Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.5 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichtingen

       
 

Waterkwantiteit

11

2013

2014

 
 

Waterkwaliteit

12

2015

2015

 
 

Ruimtelijke ontwikkeling (SVIR)

13

2013

2014

 
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2017

2017

 
 

OV-Keten

15

2013

2014

 
 

Spoor

16

2017

2017

 
 

Luchtvaart

17

2017

2017

 
 

Scheepvaart en havens

18

2017

2017

 
 

Klimaat

19

2018

2018

 
 

Geluid

20

2014

2015

 
 

Lucht

20

2017

2017

 
 

Duurzaamheid

21

2014

2014

 
 

Externe Veiligheid en risico’s (Besluit externe veiligheid inrichtingen)

22

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–4.html

 

Externe Veiligheid en risico’s

22

2018

2018

 
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

2018

2018

 
 

Handhaving en toezicht

(keuzes die in het handhavings- en toezichtbeleid door ILT kunnen worden gemaakt)

24

2018

2018

 
 

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

(wordt zoveel mogelijk opgenomen in de doorlichtingen van de beleidsartikelen)

25

     
 

Bijdrage investeringsfondsen

(Wordt zoveel mogelijk meegenomen in de doorlichtingen van de beleidsartikelen).

26

     
           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Waterkwantiteit

       
 

Effectenonderzoek ex-post evaluatie van enkele onderdelen van de waterwet

11

2013

2014

 
 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie Waterschapswet verkiezingsstelsel

(uitgesteld agv voornemen om waterschapsverkiezingen te houden samen met PS in 2015)

11

2015

2015

 
 

Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2014

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/beleidsdoelen-voor-de-leefomgeving

 

Tussentijds evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2014

 
 

MIRT onderzoeken in het kader van (de deelprogramma’s van) het Deltaprogramma gericht op voorstellen van het Deltaprogramma in 2014 voor de Deltabeslissingen

(hebben betrekking op de waterveiligheid, zoetwaterstrategie, peilbeheer IJsselmeergebied, Rijn-Maasdelta en ruimtelijke adaptatie).

11

2009

2014

 
 

¾ Evaluatie Ruimte voor de Rivier

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-216364.html

 

Evaluatie Deltawet (experimenteerartikel in 2021/2)

11

2016

2017

 
 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote projecten», oa HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2012

Einde project

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698/kst-32698–13?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30080

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–221.html

MKBA’s

         
 

CPB: MKBA waterveiligheid IJsselmeergebied

11

2010

2013

http://www.cpb.nl/publicatie/economisch-optimale-waterveiligheid-het-ijsselmeergebied

Overig onderzoek

       
 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2014 (Water in Beeld)

11

12

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–317.html

 

Periodieke toetsing van primaire waterkeringen:

ILT:Rapportage Derde toets primaire waterkeringen; Landelijke toets 2006–2011

ILT:Rapportage verlengde derde toetsing

11

 

2011

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–22.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–26.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–32.html

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Kustlijnkaartenboek%202013

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2

11

2006

2015

 
 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30862–95.html

 

PBL: Monitor SVIR

11

12

13

14

2013

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

           
 

Waterkwaliteit

12

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

PBL: Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

12

 

2014

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/beleidsdoelen-voor-de-leefomgeving

 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid

12

 

2017

 
 

Evaluatie doelmatigheid drinkwatervoorziening (evaluatie van hoofdstuk 5 vd drinkwaterwet ogv art 60 vd drinkwaterwet)

12

 

2016

 

MKBA’s

         
 

MKBA maatregelen en kosten uitvoering Kaderrichtlijn Mariene strategie

12

2012

2015

 

Overig onderzoek

       
 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland 2012

12

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–313.html

 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

 

EC evaluatie over toestand zwemwater (jaarlijks)

12

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–290.html

 

Diverse rapportages over specifieke stoffen en toestand drinkwater(winning)

12

 

2013

Convocatie AO Waterkwaliteit (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/

 

RIVM: bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid

12

 

2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/april/Bescherming_drinkwaterbronnen_in_het_nationaal_beleid

 

ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

(benchmark 2012–2013)

12

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-277498.html

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(jaarlijks)

12

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–309.html

 

PBL: Monitor SVIR

12

2013

2014

 
           
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Leefomgevingsbalans PBL (1x per 2 jaar)

13

 

2014

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/

 

Evaluatie Basisregistratie Gebouwen

13

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33926–1.html

MKBA’s

         
 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–57.html

 

MKBA Zandhonger Oosterschelde

13

2012

2013

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_zandhonger/

 

MKEA/MKBA Haalbaarheidsstudie 12-mijlszone

13

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/quickscan-haalbaarheidsstudie-windparken-binnen-12-mijlszone.html

 

MKBA Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

Overig onderzoek

       
 

PBL: Monitor SVIR

13

2013

2014

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/onderwerpen/nl0041-Monitor-Infrastructuur-en-Ruimte.html?i=40

 

INSPIRE monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Ex durante Evaluatie AMvB Ruimte 1e tranche

13

 

2017

 
 

Ex durante evaluatie Wet voorkeursrecht gemeenten

13

2015

2015

 
 

Evaluatie ladder voor duurzame verstedelijking

13

2013

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/infrastructuur-en-verstedelijking-kennis-en-beleid-voor-een-betere-afstemming

 

Uitvoeringsmonitor SVIR

13

 

jaarlijks

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

 

Plan MER Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/structuurvisie-ondergrond

 

Heroverweging bodem(sanerings)beleid

13

2013

2014/2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM

13

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31089–109.html

           
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Verslag over de wijze waarop tracéwet is toegepast

14

2013

2015

 
 

Verslag over de wijze waarop de Tracéwet is toegepast (incl. infrastructuurfonds art 12)

14

2015

2015

 
 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14, 15 en 16

2012

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684.html

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2016

2016

 
 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–368.html

 

NMCA

14

 

tweejaarlijks vanaf 2015

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-nmca.html

MKBA’s

         
 

A27 Houten-Hooipolder (voorkeursbeslissing)

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-68.html

Overig onderzoek

       
 

Mobiliteitsbalans 2013

14

15

16

17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–206.html

 

Alcoholslotprogramma

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–393.html

 

ILT: Staat van de transportveiligheid 2012

14

16

17

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-XII-65.html

 

Publieksrapportage rijkswegennet

14

 

elke vier maanden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-64.html

           
 

OV-keten

15

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie sociale veiligheid ov

15

2014

2014

 
 

Evaluatie taxiwet

15

2014

2015

 
 

Evaluatie boordcomputer taxi

15

2015

2016

 
 

Ruimte voor de fiets

15

 

driejaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

15

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

 

OV-klantenbarometer

15

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

15

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847–117.html

 

Beleidsevaluatie maximum tarieven taxivervoer

15

2015

2015

 

MKBA’s

         
 

       

Overig onderzoek

       
 

Ruimte voor de fiets

15

 

driejaarlijkse monitoring

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/meer-fietsenstallingen-bij-stations

 

OV-klantenbarometer

15

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

15

2013

2013

Bijlage bij TK 25 847 nr. 117

 

Mobiliteitsbalans 2013

15

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–206.html

           
 

Spoor

16

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie HSL-Zuid groot project status IF artikel 17

16

   

TK 22 026

 

ERTMS groot project

16

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–4.html

MKBA’s

         
 

ERTMS (voorkeursbeslissing)

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–14.html

 

PHS (voorkeursbeslissing)

16

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404–74.html

Overig onderzoek

       
 

LTSA-1

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–384.html

 

LTSA-2

16+15

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–474.html

 

Jaarlijkse evaluatie one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

16

2014

   
 

Spoorveiligheid personen/Verkeersslachtoffers op het spoor

16

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-276592.html

 

Audit security

16

2013

2014

 
 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239593.html

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor spoorveiligheid

16

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29893–156.html

           
 

Luchtvaart

17

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Luchtvaart (GIS)

17

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959–140.html

MKBA’s

         
 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–57.html

 

Luchthavenbesluit Twente

17

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–198.html

 

Luchthavenbesluit Lelystad

Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse

17

2014

   

Overig onderzoek

       
 

Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

17

2014

2015

 
 

Wettelijke ZBO evaluatie functioneren LVNL

17

2013

2014

 
 

Externe veiligheid

17

2013

 

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

 
 

Evaluatie subsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

 
           
 

Scheepvaart

18

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie Loodsenwet/toezicht ACM

18

2013

2013

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11402/Autoriteit-Consument-en-Markt-verlaagt-vergoeding-vermogenskosten-Loodswezen/

 

Evaluatie beleidsbrief zeevaart «verantwoord varen en een vitale vloot»

18

2013

2014

 
 

Evaluatie van fiscaal maritiem beleid met financiën

18

2013

2014

 
 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2014

2015

 
 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2016

2017

 
 

Evaluatie Project Mainport Rotterdam (evaluatie status groot project) IF artikel 17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691–119.html

MKBA’s

         
 

KBA Volkeraksluizen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-53.html

 

Capaciteitsuitbreiding Ligplaatsen IJssel, onderdeel Boven-IJssel (voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-5.html

 

KBA Twentekanalen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-56.html

Overig onderzoek

       
 

Beveiliging door moedwillige verstoring – audit EC

18

2012

2012

Vertrouwelijk

 

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29862–24.html

           
 

Klimaat

19

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Hernieuwbare energie: evaluatie Europese richtlijn

EZ

   

http://ec.europa.eu/energy/studies/index_en.htm

 

Lokale klimaatinitiatieven

19

2013

2015

 
 

ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

19

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

19

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33193–7.html

 

MIA/VAMIL

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752–5.html

 

CDM

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-346237.html

MKBA’s

         
 

       

Overig onderzoek

       
 

Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving

19

 

tweejaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253–32.html

 

Agentschapsevaluatie NEa

19

2013

2014

 
           
 

Geluid

20

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Swung I en II

20

2015

2015

 

MKBA’s

         
 

– 

       

Overig

         
 

– 

       
           
 

Lucht

20

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Eindevaluatie NSL

20

 

2017

 

MKBA’s

         
 

       

Overig onderzoek

       
 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-E.html

           
 

Duurzaamheid

21

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-281083.html

 

Evaluatie Green Deals

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264765.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001.html

 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/duurzaam_produceren/ketenaanpak/nieuws-ketenaanpak/ Evaluatie ketenaanpak IenM – leren van ervaringen met milieudrukverlaging in ketens. KPMG, wordt in september 2014 aangeboden aan de Kamer tegelijk met bovengenoemde studie door het PBL

 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

21

2014

2015

 
 

Quickscan van eerste observaties mbt programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

21

2014

2014

Studie door het PBL, wordt in september 2014 aangeboden aan de Kamer

 

Evaluatie of de voordelen van covergisting opwegen tegen de nadelen (EZ en IenM)

21

2014

2015

brief van 25 februari 2013 van de Staatssecretaris van EZ, mede de Staatssecretaris van I&M, in antwoord op vragen van het lid Ouwehand (Tweede Kamer, 2012–2013, 33 037, nr. 44).

 

Ex ante:Fundamentele herziening besluit bodemkwaliteit

21

2015

2016

 
 

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer mbt landbouwactiviteiten

21

2015

2016

 
 

Nitraatrichtlijnrapportage (evaluatie nitraatrichtlijn)

21

2016

2016

 

MKBA’s

         
 

       

Overig onderzoek

       
 

Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan

21

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872–161.html

 

National ecosystem assessment

PBL Quick Scan Hoofdlijnennotitie

21

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252785.html

1e versie eind 2014 klaar, daarna doorontwikkeling

 

PBL ea:monitor duurzaam Nederland

21

 

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2011/monitor-duurzaam-nederland-2011

           
 

Externe veiligheid

22

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie GGO-beleid 2000 – 2013

22

2014

2015

 

MKBA’s

         
 

       

Overig onderzoek

       
 

Derde vijfjaarlijkse evaluatie resultaten beleid prioritaire stoffen

22

2016

2016

 
 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

22

2013

2014

 
 

Tussentijdse evaluatie omgaan met risico’s van nanotechnologie

22

2015

2015

 
 

Vierjaarlijkse evaluatie Nationale aanpak Milieu en Gezondheid

22

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–27.html

 

Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie Commissie Genetische Modificatie

22

2015

2015

 
 

Evaluatie van de BRZO (RUD)structuur

22

2013

2014

 
 

Evaluatie Activiteitenbesluit

22

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-K.html

 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

22

2014

2016

 
 

Evaluatie TNS regeling

22

2014

   
           
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Belang Eurometsat satellieten voor KNMI

23

2012

 

http://www.knmi.nl/cms/content/95298/nieuwe_serie_meteosat-weersatellieten

Overig onderzoek

       
 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI

23

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379–8.html

 

Evaluatie wet taken metereologie en seismologie

23

2018

   
           
 

Handhaving en toezicht

24

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Publicitair jaarverslag 2012 obv meerjarenplan ILT (jaarlijks)

24

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-247448.html

 

Staat van de transportveiligheid 2012

14

16

17

24

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-276592.html

           
 

BDU Verkeer en Vervoer

25

     

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Inzicht in besteding gelden BDU verkeer en vervoer

25

 

2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/26/20102724-inzicht-in-besteding-gelden-bdu-verkeer-en-vervoer.html

Overig onderzoek

       
 

Nader rapport WGR plusgebieden

25

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33659–6.html

 

Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

25

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013–34173.html

Toelichting

Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

De onderzoeks- en adviesrapporten met betrekking tot de totstandkoming van de omgevingswet staan op pleio (https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361708/onderzoeksrapporten en https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361455/adgviesrapporten

KIM publiceert haar werkprogramma en rapporten op http://www.kimnet.nl

PBL publiceert haar werkprogramma en onderzoeken op de site http://www.pbl.nl

ILT publiceert haar rapporten op http://ilent.nl/

Licence