers (MFO)

  MFO is een onafhankelijke organisatie die in de Sinaï toezicht houdt op de naleving van de Camp David vredesakkoorden tussen Israël en Egypte uit 1979. De missie kent geen mandaat van de Verenigde Naties, maar komt overeen met een artikel 6 peacekeeping operatie. De Nederlandse bijdrage bestaat uit vier militairen. Het mandaat voor deze missie loopt af op 1 augustus 2014.

Contributies

Nederland draagt bij aan de gemeenschappelijke uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties van de Navo en de EU. Dit staat los van een eventuele Nederlandse deelneming aan een specifieke missie van de Navo of de EU.

Tevens is hierin opgenomen de jaarlijkse bijdrage aan de Strategic Airlift Capability (SAC) C-17, gehuisvest op Pápa Air Base te Hongarije. Dit is een internationaal samenwerkingsverband van tien Navo-lidstaten en twee EU-partners die samen drie C-17 transportvliegtuigen beheren.

Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit

Nederland wil in 2014 bijdragen aan de versterking van de regionale capaciteit voor vredeshandhaving en vredesopbouw. Op verzoek van landen kan Nederland een bijdrage leveren aan de opleiding en training van militaire eenheden uit deze landen. Daarnaast kunnen eenheden uit Afrika en ontwikkelingslanden gezamenlijk met Nederlandse eenheden oefenen. Voorbeelden zijn African Engineer en African Partnership Station. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt. Het budget voor 2014 bedraagt € 36,0 miljoen. Voor de daarop volgende jaren wordt het budget in overleg nader uitgewerkt.

Overig, waaronder beveiliging, internationale criminaliteitsbestrijding en overige enablers

 • Beveiliging diplomaten en ambassades

  Hoog-risico posten zijn het uitvloeisel van politieke keuzes om in bepaalde landen actief te zijn. Zonder de aanwezigheid van beveiligers van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar is het voor Nederland vrijwel onmogelijk om te werken aan veiligheid en ontwikkeling in deze landen.

 • Internationale criminaliteitsbestrijding (VPD’s)

  De geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt in 2014 verder ontwikkeld. De focus ligt hierbij op Rule of Law programma’s om capaciteitsopbouw in bepaalde landen te ondersteunen, de versterking van grenscontroles en de kustwacht en piraterijbestrijding. Een voorbeeld zijn de Vessel Protection Detachments (VPD’s).

  Het aantal verzoeken van Nederlandse reders om ondersteuning van de overheid bij de beveiliging van kwetsbare schepen in risicogebieden is de afgelopen jaren toegenomen. Het in 2011 gepubliceerde AIV-rapport «Piraterijbestrijding op zee – een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden» deed de aanbeveling in bepaalde gevallen tot deze ondersteuning over te gaan. Inmiddels is een beleidskader opgesteld met operationele, juridische en financiële aspecten. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een inzet van ongeveer 175 VPD’s. De geraamde additionele uitgaven van € 20,4 miljoen bestaan hoofdzakelijk uit toelagen, reis- en verblijfskosten alsmede de kosten van de opslag van materieelpakketten in de regio. De investeringen en instandhouding van de benodigde materieelpakketten en uitgaven voor militair luchttransport zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsartikelen. De Nederlandse reders betalen € 12,3 miljoen van de uitgaven voor de VPD’s.

Overige missies

 • Operation Active Fence (inzet Patriots Turkije)

  De huidige inzet van de Patriot-eenheden ter bescherming van de bevolking en het grondgebied van NAVO-bondgenoot Turkije en de-escalatie van de crisis langs de zuidoostelijke grenzen van het bondgenootschap loopt tot eind 2013. In 2014 wordt begonnen met de redeployment. Het benodigde budget van € 4,2 miljoen voor de redeployment en de uitgaven voor het weer inzetbaar maken van het materieel wordt gefinancierd uit HGIS.

 • Security Sector Reform (SSR) Burundi

  Nederland heeft in april 2009 een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten met de Burundese regering met afspraken over de samenwerking op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector voor een periode van acht jaar. Het programma richt zich op de verdere professionalisering van het Burundese leger. Nederland heeft daartoe drie functionarissen in Burundi geplaatst die samenwerken met een Burundees projectteam. Deze bijdrage heeft een doorlopend mandaat.

 • Africa Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA)

  ACOTA is een door de Verenigde Staten geleid programma ter versterking van de capaciteit van Afrikaanse partnerlanden om VN/Afrikaanse Unie-gemandateerde vredesmissies in Afrika uit te voeren. Nederland ondersteunt jaarlijks twee à drie ACOTA-trainingen in Rwanda met twee mentoren per keer.

 • Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre (RAPPICC)

  RAPPICC is een samenwerkingsverband tussen verschillende opsporings- en politieorganisaties, gesitueerd op de Seychellen. Begin 2012 heeft Nederland een overeenkomst gesloten over deelneming aan dit samenwerkingsverband, waaronder het leveren van opsporingsambtenaren met een specialisatie in piraterij. Door de oprichting van RAPPICC is het mogelijk Nederlandse operationele en strafrechtelijke informatie eenvoudiger met andere landen te delen. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt één militair van de Koninklijke Marechaussee uitgezonden naar RAPPICC. De beoogde uitzendperiode is twaalf maanden en loopt tot september 2014.

 • UNDOF

  De UN Disengagement Observer Force (UNDOF) heeft als taak het toezien op het staakt het vuren tussen Israël en Syrië en het scheiden van de troepen door middel van zogenaamde Areas of Separation. De burgeroorlog in Syrië stelt de overeenkomst tussen beide landen op de proef. Nederland draagt vanaf september 2013 bij met twee officieren. Het internationale mandaat voor UNDOF loopt tot en met 31 december 2013.

 • EUBAM RAFAH

  De EU Border Assistance Mission Rafah (EUBAM Rafah) heeft als taak om de grensbewaking van het Rafah Crossing Point door de Palestijnse Autoriteit (PA) te monitoren en te begeleiden. Sinds de machtsovername door Hamas in de Gaza-strook in juni 2007 is de missie opgeschort. Nederland heeft drie marechaussees op stand-by staan die kunnen worden uitgezonden in het geval van reactivering van de missie. De Nederlandse bijdrage loopt, evenals het EU-mandaat voor de missie, tot juli 2014.

Toelichting overige artikelen

De meest voorkomende mutaties die op alle overige artikelen van toepassing zijn, worden hieronder toegelicht. Daarna worden de specifieke mutaties per artikel nader toegelicht.

De algemene mutaties

Bijstellen Formatie

Het betreft hier de gevolgen van wijzigingen van de formatie, waaronder de loonsverhoging van 1 procent, de eindejaarsmarge en de stijging van premies en sociale lasten in 2012. Ook betreft het de stijgende premiekosten voor de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.

Nationaal Militair Museum

Met deze mutatie worden de budgetten van de operationele commando’s voor de financiering van het Nationaal Militair Museum ontvlochten naar het niet-beleidsartikel 9 Algemeen.

Bijstellen materiële exploitatie ten laste van investeringen

Met deze mutatie wordt het tekort op de materiële exploitatie in 2015 en 2016 aangevuld, en worden de aan investeringen gekoppelde exploitatiebudgetten overgeheveld vanuit het investeringsbudget.

Herschikking tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse mutaties waarbij in de meeste gevallen taken met de bijbehorende budgetten geconcentreerd worden bij de ondersteunende diensten (DMO en CDC). Veel van deze mutaties zijn de meerjarige doorwerking van de in de eerste suppletoire begroting 2013 opgenomen mutaties. Het betreft de concentratie van gezondheidszorg bij het CDC, de concentratie van kledingbudgetten bij de DMO/KPU en de concentratie van het niet-operationele dienstvervoer bij het CDC/DVVO. Verder zijn budgetten geconcentreerd bij de Groep Geleide Wapens en het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen en worden de activiteiten niet meer verrekend. Belangrijkste nieuwe mutatie betreft de overheveling van het kas-verplichtingenbudget van het baten/lastenagentschap IVENT naar de DMO. Tenslotte zijn er vele kleine interne herschikkingen op deze post verwerkt.

Maatregelen nota In het belang van Nederland

Maatregelen uit de nota In het belang van Nederland, zoals genoemd in de beleidsagenda, zijn per defensieonderdeel verwerkt.

Toevoeging matex en wapensystemen

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de materiële exploitatie behoefte is met deze maatregel besloten om de tekorten van de exploitatiebudgetten af te dekken.

Personele (sociale) lasten

Deze maatregel betreft het repareren van de kosten van de verhoging van de AOW-leeftijd die leidt tot een langer verblijf van de militair in de UKW-regeling. Verder gaat het om de herstelpremie ABP om te voldoen aan de dekkingsgraad voor de pensioenen, en tenslotte het zelf compenseren van de sociale lasten.

Extrapolatie

Met deze mutatie wordt de structurele budgetoverheveling met andere departementen vanaf 2018 geëxtrapoleerd, omdat de overige budgetoverhevelingen reeds tot en met 2017 verwerkt zijn.

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

671.975

714.076

685.593

661.656

655.512

653.468

648.239

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

8.151

46

46

46

46

46

Stand 1e suppletoire begroting 2013

671.975

722.227

685.639

661.702

655.558

653.514

648.285

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

6.800

6.800

7.700

9.700

9.700

Nationaal Militair Museum

   

– 3.310

– 3.310

– 3.310

– 3.310

– 3.310

Bijstellen materiele exploitatie

   

5.750

16.790

17.480

6.210

6.900

Bijstellen vaar- en oefentoelage

   

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 12.219

– 10.400

– 11.119

– 11.896

– 11.447

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 3.511

– 11.668

– 16.906

– 18.705

– 22.260

Toevoeging matex en wapensystemen

         

9.200

9.200

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Stand ontwerpbegroting 2014

671.975

722.227

693.849

674.614

664.103

659.413

651.768

Specifieke toelichting:

Bijstellen vaar- en oefentoelagen

Het aantal vaar- en oefentoelagen van het CZSK wordt bijgesteld om aan te sluiten bij het vaar- en oefenprogramma.

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.277.277

1.135.839

1.061.811

1.016.103

993.780

990.260

993.726

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

32.705

         

Stand 1e suppletoire begroting 2013

1.277.277

1.168.544

1.061.811

1.016.103

993.780

990.260

993.726

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

20.200

20.600

20.300

21.200

21.200

Nationaal Militair Museum

   

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Bijstellen materiele exploitatie

   

10.750

31.390

32.680

11.610

12.900

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

3.402

3.827

3.338

– 936

– 545

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 7.424

– 21.251

– 28.408

– 29.516

– 33.197

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

20.400

20.400

20.400

20.400

20.400

Toevoeging matex en wapensystemen

         

17.200

17.200

Stand ontwerpbegroting 2014

1.277.277

1.168.544

1.108.639

1.070.569

1.041.590

1.029.718

1.031.184

Specifieke toelichting: geen specifieke mutaties.

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

661.877

663.949

624.400

594.926

588.876

586.719

572.518

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

721

         

Stand 1e suppletoire begroting 2013

661.877

664.670

624.400

594.926

588.876

586.719

572.518

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

12.900

14.000

16.400

20.100

19.900

Nationaal Militair Museum

   

– 3.800

– 3.800

– 3.800

– 3.800

– 3.800

Bijstellen matex tlv investeringen

   

15.900

43.820

44.840

18.180

19.200

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 13.632

– 12.440

– 12.695

– 13.552

– 13.372

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 6.081

– 17.781

– 20.922

– 21.796

– 24.652

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

Toevoeging matex en wapensystemen

         

23.600

23.600

Stand ontwerpbegroting 2014

661.877

664.670

637.987

627.025

620.999

617.751

601.694

Specifieke toelichting: geen specifieke mutaties.

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

392.326

317.618

309.355

309.322

304.815

302.936

302.866

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

16.008

         

Stand 1e suppletoire begroting 2013

392.326

333.626

309.355

309.322

304.815

302.936

302.866

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

4.600

4.600

4.500

5.700

5.700

Nationaal Militair Museum

   

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

herschikkingen tussen defensieonderdelen

   

– 8.439

– 8.399

– 8.646

– 9.079

– 9.085

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 472

– 5.294

– 5.731

– 6.114

– 6.480

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Stand ontwerpbegroting 2014

392.326

333.626

311.529

306.714

301.423

299.928

299.486

Specifieke toelichting: geen specifieke mutaties.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

 

1.173.362

1.325.110

1.434.747

1.537.987

1.589.705

1.635.958

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

– 147.031

– 15.600

13.100

6.700

33.200

4.000

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

1.026.331

1.309.510

1.447.847

1.544.687

1.622.905

1.639.958

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

– 67.700

– 72.800

– 75.300

– 86.000

– 86.000

Benutten risicovoorziening reorganisatie

   

2.500

2.500

1.500

   

Nationaal Militair Museum

   

– 11.200

       

Tijdelijke beperking capaciteit DMO

   

28.800

       

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2012

   

68.668

68.164

67.972

68.342

68.342

Bijstellen matex tlv investeringen

   

– 32.400

– 92.000

– 95.000

– 36.000

– 39.000

SBK, pensioenen & uitkeringen

   

– 115.500

4.500

– 700

– 12.900

– 21.300

Doorwerking ontvangsten

   

2.932

5.032

3.732

932

932

Herschikkingen tussen defensieonderdelen

   

– 5.801

– 1.730

– 1.105

– 1.105

– 1.605

Doorwerking verkoopopbrengsten maatregelen

     

56.000

44.800

44.800

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

27.500

– 36.300

– 57.300

– 124.900

– 139.900

Bijdrage taakstelling voor het rijk van 700 miljoen

   

– 15.000

– 15.000

– 15.000

   

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.026.331

1.192.309

1.310.213

1.429.486

1.476.074

1.466.227

Specifieke toelichting:

Benutten risicovoorziening reorganisatie

De invloed van het bouwprogramma op de voortgang van de reorganisatie heeft een rechtstreeks verband met de maatregelen uit de beleidsbrief 2011. Compensatie wordt gevonden door benutting van een deel van de risicovoorziening.

Tijdelijke beperking capaciteit DMO

De vrijval van het budget vanwege de tijdelijke beperking van de capaciteit van de DMO wordt aangewend voor de investeringen.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2012

Vanuit het niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien is het restant van de prijsbijstelling tranche 2012 uitgedeeld aan investeringsprojecten.

SBK, pensioenen en uitkeringen

De bijgestelde raming voor pensioenen en uitkeringen, de hogere uitkeringslasten vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd en de hogere instroom in 2014 in de SBK- regeling als gevolg van vertraging van de reorganisatie worden gefinancierd vanuit het investeringsbudget.

Doorwerking ontvangsten

De meerontvangsten van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht werken door op het uitgavenartikel en worden aangewend voor de uitbreiding en de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.

Bijdrage taakstelling € 700 miljoen voor het Rijk

Het ministerie van Defensie draagt € 15 miljoen bij aan de taakstelling voor het Rijk van € 700 miljoen.

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.701.260

862.466

836.906

753.607

772.909

768.302

766.440

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

2.937

   

– 6.800

– 15.600

– 19.200

Stand 1e suppletoire begroting 2013

1.701.260

865.403

836.906

753.607

766.109

752.702

747.240

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

5.900

5.900

5.800

6.400

6.400

Tijdelijke beperking capaciteit DMO

   

– 28.800

       

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

21.502

14.039

9.880

15.195

16.099

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 22.037

– 18.121

– 19.201

– 19.303

– 17.598

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

800

800

800

800

800

Overhevelingen tussen departementen

   

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2014

1.701.260

865.403

814.171

756.125

763.288

755.694

752.841

Specifieke toelichting:

Tijdelijke beperking capaciteit DMO

Als gevolg van de reorganisatie wordt een tijdelijk productieverlies verwacht. De vrijval van het exploitatiebudget wordt aangewend voor investeringen.

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.223.658

939.434

905.446

895.295

879.357

872.753

865.050

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

73.499

   

– 11.538

– 26.076

– 31.476

Stand 1e suppletoire begroting 2013

1.223.658

1.012.933

905.446

895.295

867.819

846.677

833.574

Bijstellen formatie

   

6.400

6.400

7.100

9.000

9.000

Nationaal Militair Museum

   

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

21.506

21.507

27.379

35.283

38.249

Extrapolatie

           

– 94

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

25

– 1.785

– 13.069

– 20.520

– 25.442

Bijstellen vastgoed en energie

   

36.000

35.000

42.000

50.000

50.000

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

Stand ontwerpbegroting 2014

1.223.658

1.012.933

972.277

959.317

934.130

923.340

908.187

Specifieke toelichting:

Bijstellen vastgoed en energie

Met deze maatregel worden de budgetten voor het verbruik van energie en voor instandhouding van vastgoed (gebouwen en terreinen) bijgesteld. Ook wordt als gevolg van de vertraging van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie de ingeboekte besparing gecompenseerd voor het vertraagde gedeelte.

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

178.365

95.502

100.394

100.109

97.806

93.100

92.889

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

6.333

40

       

Stand 1e suppletoire begroting 2013

178.365

101.835

100.434

100.109

97.806

93.100

92.889

Nationaal Militair Museum

   

19.425

8.225

8.225

8.225

8.225

Herschikking Navo budgetten

   

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 2.163

– 2.207

– 3.617

– 3.784

– 2.897

Extrapolatie

           

– 29

Overhevelingen tussen departementen

   

20

20

20

20

 

Stand ontwerpbegroting 2014

178.365

101.835

113.716

102.147

98.434

93.561

94.188

Specifieke toelichting:

Herschikking Navo budgetten

De ramingen voor investeringen (NATO Security & Investment Plan) en exploitatie (Military Budget) zijn verlaagd. De vrijkomende budgetten worden toegevoegd aan de investeringen groot materieel.

Extrapolatie

Met deze mutatie wordt de structurele budgetoverheveling met andere departementen vanaf 2018 geëxtrapoleerd, omdat de overige budgetoverhevelingen reeds tot en met 2017 verwerkt zijn.

Overhevelingen tussen departementen

Het ministerie van Financiën (Belastingdienst) draagt bij aan de ASL-BISL Foundation.

Niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.763.530

1.592.910

1.552.803

1.571.670

1.494.006

1.452.315

1.423.027

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

34.461

40.000

       

Stand 1e suppletoire begroting 2013

1.763.530

1.627.371

1.592.803

1.571.670

1.494.006

1.452.315

1.423.027

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

14.100

17.700

16.700

17.100

17.300

SBK, pensioenen & uitkeringen

   

75.500

– 4.500

700

12.900

21.300

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

7.212

6.951

5.599

5.414

5.101

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Personele (sociale) lasten

   

7.000

10.000

23.000

36.000

47.000

SBK gevolgen maatregelen nota In het belang van Nederland

       

5.300

11.200

31.100

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

700

700

490

560

560

Extrapolatie

           

– 360

Overhevelingen tussen departementen

       

– 11

– 24

– 29

Stand ontwerpbegroting 2014

1.763.530

1.627.371

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

Specifieke toelichting:

SBK, pensioenen en uitkeringen

De bijgestelde raming voor pensioenen en uitkeringen, de hogere uitkeringslasten vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd en de hogere instroom in 2014 in de SBK-regeling als gevolg van vertraging van de reorganisatie worden gefinancierd vanuit het investeringsbudget.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft een budgetoverheveling aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

63.401

168.780

155.388

167.652

189.219

187.388

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

 

– 43.554

– 54.615

– 54.243

– 54.343

– 54.431

– 53.753

Stand 1e suppletoire begroting 2013

0

19.847

114.165

101.145

113.309

134.788

133.635

Nieuwe mutaties

             

Bijstellen formatie

   

– 3.200

– 3.200

– 3.200

– 3.200

– 3.200

Benutten risicovoorziening reorganisatie

   

– 2.500

– 2.500

– 1.500

   

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2012

   

– 42.500

– 39.500

– 38.400

– 37.600

– 37.600

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 35.130

– 37.212

– 36.160

– 41.280

– 47.469

Gedeeltelijke compensatie WUL

   

50.000

       

Uitdelen gedeeltelijke compensatie WUL

   

– 50.000

       

Overhevelingen tussen departementen

   

– 8

– 8

– 12

– 12

– 12

Inzet VPD's

   

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

Personele (sociale) lasten

   

47.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Inzet prijsbijstelling

   

– 30.000

– 32.000

     

Prijsbijstelling 2013

   

79.000

79.000

79.000

79.000

79.000

Maatregelen nota In het belang van Nederland

   

– 38.700

– 100

– 54

695

– 110

Doorwerking verkoopopbrengsten

   

– 48.500

– 38.900

– 46.700

– 45.100

– 45.100

Bijdrage taakstelling voor het rijk van 700 miljoen

         

– 15.000

– 15.000

Extrapolatie

           

– 326

Stand ontwerpbegroting 2014

0

19.847

47.727

43.825

83.383

89.391

80.918

Specifieke toelichting:

Benutten risicovoorziening reorganisatie

De invloed van het bouwprogramma op de voortgang van de reorganisatie heeft een rechtstreeks verband met de maatregelen uit de beleidsbrief 2011. Compensatie wordt gevonden door benutting van een deel van de risicovoorziening.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2012

Vanuit het niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien is het restant van de prijsbijstelling tranche 2012 uitgedeeld aan investeringsprojecten.

Gedeeltelijke compensatie WUL

Vanuit het ministerie van Financiën wordt een gedeelte van de meeruitgaven door de Wet Uniformering Loonbegrip voor 2014 gecompenseerd.

Overhevelingen tussen departementen

Het betreft de budgetoverheveling aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de financiering van het ambtelijk professioneel programma voor de Algemene Bestuursdienst. Tevens is verwerkt de taakstellende besparing vanwege de verlaging van de topinkomens in de publieke sector (maatregel A3).

Inzet VPD’s

De uitgaven voor de inzet van Vessel Protection Detachments gaan deel uitmaken van het nieuwe Budget Internationale Veiligheid en worden derhalve niet afzonderlijk opgenomen in de defensiebegroting.

Prijsbijstelling 2013

De prijsbijstelling tranche 2013 is niet uitgekeerd. Om de stijgende prijzen op te vangen, wordt binnen de defensiebegroting budget vrijgemaakt.

Bijdrage taakstelling € 700 miljoen voor het Rijk

Defensie draagt € 15 miljoen bij aan de taakstelling voor het Rijk van € 700 miljoen.

Licence