Base description which applies to whole site
+

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2017 (Slotwet) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

7.994,4

246,8

Stand vastgestelde begroting 2017

 

7.994,4

246,8

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

7.871,8

276,0

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

7.301,8

218,0

         

– Belangrijkste mutaties Slotwet 2017

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Partners voor Water (HGIS)

11

– 2,3

 

2.

Icoon Afsluitdijk

11

 

– 2,0

3.

Veiligheidssloopzones

17

– 2,7

 

4.

Zeehavens CN

18

– 1,2

 

5.

Bijdragen HGIS

19

– 1,8

 

6.

Bijstelling ETS-ontvangsten

19

 

30,7

7.

NaNoreg

22

– 1,4

– 2,1

8.

Regeringsvliegtuig

97

– 1,6

 

9.

Apparaat

98

– 9,3

 

10.

Thermphos

99

– 27,7

 
 

Diversen

div.

– 8,9

– 1,4

Realisatie 2017

 

7.244,9

243,2

Toelichting

1. Partners voor Water (HGIS)

Dit betreft een teruggave van circa € 0,6 miljoen. Het betreft het programma Partners voor Water 3, dat in uitvoering was bij de RVO en in 2017 formeel is afgesloten.

Daarnaast heeft de RVO circa € 1,7 miljoen aan gemaakte kosten op het subsidieprogramma Partners voor Water 2016–2020 niet in 2017 gefactureerd. Deze zullen naar verwachting begin 2018 worden gefactureerd.

2. Icoon Afsluitdijk

Voor het project de Icoon Afsluitdijk zou in 2017 een bijdrage van de regionale partijen worden ontvangen (€ 2 miljoen) voor de kosten van het versterken van de icoonwaarde van de Afsluitdijk. Deze is echter niet meer ontvangen en wordt nu in 2018 verwacht.

3. Veiligheidssloopzones

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat minder woningen in de veiligheidssloopzone zijn aangekocht dan geraamd (€ 2,7 miljoen).

4. Zeehavens Caribisch Nederland

De lagere kasrealisatie (€ 1,2 miljoen) komt voornamelijk door het temporiseren van reguliere opdrachten ten behoeve van de noodhulp aan het Caribisch gebied als gevolg van orkaan Irma.

De gemaakte uitgaven in 2017 voor genoemde noodhulp zijn uiteindelijk gedekt uit het Noodfonds Caribisch Nederland van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

5. Bijdragen HGIS

Dit betreft met name lagere uitgaven in het kader van HGIS omdat in 2017 minder opdrachten zijn verstrekt dan aanvankelijk voorzien en op de wel verstrekte opdrachten zijn minder facturen ontvangen dan geraamd waardoor budget pas volgend jaar nodig is. Daarnaast betreft dit ook lagere realisatie m.b.t. de Wereldbank gelden. In 2017 is besloten om de herbesteding van de via de Wereldbank terugontvangen vrijgevallen CDM-middelen van € 1,5 miljoen later te laten plaatsvinden.

6. ETS-ontvangsten

De emissie veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) zijn € 30,7 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat er 1) meer rechten zijn geveild en 2) de rechten gemiddeld genomen tegen een hogere prijs zijn geveild. De daadwerkelijke (gemiddelde) prijs was € 5,75.

7. NaNoreg

Voor de uitvoering van de EU-programma’s Prosafe en NaNoReg ontvangt het Ministerie van IenM een bijdrage van de Europese Commissie. Met deze bijdrage worden de kosten die het RIVM maakt voor de uitvoering van beide programma’s gefinancierd. De bijdrage is in 2017 geraamd voor € 2,1 miljoen. De Europese Commissie keert de bijdrage echter niet meer in 2017, maar pas in 2018 uit. Dit leidt tot een tekort op het ontvangstenbudget op artikel 22. Hierdoor vindt tevens de uitbetaling aan het RIVM volgend jaar plaats.

8. Regeringsvliegtuig

In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend en het oude regeringsvliegtuig is verkocht. Een deel van de betaling vindt niet meer in 2017 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar volgend jaar.

9. Lagere uitgaven apparaat

Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor externe inhuur en vanwege lagere ICT uitgaven.

10. Thermphos

Bij de augustusbesluitvorming is besloten tot een reservering voor de complexe sanering van het Zeeuwse industrieterrein Thermphos van € 27,7 miljoen op de begroting Hoofdstuk XII in het jaar 2017 (TK 29 826 nr. 90). Deze reservering is bij Miljoenennota 2018 toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en Onvoorzien. Uiteindelijk is deze reservering niet meer in 2017 tot uitputting gekomen.

Licence