Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

9.235,5

241,2

Stand vastgestelde begroting 2015

 

9.235,5

241,2

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

8.953,5

265,8

         

– Mutaties Miljoenennota 2016 (uitkomst 2015)

 

– 198,0

6,1

– Belangrijkste mutaties 2e suppletoire begroting

     
         

1.

CAO loonakkoord

     
 

– Hoofdstuk XII

div.

3,6

 
 

– Infrastructuurfonds

26

5,0

 
 

– Deltafonds

26

1,1

 
 

– Aandeel IenM

98

– 1,7

 
 

– Aandeel Financïën

99

– 8,0

 
 

– Aandeel Financiën (kasschuif)

99

– 1,9

 

2.

Caribisch Nederland

13

– 5,7

 

3.

Decentralisatie Bodemsanering PF/GF

13

– 14,7

 

4.

GSM-R interferentie

16

– 9,0

 

5.

Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

17

– 3,5

 

6.

Rijksvastgoedbedrijf tariefsverlaging

98

– 12,7

12,7

 

– KNMI

23

0,7

 
 

– ILT

24

0,8

 
 

– RWS

26

7,6

 
 

– Bestuurskern

98

2,9

 
 

– Bestuurskern (SSC-ICT)

98

0,7

 

7.

Intelligente Transport Systemen (ITS)

14

3,3

 
   

26

– 3,3

 

8.

ANVS

div.

– 3,2

1,5

9.

HGIS

div.

– 1,2

 

10.

Diversen

div.

3,0

0,8

Stand 2e suppletoire begroting

 

8.719,3

286,9

Toelichting

1. CAO loonakkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2. Caribisch Nederland (drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit)

In het kader van de drink- en afvalwatervoorzieningen in Caribisch Nederland doet IenM een bijdrage van € 4,9 miljoen in 2015 aan het BES-fonds. Daarnaast wordt de IenM bijdrage aan de afbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire van € 0,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties), dat een zelfde aandeel financiert.

3. Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds

In het kader van het meerjarenprogramma Bodem wordt € 14,7 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het betreft de rijksbijdrage aan het knelpunt Rotterdam Havengebied, de bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland, de aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel, de aanpak van IBC-locaties in Utrecht, het Amsterdamse gasfabriekenprogramma en de Volgermeerpolder.

4. GSM-R Interferentie en klimaat

Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie is € 9,0 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.

5. Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

Bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is er sprake van € 3,5 miljoen lagere uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal ingediende claims bij het Schadeschap Schiphol dan verwacht en een lagere realisatie op het project Aankoop en sloop van woningen binnen de veiligheid- en geluidsloopzones zoals vastgesteld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

6. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf

Door een teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf als gevolg van een tariefsverlaging, zijn er hogere ontvangsten op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf van € 12,7 miljoen, heeft € 0,7 miljoen betrekking op de huisvestingkosten van het KNMI, € 0,8 miljoen op ILT, € 7,6 miljoen op RWS en € 3,6 miljoen op de Bestuurskern waarvan € 0,7 miljoen wordt verrekend met BZK in verband met onderhuur door Rijksbrede SSO SSC-ICT.

7. Intelligente Transport Systemen (ITS)

Ten behoeve van het Beter Benutten project Intelligente Transport Systemen (ITS) wordt voor het jaar 2015 € 3,2 miljoen kasbudget overgeboekt van het Infrastructuurfonds artikel 12 Hoofdwegennet naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.

8. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Er is sprake van een onderschrijding op de budgetten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement en artikel 97 Algemeen departement, als gevolg van vertraging met het invullen van openstaande vacatures op een toegestane capaciteitsuitbreiding van de ANVS. Daarnaast zijn er ontvangsten van € 1,5 miljoen in het kader van de Kernenergiewet.

9. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Bij 1e suppletoire 2015 heeft Buitenlandse Zaken vanuit de HGIS middelen, IenM gecompenseerd voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama. De afwikkeling hiervan valt € 1,2 miljoen lager uit dan geraamd. IenM boekt vanuit artikel 19 Klimaat het overschot terug naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van HGIS.

Licence