Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2013/2014

MOTIES BH&OS (XVII)

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van Zaken

12-09-2013

Motie Schouw c.s. 19 637, nr. 1717: over het verhogen van het quotum voor hervestiging van 2014

Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrie d.d. 12 september 2013

Zal door MinV&J behandeld worden

12-09-2013

Motie Schouw c.s. 19 637, nr. 1718: over een meer actieve rol van de regering in de Europese coordinatie van hulp aan Syrie

Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië d.d. 12 september 2013

Aan voldaan in brief DSH-888/2013, verzonden op 16 oktober 2013

12-09-2013

Motie Van der Staaij/Van Hijum 19 637, nr. 1716: over voorrang geven aan de meest kwetsbare en bedreigde personen

Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië 12 september 2013

Zal door MinV&J behandeld worden

12-09-2013

Motie Voordewind 19 637, nr. 1715: over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum

Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië d.d. 12 september 2013

Zal door MinV&J behandeld worden

12-09-2013

Motie Voortman c.s. 19 637, nr. 1712: over ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland

Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië d.d. 12 september 2013

Zal door MinV&J behandeld worden

03-10-2013

Motie de Caluwé/Agnes Mulder 26 234, nr. 142: geen extra regelgeving bovenop de OESO-richtlijnen

VAO Landroof d.d. 3 oktober 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-10495/2013, verzonden op 30 september 2013

03-10-2013

Motie Smaling/Jasper van Dijk 26 234, nr. 146: uitbreiding van het landbouwareaal binnen het speerpunt «Voedselzekerheid"

VAO Landroof d.d. 3 oktober 2013

Ondersteuning beleid

03-10-2013

Motie Van Ojik (gewijzigd) 26 234, nr. 147: aanscherpen van de OESO-richtlijnen met het oog op landrechten van boeren

VAO Landroof d.d. 3 oktober 2013

In behandeling

11-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 625 nr. 52: uitbreiding van de eis van ontwikkelingsrelevantie voor investeringen uit het Dutch Good Growth Fund

Notaoverleg Ondernemen voor Ontwikkeling (DGGF) d.d. 11 november 2013

Ondersteuning beleid

11-11-2013

Motie Van Ojik 33 625 nr. 56: activiteiten uit het Dutch Good Growth Fund in lijn laten zijn met internationale duurzaamheidsafspraken

Notaoverleg Ondernemen voor Ontwikkeling (DGGF) d.d. 11 november 2013

Ondersteuning beleid

11-11-2013

Motie Van Ojik 33 625, nr. 55: voldoen aan arbeidsvoorwaarden voor steun uit het Dutch Good Growth Fund

Notaoverleg Ondernemen voor Ontwikkeling (DGGF) d.d. 11 november 2013

Ondersteuning beleid

11-11-2013

Motie Van Ojik 33 750 V nr. 13: de inzet van het Budget voor Internationale Veiligheid als uitgangspunt te nemen dat die inzet bijdraagt aan de versterking van de rol van vrouwen in conflictsituaties

Notaoverleg Budget Internationale Veiligheid d.d. 11 november 2013

In behandeling

28-11-2013

Motie Agnes Mulder en de Caluwé 33 750 nr. 30: een visie op het grensoverschrijdende bedrijfsleveninstrumentarium

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DDE over effectieve private sector ontwikkeling, verzonden op 25 april 2014

28-11-2013

Motie Jan Vos 33 750 nr. 28: Kamer regelmatig informeren over TTIP en nationale maatregelen privacy (de borging van privacy in het handelsakkoord tussen de EU en de VS)

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief IMH-64555/14, verzonden op 7 februari 2014

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 625 nr. 65: de politieke onafhankelijkheid van maatschappelijke organisaties

VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO-122/14, verzonden op 13 mei 2014

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 625 nr. 66: jaarlijkse reflectie op de verhouding tussen de kanalen en de vraag in hoeverre de daarin gemaakte keuzes bijdragen aan een goede uitvoering van de beleidsprioriteiten

VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO-122/14, verzonden op 13 mei 2014

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 750 nr. 31: afrekenbare doelen op het terrein van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in 2014

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief BIS-034/14, verzonden op 20 maart 2014

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 750 nr. 33: het beleid ten aanzien van intellectueel eigendom

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief EZ, verzonden op 8 juli 2014.

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 750 nr. 34: bestedingen uit het BIV en het DGGF

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

In behandeling

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 750 nr. 35: de bestrijding van vrouwenbesnijdenis nadrukkelijker als politieke prioriteit benoemen en uitdragen

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO-124/14, verzonden op 28 april 2014

28-11-2013

Motie Sjoerdsma 33 750 nr. 36: de kans voor studenten uit ontwikkelingslanden om in Nederland te studeren

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO/030/14, verzonden op 6 mei 2014

28-11-2013

Motie Van der Staaij 33 750 nr. 43: verankering van voorkombare infectieziekten in het SRGR-beleid

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO/GA-054/14, verzonden op 20 maart 2014

28-11-2013

Motie Van Laar 33 625 nr. 62: het mogelijk maken dat organisaties uit een DAC-land deel uitmaken van een alliantie

VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 november 2013

Aan voldaan in brief DSO-122/14, verzonden op 13 mei 2014

28-11-2013

Motie Van Laar 33 750 nr. 29: expliciete aandacht voor vrouwen en meisjes in OS-beleidsdocumenten

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

In behandeling

28-11-2013

Motie Van Ojik 33 750 nr. 42: TTIP en ISDS: onderzoek naar risico’s en de Kamer over resultaten informeren. In Europees verband inzetten om ongewenste gevolgen akkoord aan te pakken/ opname van het ISDS in het handelsakkoord tussen de VS en de EU

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-231032/14, verzonden op 16 mei 2014

28-11-2013

Motie Van Ojik en Jasper van Dijk 33 750 nr. 41: de grote verschillen in ontwikkelingsniveau van ACP-landen, in EU-rol van honest broker spelen en aandringen op flexibele opstelling

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief IMH-114339/14, verzonden op 19 maart 2014

28-11-2013

Motie Voordewind 33 750 nr. 37: een breed convenant met de Nederlandse kledingbranche voor risicolanden

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

In behandeling

28-11-2013

Motie Voordewind 33 750 nr. 38: het streven naar gelijkwaardigheid van de drie domeinen in het speerpunt water

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DME-48485/14, verzonden op 11 februari 2014

03-12-2013

Motie van Laar 33 750 V, nr. 14: bij elke missie gefinancierd uit het BIV expliciet en voor zover mogelijk aan geven hoe Nederland invulling geeft aan haar betrokkenheid aan wat het perspectief op lange termijn is

Notaoverleg Budget Internationale Veiligheid d.d. 11 november 2013

In behandeling

17-12-2013

Motie Sjoerdsma 26 485 nr. 171: ervoor zorg te dragen dat bedrijven rijksbreed enkel in aanmerking komen voor overheidssteun indien zij handelen conform de OESO-richtlijnen

VAO MVO-Bangladesh d.d. 17 dec. 2013

In behandeling

17-12-2013

Motie Voordewind 26 485 nr. 170: de financiële sector expliciet op te nemen in het mvo-risicosectorenbeleid om duurzaamheid en transparantie in deze sector te bevorderen

VAO MVO + Bangladesh d.d. 17 dec. 2013

Aan voldaan in brief EDT-5430/14, verzonden op 24 juni 2014

18-12-2013

Motie van Vliet 25 086, nr. 69: alert zijn op fiscale afwikkelingen in andere landen en, fiscale innovatie als uitgangspunt te hanteren

Plenair SEO-onderzoek d.d. 18 dec. 2013

Zal door MinFIN behandeld worden

18-12-2013

Motie Van Vliet 25 087 nr. 70: bij eventuele heronderhandeling over belastingverdragen met derde staten het behoud van de Ned. fiscale positie als uitgangspunt hanteren

Plenair SEO-onderzoek d.d. 18 dec. 2013

Zal door MinFIN behandeld worden

20-02-2014

Motie Jasper Van Dijk, 21 501-02 nr. 1334: over het TTIP-vrijhandelsverdrag mag geen verlaging van Europese standaarden betekenen

AO RBZ-Handelsraad d.d. 13 februari 2014 / VAO RBZ-Handelsraad d.d. 20 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-16673/14, verzonden op 22 april 2014

20-02-2014

Motie Klaver en Jan Vos, 21 501-02 nr. 1335: bezien of en hoe Amerikaanse bedrijven NAFTA ISDS zouden kunnen gebruiken om claims in te dienen in Nederland

AO RBZ-Handelsraad d.d. 13 februari 2014 / VAO RBZ-Handelsraad d.d. 20 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-2014.328124, verzonden op 25 juni 2014

20-02-2014

Motie Klaver, 21 501-02 nr. 1336: dat de Europese Unie onverkort vasthoudt aan het voorzorgsprincipe in het onderhandelen met de VS over het handelsakkoord

AO RBZ-Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-16673/14, verzonden op 22 april 2014

20-02-2014

Motie Klaver/v. Dijk, 21 501-02, nr. 1338: het TTIP-verdrag altijd ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement

AO RBZ-Handelsraad d.d. 13 februari 2014

In behandeling

20-02-2014

Motie van Dijk, 21 501-02, nr. 1333; brede consulatie te organiseren over het vrijhandelsverdrag EU-VS (TTIP) en de resultaten aan de Kamer te sturen

AO RBZ-Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan voldaan in brief DGBEB-231032/14, verzonden op 16 mei 2014

06-03-2014

Motie Van Laar en De Caluwé 33 625 nr. 75: het inpassen van de HPV-vaccinatie in de SRGR-programma's

VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2014

Aan voldaan in brief DSO/GA-054/14, verzonden op 20 maart 2014

06-03-2014

Motie Van Laar en Jasper Van Dijk 33 625 nr. 77: continueren van de steun aan maatschappelijke organisaties

VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2014

Aan voldaan in brief DSO-075/14, verzonden op 10 april 2014

11-03-2014

(Gewijzigde) Motie Van Laar en Sjoerdsma 33 625, nr. 76: 5 miljoen euro oormerken voor projecten voor veilige abortus

VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2014

In behandeling

13-05-2014

Motie de Caluwé 33 625 nr. 101: het herzien van het meerjarenplan voor Mali

VAO MJSP's d.d. 13 mei 2014

In behandeling

13-05-2014

Motie de Caluwé 33 625 nr. 103: Oeganda waarschuwen voor verdergaande maatregelen van Nederland

VAO MJSP's d.d. 13 mei 2014

Aan voldaan in brief DIE-372092/14, verzonden op 17 juli 2014

13-05-2014

Motie de Caluwé en Mulder 33 625 nr. 102: één concreet en meetbaar doel per partnerland in de speerpuntenbrief van september

VAO MSJP's d.d. 13 mei 2014

In behandeling

13-05-2014

Motie Van Laar en Mulder 33 625 nr. 100: met Ambassades zoeken naar extra impulsen in de strijd tegen seksueel geweld

VAO MJSP's d.d. 13 mei 2014

In behandeling

23-06-2014

Motie Agnes Mulder 33 916 nr. 4: Het versterken van «enabling environment»

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

In behandeling

01-07-2014

Gewijzigde motie Leegte (t.v.v. 33 916, nr. 5): De nadruk leggen op het benutten van kansen

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Gewijzigde motie Leegte (t.v.v. 33 916, nr. 6): Een platform creëren waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

In behandeling

01-07-2014

Gewijzigde motie Leegte (t.v.v. 33 916, nr. 7): Overleg plegen over investeringsvoorstellen en gemengde vormen van financiering

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Motie Van Laar 33 916 nr. 13: Altijd vooropstellen van ontwikkelingsrelevantie en inclusieve groei

Nota overleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Motie Van Laar 33 916 nr. 14:Het lokale maatschappelijk middenveld actief betrekken bij het bedrijfsleveninstrumentarium

Nota overleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Motie Van Laar 33 916 nr. 15:Het DRIVE-programma

Nota overleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

In behandeling

01-07-2014

Motie Van Ojik 33 916 nr. 12: Onafhankelijke controle en monitoring op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nota overleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Motie Van Ojik 33 916 nr.10: Armoedebestrijding expliciet als doel stellen

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 201

Ondersteuning beleid

01-07-2014

Nader gewijzigde motie Leegte en Agnes Mulder (t.v.v. 33 916, nr. 9): Over mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten

Notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

In behandeling

03-07-2014

(Gewijzigde) Motie Jasper Van Dijk (tvv 26 485, nr. 183): Niet-vrijblijvende afspraken om landroof tegen te gaan

VAO IMVO d.d. 3 juli 2014

In behandeling

04-07-2014

Motie Jan Vos c.s. 26 485 nr.180: Inzicht in de herkomst van door de energiebedrijven gebruikte steenkolen

VAO IMVO d.d. 3 juli 2014

In behandeling

TOEZEGGINGEN BH&OS (XVII)

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van Zaken

03-07-2013

Informeren over EU-donorconferentie voor Somalië van 16 september a.s., incl. Nederlandse inzet en terugblik op verleende hulp

AO Somalië d.d. 3 juli 2013

Aan voldaan in brief DAF-2013.258459, verzonden op 17 september 2013

03-07-2013

Overzicht sturen met uitsplitsing van Nederlandse hulp aan Somalië, met daarbij ook informatie over Nederlandse inzet voor remittances en over samenwerking met Turkije m.b.t. Somalië

AO Somalië d.d. 3 juli 2013

Aan voldaan in brief DAF-258459/13, verzonden op 13 september 2013

08-07-2013

De Kamer ontvangt na het zomerreces maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling de jaarrapportage wapenexport 2012

AO Wapenexportbeleid d.d. 3 juli 2013

Aan voldaan in brief BEB/IMH 2013.267531, verzonden op 11 november 2013

08-07-2013

In het volgende jaarverslag komt er meer informatie over afwijkingen van begrote uitgaven

Wetgevingsoverleg d.d. 13 juni 2013

Aan voldaan. In de jaarverslagen is per artikel hierover een passage opgenomen.

08-07-2013

Later dit jaar komt er een beleidsdoorlichting van de Private Sector Ontwikkeling

Wetgevingsoverleg d.d. 13 juni 2013

Aan voldaan in «Kamerbrief inzake Effectieve privatesectorontwikkeling door focus en synergie», verzonden op 25 april 2014

08-07-2013

De Minister verkent de mogelijkheden van onderzoek door een onafhankelijke (bijv. het OPCW) naar het eindgebruik van het vanuit Nederland geëporteerde glycol

AO Wapenexportbeleid d.d. 3 juli 2014

Aan voldaan in brief DGBEB/IMH-254984/2013, verzonden op 3 september

08-07-2013

De Minister zal de Kamer eenmaal per jaar in een vertrouwelijke brief informeren over de afwikkeling van mogelijke malversaties, met in het jaarverslag informatie over resultaten van terugvorderingen

Wetgevingsoverleg d.d. 13 juni 2013

Aan voldaan in vertrouwelijke brief FEZ-2013/416, verzonden op 8 november 2013

08-07-2013

De Minister zal de Kamer in een brief informeren over beheer en capaciteit, in vergelijking met andere landen

Wetgevingsoverleg d.d. 13 juni 2013

Aan voldaan in brief FEZ-2013/423, verzonden op 18 oktober 2013

08-07-2013

Resultaten « tracking cell» voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Somalië door militairen van AMISOM

AO Somalië d.d. 3 juli 2013

Aan voldaan in brief DVB/CV-243/13, verzonden op 16 december 2013

30-08-2013

De Minister onderzoekt mogelijkheden voor meer hulp aan IDP's in Syrië en informeert de Kamer over de uitkomst

AO Syrië d.d. 30 augustus 2013

Aan voldaan in brief DSH-806/2013, verzonden op 20 september 2013

18-09-2013

De Minister informeert de Kamer periodiek per brief over de voortgang van de post-2015 ontwikkelingsagenda en de Nederlandse inzet daarbij en rapporteert daarin tevens over de resultaten met betrekking tot de MDG's en de Nederlandse financiele bijdrage daaraan

AO Nederlandse visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda d.d. 18 september 2013

Aan voldaan in brief DMM/SE-321875, verzonden op 27 november 2013

19-09-2013

Kamer zal geinformeerd worden over de sector risico analyse; waaronder de vraag naar openbaar maken van de sectoranalyses

AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 19 september 2013

Aan voldaan tijdens technische briefing MVO sector risico analyse

19-09-2013

De Minister zal de Kamer rapporteren over de uitkomst van het gesprek met CEO's van bedrijven over verbetering van de transparantie met betrekking tot land deals

AO Landroof d.d. 18 september 2013

Aan voldaan in brief DDE-685/13, verzonden op 18 december 2013

19-09-2013

De Minister zal gezette tijden rapporteren naar de Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Nederlandse textielsector

AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 19 september 2013

In behandeling

19-09-2013

De Minister zal in een volgende brief over Landroof maximaal rapporteren in termen van kwantitatieve ontwikkelingen en doelstellingen

AO Landroof d.d. 18 september 2013

Aan voldaan in brief DME-2014.177758, verzonden op 30 april 2014

19-09-2013

Voor het kerstreces komt er een brief over het Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven. Hierin wordt ingegaan op het NCP, onderzoeksmandaat van het NCP en inzagerecht

AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 19 september 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-353777/13, d.d. 20 december 2013

01-10-2013

In een volgende brief over MVO zal nader ingegaan worden op naleving van OESO richtlijnen door bedrijven die meegaan met economische missies

AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 19 september 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-2013.5665, verzonden op 4 juli 2013

03-10-2013

De Minister informeert de Kamer per brief over de Nederlandse positie ten aanzien van de Asian Development Bank

AO Wereldbank d.d. 3 oktober 2013

Aan voldaan in brief DMM/IF-187/2013, verzonden op 5 november 2013

23-10-2013

De Minister zal schriftelijk terugkomen op vragen CDA over Nederlandse handelsbevordering met sudan

AO RBZ d.d. 16 oktober 2013

Aan voldaan in brief DGBEB/DIO-2013.68911, verzonden op 2 december 2013

13-11-2013

De reserveringen voor kinderrechten in een overzicht

AO Maatschappelijke organisaties en ontwikkelingssamenwerking d.d. 13 november 2013

Aan voldaan in brief DSO/GA-72/14, verzonden op 28 maart 2014

13-11-2013

Uitwerking beleidskader

AO Maatschappelijke organisaties en ontwikkelingssamenwerking d.d. 13 november 2013

Aan voldaan in het MO subsidiekader op 13 mei 2014

15-11-2013

De Kamer ontvangt uiterlijk eind september 2014 een brief over de wijze waarop de 3-D benadering wordt ingevuld

Notaoverleg Budget Internationale Veiligheid d.d. 11 november 2013

In behandeling

15-11-2013

De Minister informeert de Kamer voor het zomerreces per brief over hoe het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de Palestijnse Gebieden in het evaluatieprogrammavan het IOB is opgenomen

Notaoverleg Budget Internationale Veiligheid d.d. 11 november 2013

Aan voldaan in brief DAM-340106/14, verzonden op 3 juli 2014

15-11-2013

De Minister stuurt de kamer voor 1 juni 2014 een brief over ORIO naar naanleiding van de review van het Carnegie Consult

Notaoverleg Ondernemen voor Ontwikkeling d.d. 11 november 2013

Aan voldaan in brief DDE-204/14, verzonden op 25 april 2014

05-12-2013

Informeren over evaluatie NBSO Houston

Notaoverleg Modernisering Diplomatie d.d. 25 november 2013

Aan voldaan in brief DIO-6670/14, verzonden op 17 juli 2014

05-12-2013

Preciezer resultaten weergeven van bijvoorbeeld handelsmissies

Notaoverleg Modernisering Diplomatie d.d. 25 november 2013

Aan voldaan met de verzending van de afgelopen kwartaalrapportage BZ-2013.83004

11-12-2013

Brief met techn uitleg over ISDS incl.appreciatie sociale,ecologische,financiële en rechtspositionele gevolgen voor Nederlandse bedrijven t.o.v. intern bedrijven, waarbij de risico’s in kaart worden gebracht,incl(waar nodig)mitigerende maatregelen/acties

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief IMH-328124/14, verzonden op 25 juni 2014

11-12-2013

Brief op vragen lid Thieme over China, zuivel en handelsbevordering

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DIO-2013.13699, verzonden op 19 december 2013

11-12-2013

Brief over Internationaal Verdienvermogen

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013 + AO Economische missies en exportbevordering d.d. 19 december 2013

Aan voldaan in brief EDT-80225/14, verzonden op 16 mei 2014

11-12-2013

Brief over samenhangend beleidsverhaal waarin de relatie tussen middelen en doelstellingen uiteen wordt gezet

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DME-177758/14, verzonden op 30 april 2014

11-12-2013

CEO’s energiebedrijven informeren over Kamermeerderheid voor transparantie over sourcing steenkolen tijdens gesprek 19/12

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-355893/13, verzonden op 23 december

11-12-2013

Gendercide: inventarisatie van de situatie in andere landen en inzet mensenrechtenambassadeur bezien

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief TFVG-06/2014, verzonden op 30 april 2014

11-12-2013

Kamer schriftelijk informeren TK over transactietax, inclusief voorstellen Noorwegen

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

Aan voldaan in brief EDT-1739–14, verzonden op 3 maart 2014

11-12-2013

Nader informeren in voorjaar over motie Smaling (145, AO landroof) over financiering landroof door banken en pensioenfondsen

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

In behandeling

11-12-2013

Noodhulp: bij bedragen boven 5 mln Kamer schriftelijk informeren en 1 keer p/j rapporteren zoals gebruikelijk

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

Aan voldaan in brief DAM-9082/14, verzonden op 13 januari 2014

11-12-2013

Onderwijs: Brief over eventuele gaten in budgetten in partnerlanden. Inclusief korte alinea over welke donoren wat doen. Indien mogelijk meenemen in bestaande rapportage

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief, verzonden op 5 februari 2014.

11-12-2013

Onderwijs: in volgende rapportage terugkomen op uitvoering motie van der Staaij

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in OS-EXIT brief

11-12-2013

Palmolie en schendingen landrechten: per brief oordeel over investeringen Rabo, na gesprek met Rabo en andere financiele instellingen

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

In behandeling

11-12-2013

Rapporteren over voortgang EITI, per brief, ism MinEZ

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

In behandeling

11-12-2013

Rwanda begrotingssteun: indien aanleiding voor heroverwegen steun Kamer informeren via geannoteerde agenda RBZ OS

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief DAF-2014.191761, verzonden op 7 mei 2014

11-12-2013

Verslag van gesprek met CEO’s energiebedrijven aan TK sturen

Begrotingsbehandeling BuHa&OS d.d. 28 en 29 november 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-355893/13, verzonden op 23 december

11-12-2013

Via geannoteerde agenda RBZ Handel verslag over afspraken over privacy in EU, ihkv TTIP onderhandelingen

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 en 28 november 2013

Aan voldaan in brief IMH-64555/14, verzonden op 7 februari 2014

20-12-2013

In het TTIP/ISDS onderzoek (motie van Ojik begrotingsbehandeling) wordt een appreciatie van de politieke context meegnomen

Mondeling Overleg Eerste Kamer Nederlands OS-beleid d.d. 17 december 2013

Aan voldaan in brief DGBEB-2014.231032, verzonden op 16 mei 2014

20-12-2013

De Minister stuurt aanvullende brief over de 0.7% norm (voor verschijnen Kabinetsreactie IBO/ODA)

Mondeling Overleg Eerste Kamer Nederlands OS-beleid d.d. 17 december 2013

Aan voldaan in brief BIS-001/2014, verzonden op 17 februari 2014

23-12-2013

De Minister presenteert in april 2014 een separate MKB-strategie en zal deze aan de Tweede Kamer sturen

AO Economische missies en exportbevordering d.d. 19 december 2013

Aan voldaan in brief DIO-6240/14, verzonden op 7 juli 2014

23-12-2013

De Minister zal in overleg treden met de De Minister van V&J over extraterritoriale werking van wetgeving in de VS + het VK inzake corruptie en de Kamer schriftelijk over de uitkomst hiervan informeren

AO Economische missies en exportbevordering d.d. 19 december 2013

Aan voldaan in brief IMH-2014.48893, verzonden op 29 januari 2014

16-01-2014

Samenwerkingsforum Israel d.d. 8-9 december 2013

Toezegging tijdens Vragenuurtje d.d. 14 januari 2014

Aan voldaan in brief DAM-35843/14, verzonden op 16 januari 2014

23-01-2014

Kamerbrief van de Ministers over NL hulp Zuid Sudan en mogelijke politieke inspanningen

AO-RBZ d.d. 16 januari 2014

Aan voldaan in brief DSH-60428/14, verzonden op 13 februari 2014

10-02-2014

De Kamer ontvangt alsnog een notificatiebrief inzake de afgegeven vergunning voor wapenexport naar Turkmenistan

AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief DVB-059/14, verzonden op 19 maart 2014

10-02-2014

De Kamer ontvangt de Wapenexportrapportage over het jaar 2013 vóór het zomerreces van 2014

AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief DVB-2014.304173, verzonden op 25 juli 2014

10-02-2014

De Kamer wordt medio april geïnformeerd over de gewijzigde EU-Verordening inzake dual-use goederen, waarbij ook ingegaan zal worden op het Nederlandse ambitieniveau inzake harmonisering en verbetering van het Europese wapenexportcontrolebeleid

AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief DVB-185039/14, verzonden op 3 juli 2014

10-02-2014

In de volgende wapenexportjaarrapportage zal ook een overzicht opgenomen worden van de afgegeven vergunningen voor strategische diensten.

AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief DVB-2014.304173, verzonden op 25 juli 2014

10-02-2014

Mininister stuurt brief aan Kamer over humanitaire hulp Syrië en de afgelopen Rome conferentie hierover

AO RBZ d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief DSH-76157/14, verzonden op 24 februari 2014

12-02-2014

De Kamer ontvangt vóór het AO China (9 april 2014) een kabinetsreactie op het AIV-advies «Azië in opmars», waarbij ook het Clingendael rapport over de Aziatische Ontwikkelingsbank zal worden betrokken

AO Nederlandse positie bij de Aziatische Ontwikkelingsbank d.d. 11 februari 2014

Aan voldaan in brief DAO-143213/14, verzonden op 1 april 2014

12-02-2014

In de rapportage aan de Kamer in het kader van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank ook ingaan op de inzet in de richting van de Aziatische Ontwikkelingsbank om deelname van het Nederlandse bedrijfsleven aan de uitvoer

AO Nederlandse positie bij de Aziatische Ontwikkelingsbank d.d. 11 februari 2014

Aan voldaan in brief DMM-259316/14, verzonden op 18 juni 2014

12-02-2014

Toezegging 1: OPCW

Besloten gedeelte AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-131432/14, verzonden op 24 april 2014

12-02-2014

Toezegging 2: OM

Besloten gedeelte AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-131432/14, verzonden op 24 april 2014

12-02-2014

Toezegging 3: Australië groep

Besloten gedeelte AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-310967/14, verzonden op 11 juni 2013

12-02-2014

Toezegging 4: Lessons learned

Besloten gedeelte AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-310967/14, verzonden op 11 juni 2013

12-02-2014

Toezegging 5: Declaratie

Besloten gedeelte AO Wapenexportbeleid d.d. 5 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-131432/14, verzonden op 24 april 2014

14-02-2014

De Kamer ontvangt een verslag van de bijeenkomst van de Commission on the Status of Women in New York (10 – 21 maart 2014)

AO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2014

Aan voldaan in brief TFVG-21/14, verzonden op 29 april 2014

14-02-2014

De Kamer ontvangt in september 2014 de resultatenrapportage voortgang speerpunten over het jaar 2013

AO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2014

In behandeling

14-02-2014

De Minister informeert de Kamer in het verslag van de RBZ Handelsraad over het afwegingskader inzake vertrouwelijkheid m.b.t. TTIP en zal daarbij ook ingaan op het ISDS-mechanisme in CETA en NAFTA

AO RBZ Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-114339/14, verzonden op 19 maart 2014

14-02-2014

De Minister informeert de Kamer per brief over de mogelijkheden om binnen de bestrijding van infectieziekten ook in te zetten op HPV-vaccinatie

AO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2014

Aan voldaan in brief DSO/GA-054/14, verzonden op 20 maart 2014

14-02-2014

De Minister informeert de Kamer per brief over de Nederlandse inzet op het gebied van vrouwenbesnijdenis

AO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2014

Aan voldaan in brief DSO-124/14, verzonden op 28 april 2014

14-02-2014

De Minister informeert de Kamer per brief over het exportcontroleregime inzake dual-use en de consequenties van een eventuele aanpassing van de goederenlijst met het oog op een gelijk speelveld.

AO RBZ Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-109671/14, verzonden op 14 maart 2014

14-02-2014 &

28-03-2014

De Minister informeert de Kamer schriftelijk over de uitvoering van de motie over agro-ecologische landbouwpraktijken (Kamerstuk 31 250, nr. 81) en een brief over Voedselzekerheid en Climate Smart Agriculture naar de Kamer, waarin ook ingegaan zal worden op de inspanningen voor de verbetering van de positie van lokale producenten (kleine boeren en boerinnen), gender, goed bestuur en transparantie

AO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2014 en AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

In behandeling

14-02-2014

De Minister stuurt het rapport van Ecorys over de te verwachten winst van TIPP voor Nederland naar de Kamer

AO RBZ Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan voldaan in brief IMH-104239/14, verzonden op 10 maart 2014

14-02-2014

De Minister zal in de geannoteerde agenda RBZ Handelsraad periodiek rapporteren over de uitkomst van de consultaties in het kader van het ISDS-mechanisme

AO RBZ Handelsraad d.d. 13 februari 2014

Aan toezegging is voldaan

06-03-2014

De voortgangsrapportage 2013 (medio 2014) bespreekt de mogelijkheden voor stage en leerwerktrajecten voor studenten uit ontwikkelingslanden die naar Nederland zijn gekomen

AO Migratie en Ontwikkeling d.d. 5 maart 2014

Aan voldaan in brief DCM-MA-087/14, verzonden op 27 juni 2014

06-03-2014

De voortgangsrapportage 2014 (medio 2015) bevat een evaluatie van de strategische landenbenadering; nagegaan wordt of dit door IOB gedaan kan worden, met assistentie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

AO Migratie en Ontwikkeling d.d. 5 maart 2014

In behandeling

06-03-2014

In de voortgangsrapportage 2013 (medio 2014) wordt de Kamer geïnformeerd over de appreciatie van het rapport over remittances en de gesprekken met de financiële sector over de aanbevelingen; rapport ook naar de Kamer

AO Migratie en Ontwikkeling d.d. 5 maart 2014

Aan voldaan in brief DCM-MA-087/14, verzonden op 27 juni 2014

06-03-2014

In de voortgangsrapportage 2013 (medio 2014) wordt informatie gegeven over de monitoring van terugkeer projecten door particuliere organisaties en over de resultaten van particuliere diensten

AO Migratie en Ontwikkeling d.d. 5 maart 2014

Aan voldaan in brief DCM-MA-087/14, verzonden op 27 juni 2014

14-03-2014

Overleggen over mogelijkheid om de noodhulp aan Syrië voor het hele jaar nu reeds toe te zeggen en de Minister verzoeken de Kamer hierover te informeren

AO RBZ d.d. 12 maart 2014

Aan voldaan in AO noodhulp Syrië

27-03-2014

De Minister zal onderzoek doen naar de verhouding in de uitgaven voor noodhulp door het Verenigd Koninkrijk (VK) via multilaterale organisaties en ngo's en de Kamer hierover schriftelijk (in een reeds

AO noodhulp/informatie noodhulp Syrië

Aan voldaan in DSH-302076/14, verzonden op 5 juni 2014

27-03-2014

Wanneer het kabinet later dit jaar besluit tot een additionele bijdrage aan de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), dan zal de Minister de Kamer daarover per brief informeren

AO noodhulp/informatie noodhulp Syrië

Aan voldaan in brief DIE-184324/14, verzonden op 9 mei 2014

28-03-2014

Bij de (jaarlijkse) herziening van de MJSP’s ook een impactanalyse voor kwetsbare groepen opnemen en ingaan op gender, beleidscoherentie en de inzet op de bestrijding van seksueel geweld binnen de speerpuntenprogramma’s

AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

In behandeling

28-03-2014

De Kamer ontvangt bij de speerpuntenbrief een cijfermatig overzicht van budgettaire mutaties per speerpunt

AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

In behandeling

28-03-2014

De Kamer per brief informeren over condities en omvang van hervatting van de steun voor de justitiële sector in Rwanda

AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

Aan voldaan in brief DAF-2014.191761, verzonden op 7 mei 2014

28-03-2014

In begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015 zal de Kamer geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken m.b.t. de drie landen waarbij sprake is van problemen bij de uitfasering (Nicaragua, Bolivia,Tanzania)

AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

In behandeling

28-03-2014

In de resultaatfiches speerpunten, die in september naar de Kamer worden gestuurd, ook ingaan op de Nederlandse inzet op het gebied van coaching van politievrouwen in Mali

AO Meerjarige Strategische Plannen(MJSP's) 2014–2017 d.d. 27 maart 2014

In behandeling

10-04-2014

De Minister zal voortaan in (ter zake doende) resultatenrapportages nadrukkelijker opnemen wat Nederland via de Wereldbank heeft bereikt.

AO Wereldbank d.d. 9 april 2014

In behandeling

18-04-2014

In MVO-toolkit aandacht vragen voor ketenanalyse i.v.m. eventueel gebruik van laogai-componenten

AO China d.d. 9 april 2014

In behandeling

18-04-2014

In resultatenrapportages voorbeelden geven van multilaterale resultaten (mede) toe te schrijven aan NL

AO Wereldbank d.d. 9 april 2014

In behandeling

18-04-2014

Minister V&J zal TK informeren over uitkomsten bezinning op manier om meer systematisch en periodiek belangen op gebied van veiligheid en economisch gebied af te wegen, zoals aangekondigd in kabinetsreactie AIV-advies (ref. Chinese investeringen in NL)

AO CHina d.d. 9 april 2014

In behandeling

18-04-2014

Tijdens handelsmissie naar China aandacht besteden aan inkomend toerisme uit China, daarbij het Australische plan terzake te betrekken en te bekijken of visumvertrekking nog efficiënter kan

AO China d.d. 9 april 2014

Aan voldaan in brief DVB/CV-074/14, verzonden op 13 mei 2014.

28-04-2014

De Kamer ontvangt rond de zomer de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van het opnemen van ISDS in TTIP, waarin ook een reactie op de voorstellen van UNCTAD hieromtrent worden meegenomen

AO RBZ Handelsraad d.d. 24 april 2014

Aan voldaan in per brief IMH-328124/14, verzonden op 25 juni 2014

28-04-2014

De Minister zal de nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen voor de CETA tekst op basis van het trade policy committee van 25 april 2014 naar de Kamer sturen

AO RBZ Handelsraad d.d. 24 april 2014

Aan voldaan in brief IMH-180867/14, verzonden op 29 april 2014

28-04-2014

In ambtelijke briefing inzake komende onderhandelingsronde TTIP geïnformeerd worden over uitkomsten vh onderzoek dat de Minister laat uitvoeren naar opbrengsten van TTIP.Hierin zal ook een appreciatie van eerdere onderzoeksrapporten worden meegenomen

AO RBZ Handelsraad d.d. 24 april 2014

Aan voldaan in technische briefing

28-04-2014

De Minister stuurt een verslag van zowel de brede consultatie over TTIP naar aanleiding van de motie-Jasper van Dijk (25 februari jl.) als een verslag van de consultatie over geschillenbeslechting in TTIP (17 april jl.) naar de Kamer

AO RBZ Handelsraad d.d. 24 april 2014

Aan voldaan in brief DGBEB-2014.231032, verzonden op 16 mei 2014

22-05-2014

De Kamer ontvangt rond de zomer een appreciatie van de resultaten van het onderzoek naar mogelijke concurrentienadelen als gevolg van transparantie inzake de herkomst van steenkolen per energiemaatschappij.

AO IMVO eerste termijn d.d. 3 april 2014

Aan voldaan in brief IMH-208345/14, verzonden op 27 juni 2014

22-05-2014

De Kamer ontvangt vóór het zomerreces het aangepaste instellingsbesluit van het NCP (Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen)

AO IMVO eerste termijn d.d. 3 april 2014

Aan voldaan in brief IMH-2014.303161, verzonden op 2 juli 2014

22-05-2014

De Minister gaat met Stas EZ, of Stas EZ gaat zelf in overleg met de supermarkten en CBL over de grote hoeveelheid aan keurmerken (eerlijke supermarkt). De Minister rapporteert hierover aan de commissie.

AO IMVO eerste termijn d.d. 3 april 2014

In behandeling

22-05-2014

De Minister stelt problemen rond de winning van neodymium aan de orde bij de windmolensector, of in een brede dialoog met energiebedrijven. De Minister rapporteert hierover aan de commissie.

AO IMVO eerste termijn d.d. 3 april 2014

In behandeling

02-06-2014

MinBHOS gaat in volgende voortgangsrapportage in op stavaza beschuldigingen van seksueel misbruik

AO Minusma d.d. 21 mei 2014

In behandeling

02-06-2014

De Minister zal een Annex toevoegen aan het MJSP die ingaat op de opbouw van de Malinese rechtsstaat (VenR-programma)

AO Minusma d.d. 21 mei 2014

In behandeling

13-06-2014

Eind van de zomer een kamerbrief sturen over de opzet van een conferentie over het begrip Theory of Change in samenwerking met Partos

AO Subsidiekader «Samenspraak en Tegenspraak» d.d. 12 juni 2014

In behandeling

13-06-2014

Eind van de zomer een kamerbrief sturen waarin een voorstel is geformuleerd voor de oprichting van een hefboomfonds

AO Subsidiekader «Samenspraak en Tegenspraak» d.d. 12 juni 2014

In behandeling

19-06-2014

De Kamer wordt geïnformeerd als via Syrische PV, OPCW of Sigrid Kaag antwoord komt op vraag naar gebruik en inzet van door Nederlandse bedrijven geleverd glycol en teflonpompen

AO Syrische chemische wapenprogramma d.d. 11 juni 2014

Aan voldaan in brief DVB-2014.185039, verzonden op 3 juli 2014

19-06-2014

De Kamer wordt met regelmaat geïnformeerd over de uitvoering van de actiepunten

AO Syrische chemische wapenprogramma d.d. 11 juni 2014

In behandeling

19-06-2014

De Minister zal de kwestie van bewijslast bespreken met Minister van V&J en de Kamer hierover informeren

AO Syrische chemische wapenprogramma d.d. 11 juni 2014

In behandeling

19-06-2014

Vóór de zomer ontvangt de Kamer een brief over dual use, o.a. over het gevolg geven aan denials en over de 5 door de Minister tijdens het AO genoemde actiepunten; en tevens over de afweging van risico's

Ao Syrische chemische wapenprogramma d.d. 11 juni 2014

Aan voldaan in brief DVB-185039/14, verzonden op 3 juli 2014

24-06-2014

De Minister zal de Kamer per brief informeren over de uitkomst van het onderzoek naar de toepassing van unsolicited proposals binnen DRIVE

notaoverleg Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé d.d. 23 juni 2014

In behandeling

01-07-2014

Technische briefing over Open Data waarin vrijwillige bijdragen aan NGO's inzichtelijk wordt gemaakt.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2013 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 juli 2014

In behandeling

03-07-2014

De Kamer ontvangt de speech van de Minister naar aanleiding van de presentatie van het rapport van PAX over mensenrechtenschendingen in de steenkoolsector in Colombia

AO Tweede Termijn IMVO d.d. 2 juli 2014

Aan voldaan in brief IMH-350914/14, verzonden op 15 juli 2014

03-07-2014

De Kamer ontvangt in het najaar de evaluatie duurzaam inkopen door de overheid

AO Tweede termijn IMVO d.d. 2 juli 2014

Afhandeling door de Minister van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

03-07-2014

De Minister zegt toe, dat alle beschikbare informatie over de effecten van de toepassing van sancties bij malversaties, zal worden meegenomen in de twee jaarlijkse rapportage hierover aan de Kamer (oktober en mei).

Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2013 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wordt regulier aan voldaan twee keer per jaar

Licence