Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.6 Overzichtsconstructie Milieu

In de ministerraad van 24 augustus 2001 is besloten om vanaf de begroting 2003 een Overzichtsconstructie Milieu op te nemen als vervanging van het Milieuprogramma. Dit is een overzicht waarin informatie bijeen wordt gebracht van (onderdelen van) beleidsartikelen van verschillende begrotingen met een milieudoelstelling. In de overzichtsconstructie zijn beleidsartikelen van de verschillende departementen opgenomen, exclusief de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Baten- en Lastendiensten, die overwegend een uitvoerend karakter hebben.

Het opnemen van een overzichtsconstructie door een daartoe aangewezen Minister dient louter een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid op een beleidsterrein zichtbaar gemaakt in één begroting of jaarverslag, ook al wordt het beleid door meerdere ministers ontwikkeld en/of uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

De Overzichtsconstructie Milieu is opgezet volgens de vigerende Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften. Er wordt een overzicht gegeven van alle met milieubeleid in verband staande artikelen en onderdelen bij IenM en andere ministeries. Begrotingsprestaties en -bedragen worden niet opgenomen; in de begroting van de andere ministeries kan de precieze invulling van de beleidsartikelen worden teruggevonden.

De Overzichtsconstructie Milieu kent primair een thematische indeling waarbij is uitgegaan van de kerntaken van het milieubeleid bij het Ministerie van IenM:

 • 1. Klimaatverandering en luchtkwaliteit

 • 2. Duurzaam produceren

 • 3. Verminderen van risico’s van stoffen, straling en GGO’s

 • 4. Versterken van het internationale milieubeleid

 • 5. Leefomgevingskwaliteit

Aangezien een artikelonderdeel kan bijdragen aan meerdere taken, komen sommige onderdelen in de overzichtsconstructie op meerdere plaatsen voor. De overzichtsconstructie bevat geen andere informatie dan in de individuele begrotingen is terug te vinden. De kwaliteit van de informatie is daarom direct afhankelijk van de informatie die is opgenomen in de afzonderlijke departementale begrotingen.

Niet alle ministeries hebben specifieke beleidsdoelstellingen op milieugebied of de milieubijdrage is niet expliciet ondergebracht in een artikelonderdeel:

 • III Algemene Zaken (AZ)

  Algemene Zaken heeft geen specifieke beleidsdoelstellingen op het milieugebied en ook geen significante milieu-uitgaven.

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

  In het kader van wetenschapsbeleid heeft OCW geen taken en specifieke doelen ten aanzien van milieubeleid. OCW oormerkt geen subsidies of begrotingsbedragen aan milieubeleid.

  ontvangstenoverzicht in bijlagen van de Mlnennota. Er mag overigens geen relatie gelegd worden tussen fiscale ontvangsten en milieu-uitgaven; milieugerelateerde fiscale ontvangsten zijn uit hun aard niet geoormerkt voor milieu-uitgaven.

 • IX Financiën en Nationale Schuld (Fin)

  Financiën heeft geen specifieke beleidsdoelstellingen op het milieugebied en ook geen significante milieu-uitgaven. Voor de volledigheid is voor de fiscale ontvangsten uit de diverse vergroeningsmaatregelen wel een verwijzing in de OCM opgenomen naar het desbetreffende

 • X Defensie (Def)

  Defensie heeft niet zichtbare milieu-uitgaven in investerings- en exploitatiebudgetten. Deze niet zichtbare uitgaven betreffen onder andere de (meer)kosten voor inkoop van groene stroom, meerkosten voor duurzaam bouwen en energie-efficiënte apparaten en voertuigen, het bodemsaneringsprogramma en energiebesparende maatregelen in gebouwen en op militaire compounds.

 • XVIII Wonen en Rijksdienst (WenR)

  Gemeentes en Provincies ontvangen van het Rijk verschillende bijdragen voor milieu. Deels staan die uitgaven op de betreffende departementale begrotingen (specifieke- of verzameluitkering) en deels maken zij onderdeel uit van het Gemeente- (B) en/of het Provinciefonds (C) (algemene, integratie- of decentralisatieuitkering). De Minister voor Wonen en Rijksdienst is Fondsbeheerder voor beide fondsen; de Staatssecretaris van Financiën is medefondsbeheerder.

  Daarnaast is de Minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor het beleid en de kaders op het terrein van de bedrijfsvoering van de rijksdienst. Dit betreft onder meer duurzame faciliteiten, duurzame huisvesting en ict, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen. De uitgaven hiervoor maken onderdeel uit van de begrotingen van departementen zelf.

  De rijksuitgaven in het kader van het stedenbeleid zijn opgenomen in de begrotingen van Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur en Milieu en maken onderdeel uit van het extracomptabel overzicht stedenbeleid. De Minister voor Wonen en Rijksdienst is programmaminister voor het stedenbeleid.

Taak 1: Klimaatverandering en luchtkwaliteit

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam onderdeel

XVIII

WenR

2

1

Energie en bouwkwaliteit

VII

BZK

9

9.1

Energiebesparing Rijkshuisvesting

XII

IenM

15

15.01

Openbaar vervoer

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

14

14.01

Netwerk

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

23

23.01

Meteorologie en seismologie

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

20

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

19

19.01

Klimaat

XIII

EZ

14

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

XIII

EZ

16

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastingontvangsten

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven

Taak 2: Duurzaam produceren

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam onderdeel

XVII

BHOS

2

2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

VII

BZK

9

9.1

Een goed functionerende internationale rechtsorde

XII

IenM

11

11.02

Waterveiligheid

XII

IenM

12

12.01

Waterkwaliteit

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

21

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

XII

IenM

21

21.05

Duurzame Productketens

XII

IenM

21

21.06

Natuurlijk kapitaal

XIII

EZ

16

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XIII

EZ

18

 

Natuur en Regio

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven

Taak 3: Verminderen van risico’s van stoffen, straling en GGO’s

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam onderdeel

VI

VenJ

36

2

Contraterrorisme en Nationale Veiligheid

XII

IenM

22

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

22

22.01

Veiligheid chemische stoffen

XII

IenM

22

22.02

Veiligheid GGO’s

XII

IenM

22

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

XIII

EZ

16

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XV

SZW

1

 

Subsidies, bekostiging en opdrachten

XV

SZW

6

 

Inkomensoverdrachten

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastingontvangsten

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven

Taak 4: Versterken van het internationale milieubeleid

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam onderdeel

V

BZ

1

1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

V

BZ

2

4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

V

BZ

3

1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

V

BZ

3

2

Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio’s, incl. ontwikkelingslanden

V

BZ

3

3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

XVII

BHOS

2

1

Toename van voedselzekerheid

XVII

BHOS

1

3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

XVII

BHOS

2

3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

XVII

BHOS

2

2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

19

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

XIII

EZ

13

 

Een excellent ondernemingsklimaat

XIII

EZ

16

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XIII

EZ

18

 

Natuur en Regio

XVI

VWS

1

10

Gezondheidsbescherming

XVI

VWS

6

10

Passend sport- en beweegaanbod

XVI

VWS

10

21 en 22

Gezondheidsraad

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven

XVIII

WenR

2

1

Energie en bouwkwaliteit

Taak 5: Leefomgevingskwaliteit

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam onderdeel

XVII

BHOS

2

2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

VII

BZK

9

9.1

Stim.architectonische kwaliteit

XVIII

WenR

2

3

Kwaliteit woon- en leefomgeving

XII

IenM

12

12.01

Waterkwaliteit

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

20

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

13

13.01 en 13.04

Ruimtelijk Instrumentarium en Ruimtegebruik bodem

XIII

EZ

18

 

Natuur en Regio

IXB

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven

Licence