Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

60.825

 

– 2.619

37.469

– 6.427

89.248

Uitgaven:

56.206

0

– 569

– 1.186

– 3.750

50.701

Waarvan juridisch verplicht:

95%

         

11.01

Algemeen waterbeleid

44.543

0

– 1.885

– 1.067

– 3.261

38.330

11.01.01

Opdrachten

14.729

0

– 2.757

– 2.317

– 1.031

8.624

11.01.02

Subsidies

11.361

0

251

243

– 2.310

9.545

 

– Partners voor Water (HGIS)

11.311

0

230

93

– 2.383

9.251

 

– Overige subsidies

50

0

21

150

73

294

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.453

0

621

2.220

80

19.374

 

– waarvan bijdrage aan RWS

16.043

0

581

2.170

80

18.874

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

410

0

40

50

0

500

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

0

0

– 1.213

0

787

11.02

Waterveiligheid

2.889

0

279

– 3

– 108

3.057

11.02.01

Opdrachten

2.889

0

279

– 3

– 108

3.057

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.727

0

50

– 122

– 265

2.390

11.03.01

Opdrachten

2.727

0

50

– 122

– 265

2.390

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

6.047

0

987

6

– 116

6.924

11.04.01

Opdrachten

3.148

0

1.001

– 205

– 306

3.638

11.04.02

Subsidies

391

0

253

– 208

0

436

11.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

741

0

– 391

0

0

350

11.04.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.767

0

124

419

190

2.500

 

Ontvangsten

3.000

0

43

226

– 2.043

1.226

Verplichtingen

Dit betreft voornamelijk de afboeking van verplichtingen op de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerde programma’s Partners voor Water 3 en synergie Kader Richtlijn Water (KRW). Beide programma’s zijn in 2017 afgerond waarna de resterende verplichtingenruimte administratief is afgeboekt.

11.01 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

De lagere realisatie in 2017 wordt grotendeels verklaard door de vertraging bij het project Icoon Afsluitdijk die is ontstaan omdat sommige concepten in de praktijk technisch lastig uitvoerbaar bleken. Na de formele afronding van het project eind 2017 is de financiële afwikkeling doorgeschoven naar 2018 waar de begrote middelen naar verwachting volledig worden gerealiseerd.

Subsidies

Dit betreft een teruggave van circa € 0,6 miljoen. Het betreft het programma Partners voor Water 3, dat in uitvoering was bij de RVO en in 2017 formeel is afgesloten.

Daarnaast heeft de RVO circa € 1,7 miljoen aan gemaakte kosten op het subsidieprogramma Partners voor Water 2016–2020 niet in 2017 gefactureerd. Deze zullen naar verwachting begin 2018 worden gefactureerd.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

90.220

 

53.184

– 6.832

24.296

160.868

Uitgaven:

102.337

0

53.232

– 19.108

66

136.527

Waarvan juridisch verplicht:

94%

         

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

9.081

0

1.494

184

27

10.786

13.01.01

Opdrachten

9.081

0

279

– 156

16

9.220

 

– Wabo

1.696

0

– 1.696

0

0

0

 

– Architectonisch beleid

2.920

0

– 332

– 267

– 36

2.285

 

– Overige opdrachten

4.465

0

2.307

111

52

6.935

13.01.02

Subsidies

0

0

1.215

150

11

1.376

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

190

0

190

13.02

Geo-informatie

28.408

0

4.856

– 59

512

33.717

13.02.01

Opdrachten

2.510

0

5.185

– 2.837

471

5.329

13.02.02

Subsidies

690

0

1.000

277

0

1.967

 

– Basisregistraties

690

0

1.000

277

0

1.967

13.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

25.208

0

– 1.329

2.501

41

26.421

 

– Kadaster

25.208

0

– 1.329

2.501

41

26.421

13.03

Gebiedsontwikkeling

10.993

0

– 1.066

145

– 599

9.473

13.03.01

Opdrachten

2.642

0

1.734

– 2.257

– 823

1.296

13.03.02

Subsidies

60

0

0

0

– 12

48

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

2.402

0

2.402

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

2.402

0

2.402

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

8.291

0

– 2.800

0

236

5.727

 

– Projecten BIRK

4.432

0

– 2.800

1.309

236

3.177

 

– Projecten Nota Ruimte

1.309

0

0

– 1.309

0

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

2.550

0

0

0

0

2.550

13.04

Ruimtegebruik bodem

40.721

0

1.794

– 23.399

– 393

18.723

13.04.01

Opdrachten

5.054

0

1.369

– 464

– 232

5.727

13.04.02

Subsidies

12.000

0

6.204

– 10.708

3

7.499

 

– Bedrijvenregeling

10.000

0

681

– 9.296

0

1.385

 

– Bodemsanering NS

0

0

0

0

0

0

 

– Subsidies Caribisch Nederland

0

0

5.523

– 1.412

3

4.114

 

– Overige subsidies

2.000

0

0

0

0

2.000

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

5.846

0

– 464

115

0

5.497

 

– waarvan bijdrage aan RWS

5.846

0

– 464

115

0

5.497

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

17.821

0

– 5.315

– 12.342

– 164

0

 

– Meerjarenprogramma Bodem

14.910

0

– 2.548

– 12.198

– 164

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

2.911

0

– 2.767

– 144

0

0

13.04.07

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

 

– Uitvoering klimaatadaptie

0

0

0

0

0

0

13.05

Eenvoudig Beter

13.134

0

46.154

4.021

519

63.828

13.05.01

Opdrachten

6.309

0

27.145

4.135

519

38.108

 

– Eenvoudig Beter

6.309

0

27.145

4.135

519

38.108

13.05.02

Subsidies

0

0

9.000

0

0

9.000

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

6.825

0

10.009

– 114

0

16.720

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.825

0

10.009

– 114

0

16.720

 

Ontvangsten

3.824

0

5.000

3.268

156

12.248

Verplichtingen

De hogere realisatie van de verplichtingen komt met name door RWS-activiteiten ten bedrage van € 21,6 miljoen voor het programma ADSO (Aan De Slag met de Omgevingswet).

Daarnaast heeft er bij Ruimtegebruik Bodem een verplichtingenschuif plaats gevonden van 2018 naar 2017 van in totaal € 2,7 miljoen. Het betreft het aangaan van verplichtingen voor opdrachten in 2018 aan Rijkswaterstaat voor het leveren van capaciteit met kennis en expertise op het gebied van Duurzaam Stortbeheer en Serious Simulation. Ook is er een verplichting aangegaan voor het verlenen van een opdracht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) inzake het Landelijk Grondwater Register.1 2

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

31.892

 

– 291

3.873

– 1.835

33.639

Uitgaven:

34.406

0

11.215

3.612

– 3.054

46.179

Waarvan juridisch verplicht:

77%

         

14.01

Netwerk

17.587

0

11.565

3.713

– 2.160

30.705

14.01.01

Opdrachten

11.790

0

10.909

3.474

– 2.107

24.066

 

– Beter Benutten

6.471

0

11.451

4.569

– 2.385

20.106

 

– BOA wegverkeersbeleid

2.165

0

– 912

150

238

1.641

 

– Wegverkeersbeleid

1.792

0

1.012

– 1.228

107

1.683

 

– Overige opdrachten

1.362

0

– 642

– 17

– 67

636

14.01.02

Subsidies

1.176

0

0

– 46

– 53

1.077

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

4.621

0

656

285

0

5.562

 

– waarvan bijdrage aan RWS

4.621

0

656

285

0

5.562

14.02

Veiligheid

16.819

0

– 350

– 101

– 894

15.474

14.02.01

Opdrachten

6.766

0

– 514

– 335

– 666

5.251

14.02.02

Subsidies

8.539

0

– 352

194

– 200

8.181

 

– VVN

3.744

0

– 93

55

– 183

3.523

 

– SWOV

4.020

0

– 240

99

– 1

3.878

 

– Overige subsidies

775

0

– 19

40

– 16

780

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

584

0

0

12

0

596

 

– waarvan bijdrage aan RWS

584

0

0

12

0

596

14.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

30

0

0

0

0

30

 

– Euro NCAP

30

0

0

0

0

30

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

900

0

516

28

– 28

1.416

 

– CBR

900

0

516

28

– 28

1.416

 

Ontvangsten

6.782

0

0

0

– 1.503

5.279

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden o.a. veroorzaakt door vertraging van opdrachten (zoals onderzoek fietsongevallen) of het niet doorgaan van opdrachten in 2017. Daarnaast is de subsidievaststelling Veilig Verkeer Nederland (VVN) vertraagd door het opvragen van een nieuwe accountants- verklaring en zijn uitgaven voor de ITS-contracten dit jaar lager uitgevallen vanwege productieproblemen bij leveranciers.

14.01 Netwerk

Opdrachten

De lagere uitgaven bij opdrachten Beter Benutten worden veroorzaakt door vertraging in de productie van een aantal leveranciers met betrekking tot Intelligente Transport Systemen (ITS). De ITS-contracten zijn onderdeel van een publiek private samenwerking waarbij de uitkomsten van testen de financieringsstroom bepalen. Door de vertraging in de productie konden niet alle overeengekomen producten worden geleverd in het vierde kwartaal van 2017.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat er minder ontvangsten zijn binnengekomen van de Stichting Buisleidingenstraat. Hiertegenover staan € 0,5 miljoen aan extra ontvangsten vanuit de bestuurlijke boetes.

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar vervoer en Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

9.457

 

– 6.832

– 9.158

– 839

– 7.372

Uitgaven:

32.910

0

– 2.198

– 8.696

– 3.212

18.804

Waarvan juridisch verplicht:

91%

         

16.01

OV en Spoor

32.910

0

– 2.198

– 8.696

– 3.212

18.804

16.01.01

Opdrachten

5.973

0

2.071

– 2.314

– 1.268

4.462

 

– ERTMS

0

0

47

0

0

47

 

– Overige opdrachten

5.973

0

2.024

– 2.314

– 1.268

4.415

16.01.02

Subsidies

23.562

0

– 4.141

– 6.444

– 1.924

11.053

 

– GSM-R

20.283

0

– 8.999

– 7.674

– 38

3.572

 

– Bodemsanering NS percelen

0

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

3.279

0

4.858

1.230

– 1.886

7.481

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.022

0

– 128

18

0

912

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.022

0

– 172

18

0

868

16.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.253

0

0

44

0

2.297

 

– CLU Betuweroute en HSL

2.253

0

0

44

0

2.297

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

0

0

– 20

80

 

Ontvangsten

0

0

2.702

659

136

3.497

16.01 OV en Spoor

Opdrachten

De lagere uitgaven zijn het gevolg van de vorming van het nieuwe kabinet en daaruit voortvloeiend nieuw beleid. Hierdoor is in de loop van 2017 terughoudend omgegaan met het verstrekken van (nieuwe) opdrachten en zijn ook diverse opdrachten vertraagd. Het betreft vooral verschillende opdrachtbudgetten binnen Openbaar Vervoer en Spoor en Unit Strategie.

Subsidies

De lagere uitgaven bij subsidies worden veroorzaakt doordat aanzienlijk minder gebruik is gemaakt van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland (waarbij vervoerders compensatie mogen aanvragen bij ProRail als ze vanwege werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moeten worden via andere grensovergangen), als gevolg van minder werkzaamheden dan voorzien. De niet uitgeputte middelen worden middels artikel 26 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

11.956

 

– 2.923

10.285

– 6.835

12.483

Uitgaven:

14.049

0

– 31

4.656

– 3.692

14.982

Waarvan juridisch verplicht:

1

         

17.01

Luchtvaart

14.049

0

– 31

4.656

– 3.692

14.982

17.01.01

Opdrachten

8.739

0

– 823

2.615

– 3.344

7.187

 

– Opdrachten GIS

3.487

0

– 37

1.390

– 3.074

1.766

 

– Overige opdrachten

5.252

0

– 786

1.225

– 270

5.421

17.01.02

Subsidies

3.664

0

755

2.039

– 93

6.365

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

69

0

37

2

0

108

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

49

0

37

2

0

88

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

20

0

0

0

0

20

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.477

0

0

0

– 230

1.247

17.01.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

100

0

0

0

– 25

75

 

– LVNL

100

0

0

0

– 25

75

 

Ontvangsten

325

0

833

135

– 56

1.237

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door lagere aangegane verplichtingen voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims Schiphol (€ 4,8 miljoen) en lagere aangegane verplichtingen voor klachtafhandeling- in het kader van Geluidsisolatie Schiphol (GIS) (€ 0,5 miljoen). Daarnaast zijn o.a. een geplande aankoop van een pand in het kader van veiligheidssloopzones niet doorgegaan (€ 0,6 miljoen) en is de contributie aan het International Civil Aviation Organization (ICAO) lager uitgevallen dan geraamd (€ 0,3 miljoen).

17.01 Luchtvaart

Opdrachten

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat minder woningen in de veiligheidssloopzone zijn aangekocht dan geraamd (€ 2,7 miljoen). Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims Schiphol (€ 0,3 miljoen).

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

11.665

 

23.471

7.269

– 11.580

30.825

Uitgaven:

27.752

0

3.611

– 247

– 1.707

29.409

Waarvan juridisch verplicht:

97%

         

18.01

Scheepvaart en havens

27.752

0

3.611

– 247

– 1.707

29.409

18.01.01

Opdrachten

16.908

0

3.202

– 511

– 1.392

18.207

 

– Topsector logistiek

15.323

0

2.830

– 1.340

– 3

16.810

 

– Caribisch Nederland

0

0

100

1.310

– 1.269

141

 

– Overige opdrachten

1.585

0

272

– 481

– 120

1.256

18.01.02

Subsidies

8.225

0

711

– 314

– 117

8.505

 

– Topsector logistiek

7.775

0

75

0

– 75

7.775

 

– Overige subsidies

450

0

636

– 314

– 42

730

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.441

0

– 327

23

0

1.137

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.441

0

– 327

23

0

1.137

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.178

0

25

555

– 198

1.560

 

Ontvangsten

0

0

700

69

25

794

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie is met name het gevolg van de latere gunning van de opdracht tot pier herstel Bonaire en van het feit dat voorziene publicatie van de subsidieregeling topsector logistiek niet in 2017 is gerealiseerd.

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De lagere kasrealisatie komt voornamelijk door het temporiseren van reguliere opdrachten ten behoeve van de noodhulp aan het Caribisch gebied als gevolg van orkaan Irma. De gemaakte uitgaven in 2017 voor genoemde noodhulp zijn uiteindelijk gedekt uit het gevormde Noodfonds Caribisch Nederland van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

60.195

 

14.652

4.289

– 130.138

– 51.002

Uitgaven:

61.434

0

17.526

– 4.932

– 3.553

70.475

Waarvan juridisch verplicht:

80%

         

19.01

Tegengaan klimaatverandering

13.244

0

12.167

– 7.162

– 573

17.676

19.01.01

Opdrachten

2.506

0

9.762

– 8.325

– 542

3.401

19.01.02

Subsidies

0

0

1.987

657

– 31

2.613

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.738

0

418

506

0

11.662

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

398

0

– 40

66

0

424

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

6.934

0

818

375

0

8.127

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.406

0

– 360

65

0

3.111

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

48.190

0

5.359

– 192.133

– 2.980

52.799

19.02.01

Opdrachten

7.643

0

– 1.679

– 2.125

– 1.191

2.648

 

– Uitvoering CDM

0

0

0

0

47

47

 

– RIVM

0

0

0

0

0

0

 

– Interreg

322

0

0

– 260

– 62

0

 

– Overige opdrachten

7.321

0

– 1.679

– 1.865

– 1.176

2.601

19.02.02

Subsidies

1.533

0

– 235

– 63.336

– 46

650

 

– Interreg

1.533

0

– 235

– 63.336

– 46

650

 

– Overige subsidies

0

0

0

– 63.336

0

0

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

36.695

0

4.873

– 63.336

18

46.008

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

29.308

0

2.374

– 63.336

20

34.755

 

– waarvan bijdrage aan RVO

7.008

0

2.619

– 63.336

– 2

11.003

 

– waarvan bijdrage aan RWS

379

0

– 120

– 63.336

0

250

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.319

0

2.400

– 63.336

– 1.761

3.493

 

Ontvangsten

226.500

0

3.900

– 63.336

31.733

198.797

Verplichtingen

In 2017 zijn de raamovereenkomsten met de internationale CDM-uitvoeringsorganisaties financieel afgewikkeld. De resterende verplichtingen van € 127 miljoen zijn afgeboekt.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Dit betreft met name lagere uitgaven in het kader van HGIS omdat in 2017 minder opdrachten zijn verstrekt dan aanvankelijk voorzien en op de wel verstrekte opdrachten zijn minder facturen ontvangen dan geraamd waardoor budget pas volgend jaar nodig is.

Bijdragen aan internationale organisaties

Dit betreft met name de lagere realisatie m.b.t. de Wereldbank gelden. In 2017 is besloten om de herbesteding van de via de Wereldbank terugontvangen vrijgevallen CDM-middelen van € 1,5 miljoen later te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn enkele bedragen lager uitgevallen dan geraamd, en konden in 2017 geplande betalingen deels niet worden gedaan in 2017 en zijn daarom doorgeschoven naar 2018.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) ruim € 30 miljoen hoger zijn uitgevallen dan de vastgestelde raming.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

32.977

 

– 12.074

5.408

– 26.294

17

Uitgaven:

30.402

0

– 11.899

1.814

246

20.563

Waarvan juridisch verplicht:

93%

         

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

30.402

0

– 11.899

1.814

246

20.563

20.01.01

Opdrachten

5.013

0

59

1.152

283

6.507

 

– Verkeersemissies

1.035

0

746

305

360

2.446

 

– Geluid- en luchtsanering

3.978

0

– 1.031

– 135

913

3.725

 

– Overige opdrachten

0

0

344

982

– 990

336

20.01.02

Subsidies

1.004

0

– 1.000

0

– 4

0

 

– Euro 6 en Euro-VI

0

0

0

0

0

0

 

– Verkeersemissies

1.004

0

– 1.000

0

– 4

0

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.419

0

267

36

0

1.722

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.419

0

267

36

0

1.722

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

22.020

0

– 11.400

626

– 33

11.213

 

– NSL

385

0

0

– 352

– 33

0

 

– Wegverkeerlawaai

21.635

0

– 11.400

978

0

11.213

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

0

20.01.07

Bekostiging

946

0

175

0

0

1.121

 

Ontvangsten

0

0

0

0

179

179

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt door een afboeking vanwege de lagere realisatie op de subsidie Geluidssanering.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

18.871

 

4.031

540

– 28.188

– 4.746

Uitgaven:

20.900

0

1.649

– 232

– 576

21.741

Waarvan juridisch verplicht:

89%

         

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.594

0

1.576

– 2.051

– 501

618

21.04.01

Opdrachten

1.394

0

1.776

– 2.051

– 501

618

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

200

0

– 200

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

200

0

– 200

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

16.184

0

1.866

2.302

93

20.445

21.05.01

Opdrachten

8.733

0

835

1.021

– 161

10.724

 

– Uitvoering Duurzame productketens

7.182

0

– 3.290

470

1.492

5.854

 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

1.551

0

1.551

0

– 1.653

1.449

 

– Overige opdrachten

0

0

2.574

551

296

3.421

21.05.02

Subsidies

621

0

822

1.140

– 42

2.541

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

6.830

0

209

141

0

7.180

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.830

0

209

141

0

7.180

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.122

0

– 1.793

– 483

– 168

678

21.06.01

Opdrachten

1.460

0

– 319

– 295

– 168

678

21.06.02

Subsidies

287

0

– 99

– 188

0

0

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

1.375

0

– 1.375

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.375

0

– 1.375

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

591

27

618

Verplichtingen

De openstaande subsidieverplichting inzake verpakkings- en zwerfafval met Stichting Afvalfonds is afgewikkeld en afgeboekt. Daarnaast was een aantal activiteiten nog niet gereed genoeg om tot opdrachtverlening te komen.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

33.108

 

– 2.881

14.680

– 6.681

38.226

Uitgaven:

33.780

0

9.587

4.189

– 2.126

45.430

Waarvan juridisch verplicht:

92%

         

22.01

Veiligheid chemische stoffen

5.853

0

2.373

– 573

– 1.786

5.867

22.01.01

Opdrachten

3.312

0

1.289

– 614

– 603

3.384

22.01.02

Subsidies

600

0

1.120

0

– 1.183

537

 

– NANoREG

425

910

910

0

– 1.284

51

 

– Overige subsidies

175

210

210

0

101

486

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.941

0

– 36

41

0

1.946

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.941

0

– 36

41

0

1.946

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.070

0

0

– 170

52

2.952

22.02.01

Opdrachten

3.070

0

0

– 170

52

2.952

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.857

0

7.214

4.932

– 392

36.611

22.03.01

Opdrachten

4.377

0

– 1.004

878

– 446

3.805

 

– Omgevingsveiligheid

389

0

– 535

– 49

1.500

1.305

 

– Overige opdrachten

3.988

0

– 469

927

– 1.946

2.500

22.03.02

Subsidies

14.768

0

9.028

3.414

88

27.298

 

– Asbest en safety deals

12.278

0

9.009

3.714

1.271

26.272

 

– Overige subsidies

2.490

0

19

– 300

– 1.183

1.026

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.666

0

– 810

40

0

1.896

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.666

0

– 810

40

0

1.896

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

0

0

0

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.046

0

0

600

– 34

3.612

 

Ontvangsten

675

0

1.757

660

– 2.366

726

Verplichtingen

De onderuitputting van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat het in 2017 gepubliceerde budget voor de subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2018 (dat ten laste van het verplichtingenbudget 2017 is geboekt) € 12,5 miljoen is i.p.v. het geraamde budget van € 15 miljoen. Omdat het budget lager is uitgevallen, zijn er minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast heeft publicatie van de subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid chemische sector voor 2018 niet in 2017 plaatsgevonden, maar begin 2018 (€ 2 miljoen). De resterende € 1 miljoen budget onderuitputting is vrijgevallen, omdat dit niet is aangewend voor het aangaan van nieuwe opdrachten.

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Subsidies

Voor de uitvoering van de EU-programma’s Prosafe en NaNoReg ontvangt het Ministerie van IenM een bijdrage van de Europese Commissie. Met deze bijdrage worden de kosten die het RIVM maakt voor de uitvoering van beide programma’s gefinancierd. De bijdrage is in 2017 geraamd voor € 2,1 miljoen. De Europese Commissie keert de bijdrage echter niet meer in 2017, maar pas in 2018 uit. Hierdoor vindt de uitbetaling aan het RIVM volgend jaar plaats.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De realisatiestand aan de uitgaven kant heeft met name betrekking op opdrachten aan de RVO. De RVO verstrekt de regeling voor omgevingsveiligheid chemische sector. Hiervoor zijn minder subsidies toegekend en uitgekeerd dan aan het begin van het jaar was verwacht (€ 1,5 miljoen).

Subsidies

Eind 2017 het budget voor de subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken met € 1,2 miljoen verhoogd. De verhoging kon vanuit de lagere uitgaven subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid chemische sector worden gecompenseerd.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door vertraging van de afrekening van de projecten NaNoREG en Prosafe vanuit de Europese Commissie. De afrekening zal plaatsvinden in 2018 in plaats van 2017.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

42.586

 

– 64

3.806

– 3.240

43.088

Uitgaven:

41.719

0

– 137

2.446

– 69

43.959

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

23.01

Meteorologie en seismologie

24.690

0

– 137

2.242

– 69

26.726

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.823

0

– 210

2.242

0

25.855

 

– Meteorologie

23.389

0

– 210

2.015

0

25.194

 

– Seismologie

434

0

0

227

0

661

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

867

0

73

0

– 69

871

 

– Contributie WMO (HGIS)

867

0

73

0

– 69

871

23.02

Aardobservatie

17.029

0

0

204

0

17.233

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

17.029

0

0

204

0

17.233

 

– Aardobservatie

17.029

0

0

204

0

17.233

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door een technische correctie waarmee kas en verplichtingen weer in evenwicht worden gebracht. Het verschil is ontstaan doordat er bij de Najaarsnota abusievelijk een te hoog verplichtingenbedrag is toegekend. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

109.561

 

– 4.912

2.110

0

106.759

Uitgaven:

109.561

0

– 4.912

2.110

0

106.759

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

24.01

Handhaving en toezicht

109.561

0

– 4.912

2.110

0

106.759

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

109.561

0

– 4.912

2.110

0

106.759

 

– Afval, industrie en bedrijven

24.549

0

– 1.224

421

0

23.746

 

– Rail en wegvervoer

24.765

0

– 1.239

774

0

24.300

 

– Scheepvaart

21.089

0

– 1.026

108

0

20.171

 

– Luchtvaart

17.352

0

– 852

353

0

16.853

 

– Water, producten en stoffen

21.806

0

– 571

454

0

21.689

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

866.780

 

– 6.299

18.364

47.538

926.383

Uitgaven:

888.311

0

26.738

15.228

0

930.277

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

25.01

Brede doeluitkering

888.311

0

26.738

15.228

0

930.277

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een verplichting van € 26,4 miljoen die is aangegaan om de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2017 t.b.v. het programma Beter Benutten. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12. Teneinde de bijdrage BDU voor 2018 op prijspeil 2017 te kunnen verplichten is verplichtingen- ruimte naar voren gehaald ter hoogte van € 6,9 miljoen.3

Daarnaast bleek bij het vastleggen van de verplichting voor 2018, in 2017 reeds verplichtingen voor de beschikking van 2017 te zijn vastgelegd van € 14,2 miljoen.4

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2017 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1+2+3+4+5)

Verplichtingen

6.168.329

 

– 485.970

– 438.147

15.629

5.259.841

Uitgaven:

6.168.329

0

– 485.970

– 427.221

4.703

5.259.841

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.450.478

0

– 417.251

– 433.108

4.703

4.604.822

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

717.851

0

– 68.719

5.887

0

655.019

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Licence