Base description which applies to whole site

4.1. Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2014 kort toegelicht.

De algemene mutaties

De meest voorkomende mutaties die op alle overige artikelen van toepassing zijn, worden hieronder toegelicht. Daarna worden de specifieke mutaties per artikel nader toegelicht.

Reguliere formatiewijzigingen

De reguliere formatiewijzigingen bestaan voornamelijk uit het verwerken van de intensiveringen als gevolg van de Beleidsbrief uit 2011 en een aantal overhevelingen tussen de defensieonderdelen. Er is slechts sprake van een zeer beperkt aantal andere mutaties.

Prijsbijstelling 2013 en 2014

Dit betreft het exploitatiedeel van de prijsbijstelling 2013 en 2014.

Loonbijstelling 2013

Vanuit Nominaal en Onvoorzien wordt de loonbijstelling tranche 2013, inclusief de aanvulling voor het tekort Compensatie Loon en Sociale lasten (CLS) en de post veteranen pensioenen toegevoegd.

Herschikking tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse mutaties waarbij de taken met de bijbehorende budgetten overgeheveld worden tussen de defensieonderdelen. Veel van deze mutaties zijn de meerjarige doorwerking van de in de eerste suppletoire begroting 2013 opgenomen mutaties. Zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land van de DMO naar het CLAS (€ 19,4 miljoen) en voor onderhoud van de helikopter (NH-90) van het CLSK naar de DMO (€ 6 miljoen), en de budgetten voor personeelszorg (€ 17 miljoen) van het centraal apparaat naar het CDC. Tevens is het langer aanhouden van de Gulfstream verwerkt.

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW)

De budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader zijn overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 28 miljoen).

Ontvlechting wervingsbudgetten

De budgetten voor werving zijn van de defensieonderdelen overgeheveld naar het CDC.

Veteranen pensioenen en schadeloosstelling

Om de gevolgen van de Veteranenwet en de schadeloosstelling te bekostigen was een reservering opgenomen van € 7,2 miljoen. Deze reservering wordt nu aangewend voor de financiering van de uitvoering van deze regelingen. Hiervoor worden de budgetten structureel toegevoegd aan de (niet-)beleidsartikelen 8, 9 en 10.

Bijdrage vanuit het BIV

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BH&OS is voor 2015 € 293,4 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 173,9 miljoen voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties (artikel 1 Inzet). Aan BZ en BH&OS staat € 60 miljoen ter beschikking voor activiteiten op het terrein van hervorming van de veiligheidssector, bescherming van civiel personeel in fragiele staten, rechtsstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Dit wordt jaarlijks overgeheveld naar BH&OS en BZ. Het overige budget van € 59,5 miljoen is bestemd voor de operationele commando’s en het CDC, voor de inzet van VPD’s en het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden, het leveren van civiele militaire capaciteit en luchttransport, inzet vanuit de Kmar-pool en de nazorg voor de uitgezonden militairen.

Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 59,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van de internationale vrede en veiligheid. Het betreft € 8 miljoen voor de inzet van VPD’s (artikel 1), € 8,9 miljoen voor training en capaciteitsopbouw (artikel 2 en 3), € 6 miljoen voor civiel-militaire capaciteiten (artikel 3), € 22 miljoen voor luchttransport (artikel 4), € 4,6 miljoen voor de KMar pool (artikel 5) en € 10 miljoen voor nazorg (artikel 8).

Begrotingsoverleg augustus 2014

Het kabinet heeft besloten om extra geld vrij te maken voor Defensie. Het gaat om € 50 miljoen in 2015, € 150 miljoen in 2016 en vanaf 2017 € 100 miljoen per jaar. Het extra geld stelt Defensie in staat maatregelen te nemen om de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te verbeteren en om te investeren in de verdere versterking en vernieuwing van capaciteiten:

 • Helikopters: Vanwege het achterblijven van de NH90-capaciteit neemt Defensie voor de transporttaken extra Cougar-helikopters opnieuw in gebruik. Dit in aanvulling op de huidige acht Cougar-toestellen. Ook breidt Defensie de Chinook-capaciteit uit. Tevens investeert Defensie in een multidisciplinaire helikoptersimulator waarmee, voor alle Nederlandse helikoptertypen, complexe missies kunnen worden geoefend;

 • Bushmasters: Defensie schaft twintig extra Bushmaster-pantservoertuigen aan voor de verbetering van het voortzettingsvermogen van het Commando Landstrijdkrachten, het Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers;

 • Tactische UAV korte afstand: De informatie die wordt vergaard met onbemande systemen is van grote waarde voor de commandant te velde. Daarom investeert Defensie in de nieuwste generatie tactische onbemande luchtsystemen. Hiermee beschikken grondtroepen over betere en real time informatie;

 • Nieuwe generatie CBRN bescherming: Defensie investeert in een nieuwe generatie CBRN-uitrusting voor de individuele militair. Deze uitrusting beschermt tegen de modernste stoffen, waardoor slagvaardig optreden mogelijk blijft;

 • Cyber: Defensie investeert verder in de kennis en deskundigheid van haar personeel, in relevante opleidingen, cyberwapens, detectiesystemen, een cyberlaboratorium en in capaciteit ten behoeve van datavergaring en analyse;

 • Inzetvoorraden: De munitievoorraden voor belangrijke zee-, land- en luchtwapensystemen, zoals onderzeeboten, LC-fregatten en de Apache-helikopter worden verder aangevuld;

 • Reservedelen: Om het voortzettingsvermogen van eenheden te verbeteren wordt de reservedelenvoorraad verder aangevuld. Voor 2016 zijn bovendien incidenteel extra middelen gereserveerd voor munitie en reservedelen.

 • Versterken kennisbasis: Defensie investeert in specialistische functies op relevante plekken (smart buyers/specifiers). Dit vergroot de effectiviteit van Defensie, zowel operationeel als bestuurlijk;

 • Joint ISR: Moderne wapensystemen, zoals LC-fregatten, F-35 jachtvliegtuigen en onbemande luchtsystemen, verzamelen en verwerken steeds grotere hoeveelheden informatie. Ook in de toekomst moet Defensie in staat blijven de informatie van uiteenlopende systemen bijeen te brengen, te verwerken en te analyseren. Defensie investeert daarom in de benodigde personele deskundigheid en in systemen die dergelijke data-analyse mogelijk maken;

 • Versterken Command & Control: Operationele samenwerking, nationaal en internationaal, is essentieel. Defensie investeert in meer en betere middelen die de mogelijkheden van «genetwerkt militair optreden» vergroten;

 • Inlichtingen en veiligheid (I&V): Om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar Inlichtingen & Veiligheids informatie over risicogebieden en (potentiële) inzetgebieden is het essentieel dat Defensie zelf inlichtingen kan vergaren en verwerken. Hiervoor wordt de MIVD versterkt met daarvoor relevante personele capaciteit en wordt daarnaast onder andere geïnvesteerd in specialistische IV/ICT.

 • Een beperkt deel van het extra budget wordt vrijgemaakt om enkele knelpunten weg te nemen die het personeel ervaart in de bedrijfsvoering. Dit betreft verbeteringen op het gebied van infrastructuur, zoals legering, en IV/ICT-ondersteuning zoals selfservice faciliteiten.

Maatregelen (bedragen in M€)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

Helikopters

10,8

19,8

11,6

23,5

27,5

22,7

16,8

61,5

55,1

57,1

6,1

Bushmasters

10,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Tactische UAV korte afstand

0,0

1,9

10,3

6,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Nieuwe generatie CBRN-bescherming

6,4

15,0

2,0

               

Cyber

5,0

7,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Inzetvoorraden

8,2

7,2

46,9

50,3

48,7

55,5

39,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Versterken kennisbasis

 

1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Joint ISR

 

5,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Versterken Command & Control

4,0

4,6

7,0

3,9

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Inlichtingen en veiligheid (I&V)

6,5

12,9

8,0

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Beschikbaar voor aanvullende investeringen

 

40,0

       

20,0

15,0

20,0

20,0

70,0

Inzetvoorraad optimaliseren

 

10,0

                 

Aanvullende kapitale munitie

 

20,0

                 

Versterken IV/ICT-ondersteuning

 

2,0

                 

Verbeteren infrastructuur

 

3,2

                 

Totaal

50,9

151,4

101,1

102,7

99,5

101,5

99,6

100,5

99,1

101,1

100,1

Specifieke toelichting per artikel

Artikel 1 Inzet uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

177.246

6.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

242.124

         

Stand 1e suppletoire begroting 2014

177.246

248.374

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

Nieuwe mutaties

   

       

Cyberconferentie

   

3.000

       

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

126

82

82

82

81

Financiering vanuit het BIV

   

293.350

250.000

250.000

250.000

250.000

Doorwerking ontvangsten inzet VPD's

   

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Stand ontwerpbegroting 2015

177.246

248.374

304.026

257.632

257.632

257.632

257.631

Cyberconferentie

In 2015 wordt een internationale Cyber conferentie door Nederland georganiseerd. Een deel van het benodigde bedrag is gefinancierd vanuit van HGIS budget (€ 3 miljoen).

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

711.618

694.784

681.606

674.206

670.248

664.509

664.083

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

26.550

3.907

       

Stand 1e suppletoire begroting 2014

711.618

721.334

685.513

674.206

670.248

664.509

664.083

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

4.100

– 100

2.100

400

900

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

7.197

6.871

6.707

6.565

6.442

Loonbijstelling tranche 2013

   

1.508

1.485

1.477

1.476

1.476

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 508

– 1.179

– 1.160

– 990

– 1.068

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

7.500

       

Ontvlechting wervingsbudgetten

   

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. oefeningen

   

– 4.450

– 4.450

– 4.450

– 4.450

– 4.450

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

280

560

560

560

Begrotingsoverleg: Inzetvoorraad optimaliseren

     

3.000

     

Stand ontwerpbegroting 2015

711.618

721.334

696.160

675.413

670.782

663.370

663.243

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

1.155.056

1.105.853

1.079.988

1.056.237

1.045.202

1.050.115

1.051.273

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

57.875

         

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.155.056

1.163.728

1.079.988

1.056.237

1.045.202

1.050.115

1.051.273

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

3.500

– 3.900

– 2.600

– 4.500

– 3.600

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

5.493

5.480

5.512

5.603

5.529

Loonbijstelling tranche 2013

   

4.800

4.500

4.400

4.550

4.500

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

20.971

26.803

29.015

26.909

27.649

Bijstellen Materiële exploitatie

   

14.200

19.300

27.100

27.700

26.800

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

9.300

       

Ontvlechting wervingsbudgetten

   

– 6.800

– 6.800

– 6.800

– 6.800

– 6.800

Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage BIV

   

– 10.450

– 10.450

– 10.450

– 10.450

– 10.450

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

327

653

653

653

Begrotingsoverleg: Joint ISR

     

1.560

1.560

1.560

1.560

Begrotingsoverleg: Inzetvoorraad optimaliseren

     

3.000

     

Stand ontwerpbegroting 2015

1.155.056

1.163.728

1.121.002

1.096.057

1.093.592

1.095.340

1.097.114

Bijstellen materiële exploitatie

De exploitatiereeksen van de projecten Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), Counter -Improvised Explosive Devices (C-IED) en het pantservoertuig Boxer zijn meerjarig bijgesteld.

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

651.319

638.348

636.271

633.177

630.576

616.544

616.641

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

11.179

         

Stand 1e suppletoire begroting 2014

651.319

649.527

636.271

633.177

630.576

616.544

616.641

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

– 1.600

– 5.400

– 7.700

– 1.100

– 500

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

10.082

9.812

9.549

9.505

9.158

Loonbijstelling tranche 2013

   

1.007

969

964

964

963

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 5.222

– 6.489

– 6.522

– 6.320

– 6.728

Bijstellen Materiële exploitatie

   

23.280

22.520

21.313

23.936

20.263

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

5.100

       

Ontvlechting wervingsbudgetten

   

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. luchttransport

   

– 22.000

– 22.000

– 22.000

– 22.000

– 22.000

Begrotingsoverleg: Helikopters

   

2.090

4.275

4.275

14.327

14.327

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

233

467

467

467

Begrotingsoverleg: Joint ISR

     

120

120

120

120

Begrotingsoverleg: Inzetvoorraad optimaliseren

     

4.000

     

Stand ontwerpbegroting 2015

651.319

649.527

644.308

636.517

626.342

631.743

628.011

Bijstellen materiële exploitatie

Dit betreft de herschikking van de instandhoudingsbudgetten van de KDC-10 en de C-130 van de DMO naar het CLSK.

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

328.658

311.529

307.514

302.224

300.728

300.286

299.955

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

16.989

952

Stand 1e suppletoire begroting 2014

328.658

328.518

308.466

302.224

300.728

300.286

299.955

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

3.400

2.400

2.800

800

1.500

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

1.286

1.207

1.192

1.192

1.180

Loonbijstelling tranche 2013

   

745

733

731

730

730

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 25

– 18

– 20

– 20

 

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

2.700

       

Ontvlechting wervingsbudgetten

   

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage BIV

   

– 4.600

– 4.600

– 4.600

– 4.600

– 4.600

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

233

467

467

467

Stand ontwerpbegroting 2015

328.658

328.518

311.472

301.679

300.798

298.355

298.732

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

1.019.656

1.193.654

1.346.677

1.388.729

1.438.241

1.420.349

1.538.298

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 70.848

5.124

7.473

2.198

– 1.481

– 1.424

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.019.656

1.122.806

1.351.801

1.396.202

1.440.439

1.418.868

1.536.874

Nieuwe mutaties

   

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

   

9.479

106.429

131.557

155.911

125.983

Benutten risicovoorziening

   

8.600

3.200

3.200

3.200

2.000

Doorwerking verkoopopbrengsten

   

5.999

32.900

44.400

74.800

24.600

AWBZ kosten MODS

   

– 2.500

0

0

0

0

Participatiewet

   

– 1.200

0

0

0

0

Veteranenwet en schadeloosstelling

   

– 3.400

– 4.600

– 6.100

– 4.500

– 2.100

Bureau Reservisten

   

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Bijstellen Materiële exploitatie

   

– 14.700

– 19.800

– 27.600

– 28.200

– 27.300

Bijstellen formatie

   

– 4.000

– 2.400

– 1.300

– 500

– 500

Oplossing restantproblematiek

   

6.700

7.800

Transitiekosten sourcing

   

– 11.900

– 3.200

– 3.200

– 3.200

– 2.000

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

19.400

54.050

55.700

56.000

57.900

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 4.045

– 3.476

– 3.393

– 3.639

233

Interne herschikking

   

– 3.600

Risicovoorziening ICT projecten

   

– 11.000

– 10.400

– 3.000

Begrotingsoverleg: Helikopters

   

8.600

15.400

7.100

6.800

10.800

Begrotingsoverleg: Bushmasters

   

10.000

500

500

500

500

Begrotingsoverleg: Tactische UAV korte afstand

   

1.900

10.300

6.600

4.500

Begrotingsoverleg: Inzet voorraden

   

8.200

7.200

46.900

50.300

48.700

Begrotingsoverleg: Joint ISR

   

1.000

1.000

1.000

1.000

Begrotingsoverleg: Delta maatregelen

   

– 875

– 1.345

– 1.150

– 2.750

350

Begrotingsoverleg: Nieuwe generatie individuele CBRN

   

6.400

15.000

2.000

Begrotingsoverleg: Nader te verdelen

     

1.000

     

Begrotingsoverleg: Aanvullende kapitale munitie

     

20.000

     

Opdracht Voorzien in infrastructuur

   

23.100

59.880

8.280

– 8.700

– 7.800

Interne herschikking

   

3.600

Doorwerking verkoopopbrengsten

   

22.300

2.400

1.700

– 14.700

– 13.700

Leenconstructie Schiphol

   

6.300

6.200

6.100

6.000

5.900

Herschikking vastgoed

   

– 10.000

       

Doorwerking overige ontvangsten (NCIA)

   

900

1.080

480

   

Begrotingsoverleg: Joint ISR

     

3.000

     

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

     

5.000

     

Begrotingsoverleg: Nader te verdelen

     

39.000

     

Begrotingsoverleg: Verbeteren infrastructuur

     

3.200

     

Opdracht Voorzien in ICT

   

24.058

26.458

23.358

12.158

8.758

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

Prijsbijstelling tranche 2014

   

600

800

600

400

400

Risicovoorziening ICT projecten

   

11.000

10.400

3.000

Begrotingsoverleg: Cyber wapens

   

5.000

7.000

9.000

9.000

9.000

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

   

5.000

5.200

5.300

400

400

Begrotingsoverleg: Versterken Command & Control

   

4.000

4.600

7.000

3.900

500

Begrotingsoverleg: Versterken IV/ICT-onderdelen

     

2.000

     

Stand ontwerpbegroting 2015

1.019.656

1.122.806

1.408.438

1.590.769

1.603.634

1.578.237

1.663.815

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

1.502.118

1.499.218

1.529.518

1.542.318

1.555.418

1.569.318

1.570.118

1.589.318

1.590.718

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

– 1.424

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.500.694

1.497.794

1.528.094

1.540.894

1.553.994

1.567.894

1.568.694

1.587.894

1.589.294

Nieuwe mutaties

                 

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

93.083

93.283

101.683

110.133

110.333

110.483

110.583

110.833

110.833

Benutten risicovoorziening

                 

Doorwerking verkoopopbrengsten

                 

AWBZ kosten MODS

                 

Participatiewet

                 

Veteranenwet en schadeloosstelling

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

Bureau Reservisten

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Bijstellen Materiële exploitatie

– 27.100

– 26.900

– 26.900

– 26.900

– 26.900

– 26.900

– 26.900

– 26.900

– 26.900

Bijstellen formatie

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Oplossing restantproblematiek

                 

Transitiekosten sourcing

                 

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

57.200

57.200

57.300

57.350

57.550

57.700

57.800

58.050

58.050

Herschikking tussen defensieonderdelen

233

233

233

233

233

233

233

233

233

Interne herschikking

                 

Risicovoorziening ICT projecten

                 

Begrotingsoverleg: Helikopters

6.000

100

53.100

55.100

57.100

6.100

6.100

6.100

6.100

Begrotingsoverleg: Bushmasters

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Begrotingsoverleg: Tactische UAV korte afstand

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Begrotingsoverleg: Inzet voorraden

55.500

39.500

800

800

800

800

800

800

800

Begrotingsoverleg: Joint ISR

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Begrotingsoverleg: Delta maatregelen

– 1.650

20.250

14.250

20.650

18.650

69.650

69.650

69.650

69.650

Begrotingsoverleg: Nieuwe generatie individuele CBRN

                 

Opdracht Voorzien in infrastructuur

5.800

5.700

5.600

5.500

5.400

5.300

5.200

5.100

5.000

Interne herschikking

                 

Doorwerking verkoopopbrengsten

                 

Leenconstructie Schiphol

5.800

5.700

5.600

5.500

5.400

5.300

5.200

5.100

5.000

Herschikking vastgoed

                 

Doorwerking overige ontvangsten (NCIA)

                 

Begrotingsoverleg: Joint ISR

                 

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

                 

Opdracht Voorzien in ICT

8.758

8.758

8.758

8.758

8.758

8.758

8.758

8.758

8.758

Herschikking tussen defensieonderdelen

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

– 1.542

Prijsbijstelling tranche 2014

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Risicovoorziening ICT projecten

                 

Begrotingsoverleg: Cyber wapens

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Begrotingsoverleg: Versterken Command & Control

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Stand ontwerpbegroting 2015

1.608.335

1.605.535

1.644.135

1.665.285

1.678.485

1.692.435

1.693.235

1.712.585

1.713.885

Risicovoorziening ICT projecten

Voor de mogelijke risico’s in de lopende ICT projecten is een risicovoorziening opgenomen.

Doorwerking verkoopopbrengsten

De verkoopopbrengsten laten door een aantal recente ontwikkelingen een positief resultaat zien ten opzichte van de conservatief geraamde opbrengsten. Deze ontvangsten verhogen het kader van investeringen. In deze ramingen zijn onder meer de Zr. Ms. Amsterdam en CV-90 als zekere (100%) opbrengst geraamd gezien de status van de contractonderhandelingen.

Leenconstructie Schiphol

Het budget voor de leenconstructie Schiphol wordt vanuit exploitatie overgeheveld naar investeringen infrastructuur, om hiermee uniformiteit te krijgen met de andere leenconstructies binnen de infrastructuur.

Herschikking vastgoed

Vanuit investeringen infrastructuur is budget overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de problematiek van het budgettekort voor de instandhouding van het vastgoed op te lossen.

Doorwerking ontvangsten NCIA

De doorwerking van ontvangsten op de uitgaven heeft betrekking op de bijgestelde ontvangsten door de bijdrage van de gemeente Den Haag voor de uitbreiding van het NATO Communications and Information Agency (NCIA).

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

853.972

815.316

758.354

765.851

758.542

755.258

741.046

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

– 20.438

– 588

– 588

– 588

– 588

– 588

Stand 1e suppletoire begroting 2014

853.972

794.878

757.766

765.263

757.954

754.670

740.458

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

– 700

2.700

2.900

2.800

2.900

Prijsbijstelling tranche 2013 en 2014

   

22.247

21.961

21.489

21.650

20.494

Loonbijstelling tranche 2013

   

830

802

799

782

782

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

1.600

       

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 16.231

– 21.267

– 23.408

– 21.368

– 25.156

Bijstellen Materiële exploitatie

   

– 23.280

– 22.520

– 21.313

– 23.936

– 20.263

Begrotingsoverleg: Helikopters

   

110

225

225

1.839

1.839

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

43

85

85

85

Begrotingsoverleg: Joint ISR

     

85

85

85

85

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

   

58

100

100

100

100

Stand ontwerpbegroting 2015

853.972

794.878

742.400

747.392

738.916

736.707

721.324

Bijstellen materiële exploitatie

Dit betreft de herschikking van de instandhoudingsbudgetten van de KDC-10 en de C-130 van de DMO naar het CLSK.

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

1.040.029

972.277

959.668

943.595

938.580

924.526

916.345

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

97.614

95

925

1.695

1.695

1.695

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.040.029

1.069.891

959.763

944.520

940.275

926.221

918.040

Reguliere formatiewijzigingen

   

– 4.300

4.600

1.800

400

– 3.200

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

20.220

19.039

18.781

18.489

18.348

Loonbijstelling tranche 2013

   

1.837

1.800

1.788

1.788

1.788

Budgetontvlechting ontslagbescherming (UKW-4)

   

1.800

       

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

29.930

20.901

16.375

13.098

12.424

Leenconstructie Schiphol

   

– 6.300

– 6.200

– 6.100

– 6.000

– 5.900

Transitiekosten sourcing

   

11.900

3.200

3.200

3.200

2.000

Herschikking vastgoed

   

10.000

       

Ontvlechting wervingsbudgetten

   

16.700

16.700

16.700

16.700

16.700

Veteranenwet en schadeloosstelling

   

6.100

7.300

8.800

7.200

4.800

Correctie defensiebegroting i.v.m. nog te ontvangen bijdrage BIV

   

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

Begrotingsoverleg: Helikopters

         

534

534

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

63

125

125

125

Begrotingsoverleg: Joint ISR

     

75

75

75

75

Stand ontwerpbegroting 2015

1.040.029

1.069.891

1.037.650

1.001.998

991.819

971.830

955.734

Leenconstructie Schiphol

Het budget voor de leenconstructie Schiphol wordt vanuit exploitatie overgeheveld naar investeringen infrastructuur, om hiermee uniformiteit te krijgen met de andere leenconstructies binnen de infrastructuur.

Transitiekosten sourcing

Dit betreft de verwachte transitiekosten voor de uitbesteding van de cateringdiensten (UCD) en kosten van de projectorganisatie, die de omschakeling zal begeleiden voor het Defensie-brede bewakings en beveiligingssysteem (DBBS).

Herschikking vastgoed

Vanuit investeringen infrastructuur is budget overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de problematiek van het budgettekort voor de instandhouding van het vastgoed op te lossen.

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

100.566

113.716

102.147

98.434

93.561

94.188

94.176

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

876

         

Stand 1e suppletoire begroting 2014

100.566

114.592

102.147

98.434

93.561

94.188

94.176

Prijsbijstelling tranche 2013 + 2014

   

4.117

3.817

3.649

3.715

3.634

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 7.504

– 6.404

– 1.804

– 1.649

– 1.843

Bijstellen Materiële exploitatie

   

500

500

500

500

500

Veteranenwet en schadeloosstelling

   

500

500

500

500

500

EU voorzitterschap

   

2.200

2.500

     

Bureau reservisten

   

500

500

500

500

500

Stand ontwerpbegroting 2015

100.566

114.592

102.460

99.847

96.906

97.754

97.467

Bureau reservisten

In de Defensiestaf is een bureau reservisten opgenomen. Dit bureau bestaat voornamelijk uit reservisten en heeft totaal een sterkte van ongeveer vijf vte’n.

EU Voorzitterschap

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 zal Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap bekleden van de Raad van de Europese Unie. Tijdens het voorzitterschap worden diverse activiteiten georganiseerd, uiteenlopend van ministeriële vergaderingen tot ambtelijke overleggen en seminars. De kosten voor projectvoering en activiteiten ten behoeve van het EU Voorzitterschap worden gefinancierd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

1.658.703

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

1.460.319

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

– 95.721

23.514

– 11.443

– 11.459

– 11.457

– 11.462

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.658.703

1.602.594

1.627.035

1.535.341

1.525.006

1.534.542

1.448.857

Nieuwe mutaties

             

Reguliere formatiewijzigingen

   

– 400

2.100

2.000

1.700

2.500

Prijsbijstelling tranche 2013

   

468

398

359

365

357

Loonbijstelling tranche 2013

   

6.825

6.439

6.221

6.039

5.585

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 15.274

– 7.331

– 5.539

– 2.479

– 1.919

Ontvlechting ontslagbescherming

   

– 28.000

       

Veteranenwet en schadeloosstelling

   

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Participatiewet

   

1.200

       

AWBZ kosten

   

2.500

       

Begrotingsoverleg: Versterken kennisbasis

     

327

653

653

653

Begrotingsoverleg: Versterken I&V capaciteit (basis op orde)

   

1.417

2.600

2.600

2.600

2.600

Stand ontwerpbegroting 2015

1.658.703

1.602.594

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 incl NvW

0

46.727

– 7.175

32.383

38.391

29.918

38.157

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

 

18.860

110.655

109.787

109.857

108.932

109.383

Stand 1e suppletoire begroting 2014

0

65.587

103.480

142.170

148.248

138.850

147.540

Nieuwe mutaties

             

EU voorzitterschap

   

– 2.200

– 2.500

     

Prijsbijstelling tranche 2013

   

– 47.001

– 79.000

– 78.999

– 79.001

– 79.000

Prijsbijstelling tranche 2014

   

– 47.000

– 47.000

– 47.000

– 47.000

– 47.000

Loonbijstelling tranche 2013

   

– 15.092

– 14.518

– 14.260

– 14.055

– 13.600

Benutten risicovoorziening

   

– 8.600

– 3.200

– 3.200

– 3.200

– 2.000

Herschikking tussen defensieonderdelen

   

– 550

 

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Oplossing restantproblematiek

       

– 6.700

 

– 7.800

Veteranenwet en schadeloosstelling

   

– 7.200

– 7.200

– 7.200

– 7.200

– 7.200

Inzet VPD's

   

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

Correctie begroting door toevoeging BIV

   

59.500

59.500

59.500

59.500

59.500

Stand ontwerpbegroting 2015

0

65.587

27.337

40.252

40.389

37.894

40.440

Benutten risicovoorziening reorganisatie gerelateerde tegenvallers

Ten behoeve de transitiekosten voor de projecten Uitbesteding Cateringdiensten Defensie en het Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem (DBBS) wordt de risicoreservering aangewend. In 2015 is deze echter niet volledig dekkend. Het restant van de behoefte wordt opgenomen in de restproblematiek formatie.

Licence