Base description which applies to whole site

34 STRAFFEN EN BESCHERMEN

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2016 € 24,9 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 42,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 3 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Bij de uitgaven doen zich alleen kleine mutaties (≤ € 5mln.) voor, o.a.:

  • Als gevolg van een grotere productie door Justis is een voordelig saldo ontstaan dat geleid heeft tot een neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage aan Justis hetgeen leidt tot een meevaller van € 2,2 mln. in 2016.

  • Lagere uitgaven op eigen personeel bij Raad van de Kinderbescherming, circa € 5 mln. door een grotere uitstroom van personeel dan verwacht.

  • Wegens vertraging van twee projecten binnen de portefeuille ketenregie is een meevaller van € 2,5 ontstaan. Het betreft de projecten taakoverdracht en voorlopige hechtenis.

  • Op het project slachtofferportaal zijn er minder kosten gemaakt dan geraamd, circa € 1 mln.

Verplichtingen

Naast de verlaging met € 24,9 mln. bij de uitgaven wordt de verplichting ook verlaagd voor, o.a.:

  • Het subsidiebedrag 2017 aan Halt wordt in 2017 verplicht omdat de definitieve toekenning pas in 2017 gereed was. Hierdoor is er een onderuitputting van ad € 9,9 mln. op het verplichtingenbudget 2016 opgetreden.

  • Er is € 5,3 mln. minder verplicht op het onderdeel slachtofferhulp Nederland omdat de verplichting 2016 voor de projectsubsidie «Reiken en Raken» in 2015 is toegekend en aangegaan.

Licence