Base description which applies to whole site

1. ZBO’S EN RWT’S

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van VWS)
(Bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotings- artikel

Begrotings-raming

Verwijzing

Financiering uit begrotingsmiddelen

           

Zorgonderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)

x

x

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren.

4

109,8

www.zonmw.nl

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

x

 

Het betreft 25 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder toezicht staan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

1

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

x

 

De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn.

1

0,1

www.ctbg.nl

Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT

x

 

Het betreft 10 private organisaties. De instellingsgrondslag betreft de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), art. 14 en 15.

4

www.knmg.artsennet.nl

www.knmp.nl

www.tandartsennet.nl

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA)

x

 

In Nederland is DEKRA de enige toegelaten instantie die bevoegd is medische hulpmiddelen te certificeren.

2

www.dekra.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 

x

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, welke een vertaling zijn van de richtlijnen van het Ministerie van VWS.

3

68,7

www.ciz.nl

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

x

x

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo, en de ouderbijdrage voor de Jeugdwet. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de Wlz-instellingen, de afgifte van Schengenverklaringen, diverse communicatietaken, zoals de communicatie over de hervorming langdurige zorg en het ebola informatiepunt, en de afwikkeling van de op 1 januari 2015 beëindigde compensatie eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de tegemoetkomingen Wtcg.

1 en 4

0,4 en 69,7

www.hetcak.nl

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

x

x

De PUR beslist samen met de Sociale Verzekeringsbank over de eerste aanvragen in het kader van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Verder stelt de PUR de beleidsregels vast voor de SVB.

7

2,9

www.pur.nl

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s)

x

 

CCMO is een bij wet (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet) ingestelde commissie en waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, via toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap.

10

1,8

www.ccmo.nl

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

x

x

De NZa is belast met het toezicht op markten voor de zorg. De taken zijn tarieven en prestaties in de zorg reguleren, toezien op de rechtmatige uitvoering van de Zvw en op de recht- en doelmatige uitvoering van de Wlz, alsmede de naleving van de Wmg.

4

55,9

www.nza.nl

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

x

x

Het ZiNL beheert het pakket Zvw/ Wlz, beheert het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, voert de financiering van verzekeraars uit de fondsen uit, beoordeelt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz en voert regelingen voor bijzondere groepen uit (verdragsgerechtigden, wanbetalers, onverzekerden, illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden). Tevens is het Kwaliteitsinstituut onderdeel van het ZiNL.

2 en 4

51,6 en 49,1

www.zorginstituutnederland.nl

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

x

x

Het CSZ voert onder andere de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken uit.

4

2,9

www.collegesanering.nl

College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

x

 

Het College is zowel verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen op de Nederlandse markt als medeverantwoordelijk voor de toelating van de geneesmiddelen in de gehele Europese Unie.

Agentschap

www.cbg-meb.nl

Financiering uit premiemiddelen

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

x

x

NTS is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek, donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

2

25,8

www.transplantatiestichting.nl

Zorgverzekeraars Zvw

(x € 1 miljard)

 

x

De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen en mensen die in Nederland werken. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

FBZ

42,8

Zie Financieel Beeld Zorg

Wlz-uitvoerders

(x € 1 miljard)

x

x

Voor de uitvoering van de Wlz hebben zich 11 rechtspersonen aangemeld. Een aantal daarvan is door de Minister aangewezen als zorgkantoor. De zorgkantoren voeren eigen wettelijke taken uit (PGB en administratie) en de taken van de Wlz-uitvoerders (zorgplicht ten opzichte van hun verzekerden) voor zover die taken door de Wlz-uitvoerders aan de zorgkantoren zijn uitbesteed.

FBZ

19,9

Zie Financieel Beeld Zorg

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
(Bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO

RWT

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsraming

Verwijzing

Financiering uit begrotingsmiddelen

             

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

SZW

 

x

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert namens VWS de regelingen voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers uit en de uitvoering van pgb-trekkingsrechten.

3 en 7

8,4 en 10,8

www.svb.nl

Licence