Base description which applies to whole site

6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, intensiveringen, maatregelen en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2016 tot en met 2020. De tranche 2015 is toegedeeld aan de sectoren.

De mee- en tegenvallers bevatten onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Intensiveringen en maatregelen betreffen de mutaties die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling.

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar en de doorwerking hiervan in de periode tot en met 2020. In tabel 21 worden weergegeven het totaal van de reeds verwerkte mutaties en het totaal van de nieuwe mutaties tussen de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 voor de Zvw-uitgaven. Tabel 22 gaat in op de ontvangsten. In tabel 23 wordt de opbouw van de Zvw uitgaven en ontvangsten op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 23 verder per deelsector ingegaan op de nieuwe mutaties tussen ontwerpbegroting 2015 en ontwerpbegroting 2016 en de meerjarige doorwerking.

Tabel 21 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven vanaf de ontwerpbegroting 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1

Uitgaven Zorgverzekeringswet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

41.052,0

44.364,1

47.178,0

48.658,9

51.224,4

53.816,2

53.816,2

Mutatie jaarverslag 2014 / 1e suppletoire begroting 2015

– 972,1

– 973,7

– 1.163,0

– 1.228,6

– 1.187,7

– 1.193,4

– 1.195,8

Nieuwe mutaties

– 54,0

– 30,7

– 154,8

38,5

38,5

– 133,9

2.682,0

Stand ontwerpbegroting 2016

40.025,8

43.359,7

45.860,1

47.468,7

50.075,3

52.488,9

55.302,5

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 22 Ontvangsten Zvw vanaf de ontwerpbegroting 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1

Ontvangsten Zorgverzekeringswet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.125,1

3.217,7

3.395,8

3.486,1

3.605,8

3.747,8

3.747,8

Mutatie jaarverslag 2014 / 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

– 201,0

– 201,0

– 201,0

– 201,0

– 66,3

Stand ontwerpbegroting 2016

3.125,1

3.217,7

3.194,8

3.285,1

3.404,8

3.546,8

3.681,5

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 23 Opbouw van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eerstelijnszorg

4.922,2

5.253,8

5.349,6

5.533,6

5.536,8

5.536,8

5.536,8

Huisartsenzorg

2.544,3

2.696,1

2.762,3

2.830,6

2.832,4

2.832,4

2.832,4

Multidisciplinaire zorgverlening

458,9

434,4

445,2

456,3

456,6

456,6

456,6

Tandheelkundige zorg Zvw

739,5

728,0

717,4

717,4

717,4

717,4

717,4

Paramedische zorg

657,3

685,0

700,8

700,8

700,8

700,8

700,8

Verloskunde

216,1

224,4

229,4

229,4

229,4

229,4

229,4

Kraamzorg

306,0

313,2

320,5

320,5

320,5

320,5

320,5

Zintuiglijk gehandicapten

0,0

172,7

174,1

174,1

174,1

174,1

174,1

Eerstelijns kortdurend verblijf

0,0

0,0

0,0

104,5

105,6

105,6

105,6

Tweedelijnszorg

22.881,0

22.246,3

23.099,2

23.106,0

23.034,5

22.992,2

22.945,2

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

18.576,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrijgevestigde medisch specialisten

2.238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mondziekten en kaakchirurgie

97,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Medisch-specialistische zorg

– 

20.353,3

21.145,8

21.153,8

21.075,5

21.033,2

20.986,2

Geriatrische revalidatiezorg

734,0

755,7

777,3

778,3

778,3

778,3

778,3

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

708,7

642,6

660,0

654,4

661,0

661,1

661,1

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

40,6

47,3

49,4

52,5

52,6

52,6

52,6

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

58,6

74,4

82,2

82,2

82,2

82,2

82,2

Garantieregeling kapitaallasten

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig curatieve zorg

349,2

373,0

384,5

384,8

384,8

384,8

384,8

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.076,2

3.587,0

3.779,0

3.886,3

3.893,7

3.893,7

3.893,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.076,2

3.517,8

3.555,4

3.586,2

3.586,8

3.586,8

3.586,8

Intramurale langdurige ggz

0,0

69,2

223,5

300,1

307,0

307,0

307,0

Genees- en hulpmiddelen

5.830,2

5.998,2

6.266,8

6.196,9

6.203,2

6.202,2

6.200,2

Geneesmiddelen

4.316,4

4.394,8

4.598,8

4.479,1

4.484,0

4.483,1

4.481,1

Hulpmiddelen

1.513,8

1.603,3

1.668,0

1.717,8

1.719,2

1.719,1

1.719,1

Wijkverpleging

0,0

3.167,3

3.346,1

3.561,8

3.664,4

3.685,4

3.690,9

Wijkverpleging

0,0

3.167,3

3.346,1

3.561,8

3.664,4

3.685,4

3.690,9

Ziekenvervoer

643,1

674,9

692,3

689,0

689,0

686,8

686,8

Ambulancevervoer

519,2

551,9

565,7

563,5

563,5

561,2

561,2

Overig ziekenvervoer

123,8

123,0

126,6

125,6

125,6

125,6

125,6

Opleidingen

1.198,3

1.230,6

1.250,9

1.284,6

1.263,5

1.178,0

1.162,9

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.198,3

1.230,6

1.250,9

1.284,6

1.263,5

1.178,0

1.162,9

Grensoverschrijdende zorg

474,8

779,8

809,9

749,8

749,8

749,8

749,8

Grensoverschrijdende zorg

474,8

779,8

809,9

749,8

749,8

749,8

749,8

Nominaal en onverdeeld

0,0

421,7

1.266,3

2.460,7

5.040,4

7.564,1

10.436,2

               

Nominaal en onverdeeld

0,0

421,7

1.266,3

2.460,7

5.040,4

7.564,1

10.436,2

Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

40.025,8

43.359,7

45.860,1

47.468,7

50.075,3

52.488,9

55.302,5

Eigen risico Zvw

3.098,1

3.190,7

3.194,8

3.285,1

3.404,8

3.546,8

3.681,5

Eigen bijdrage Zvw

27,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

3.125,1

3.217,7

3.194,8

3.285,1

3.404,8

3.546,8

3.681,5

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

36.900,8

40.142,0

42.665,2

44.183,6

46.670,5

48.942,1

51.621,0

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

In figuur 8 is de samenstelling van de Zvw-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2016.

Figuur 8 samenstelling Zvw-uitgaven 2016

Figuur 8 samenstelling Zvw-uitgaven 2016
Huisartsen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.596,7

2.671,2

2.736,8

2.804,5

2.806,3

2.806,3

2.806,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

24,9

25,5

26,1

26,1

26,1

26,1

Nieuwe mutaties

– 9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

2.544,3

2.696,1

2.762,3

2.830,6

2.832,4

2.832,4

2.832,4

 

Deze sector bevat de huisartsenzorg. Deze bestaat uit bijzondere betalingen, avond- nacht- en weekenddiensten, inschrijftarieven, consulttarieven, overige tarieven, resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen, verloskundige hulp door huisartsen en het deel van de kwaliteitsgelden dat betrekking heeft op ondersteuning van de eerstelijnszorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 9,2

           

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt in 2014 een bijstelling plaats van – € 9,2 miljoen. Met het oog op de afspraken in het Bestuurlijk akkoord eerstelijn wordt deze meevaller incidenteel verwerkt.

             
Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

430,1

430,4

441,1

452,0

452,4

452,4

452,4

Mutaties jaarverslag 2014

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

Nieuwe mutaties

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

458,9

434,4

445,2

456,3

456,6

456,6

456,6

               

De multidisciplinaire zorgverlening (MDZ) betreft de ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg. Binnen de ketens wordt zorg verleend waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt leveren.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

11,7

           

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt in 2014 een bijstelling plaats van € 11,7 miljoen. Met het oog op de afspraken in het Bestuurlijk akkoord eerste lijn wordt deze meevaller incidenteel verwerkt.

             
Tandheelkundige zorg Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

720,0

724,4

724,4

724,4

724,4

724,4

724,4

Mutaties jaarverslag 2014

22,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

6,6

– 10,4

– 10,4

– 10,4

– 10,4

– 10,4

Nieuwe mutaties

– 2,9

– 2,9

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Stand ontwerpbegroting 2016

739,5

728,0

717,4

717,4

717,4

717,4

717,4

               

Deze deelsector bevat de eerstelijns tandheelkundige zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 2,9

– 2,9

– 2,9

– 2,9

– 2,9

– 2,9

– 2,9

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 2,9 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Paramedische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

701,7

721,9

721,9

721,9

721,9

721,9

721,9

Mutaties jaarverslag 2014

– 44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 36,5

– 32,2

– 32,2

– 32,2

– 32,2

– 32,2

Nieuwe mutaties

– 0,4

– 0,4

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

Stand ontwerpbegroting 2016

657,3

685,0

700,8

700,8

700,8

700,8

700,8

waarvan fysiotherapie

460,3

474,7

482,9

482,9

482,9

482,9

482,9

waarvan oefentherapie

19,9

20,0

20,4

20,4

20,4

20,4

20,4

waarvan logopedie

115,4

122,6

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

waarvan ergotherapie

30,5

30,9

31,4

31,4

31,4

31,4

31,4

waarvan dieetadvisering

31,3

36,7

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

               

De paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie Caesar, oefentherapie Mensendieck, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Dieetadvisering werd voorheen afzonderlijk gepresenteerd.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 0,4 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

             

Fysiotherapie

   

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Oefentherapie

   

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Logopedie

   

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Ergotherapie

   

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Dieetadvisering

   

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Verloskunde (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

211,0

217,6

217,6

217,6

217,6

217,6

217,6

Mutaties jaarverslag 2014

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Nieuwe mutaties

2,8

2,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Stand ontwerpbegroting 2016

216,1

224,4

229,4

229,4

229,4

229,4

229,4

               

Deze deelsector bevat de extramuraal verstrekte verloskundige zorg. De verloskundige zorg verricht door huisartsen is bij de deelsector huisartsen opgenomen.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 2,8 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Kraamzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

292,5

298,7

298,7

298,7

298,7

298,7

298,7

Mutaties jaarverslag 2014

15,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

Nieuwe mutaties

– 2,3

– 2,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Stand ontwerpbegroting 2016

306,0

313,2

320,5

320,5

320,5

320,5

320,5

               

Op deze sector worden de uitgaven voor kraamzorg geraamd en verantwoord. De kraamzorg is tweeledig. Allereerst houdt deze de partusassistentie in: de ondersteuning van de verloskundige bij de bevalling. Daarnaast levert de kraamverzorgende hulp gedurende de eerste dagen na de bevalling en geeft zij advies met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 2,3 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Zintuiglijk gehandicapten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

171,0

173,0

173,0

173,0

173,0

173,0

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

1,7

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

172,7

174,1

174,1

174,1

174,1

174,1

               

Zorg aan zintuiglijk beperkten (auditief en/of communicatief beperkten, visueel beperkten en doofblinden) valt sinds 1 januari 2015 onder de Zvw.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Eerstelijns kortdurend verblijf (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

96,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,0

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 98,1

7,5

7,5

7,6

7,6

7,6

Nieuwe mutaties

0,0

2,1

– 103,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

0,0

0,0

104,5

105,6

105,6

105,6

               

Verblijf onder de Zorgverzekeringswet omvat verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Verblijf in verband met «zorg zoals huisartsen die plegen te bieden – het zogenoemde eerstelijns verblijf – is onder deze aanspraak mogelijk.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Ophogen budget eerstelijnsverblijf

   

77,0

       

Omdat het subsidieplafond voor eerstelijnsverblijf ontoereikend is gebleken, wordt het plafond in 2015 en 2016 verhoogd. Deze mutatie betreft de ophoging in 2016 (in 2015 valt de regeling onder de Wlz).

             
               

Uitstel overgang eerstelijnsverblijf naar Zvw

   

– 180,5

       

De overheveling van het eerstelijnsverblijf van de Wlz naar de Zvw is uitgesteld naar 2017.

             
               

Overige

             

Correctie herverdeeleffect Zvw.

 

2,1

         
Instellingen voor medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

18.574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties jaarverslag 2014

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

18.576,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Deze sector is samengesteld uit de voormalige onderdelen algemene en categorale ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, ZBC’s en een groot deel van overige curatieve instellingen (bijvoorbeeld centra voor erfelijkheidsonderzoek en dialysecentra). Als gevolg van de invoering van integrale tarieven in de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2015 maakt deze sector met ingang van de begroting 2015 deel uit van het integrale kader medisch-specialistische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Vrijgevestigde medisch specialisten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

2.238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Deze sector omvat de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten. Als gevolg van de invoering van integrale tarieven in de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2015 maakt deze sector met ingang van de begroting 2015 deel uit van het integrale kader medisch-specialistische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Mondziekten en kaakchirurgie (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

87,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties jaarverslag 2014

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

97,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Deze sector omvat de medisch-specialistische zorg mondziekten en kaakchirurgie (tandheelkundige specialistische zorg). Het betreft zorg voor verzekerden tot en met 17 jaar en bijzondere tandheelkunde op basis van indicatie voor volwassenen. Verder bevat deze deelsector orthodontie door een specialist en kaakchirurgie. Als gevolg van de invoering van integrale tarieven in de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2015 maakt deze sector met ingang van de begroting 2015 deel uit van het integrale kader medisch-specialistische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

2,3

           

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt in 2014 een bijstelling plaats van € 2,3 miljoen.

             
Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

20.315,9

21.112,5

21.116,6

21.037,6

20.995,8

20.995,8

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

40,0

29,6

29,7

29,9

29,8

29,8

Nieuwe mutaties

0,0

– 2,6

3,7

7,4

8,1

7,5

– 39,4

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

20.353,3

21.145,8

21.153,8

21.075,5

21.033,2

20.986,2

In deze sector vallen met ingang van 2015 de instellingen voor medisch-specialistische zorg inclusief mondziekten en kaakchirurgie en de honoraria voor de vrijgevestigde medisch specialisten.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Oploop besparing Regeerakkoord Rutte-Verhagen

           

– 40,0

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is een besparing opgenomen in verband met een pakket aan maatregelen (uitbreiden B-segment, invoering DOT, beperking ex-post verevening). Deze besparing bedroeg € 40 miljoen in 2014 en loopt uiteindelijk op tot € 330 miljoen. De oploop in de eerste jaren is reeds verwerkt in het budgettaire kader van het Hoofdlijnenakkoord 2011 en de begrotingen 2012, 2014 en 2015. De oploop in 2020 wordt thans verwerkt.

             
               

Niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven

 

– 2,8

– 10,0

       

Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform de afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2015 is in verband met het besparingsverlies in 2014 voor het jaar 2015 een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 12,8 miljoen. Ook in 2015 blijft de besparing vooralsnog achter bij de afgesproken opbrengst. Voorlopig gaan we daarbij uit van een bedrag van € 10 miljoen.

             
               

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg

5,2

6,8

7,5

6,9

Door middel van besluitvorming over voorwaardelijke toelating van interventies worden gefaseerd middelen overgeheveld naar de sector medisch-specialistische zorg. Bij begroting 2015 is structureel € 2,5 miljoen aan de sector medisch-specialistische zorg toegevoegd voor voorwaardelijke toelating. Op basis van een actuele raming van voorwaardelijk toe te laten middelen in 2015 wordt het kader verhoogd. Voor middelen die in de loop van 2016 voorwaardelijk worden toegelaten, wordt het begrotingsbedrag 2016 in de loop van 2016 naar boven bijgesteld.

             
               

Technisch

             
               

Correctie overhevelingen 2015

 

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Betreft correcties op overhevelingen vanuit het GVS. Siklos wordt uit de aanspraak op Farmaceutische Zorg gehaald en wordt dus verwijderd uit het GVS. De kosten van de geneesmiddelen (€ 1,1 miljoen per jaar) komen vanaf 1 augustus 2015 geheel ten laste van het macrokader voor medisch-specialistische zorg. Lanvis (€ 0,5 miljoen per jaar) wordt 1 augustus 2015 teruggeplaatst in het GVS met het oog op een eenduidige aanspraak op geneesmiddelen voor inflammatoire darmziekten.

             
               

Overheveling Ruxolitnib

   

7,9

       

Dit betreft de overheveling van het geneesmiddel Ruxolitinib van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. De middelen zijn eerder incidenteel overgeheveld voor het jaar 2015 (€ 7,9 miljoen), aangezien er nog onvoldoende bekend was over de structurele kosten van dit medicijn. Op dit moment is er nog steeds onvoldoende bekend: reden om op dit moment enkel voor 2016 weer over te boeken.

             

Medisch-specialistische zorg.

Aansluiting VWS-begroting met aan NZa te versturen brief over macrobeheersmodel 2016 (bedragen x € 1 miljoen).
 

2016

Stand ontwerpbegroting 2016

21.145,8

   

Besluitvorming overschrijding 2012

– 70,0

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is besloten dat in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering zal worden gebracht op het beschikbare macrokader 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282.

 
   

Kwaliteitsgelden

– 15,5

De in het bestuurlijk akkoord afgesproken middelen voor de Stichting kwaliteitsgelden medisch specialisten (€ 12,5 miljoen) en middelen voor patiëntenparticipatie (€ 3,0 miljoen) zijn niet relevant voor de zorginkoop en het macrobeheersmodel.

 
   

Verkeerde bed

14,2

Betreft door ziekenhuizen geleverde zorg die vanuit de Wlz wordt gefinancierd. Het gaat om patiënten die langer in ziekenhuizen verblijven in afwachting van een plaats in een Wlz-instelling.

 
   

Actuele stand mbi-kader 2016

21.074,5

Dit bedrag is op prijsniveau 2015, dus exclusief loon- en prijsbijstelling 2016.

 
Geriatrische revalidatiezorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

823,0

780,4

795,3

795,3

795,3

795,3

795,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 87,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 23,4

– 23,4

– 23,4

– 23,4

– 23,4

– 23,4

Nieuwe mutaties

– 1,2

– 1,2

5,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Stand ontwerpbegroting 2016

734,0

755,7

777,3

778,3

778,3

778,3

778,3

               

Geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Deze oudere cliënten hebben behoefte aan een multidisciplinaire revalidatiebehandeling die aan hun individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo is aangepast en rekening houdt met andere aandoeningen. Geriatrische revalidatie onderscheidt zich daarmee in zorginhoud en cliëntgroep van de medisch-specialistische revalidatie. Doel is hen te helpen terug te keren naar de oude woonsituatie en maatschappelijk te blijven participeren.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,2

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 1,2 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Technisch

             
               

Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer

   

– 1,0

       

Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

             
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

704,7

641,7

659,0

653,4

660,0

660,1

660,1

Mutaties jaarverslag 2014

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

708,7

642,6

660,0

654,4

661,0

661,1

661,1

               

De academische ziekenhuizen en het NKI-AVL krijgen in verband met hun publieke taken – het leveren van topreferente zorg en onderzoek en innovatie – een beschikbaarheidbijdrage academische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

44,1

47,2

49,3

52,4

52,5

52,5

52,5

Mutaties jaarverslag 2014

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

40,6

47,3

49,4

52,5

52,6

52,6

52,6

               

De academische ziekenhuizen krijgen met de invoering van prestatiebekostiging de kapitaallasten die ze maken voor hun publieke functie niet meer vergoed. Per 2013 is een beschikbaarheidbijdrage in het leven geroepen ten behoeve van de kapitaallasten die samenhangen met de academische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

74,3

74,3

74,3

74,3

74,3

74,3

74,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Stand ontwerpbegroting 2016

58,6

74,4

82,2

82,2

82,2

82,2

82,2

               

Op deze sector worden de uitgaven geraamd van de beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van de spoedeisende hulp, Calamiteitenhospitaal, helikoptersvoorziening en Mobiel Medisch Team-voertuigen (MMT) voor traumazorg, trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen en oefenen) acute verloskunde en de post mortem orgaanuitname. De beschikbaarheidbijdragen academische zorg, kapitaallasten academische zorg en opleidingen worden apart gepresenteerd.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

             

Beleidsmatige mutaties

             

             

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Garantieregeling kapitaallasten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties jaarverslag 2014

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg in 2012 is er een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen voor de periode tot en met 2016. Op basis van de afwikkeling door de NZa kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op deze regeling.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Overig curatieve zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

357,1

380,4

381,1

381,4

381,4

381,4

381,4

Mutaties jaarverslag 2014

– 9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 9,4

– 9,4

– 9,4

– 9,4

– 9,4

– 9,4

Nieuwe mutaties

2,0

2,0

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

Stand ontwerpbegroting 2016

349,2

373,0

384,5

384,8

384,8

384,8

384,8

               

Mede naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord met de ziekenhuissector omvat de sector overig curatief vanaf 2012 voornamelijk de huisartsenlaboratoria. De uitgaven van andere soorten instellingen zijn vanaf 2012 opgenomen in de sector instellingen voor medisch-specialistische zorg.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 2,0 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.076,2

3.592,1

3.797,0

3.908,9

3.916,5

3.916,5

3.916,5

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 7,2

– 20,1

– 24,7

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Nieuwe mutaties

0,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Stand ontwerpbegroting 2016

4.076,2

3.587,0

3.779,0

3.886,3

3.893,7

3.893,7

3.893,7

               

Deze sector omvat tot en met 2013 de geneeskundige ggz geleverd door zowel eerstelijns psychologen (ELP) als aanbieders tweedelijns ggz, vanaf 2014 omvat dit de basis en de gespecialiseerde ggz. Tweedelijns geneeskundige ggz wordt geleverd door instellingen en vrijgevestigden. Vanaf 2015 omvat dit ook de langdurige op behandeling gerichte intramurale ggz. Met ingang van de begroting 2013 worden op deze sector ook de uitgaven voor de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie geraamd en verantwoord. De sector bevat ook de kwaliteitsgelden voor de ggz en de beschikbaarheidbijdragen voor de ggz.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Ambulantiseringsschuif ggz

 

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

In het kader van de beleidsregel overheveling ggz-budget Wlz-Zvw is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen Wlz- en Zvw-budgetten voor de ggz. Voor 2015 leidt dit voorlopig tot een aanpassing van € 2,1 miljoen.

             
Geneesmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.506,3

4.716,5

4.749,4

4.680,7

4.680,7

4.680,7

4.680,7

Mutaties jaarverslag 2014

– 188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 317,9

– 452,0

– 511,0

– 506,0

– 506,9

– 515,4

Nieuwe mutaties

– 1,6

– 3,8

301,3

309,3

309,3

309,3

315,8

Stand ontwerpbegroting 2016

4.316,4

4.394,8

4.598,8

4.479,1

4.484,0

4.483,1

4.481,1

               

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen geraamd en verantwoord.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 1,6

           

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt in 2014 een bijstelling plaats van – € 1,6 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

319,1

319,1

319,1

319,1

319,1

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Technisch

             
               

Correctie overhevelingen 2015

 

– 0,3

– 0,6

– 0,6

– 0,6

– 0,6

– 0,6

Betreft correcties op overhevelingen vanuit het GVS. Siklos wordt uit de aanspraak op Farmaceutische Zorg gehaald en wordt dus verwijderd uit het GVS. De kosten van de geneesmiddelen (€ 1,1 miljoen per jaar) komen vanaf 1 augustus 2015 geheel ten laste van het macrokader voor medisch-specialistische zorg. Lanvis (€ 0,5 miljoen per jaar) wordt per 1 augustus 2015 teruggeplaatst in het GVS met het oog op een eenduidige aanspraak op geneesmiddelen voor inflammatoire darmziekten.

             
               

Overheveling geneesmiddelen Ruxolitnib

   

– 7,9

       

Dit betreft de overheveling van het geneesmiddel Ruxolitinib van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. De middelen zijn eerder incidenteel overgeheveld voor het jaar 2015 (€ 7,9 miljoen), aangezien er nog onvoldoende bekend was over de structurele kosten van dit medicijn. Op dit moment is er nog steeds onvoldoende bekend: reden om op dit moment enkel voor 2016 over te boeken.

             
               

Antibioticaresistentie

 

– 3,5

– 9,3

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 2,7

Dit betreft een correctieboeking van de bij eerste suppletoire begroting 2015 overgeboekte middelen (onder overige mutaties) naar het geneesmiddelenkader. De middelen ten behoeve van antibioticaresistentie zijn via een ijklijnmutatie vanuit nominaal en onvoorzien naar de begroting geboekt.

             
Hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.593,5

1.676,8

1.750,2

1.798,0

1.798,4

1.798,4

1.798,4

Mutaties jaarverslag 2014

– 82,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 76,5

– 74,4

– 72,4

– 71,5

– 71,6

– 71,6

Nieuwe mutaties

3,1

3,1

– 7,8

– 7,8

– 7,8

– 7,8

– 7,8

Stand ontwerpbegroting 2016

1.513,8

1.603,3

1.668,0

1.717,8

1.719,2

1.719,1

1.719,1

               

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale hulpmiddelen die verstrekt worden krachtens de Regeling hulpmiddelen geraamd en verantwoord.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 3,1 miljoen.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Technisch

             
               

Technische correctie nieuwe bekostiging hoortoestellen

   

– 27,0

– 27,0

– 27,0

– 27,0

– 27,0

De eigen bijdragen voor hoortoestellen zijn eerder als aparte opbrengst (€ 27 miljoen) opgenomen. In de uitgavencijfers van het Zorginstituut worden de eigen bijdragen echter verrekend in de uitgaven aan hulpmiddelen. Met deze boeking wordt dit met ingang van 2016 rechtgetrokken: het hulpmiddelenkader wordt met € 27 miljoen verlaagd, evenals de apart ingeboekte eigen bijdragen.

             
Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

3.079,5

3.336,0

3.589,4

3.695,4

3.695,4

3.695,4

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

89,9

10,1

– 27,6

– 31,0

– 10,0

1,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

– 5,5

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

3.167,3

3.346,1

3.561,8

3.664,4

3.685,4

3.690,9

               

Binnen de aanspraak wijkverpleging is sprake van zowel verpleging als verzorging. Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, injecties en catheterisaties en verzorgende handelingen zoals wassen en aankleden. De wijkverpleegkundige is in de eerste plaats een zorgverlener. Daarin vormt de (wijk)verpleegkundige tevens de schakel tussen de cliënt, zijn of haar sociale omgeving en de verschillende professionals. Binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was voor deze laatste coördinerende, regisserende en signalerende taken geen bekostigingstitel. De ruimte die de wijkverpleegkundige nodig heeft om breder te kijken dan de oorspronkelijke zorgvraag was door de indeling in functies en klassen verdwenen. Binnen de aanspraak wijkverpleging zijn naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam zijn. Financiering vindt al dan niet plaats via een persoonsgebonden budget.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Overige

             

Correctie herverdeeleffect Zvw.

 

– 2,1

         
               

Extrapolatie

           

– 5,5

De extrapolatiemutatie betreft de oploop in 2020 van de maatregel «geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten»

(– € 5,5 miljoen).

             
Ambulancevervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

531,0

551,3

551,3

549,1

549,1

546,8

546,8

Mutaties jaarverslag 2014

– 11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Nieuwe mutaties

0,1

0,0

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Stand ontwerpbegroting 2016

519,2

551,9

565,7

563,5

563,5

561,2

561,2

               

De ambulancezorg kent twee kerntaken: spoedvervoer en besteld vervoer. Daarnaast staan ambulances ook paraat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op deze sector worden tevens de uitgaven Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) verantwoord.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Technisch

             
               

Financieringsmutaties

0,1

           
Overige ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

134,7

142,1

141,0

141,0

141,0

141,0

141,0

Mutaties jaarverslag 2014

– 10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 18,6

– 18,6

– 18,6

– 18,6

– 18,6

– 18,6

Nieuwe mutaties

– 0,4

– 0,4

4,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Stand ontwerpbegroting 2016

123,8

123,0

126,6

125,6

125,6

125,6

125,6

               

Het overig ziekenvervoer betreft het vervoer van patiënten van en naar zorgaanbieders. Hiervoor in aanmerking komen verzekerden die chemo- of radiotherapie ondergaan, nierdialyse ondergaan, zich uitsluitend in een rolstoel kunnen verplaatsen, zeer slechtziend zijn of van hun zorgverzekeraar hiervoor toestemming hebben gekregen. Het betreft zowel commercieel vervoer als vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2014. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 0,4 miljoen.

             
               

Intensiveringen

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Technisch

             
               

Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer

   

1,0

       

Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

             
Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.207,4

1.228,9

1.249,2

1.282,8

1.261,7

1.176,3

1.176,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

1,7

1,7

1,8

1,7

1,6

– 13,4

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

1.198,3

1.230,6

1.250,9

1.284,6

1.263,5

1.178,0

1.162,9

               

Met ingang van 2013 worden de specialistische vervolgopleidingen uit het zogenaamde opleidingsfonds (inclusief de opleiding tot huisarts) en een aantal ggz-opleidingen via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het Zorginstituut Nederland.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

796,9

828,4

828,8

768,8

768,8

768,8

768,8

Mutaties jaarverslag 2014

– 264,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 48,6

– 48,6

– 48,7

– 48,7

– 48,7

– 48,7

Nieuwe mutaties

– 58,0

0,0

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

Stand ontwerpbegroting 2016

474,8

779,8

809,9

749,8

749,8

749,8

749,8

               

Deze deelsector betreft de grensoverschrijdende zorg binnen en buiten het macroprestatiebedrag (mpb).

Binnen het macroprestatiebedrag betreft het zorgkosten gemaakt in het buitenland door verzekerden bij Nederlandse zorgverzekeraars. Dit zijn bijvoorbeeld de medische lasten na een skiongeluk, lasten die samenhangen met een behandeling in een Belgisch ziekenhuis of lasten van grensarbeiders die in Nederland werken en in Duitsland wonen.

De grensoverschrijdende zorg buiten het mpb betreft de lasten van internationale verdragen. Het gaat om kosten van zorg aan personen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar die op grond van een Europese verordening of een door Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van Nederland. Ten eerste betreft dit verdragsgerechtigden die wonen in het buitenland met een Nederlands pensioen en hun in het buitenland wonende gezinsleden. Het gaat ook om in het buitenland wonende gezinsleden van in Nederland werkende werknemers. Tegenover het recht op zorg staat de verplichting om een bijdrage aan Zorginstituut Nederland te betalen.

Het betreft ook de kosten van medische zorg voor personen die verzekerd zijn in het buitenland en langdurig of kortdurend verblijven in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld in Nederland wonende en in het buitenland voor een buitenlandse werkgever werkende werknemers en hun gezinsleden, in Nederland wonende rechthebbenden op een buitenlands pensioen met hun gezin en toeristen). Deze kosten worden doorberekend aan de internationale verdragspartners. De baten worden in mindering gebracht op de lasten.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Actualisering

– 58,0

           

De actualisering in juni van de zorgcijfers over 2014 heeft bevestigd dat de ontvangsten bij de grensoverschrijdende zorg buiten mpb circa € 50 miljoen hoger worden geraamd dan eerder is verondersteld. Deze € 50 miljoen was nog niet bekend bij het gereed maken van het jaarverslag maar wel bij de totstandkoming van de eerste suppletoire begroting 2015; en kon derhalve nog meegenomen worden in de voorjaarsbesluitvorming (structurele mutatie vanaf 2015).

In de actualisatie 2014 kwam tevens bij de uitgaven van de grensoverschrijdende zorg buiten mpb een geringe stijging van € 0,9 miljoen naar voren en bij de uitgaven van de grensoverschrijdende zorg binnen mpb een beperkte afname van € 8,9 miljoen. Omdat deze stijgingen vanwege het grillige karakter van de uitgaven grensoverschrijdende zorg incidenteel worden verondersteld, is er over 2014 in totaal – € 58 miljoen verwerkt. Ten opzichte van de in de eerste suppletoire begroting 2015 verwerkte structurele mutatie bij de ontvangsten (vanaf 2015) is er geen aanpassing.

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

350,1

977,7

2.294,4

3.377,8

5.919,7

8.640,8

8.640,8

Mutaties jaarverslag 2014

– 350,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

– 528,8

– 576,2

– 558,2

– 520,0

– 545,6

– 555,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 27,2

– 451,8

– 358,8

– 359,2

– 531,1

2.350,4

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

421,7

1.266,3

2.460,7

5.040,4

7.564,1

10.436,2

               

De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             

Compensatie tegenvaller ER

         

– 181,2

– 181,2

Deze mutatie betreft een taakstellende reeks, ter (intertemporele) compensatie van de tegenvaller op de opbrengst van het eigen risico.

             
               

Nominaal

             

Nominale ontwikkeling

   

50,8

77,8

78,0

86,8

119,5

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de laatste macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Uitdeling groeiruimte tranche 2016

   

– 438,8

– 438,8

– 438,8

– 438,8

– 438,8

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016.

             
               

Dekking ophogen budget eerstelijnsverblijf

 

– 33,5

– 42,0

       

De ophoging van het budget voor eerstelijnsverblijf wordt deels gedekt binnen de Zvw en deels binnen de Wlz.

             
               

Niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven

 

2,8

10,0

Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2015 is in verband met het besparingsverlies in 2014 voor het jaar 2015 een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 12,8 miljoen. Ook in 2015 blijft de besparing vooralsnog achter bij de afgesproken opbrengst. Vooralsnog gaan we daarbij uit van een bedrag van € 10 miljoen.

             
               

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg

   

– 5,2

– 6,8

– 7,5

– 6,9

 

Door middel van besluitvorming over voorwaardelijke toelating van interventies worden gefaseerd middelen overgeheveld naar de sector medisch-specialistische zorg. Bij begroting 2015 is structureel € 2,5 miljoen aan de sector medisch-specialistische zorg toegevoegd voor voorwaardelijke toelating. Op basis van een actuele raming van voorwaardelijk toe te laten middelen in 2015 wordt het kader verhoogd. Voor middelen die in de loop van 2016 voorwaardelijk worden toegelaten, wordt het begrotingsbedrag 2016 in de loop van 2016 naar boven bijgesteld.

             
               

Vrijval nominaal en onverdeeld

   

– 33,7

       

Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.

             
               

Technisch

             
               

Overige

 

3,5

7,1

9,0

9,0

9,0

2,5

Deze post is het saldo van diverse overige mutaties waaronder de budgettair-neutrale verwerking van de aanpassing van de nominaalsystematiek Zvw.

             
               

Extrapolatie

           

2.848,4

De extrapolatiemutatie betreft de extrapolatie van de groeiruimte Zvw en van de nominale ontwikkeling in 2020.

             
Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.125,1

3.217,7

3.395,8

3.486,1

3.605,8

3.747,8

3.747,8

Mutaties jaarverslag 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

– 201,0

– 201,0

– 201,0

– 201,0

– 66,3

Stand ontwerpbegroting 2016

3.125,1

3.217,7

3.194,8

3.285,1

3.404,8

3.546,8

3.681,5

               

Deze deelsector omvat onder andere het eigen risico en de eigen bijdragen binnen de Zvw.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Mee- en tegenvallers

             
               

Raming eigen risico

   

– 174,0

– 174,0

– 174,0

– 174,0

– 174,0

De raming van de opbrengst van het eigen risico is met € 174 miljoen neerwaarts bijgesteld. Hiervoor zijn diverse verklaringen. De belangrijkste is de neerwaartse bijstelling van de verwachte

Zvw-uitgaven in 2016 ten opzichte van de stand in de ontwerpbegroting 2015 (zoals weergegeven in bovenstaande tabel 6), voornamelijk veroorzaakt door de lagere genees- en hulpmiddelenraming. Daarnaast is het ramingsmodel geactualiseerd met de nieuwe risicovereveningsdata over de verdeling van de individuele zorguitgaven.

             
               

Technische mutaties

             
               

Technische correctie nieuwe bekostiging hoortoestellen

   

– 27,0

– 27,0

– 27,0

– 27,0

– 27,0

De eigen bijdragen voor hoortoestellen zijn eerder als aparte opbrengst (€ 27 miljoen) opgenomen. In de uitgavencijfers van het Zorginstituut worden de eigen bijdragen echter verrekend in de uitgaven aan hulpmiddelen. Met deze boeking wordt dit met ingang van 2016 rechtgetrokken: het hulpmiddelenkader wordt met € 27 miljoen verlaagd, evenals de apart ingeboekte eigen bijdragen.

             
               

Extrapolatie

           

134,7

Deze mutatie betreft de toename van de opbrengst van het eigen risico, gebaseerd op de procentuele toename van de verwachte Zvw-uitgaven in 2020 ten opzichte van 2019.

             
6.1.2 Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz in het afgelopen jaar. In tabel 24 wordt de totale mutatie tussen de ontwerpbegroting 2014 en de ontwerpbegroting 2016 voor de Wlz-uitgaven weergegeven. Tabel 25 gaat in op de ontvangsten. In tabel 26 wordt de opbouw van de Wlz-uitgaven en ontvangsten op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt verder per deelsector ingegaan op de nieuwe mutaties tussen ontwerpbegroting 2015 en ontwerpbegroting 2016. Voor het jaar 2014 betreft het de AWBZ-stand en vanaf het jaar 2015 de Wlz-stand.

Tabel 24 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven per sector vanaf de ontwerpbegroting 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1

Uitgaven Wet langdurige zorg

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

28.107,5

19.456,2

19.147,3

19.310,5

19.900,2

20.838,4

20.838,4

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 267,3

352,1

336,6

209,4

285,2

200,8

160,9

Nieuwe mutaties

0,0

42,4

415,0

212,3

208,2

215,8

1.261,2

Stand ontwerpbegroting 2016

27.840,2

19.850,7

19.899,0

19.732,2

20.393,6

21.255,0

22.260,5

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 25 Ontvangsten Wlz vanaf de ontwerpbegroting 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1

Ontvangsten Wet langdurige zorg

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.985,0

1.737,3

1.676,0

1.651,9

1.655,2

1.715,0

1.715,0

Mutatie 1esuppletoire begroting 2015

9,6

154,0

172,0

183,0

185,0

175,0

170,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,4

Stand ontwerpbegroting 2016

1.994,6

1.891,3

1.848,0

1.834,9

1.840,2

1.890,0

1.903,4

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 26 Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe indeling

             
               

Binnen contracteerruimte

21.551,1

16.447,1

16.455,0

16.411,2

16.878,9

16.809,9

16.719,7

Ouderenzorg

8.650,7

8.906,1

9.017,8

9.069,8

9.371,7

9.302,7

9.231,9

Gehandicaptenzorg

5.462,1

5.949,9

6.126,0

6.090,1

6.241,1

6.241,1

6.223,2

Langdurige ggz

1.598,0

484,3

369,2

316,7

335,7

335,7

334,2

Volledig pakket thuis

256,7

288,0

289,6

291,6

291,6

291,6

Extramurale zorg

4.457,6

720,8

519,9

511,5

505,4

505,4

505,4

Overige binnen contracteerruimte

1.382,7

129,2

134,1

133,4

133,4

133,4

133,4

 

Persoonsgebonden budgetten

2.444,0

1.195,4

1.346,5

1.367,3

1.361,1

1.361,1

1.361,6

               

Buiten contracteerruimte

2.409,4

2.208,2

2.097,5

1.953,8

2.153,6

3.084,0

4.179,2

Kapitaallasten (nacalculatie)

2.183,3

1.433,4

801,8

392,6

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten

215,8

142,4

140,7

140,7

140,7

140,7

140,7

Overig buiten contracteerruimte1

81,7

621,7

636,2

476,7

477,1

477,1

477,1

Nominaal en onverdeeld

– 71,3

10,7

518,7

943,7

1.535,8

2.466,2

3.561,4

               

Oude indeling

             

             

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

92,4

Dagbesteding en vervoer

1.162,8

Mee-instellingen

180,5

Bruto-Wlz-uitgaven begroting 2016

27.840,2

19.850,7

19.899,0

19.732,2

20.393,6

21.255,0

22.260,5

Eigen bijdrage Wlz

1.994,6

1.891,3

1.848,0

1.834,9

1.840,2

1.890,0

1.903,4

Netto-Wlz-uitgaven begroting 2016

25.845,6

17.959,4

18.051,0

17.897,3

18.553,4

19.364,9

20.357,1

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

1

Bij de Wlz zijn onder de post overig buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Indeling

De Wlz-uitgaven worden vanaf de ontwerpbegroting 2015 gesplitst in uitgaven die vallen onder de contracteerruimte voor zorg in natura, de persoonsgebonden budgetten respectievelijk uitgaven die buiten deze twee posten vallen. Onder de sectoren «ouderenzorg», «gehandicaptenzorg» en «langdurige ggz» worden per sector respectievelijk verantwoord de zorgzwaartepakketten (zzp’s), de NHC’s (inclusief ingroei-pad), de toeslagen en middelen voor dagbesteding en vervoer.

Budgettair kader zorguitgaven Wlz

In de Wlz vallen de contracteerruimte voor zorg in natura en de middelen voor de persoonsgebonden budgetten onder één financieel totaal kader. Anders dan in de AWBZ stelt de Minister van VWS jaarlijks het bedrag voor de de contracteerruimte zorg in natura vast. De NZa verdeelt de contracteerruimte over de regionale zorgkantoren. De Minister stelt tevens de hoogte van het pgb-kader vast en de verdeling over de regio’s en publiceert deze in de regeling langdurige zorg. De NZa monitort de uitgavenontwikkeling binnen de contracteerruimte en het pgb-kader, rapporteert hierover aan de Minister en ziet toe op een doelmatige en rechtmatige uitvoering.

De zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk om binnen het beschikbare kader passende zorg te leveren aan hun cliënten. Het kan dan gaan om zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het beroep dat op beide leveringsvormen wordt gedaan, kunnen zorgkantoren gedurende het jaar middelen tussen de contracteerruimte en het pgb-kaderverschuiven. Hierbij is het zowel mogelijk om van de contracteerruimte voor zorg in natura te schuiven naar het budgetplafond voor pgb als andersom. De schuif tussen pgb en contracteerruimte zorg in natura is alleen mogelijk als het binnen het totale beschikbare kader past.

In het Financieel Beeld Zorg zijn de middelen onderverdeeld naar sectoren ten einde meer informatie te verschaffen over de zorg die binnen de contracteerruimte wordt geleverd.

De intramurale zorg wordt onderverdeeld naar ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Onder de post overig vallen onder meer de geoormerkte middelen in de aanwijzing budgettair kader Wlz. De kapitaallasten worden geleidelijk in de contracteerruimte opgenomen door de gefaseerde invoering van integrale tarieven. De sector voor de kapitaallasten wordt hierdoor geleidelijk verlaagd en de sectoren voor intramurale zorg worden geleidelijk verhoogd.

In figuur 9 is de samenstelling van de Wlz-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2016.

Figuur 9 samenstelling Wlz-uitgaven 2016

Figuur 9 samenstelling Wlz-uitgaven 2016
Ouderenzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

8.847,0

8.857,0

9.273,0

9.210,0

9.445,0

9.445,0

9.445,0

Mutaties jaarverslag 2014

-196,4

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

0,0

70,0

207,8

350,8

428,8

359,8

324,1

Nieuwe mutaties

0,0

– 20,9

– 463,0

– 491,0

– 502,1

– 502,1

– 537,2

Stand ontwerpbegroting 2016

8.650,7

8.906,1

9.017,8

9.069,8

9.371,7

9.302,7

9.231,9

               

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale ouderenzorg, bestaande uit de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Extramuraliseren tranche 2016

   

– 444,6

– 455,7

– 466,8

– 466,8

– 466,8

Betreft de toedeling van de tranche 2016 van de maatregel extramuraliseren aan de sector, rekening houdend met het ingroeipad (t/m 2018) van de normatieve huisvestingscomponenent (nhc).

             
               

Dekking ophogen budget eerstelijnsverblijf

 

– 6,8

– 10,0

       

Dit betreft het aandeel van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de subsidieregeling eerstelijnsverblijf voor de jaren 2015 en 2016. Hiermee was bij de opstelling van de oorspronkelijke raming nog geen rekening gehouden.

             
               

Onderuitputting contracteerruimte Wlz

 

– 14,1

– 18,3

– 18,3

– 18,3

– 18,3

– 18,3

De contracteerruimte liet de afgelopen jaren bij de nacalculatie een onderuitputting zien van circa 1%. Het kabinet zet hiervan nu € 40 miljoen in als dekking (zie overig deel bij gahandicaptenzorg).

             
               

Compensatie RA-maatregel kern-awbz in 2016

   

26,9

       

Deze mutatie betreft de inzet van enveloppe-middelen 2016 ter compensatie van de Regeerakkoord-taakstelling kern-AWBZ in 2016.

             
               

Overige

   

– 17,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

Deze middelen vallen vrij en worden ingezet ter (gedeeltelijke) dekking van de uitgaven in verband met passend onderwijs.

             
               

Extrapolatie 2020

           

– 35,1

De extrapolatiemutatie betreft de oploop in 2020 van de ombuiging die behoort bij de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) op de sector ouderenzorg (– € 30,1 miljoen) en de oploop van het effect van extramuraliseren (– € 5 miljoen).

             
Gehandicaptenzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

5.524,3

6.032,0

6.285,0

6.230,0

6.358,0

6.358,0

6.358,0

Mutaties jaarverslag 2014

– 62,2

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 79,9

– 58,9

– 22,7

1,2

1,2

0,7

Nieuwe mutaties

– 0,0

– 2,2

– 100,1

– 117,2

– 118,1

– 118,1

– 135,5

Stand ontwerpbegroting 2016

5.462,1

5.949,9

6.126,0

6.090,1

6.241,1

6.241,1

6.223,2

               

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale gehandicaptenzorg, bestaande uit de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Extramuraliseren tranche 2016

   

– 35,9

– 36,8

– 37,7

– 37,7

– 37,7

Betreft de toedeling van de tranche 2016 van de maatregel extramuraliseren aan de sector, rekening houdend met het ingroeipad (t/m 2018) van de normatieve huisvestingscomponenent (nhc).

             
               

Inzet groeimiddelen tbv pgb-problematiek

   

– 65,0

– 65,0

– 65,0

– 65,0

– 65,0

Het pgb groeit harder dan de naturazorg. Daarom wordt € 65 miljoen van de groeimiddelen vanuit de contracteerruimte overgeheveld ter dekking van de pgb-problematiek.

             
               

Orthocommunicatieve behandeling

 

– 3,4

– 3,4

– 3,4

– 3,4

– 3,4

– 3,4

Orthocommunicatieve behandeling wordt om redenen van rechtmatigheid met ingang van 2015 niet langer vanuit de contractteerruimte betaald, maar vanuit een aparte subsidieregeling.

             
               

Onderuitputting contracteerruimte Wlz

 

– 8,8

– 22,0

– 22,0

– 22,0

– 22,0

– 22,0

De contracteerruimte liet de afgelopen jaren bij de nacalculatie een onderuitputting zien van circa 1%. Het kabinet zet hiervan nu € 40 miljoen in als dekking (zie overig deel bij ouderenzorg).

             
               

Compensatie RA-maatregel kern-awbz in 2016

   

16,2

       

Deze mutatie betreft de inzet van enveloppe-middelen 2016 ter compensatie van de regeerakkoord-taakstelling kern-AWBZ in 2016.

             
               

Passend onderwijs

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Voor kinderen met een zzp-indicatie in de Wlz is dagbesteding standaard in het profiel opgenomen. Hiermee was nog geen rekening gehouden bij de vaststelling van het budgettaire kader voor 2015. In het kader van aangenomen moties van Dik-Faber/Voordewind (TK 31 497, nr 156) en Ypma (nr 164) worden kinderen die met een hoog AWBZ-zzp onder de Wlz vallen nu actief geherindiceerd.

             
               

Extrapolatie 2020

           

– 17,5

De extrapolatiemutatie betreft de oploop in 2020 van de ombuiging die behoort bij de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) op de sector gehandicaptenzorg (– € 17,5 miljoen).

             
Langdurige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.634,1

523,7

397,7

341,7

360,7

360,7

360,7

Mutaties jaarverslag 2014

– 36,2

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 37,3

– 26,4

– 22,8

– 22,9

– 22,9

– 23,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 3,5

Stand ontwerpbegroting 2016

1.598,0

484,3

369,2

316,7

335,7

335,7

334,2

               

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale langdurige geestelijke gezondheidszorg onder de Wlz, bestaande uit de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer. De intramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg korter dan een jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Voor nieuwe instroom vanaf 1-1-2015 geldt dat intramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg korter dan drie jaar onder de Zvw valt.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Ambulantiseringsschuif ggz

 

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

In het kader van de beleidsregel overheveling ggz-budget Wlz-Zvw is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen Wlz- en Zvw-budgetten voor de ggz. Voor 2015 leidt dit voorlopig tot een aanpassing van – € 2,1 miljoen.

             
               

Extrapolatie 2020

           

– 1,4

De extrapolatiemutatie betreft de oploop in 2020 van de ombuiging die behoort bij de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) op de sector langdurige ggz (– € 1,4 miljoen).

             
Volledig pakket thuis (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0,0

186,0

189,0

189,0

189,0

189,0

189,0

Mutaties jaarverslag 2014

             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

70,7

72,0

73,6

75,6

75,6

75,6

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

Stand ontwerpbegroting 2016

0,0

256,7

288,0

289,6

291,6

291,6

291,6

               

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een budget waarmee cliënten met een indicatie voor een intramuraal zorgpakket (ZZP) de benodigde zorg- en dienstverlening in de thuissituatie ontvangen, waarbij de huisvestingscomponent niet wordt verzilverd.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Huishoudelijke hulp Wlz MPT

   

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

Cliënten met een mpt (modulair pakket thuis) ontvangen in 2015, net als in voorgaande jaren, hun huishoudelijke verzorging nog vanuit de Wmo 2015. Vanaf 2016 zal het budget voor de huishoudelijke verzorging voor de hier bedoelde cliënten aan de contracteerruimte Wlz worden toegevoegd. Deze mutatie betreft het besparingsverlies van het deel van het budget dat niet vanuit het Gemeentefonds aan de contracteerruimte Wlz kan worden toegevoegd in verband met de korting op de huishoudelijke verzorging in de Wmo 2015 vanaf 2015.

             
Extramurale zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.419,1

669,0

428,0

422,0

420,0

420,0

420,0

Mutaties jaarverslag 2014

38,5

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

56,2

181,3

178,9

174,8

174,8

174,8

Nieuwe mutaties

0,0

– 4,4

– 89,4

– 89,4

– 89,4

– 89,4

– 89,4

Stand ontwerpbegroting 2016

4.457,6

720,8

519,9

511,5

505,4

505,4

505,4

               

Een deel van de verblijfsgeïndiceerden ontvangt extramurale zorg, die in de eigen woonomgeving wordt gegeven. Onder deze zorg valt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Schuif groei van extramurale zorg naar pgb

   

– 85,0

– 85,0

– 85,0

– 85,0

– 85,0

Binnen de groep Wlz-indiceerbaren wordt meer dan verwacht gebruik gemaakt van pgb's en minder van extramurale zorg. Met ingang van 2016 wordt de contracteerruimte hiervoor gecorrigeerd en wordt dit bedrag toegevoegd aan het pgb-kader.

             
               

Orthocommunicatieve behandeling

 

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

Orthocommunicatieve behandeling wordt om redenen van rechtmatigheid met ingang van 2015 niet langer vanuit de contractteerruimte betaald, maar vanuit een aparte subsidieregeling.

             
Overige binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.334,1

133,6

139,6

139,6

139,6

139,6

139,6

Mutaties jaarverslag 2014

48,6

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 4,4

– 5,5

– 6,2

– 6,2

– 6,2

– 6,2

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

1.382,7

129,2

134,1

133,4

133,4

133,4

133,4

               

Op deze deelsector worden alle uitgaven binnen de contracteerruimte verantwoord die niet – direct – toe te rekenen zijn aan één van de andere deelsectoren in de Wlz of waarvoor specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld. Het gaat bijvoorbeeld om geoormerkte middelen in de aanwijzing budgettair kader Wlz (onder andere de regeling regelvrije zorg).

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.421,4

810,0

825,0

826,0

826,0

826,0

826,0

Mutaties jaarverslag 2014

22,6

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

361,5

374,3

429,0

422,8

422,8

423,3

Nieuwe mutaties

-0,0

23,9

147,2

112,3

112,3

112,3

112,3

Stand ontwerpbegroting 2016

2.444,0

1.195,4

1.346,5

1.367,3

1.361,1

1.361,1

1.361,6

               

Deze deelsector betreft de uitgaven in het kader van de persoonsgebonden budgetten.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Schuif groei van extramurale zorg naar pgb

   

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Binnen de groep Wlz-indiceerbaren wordt meer dan verwacht gebruik gemaakt van pgb's en minder van extramurale zorg. Met ingang van 2016 wordt de contracteerruimte hiervoor gecorrigeerd en wordt dit bedrag toegevoegd aan het pgb-kader.

             
               

Afvlakkende effect van reeds genomen maatregelen

   

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Er is in de Wlz een aantal maatregelen getroffen die een afvlakkend effect zal hebben op de groei van het aantal budgethouders. Het gaat daarbij om maatregelen in het kader van solide pgb (SVB, CIZ, zorgkantoren, bruteren eigen bijdragen).

             
               

Correctie tbv aansluiten bij pgb-plafond 2016

   

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Met deze mutatie wordt het pgb-kader 2016 in de begroting aangesloten bij de stand in de kaderbrief Wlz van 19 juni 2015. Het verschil van € 10 miljoen wordt in mindering gebracht op de pgb-problematiek.

             
               

Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom

 

11,0

33,0

       

Als gevolg van een hoger dan verwachte toestroom van budgethouders in de laatste maanden van 2014 en een groter beroep op pgb-middelen door de groep Wlz-indiceerbaren dan verwacht zijn er extra middelen vrijgemaakt voor hogere pgb-uitgaven.

             
               

Compensatie RA-maatregel kern-awbz in 2016

   

1,9

       

Deze mutatie betreft de inzet van enveloppe-middelen 2016 ter compensatie van de regeerakkoord-taakstelling kern-AWBZ in 2016.

             
               

Passend onderwijs

 

12,9

47,3

47,3

47,3

47,3

47,3

Voor kinderen met een zzp-indicatie in de Wlz is dagbesteding standaard in het profiel opgenomen. Hiermee was nog geen rekening gehouden bij de vaststelling van het budgettaire kader voor 2015. In het kader van aangenomen moties van Dik-Faber/Voordewind (TK 31 497, nr 156) en Ypma (nr 164) worden kinderen die met een hoog AWBZ-zzp onder de Wlz vallen nu actief geherindiceerd.

             
Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.118,6

1.355,0

772,0

372,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties jaarverslag 2014

64,7

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

85,1

58,8

32,6

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 6,8

– 29,0

– 12,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

2.183,3

1.433,4

801,8

392,6

0,0

0,0

0,0

               

Deze deelsector betreft de na te calculeren kapitaallasten van de gebouwen waarin Wlz-zorg met verblijf wordt geleverd.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Extramuraliseren tranche 2016

   

– 24,0

– 12,0

     

Betreft de toedeling van de tranche 2016 van de maatregel extramuraliseren aan de sector, rekening houdend met het ingroeipad (t/m 2018) van de normatieve huisvestingscomponenent (nhc).

             
               

Dekking ophogen budget eerstelijnsverblijf

 

– 6,8

– 5,0

       

Dit betreft het aandeel van de kapitaallasten in de subsidieregeling eerstelijnsverblijf voor de jaren 2015 en 2016. Hiermee was bij de opstelling van de oorspronkelijke raming nog geen rekening gehouden.

             
Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

222,4

197,1

195,4

195,4

195,4

195,4

195,4

Mutaties jaarverslag 2014

– 6,6

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 54,7

– 54,7

– 54,7

– 54,7

– 54,7

– 54,7

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2016

215,8

142,4

140,7

140,7

140,7

140,7

140,7

               

Onder deze deelsector vallen de uitvoeringskosten ten laste van de Wlz van zorgkantoren en de kosten van het College Sanering Zorginstellingen.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             

N.v.t.

             
Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.561,0

480,3

477,3

478,3

478,3

478,3

478,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 43,6

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

83,2

– 12,9

– 12,8

– 12,5

– 12,5

– 12,5

Nieuwe mutaties

– 0,0

58,3

171,8

11,3

11,3

11,3

11,3

Stand ontwerpbegroting 2016

1.517,4

621,7

636,2

476,7

477,1

477,1

477,1

               

Op deze deelsector worden de kosten verantwoord van bovenbudgettaire vergoedingen voor individueel aangepaste hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Toedelen restant volumegroei 2015

 

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Betreft het toedelen van de groeiruimte tranche 2015 aan de sector tandheelkundige zorg in de Wlz.

             
               

Orthocommunicatieve behandeling

 

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Orthocommunicatieve behandeling wordt om redenen van rechtmatigheid met ingang van 2015 niet langer vanuit de contractteerruimte betaald, maar vanuit een aparte subsidieregeling.

             
               

Ophogen budget eerstelijnsverblijf

 

67,0

         

Het plafond van de subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf wordt voor 2015 verhoogd met € 67 miljoen.

             
               

Dekking ophogen budget eerstelijnsverblijf

 

– 20,0

– 20,0

       

De ophoging van het budget voor eerstelijnsverblijf wordt onder andere gedekt door een verlaging van de uitgaven aan extramurale behandeling.

             
               

Uitstel overheveling eerstelijnsverblijf naar 2017

   

180,5

       

De overheveling van het eerstelijnsverblijf van de Wlz naar de Zvw is uitgesteld naar 2017.

             
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

25,4

212,6

165,3

906,5

1.488,2

2.426,3

2.426,3

Mutaties jaarverslag 2014

– 96,8

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 198,4

– 399,2

– 736,2

– 721,7

– 737,1

– 741,2

Nieuwe mutaties

0,0

– 3,5

752,6

773,4

769,3

776,9

1.876,3

Stand ontwerpbegroting 2016

– 71,3

10,7

518,7

943,7

1.535,8

2.466,2

3.561,4

               

Deze niet-beleidsmatige deelsector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze deelsector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze deelsector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Nominaal

             
               

Nominale ontwikkeling

   

34,1

34,9

30,8

33,4

52,8

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de laatste macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Beleidsmatige mutaties

             
               

Toedelen restant volumegroei 2015

 

– 3,5

– 3,5

– 3,5

– 3,5

– 3,5

– 3,5

Betreft het toedelen van de groeiruimte tranche 2015 aan de sector tandheelkundige zorg in de Wlz.

             
               

Extramuraliseren tranche 2016

   

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

Deze mutatie betreft de tranche 2016 van het extramuraliseringseffect op de sector verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en kapitaallasten.

             
               

Inzet groeimiddelen tbv pgb-problematiek

   

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

Het pgb groeit harder dan de naturazorg. Daarom wordt € 65 miljoen van de groeimiddelen vanuit de contracteerruimte overgeheveld ter dekking van de pgb-problematiek.

             
               

Afvlakkende effect van reeds genomen maatregelen

   

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Er is in de Wlz een aantal maatregelen getroffen dat een afvlakkend effect zal hebben op de groei van het aantal budgethouders. Het gaat daarbij om maatregelen in het kader van solide pgb (SVB, CIZ, zorgkantoren, bruteren eigen bijdragen).

             
               

Correctie tbv aansluiten bij pgb-plafond 2016

   

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Met deze mutatie wordt het pgb-kader 2016 in de begroting aangesloten bij de stand in de kaderbrief Wlz van 19 juni 2015. Het verschil van € 10 miljoen wordt in mindering gebracht op de pgb-problematiek.

             
               

Enveloppe: waardigheid en trots

   

132,5

152,5

152,5

157,5

202,5

Deze mutatie betreft de investering in de kwaliteit van leven in instellingen. Dit betreft een kwaliteitsimpuls voor verpleeghuizen en investeringen in dagactiviteiten. De middelen worden via een ijklijnmutatie naar het Budgettair Kader Zorg overgeheveld.

             
               

Extrapolatie

           

1.035,0

De extrapolatiemutatie betreft de extrapolatie van de groeiruimte Wlz en van de nominale ontwikkeling in 2020.

             
Ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.985,0

1.737,3

1.676,0

1.651,9

1.655,2

1.715,0

1.715,0

Mutaties jaarverslag 2014

9,6

           

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

154,0

172,0

183,0

185,0

175,0

170,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,4

Stand ontwerpbegroting 2016

1.994,6

1.891,3

1.848,0

1.834,9

1.840,2

1.890,0

1.903,4

               

Betreft de eigen bijdragen die binnen de Wlz verplicht zijn.

               

Toelichting nieuwe mutaties

             
               

Extrapolatie

           

18,4

De extrapolatiemutatie betreft de oploop van de eigen bijdragen Wlz op basis van de verwachte ontwikkeling van het bruto minimumloon in 2020.

             
Licence