Base description which applies to whole site

4.1. Volumes per rang en schaal defensiebreed

In de beleidsbrief 2011 is uiteengezet dat het noodzakelijk is de opbouw van het personeelsbestand aan te passen om de operationele gereedheid en de betaalbaarheid van de defensieorganisatie structureel te verzekeren. Het is hiervoor onder meer van belang dat de absolute omvang van het personeelsbestand wordt verkleind en ook het aandeel van de hogere functies van zowel militairen als burgers wordt verminderd.

De samenstelling van het personeelsbestand van Defensie is vastgelegd in een numerus fixus-kader voor 2016. De omvang van de defensieonderdelen in 2016 is vastgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de beleidsbrief 2011. Vervolgens zijn de hieruit resulterende kaders per rang en schaal getoetst aan de gewenste defensiebrede personeelsopbouw en de financiële kaders.

Hieronder is een tabel opgenomen met defensiebreed de aantallen per rang en schaal. De kwantitatieve en kwalitatieve kaders worden indien nodig geëvalueerd en aangepast. Vanaf 2016 maakt de numerus fixus deel uit van de reguliere bedrijfsvoering bij Defensie. Meer informatie over de personeelsopbouw bij Defensie is te vinden in de beleidsagenda.

De maatregelen uit de nota In het belang van Nederland worden de komende periode concreet uitgewerkt. Derhalve zijn de effecten van de maatregelen, die naar verwachting tot een totale vermindering van tussen de 2.300 en 2.400 arbeidsplaatsen leiden, nog niet verwerkt over de rangen en schalen. Om toch inzicht te geven in het effect op de numerus fixus per 1 januari 2016, is in de onderstaande tabel de verlaging van de aantallen per 1 januari 2016 als aparte regel opgenomen.

Rangen/Schalen

Formatie voor reorganisatie

Verhouding

Formatie na reorganisatie

Verhouding

Totaal burgerpersoneel

       

Schaal 16 t/m 18

35

 

19

 

Schaal 15

46

 

35

 

Schaal 14

107

 

83

 

Schaal 13

275

 

265

 

Schaal 12

743

 

701

 

Schaal 11

1.109

 

1.031

 

Schaal 10

1.389

 

1.204

 

Schaal 9

1.046

 

829

 

Schaal 8

969

 

767

 

Schaal 7

1.442

 

1.163

 

Schaal 6

1.480

 

1.226

 

Schaal 5

2.141

 

1.883

 

Schaal 1 t/m 4

3.224

 

2.943

 

TOTAAL

14.005

21%

12.148

23%

Totaal militair personeel

       

GEN

95

 

60

 

KOL

365

 

291

 

LKOL

1.562

 

1.275

 

MAJ

2.813

 

2.169

 

KAP

3.106

 

2.742

 

LNT

2.490

 

2.195

 

AOO

3.551

 

2.731

 

SM

5.587

 

4.394

 

SGT (1)

12.598

 

10.876

 

SLD / KPL

14.391

 

11.684

 

TOTAAL op functie

46.557

 

38.417

 

Initiële Opleidingen (NBOF)

4.841

 

2.777

 

TOTAAL (inclusief NBOF)

51.398

79%

41.194

77%

Militair personeel bovenbouw

13.973

30%

10.919

28%

Militair personeel onderbouw

18.194

39%

15.813

41%

Militair personeel overig

14.391

31%

11.684

30%

TOTAAL

65.403

100%

53.342

100%

Maatregelen uit de nota In het

belang van Nederland (raming)

   

– 1.137

 

TOTAAL

   

52.205

 
Licence