Base description which applies to whole site

5. Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2011–2014

Tabel 19 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2011–2014 (stand ontwerpbegroting 2016). Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het Zorginstituut Nederland. Na het verschijnen van een jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaande tabel.

Tabel 19 Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2011 t/m 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2011

2012

2013

2014

Zvw-uitgaven

       

Eerstelijnszorg1

4.293,7

4.138,0

4.177,9

4.922,2

Medisch-specialistische zorg

19.314,1

20.694,4

22.606,6

22.881,0

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.283,4

4.118,4

4.206,3

4.076,2

Genees- en hulpmiddelen

6.595,0

6.069,4

5.784,3

5.830,2

Ziekenvervoer

566,5

562,3

622,4

643,1

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

0,0

0,0

1.049,9

1.198,3

Overig2

930,2

1.054,6

1.091,8

474,8

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

35.982,8

36.637,1

39.539,1

40.025,8

Zvw-ontvangsten

       

Eigen risico Zvw

1.499,0

1.786,0

2.639,0

3.098,1

Eigen bijdrage Zvw

0,0

146,2

27,0

27,0

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

1.499,0

1.932,2

2.666,0

3.125,1

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

34.483,8

34.704,8

36.873,1

36.900,8

AWBZ-uitgaven

       

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

90,5

103,3

93,9

92,4

Zorg in natura

       

– waarvan intramurale ggz

1.359,0

1.583,0

1.577,9

1.598,0

– waarvan intramurale ghz

4.598,6

5.265,9

5.263,8

5.462,1

– waarvan intramurale v&v

7.652,2

8.741,2

8.445,2

8.650,7

– waarvan extramurale zorg

3.814,2

4.134,7

4.244,4

4.457,6

– waarvan dagbesteding en vervoer

1.145,4

1.223,5

1.140,0

1.162,8

– waarvan kapitaallasten

2.725,8

2.598,9

2.394,7

2.183,3

– waarvan overige zorg in natura

906,8

1.027,7

1.156,1

1.382,7

         

Persoonsgebonden budgetten

2.255,5

2.458,7

2.414,9

2.444,0

Mee-instellingen

183,1

190,3

173,8

180,5

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ

0,0

0,0

22,1

24,7

Overig3

538,4

418,2

233,3

272,7

Nominaal en onverdeeld

– 47,3

120,0

291,3

– 71,3

AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

25.222,2

27.865,5

27.451,5

27.840,2

AWBZ-ontvangsten

       

Eigen bijdrage AWBZ

1.619,6

1.696,6

1.928,2

1.994,6

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

1.619,6

1.696,6

1.928,2

1.994,6

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

23.602,6

26.168,8

25.523,2

25.845,6

Begrotingsgefinancierde uitgaven

       

Zorgopleidingen (VWS-begroting)

1.073,4

1.171,2

179,7

82,4

Caribisch Nederland (VWS-begroting)

56,7

84,5

88,0

86,3

Wtcg (VWS-begroting)

690,3

637,6

326,1

408,8

Wmo (Gemeentefonds)

1.456,0

1.511,3

1.561,2

1.713,7

Loon- en prijsbijstelling (aanvullende post Financiën)

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2016

3.276,4

3.404,6

2.155,0

2.291,2

Begrotingsgefinancierde ontvangsten

       

Overige ontvangsten

50,9

20,9

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2016

50,9

20,9

0,0

0,0

Netto-Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2016

3.225,5

3.383,7

2.155,0

2.291,2

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

64.481,5

67.907,1

69.145,6

70.157,2

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

3.169,5

3.649,8

4.594,3

5.119,7

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

61.311,9

64.257,3

64.551,3

65.037,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

1

De eerstelijnszorg bevat vanaf 2014 ook de multidisciplinaire zorg.

2

Bij de Zvw zijn onder de post «overige» opgenomen de deelsectoren grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en beschikbaarheidbijdragen Zvw.

3

Bij de AWBZ zijn onder de post overige langdurige zorg opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld.

5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2006–2016

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In tabel 20 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2006–2016 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2012 en daarvoor zijn definitief. Voor de AWBZ betreft het vanaf de jaren 2006–2014 de AWBZ-standen en vanaf het jaar 2015 de Wlz-stand.

Tabel 20 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2006–2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2006

2007

2008

2009

20101

2011

2012

2013

2014

20152

20162

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

25.293

26.077

31.465

33.756

35.474

35.983

36.637

39.539

40.026

43.360

45.860

Ontvangsten

2.053

2.047

1.311

1.364

1.481

1.499

1.932

2.666

3.125

3.218

3.195

Netto-uitgaven

23.240

24.030

30.155

32.392

33.993

34.484

34.705

36.873

36.901

40.142

42.665

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

                     

Bruto-uitgaven

22.996

22.852

21.806

23.221

24.135

25.222

27.865

27.451

27.840

19.851

19.899

Ontvangsten

1.795

1.618

1.618

1.594

1.478

1.620

1.697

1.928

1.995

1.891

1.848

Netto-uitgaven

21.201

21.235

20.188

21.627

22.657

23.603

26.169

25.523

25.846

17.959

18.051

Begrotingsgefinancierde uitgaven

                     

Bruto-uitgaven

35

2.047

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

2.291

7.402

7.125

Ontvangsten

0

0

39

63

73

51

21

0

0

0

0

Netto-uitgaven

35

2.047

2.219

2.294

2.794

3.226

3.384

2.155

2.291

7.402

7.125

Bruto-BKZ-uitgaven

48.323

50.977

55.530

59.335

62.476

64.481

67.907

69.146

70.157

70.612

72.884

BKZ-ontvangsten

3.847

3.665

2.968

3.022

3.032

3.170

3.650

4.594

5.120

5.109

5.043

Netto-BKZ-uitgaven

44.476

47.312

52.562

56.313

59.444

61.312

64.257

64.551

65.038

65.503

67.841

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand.

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 miljoen) die niet aan het BKZ is toegerekend.

2

Ingaande 2015 is de Wet langdurige zorg in werking getreden.

In figuur 7 zijn de bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven van de Zvw en de AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2004–2014.

Figuur 7 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2004–2014

Figuur 7 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2004–2014

Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag als jaren waarin de zorguitgaven neerwaarts zijn bijgesteld.

De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van 1,5% in 2008. Voor 2014 is vooralsnog sprake van een zeer beperkte bijstelling.

De bijstelling voor het jaar 2014 wordt in het verdiepingshoofdstuk nader toegelicht.

Licence